ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
283091
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
Указатель РАЗДЕЛЫ  //  Винахіднику та раціоналізатору  //  Раціоналізація в нормативних документах

Раціоналізація в нормативних документах

Центральная государственная научно-техническая библиотека

горно-металлургического комплекса Украины

 

 

Днепропетровск

2000

 

Сборник составлен по нормативным материалам, действующим на территории Украины на 01.10.2000г.

Данная работа содержит материалы, которые обосновывают правовые отношения в сфере рационализаторства и могут быть использованы работниками соответствующих служб предприятий и организаций, а также рационализаторами в их творческой деятельности.

На базе излагаемых материалов предприятия и организации также могут разработать свои Положения о рационализации с учетом специфики их производственной деятельности.

 

 

 

 Рационализация в нормативных документах./ Ручкина В.Г.- Дн-ск: ЦГНТБ ГМК Украины,2000.

 

Составитель: В.Г. Ручкина, патентный поверенный Украины.

Ответственная за выпуск: И.Г. Перепелица, зав. отделом специальных видов литературы ЦГНТБ ГМК Украины.

 

С ЦГНТБ ГМК Украины, 2000

Законодавство України щодо стимулювання, створення та використання об’єктів інтелектуальної власності

1. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

(витяг)

Стаття 41.

Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності ...

Стаття 54.

Громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності. Кожний громадянин має право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності;

ніхто не може використовувати або поширювати їх без його згоди, за винятками, встановленими законом ...

2. ЗАКОН УКРАЇНИ “ПРО ВЛАСНІСТЬ” від 07.02.91р.

Стаття 40. Суб’єкти права інтелектуальної власності.

Суб’єктами права інтелектуальної власності визначаються громодяни, юридичні лиця та держава.

Стаття 41. Об’єкти права інтелектуальної власності.

Об’єктами права інтелектуальної власності є твори науки, літератури та містецтва, відкриття, винаходи, промислові зразки, раціоналізаторські пропозиції, результати науково-дослідних робіт і інші результати інтелектуальної праці.

Стаття 42. Законодавство України про інтелектуальну власність.

Відношення по створенню і використанню об’єктів права інтелектуальної власності регулюються: Цівільним кодексом Української РСР (ст.517); Цівільним процесуальним кодексом (ст. ст. 126, 218, 374);

Кримінальним кодексом України (ст.137) та спеціальним законодавством України.

3. КОДЕКС ЗАКОНІВ ПРО ПРАЦЮ УКРАЇНИ.

Стаття 91. Збереження попередніх розцінок при впровадженні винаходу, корисної моделі, промислового зразка чи раціоналізаторської пропозиції.

За працівником, який створив винахід, корисну модель, промисловий зразок або вніс раціоналізаторську пропозицію, що зумовили зміну технічних норм і розцінок, зберігаються попередні розцінки протягом шести місяців від дати початку їх впровадження. Попередні розцінки зберігаються і в тих випадках, коли автор зазначених об’єктів інтелектуальної власності, раніше не виконував роботи, норми і розцінки на яку змінено у зв’язку з їх впровадженням, і був переведений на цю роботу після їх впровадження.

Стаття 126. Гарантії для працівників-авторів винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій.

За працівниками-авторами винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій зберігається середній зароботок при звільненні від основної роботи для участі у впровадженні винаходу, корисної моделі, промислового зразка чи раціоналізаторської пропозиції на тому ж підприємстві, в установі, організації .

При впровадженні винаходу, корисної моделі, промислового зразка або раціоналізаторської пропозиції на іншому підприємстві, в установі, організації за працівником зберігається посада за місцем постійной роботи, а робота по впровадженню винаходу, корисної моделі, промислового зразка чи раціоналізаторської пропозиції оплачується за погодженням сторін у розмірі не нижче середнього заробітку за місцем постійной роботи.

                                                                    4. ЗАКОН УКРАЇНИ “ПРО ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ” від 28 грудня 1994р.

Стаття 9. Витрати виробництва (обігу), що відносяться на собівартість продукції (робіт, послуг), 

втрати і витрати, що відносяться на збитки підприємства.

9.1. Матеріальні витрати

 1.  на винахідництво і раціоналізацію, включаючи витрати на проведення дослідно-експериментальних робіт, виготовлення та випробування моделей і зразків за винахідницькими і раціоналізаторськими пропозиціями, пов'язані з основною діяльністю підприємства, виплати авторських винагород, якщо вони не є роялті.

Витрати, передбачені цим пунктом, відносяться на собівартість освоєної продукції з початку ії використання.

9.1.6. Витрати, пов’язані з управлінням виробництвом: - оплата робіт (послуг)

консультаційного та інформаційного характеру, пов’язаних із забеспеченням

виробництва, зберіганням і реалізацією продукції, включаючи послуги щодо

зміни структури управління приватизованим підприємством, а також

передбачених законодавством обов’язкових аудиторських перевірок.

5. ЗАКОН УКРАЇНИ “ПРО ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ” від 5 листопада 1991р. Постанова ВРУ від 7 лютого 1996р. №36/96-ВР.

Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 17 червня 1993р. №3290-ХІІ страхові внески на соціальне страхування та до Пенсійного фонду на винагороди авторам за використання винаходів, корисних моделей, промислових зразків, раціоналізаторських пропозицій нараховуються.

Стаття 66. Види оплати праці, що враховуються при обчисленні пенсій.

У зароботок для обчислення пенсій включаються всі види оплати праці, на які діючими правилами нараховуються страхові внески.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПРО ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ, ПОДАЧІ І РОЗГЛЯДУ ЗАЯВИ НА РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКУ ПРОПОЗИЦІЮ

Затверджені наказом

Держпатенту україни

від 27 серпня 1995р. №131

по узгодженню з

Міністерством економіки України

Міністерством юстиції України

Міністерством фінансів України

Міністерством статистики України та Товаривством винахідників і

раціоналізаторів України

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Складання, подача і розгляд Заяви на раціоналізаторську пропозицію проводяться у відповідності до Тимчасового положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні, затвердженого Указом Президента України від 18 вересня 1992 року № 479/92 (далі — Тимчасове положення) зі змінами, внесеними Указом Президента України “Про визнання такими, що втратили чинність, указів Президента України у зв'язку з прийняттям Законів України щодо промислової власності” від 22 червня 1994 року № 324/94, та цих Методичних рекомендацій про порядок складання, подачі і розгляду Заяви на раціоналізаторську пропозицію (далі — Рекомендації).

2. Раціоналізаторською визнається пропозиція, яка є новою і корисною для підприємства, якому вона подана, і передбачає створення або зміну конструкції виробів, технології виробництва і застосовуваної техніки або складу матеріалу. Удосконалення конструкції виробу може характеризуватися, наприклад, змінами в конструктивному виконанні деталей, вузлів, блоків тощо в їх взаємозв'язку, взаєморозміщеннні і співвідношенні, геометричних формах.

Удосконалення технології виробництва може характеризуватися змінами у методах проведення технологічних операцій, їх послідовності, параметрах режимів (температура, тиск тощо), а також змінами в машинах, що застосовуються в приладах, пристроях, що приймають участь у процесі. При цьому до технології виробництва, зокрема, можуть відноситися засоби виміру, контролю, випробувань, монтажу, видобутку або переробки сировини.

Удосконалення складу матеріалу може характеризуватися, наприклад, змінами в інгредієнтах, що входять до його складу, та їх кількісному співвідношенні.

3. Раціоналізаторська пропозиція є новою для підприємства, якому вона подана, якщо згідно з наявними на даному підприємстві джерелами інформації ця або тотожна подана пропозиція не була відома в мірі достатній для її практичного використання. Не визнається обставиною, що впливає на новизну раціоналізаторської пропозиції, її використання за ініціативою автора протягом не більше 3 місяців до подання Заяви.

4. Раціоналізаторська пропозиція є корисною для підприємства, якому вона подана, якщо її використання дає змогу підвищити економічну ефективність (прибуток) або одержати інший позитивний ефект цим підприємством.

5. Не визнається раціоналізаторською пропозиція, яка:

— знижує надійність та інші показники якості продукції;

— погіршує умови праці, якість робіт;

— викликає або збільшує рівень забруднення навколишнього природного середовища;

— ставить лише завдання або тільки визначає ефект (користь), що може бути одержаний від застосування пропозиції без вказівки конкретного рішення;

— забезпечує досягнення позитивного ефекту шляхом заходів організаційного, а не технічного характеру (поліпшення стану робочих місць, упорядкування системи матеріально-технічного забезпечення виробництва, обліку і звітності, зміна графіків роботи і ремонту устаткування чи транспортних засобів, скорочення часу доставки вантажів тощо);

— відноситься до засобів організації і управління господарством (планування, фінансування), виховання, викладання, дослідження, проектування, розрахунку, а також до систем інформації;

— відноситься до умовних позначень, розкладів, правил гри, дорожнього руху, судноплавства, складання шкал, таблиць, діаграм, графіків, номограм, якщо вони не призводять до зміни конструкції приладів, що їх містять, або технології виробництва;

— передбачає зміну розміщення устаткування в приміщеннях, будинках, спорудах, якщо воно не приводить до удосконалення технологічного процесу;

— спрямована на заміну будівельних конструкцій, матеріалів, деталей, виробів на відомі, застосування яких передбачене обов'язковими для підприємства будівельними нормами, правилами та іншими нормативними документами по будівництву, а також якщо ця заміна призводить до порушення технічних правил по економному витрачанню основних будівельних матеріалів;

— спрямована на зміну міст розробки кар'єрів, забору води для потреб будівництва, вивезення грунту, на зміну протяжності інженерних комунікацій, якщо така пропозиція не містить ознак раціоналізаторської пропозиції, а також на скорочення протяжності інженерних комунікацій у зв'язку зі змінами технічних умов на їх приєднання, викликане приближенням до об'єкту будівництва джерел і трас електропостачання, зв'язку, газозабезпечення, теплозабезпечення, водопроводу по причинах, які не залежать від будівельної оганізації;

— пов'язана зі змінами проектних рішень, якщо Заяву на нього подано після узгодження цих змін з замовником, крім випадків, коли пропозиція використовувалась з ініціативи автора протягом не більше 3-х місяців до подачі Заяви;

— зроблена працівником проектної організації, що здійснює авторський нагляд в процесі будівництва, по зміні проектних рішень.

6. Право авторства на раціоналізаторську пропозицію визнається за фізичними особами, творчою працею яких створено раціоналізаторську пропозицію.

Право авторства на раціоналізаторську пропозицію, створену сумісною творчою працею двох і більше громадян, належить їм спільно як співавторам. Порядок користування правами на раціоналізаторську пропозицію, створену у співавторстві, визначається угодою між ними.

Не визнаються співавторами особи, які надали авторові раціоналізаторської пропозиції тільки технічну допомогу (виготовлення креслення і зразків, оформлення документації, виконання розрахунків, проведення дослідної перевірки тощо), або сприяли оформленню прав на раціоналізаторську пропозицію та її використанню.

7. Зміна складу авторів після подання Заяви на раціоналізаторську пропозицію, як правило не допускається.

Питання про зміну складу авторів при відсутності спору про авторство (співавторство) може бути розглянуто підприємством, установою чи організацією (посадовою особою, яка приймає рішення по пропозиції) спільно з профспілковою або первинною організацією Товариства винахідників і раціоналізаторів України (далі — ТВР України) до винесення рішеняя по пропозиції.

У цьому випадку в сумісній Заяві автора (співавторів) і особи (осіб), що вводяться до складу співавторів вказуються причини своєчасного невключення даної особи в число авторів (співавторів) раціоналізаторської пропозиції, в чому конкретно виявляється творча участь цієї особи у створенні раціоналізаторської пропозиції, а також те, що їм відомо про кримінальну відповідальність за присвоєння авторства на раціоналізаторську пропозицію.

Спори про авторство (співавторство) на раціоналізаторську пропозицію розглядаються у судовому порядку.

8. Пропозиції інженерно-технічних працівників науково-дослідних, проектних, конструкторських, технологічних організацій і аналогічних підрозділів підприємств, які відносяться до розроблювальних цими працівниками проектів, можуть бути визнані раціоналізаторськими:

— після затвердження проектів підприємств, будинків і споруд (робочих креслень або техноробочого проекта при одностадійному проектуванні);

— після прийняття серійного (головного) зразка — якщо вони відносяться до конструкції;

— після прийняття в експлуатацію у встановленому порядку — якщо вони відносяться до технологічного процесу;

— коли ці пропозиції поліпшують технічні характеристики проектів, конструкцій і технологічних процесів. Такі пропозиції приймаються і розглядаються підприємством, яке реалізує ці проекти, виготовляє конструкції і експлуатує технологічні процеси.

Під аналогічними підрозділами підприємств маються на увазі такі підрозділи підприємств, як науково-дослідницькі, проектні, конструкторські і технологічні організації, відділи головного конструктора і конструкторські відділи, відділи головного технолога і технічні відділи, відділи головного металурга, заводські лабораторії тощо.

9. На пропозиції інженерно-технічних керівних працівників, з якими в установленому порядку розглядаються, погоджуються і затверджуються відповідні проекти, конструкції і технологічні процеси, а також на пропозиції, подані цими працівниками в співавторстві з іншими особами, росповсюджуються обмеження, вказані в абзаці другому п. 8 цих Рекомендацій.

10. Пропозиції інженерно-технічних працівників науково-дослідних, проектних, конструкторських, технологічних організацій і аналогічних підрозділів підприємств, які не розробляли проекти, конструкції і технологічні процеси, а також пропозиції інших категорій працівників на стадії експериментальної (дослідної) перевірки проекта, конструкції, технологічного процесу подаються до організацій, які розробляли ці проекти, конструкції і технологічні процеси.

11. Раціоналізаторська пропозиція, що складає державну таємницю, приймається і розглядається у порядку, встановленому цими Рекомендаціями, але з додержанням вимог секретності і конфіденційності.

12. Заява та інша документація, що відноситься до раціоналізаторської пропозиції, оформляється відповідно до вимог, встановлених Примірною інструкцією по діловодству в міністерствах і відомствах Української РСР та виконавчих комітетах місцевих Рад народних депутатів, затвердженою 15.07.75 року № 362 (далі — Заява).

13. Терміни зберігання документації по раціоналізаторським пропозиціям визначаються “Переліком типових документів, що утворюються в діяльності органів державної, представницької, виконавчої влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств із зазначенням строків зберігання”, затверджених Головним архівним управлінням при Кабінеті Міністрів України у 1995 році. А саме, термін зберігання Заяв на прийняті раціоналізаторські пропозиції — 15 років, на відхилені — 5 років, Журналів реєстрації Заяв на раціоналізаторські пропозиції — постійно. Разом з Заявою зберігаються: акт про використання раціоналізаторської пропозиції, розрахунок економічної ефективності або оцінки іншого позитивного ефекту, договір між автором (співавторами) та підприємством про розмір винагороди за використання раціоналізаторської пропозиції і угоди співавторів про розподіл між ними винагороди та про порядок користування правами на раціоналізаторську пропозицію, створену у співавторстві.

II. СКЛАДАННЯ ЗАЯВИ НА РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКУ ПРОПОЗИЦІЮ

14. Заява складається автором (співавторами) за формою № Р-1 “Заява на раціоналізаторську пропозицію”, затвердженою наказом Міністерства статистики України від 24.03.95 79 (Додаток 1).

Заява складається окремо на кожну пропозицію. Якщо при розгляді Заяви буде встановлено, що в ній міститься дві і більше самостійних пропозицій, то авторові слід запропонувати оформити кожну пропозицію окремою Заявою у 15-ти денний термін з дня повідомлення його про це. При цьому першість таких раціоналізаторських пропозицій встановлюється за первинною датою надходження Заяви. Якщо автор в зазначений термін не подасть окремі Заяви, то Заява розглядається по відношенню однієї з пропозицій що містяться в ній.

15. В Заяві слід вказати найменування пропозиції, всіх без винятку співавторів, творчою працею яких створена пропозиція, і навести відомості про них: прізвище, ім'я, по-батькові, місце роботи або домашня адреса, якщо Заява подається особою, яка не працює на цьому підприємстві.

16. В Заяві в розділі “Опис пропозиції” викладаються недоліки існуючої конструкції, виробу технології виробництва і техніки, що застосовуєтся, чи складу матеріалу, які усуваються пропозицією, ціль пропозиції, зміст запропонованого рішення, включаючи дані, достатні для його практичного здійснення без участі автора (співавторів), а також відомості про прибуток чи інший позитивний ефект.

До Заяви в необхідних випадках додаються графічні матеріали (креслення, схеми, ескізи тощо), техніко-економічні розрахунки та додаткові відомості про пропозицію.

Заява, графічні чи інші матеріали, що додаються до неї, підписуються всіма співавторами, зазначеними у Заяві. На Заяві і графічному матеріалі проставляється дата заповнення і виготовлення.

III. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЗАЯВИ НА РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКУ ПРОПОЗИЦІЮ

17. Заява подається тому підприємству, до діяльності якого відноситься пропозиція, незалежно від того, працює автор на цьому підприємстві чи ні.

Пропозиція відноситься до діяльності підприємства, якщо вона може бути використана ним в технологічному процесі, у продукції, що виробляється, або у застосовуваній техніці.

18. По Заяві, що надійшла, проводится перевірка дотримання вимог, передбачених цими Рекомендаціями.

Вірно складена Заява приймається до розгляду і реєструється в Журналі реєстрації раціоналізаторських пропозицій (далі — Журнал), за формою № Р-2 “Журнал реєстрації раціоналізаторських пропозицій”, затвердженою наказом Міні- стерства статистики України від 24.03.95 № 79 (Додаток 2) в день ії одержання, незалежно від рішення, яке буде прийняте згодом. На Заяві проставляється дата її надходження і номер, під яким вона зареєстрована в Журналі.

Журнал повинен бути прошнурований, скріплений печаткою підприємства і підписом особи, що приймає рішення по пропозиціям, аркуші Журналу повинні бути пронумеровані.

19. Заява не приймається до розгляду і не реєструється в Журналі, якщо:

— вона складена не у відповідності з вимогами цих Рекомендацій (в описі пропозиції не розкрито суть раціоналізаторської пропозиції);

— пропозиція не відноситься до діяльності Підприємства. У цих випадках Заява в 5-денний термін з дня її надходження повертається авторові з зазначенням причини відмові в реєстрації чи з роз'ясненням, куди її треба подати.

Причини відмови в реєстрації пропозиції повинні бути викладені в письмовому вигляді з зазначенням найменування пропозиції і дати її надходження на підприємство.

Якщо автор не згоден з відмовою у прийнятті до розгляду його Заяви, він може подати заперечення на цю відмову керівнику підприємства. Заперечення повинно бути розглянуте у 15-ти денний термін. У разі задоволення заперечення автора Заяву слід прийняти до розгляду і зареєструвати в Журналі по первинній даті надходження, про що здійснюється відповідний запис у графі “Примітка” Журналу.

Заява, яка відповідно до вимог цього пункту не підлягає реєстрації в Журналі, реєструється як вхідна кореспонденція.

21. Після реєстрації Заяви, але до винесення рішення про визнання пропозиції раціоналізаторською або про її відхилення, автор може доповнювати або змінювати опис пропозиції, креслення, схеми чи ескізи, не змінюючи суті пропозиції. Зміни і доповнення оформлюються на окремому аркуші з зазначенням дати подання і підписуються автором (співавторами). Зміна суті пропозиції розглядається як подача нової пропозиції, яка повинна бути оформлена окремою Заявою

IV. РОЗГЛЯД ЗАЯВИ НА РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКУ ПРОПОЗИЦІЮ

22. Зареєстрована на підприємстві Заява направляеться для отримання висновку по пропозиції тим підрозділам і службам, до діяльності яких вона безпосередньо відноситься.

У висновку по пропозиції дається оцінка її новизни і корисності. Відсутність новизни обґрунтовується посиланнями на відповідні джерела, а у випадку відсутності корисності — приводиться обгрунтування недоцільності використання пропозиції.

Висновок по пропозиції викладається у розділі “Висновок по пропозиції” і підписується посадовими особами, які зробили висновок з вказівкою посади і дати підписання.

23. По кожній пропозиції можуть бути прийняті такі рішення:

— визнати пропозицію раціоналізаторською і прийняти до впровадження;

— провести дослідну перевірку пропозиції;

— пропозицію відхилити.

Рішення по пропозиції приймається керівником підприємства чи керівником відповідного підрозділу, на якого це покладено наказом по підприємству. З урахуванням умов, існуючих на конкретному підприємстві (велика чисельність працюючих, територіальна роз'єднаність, відокремленість тощо), керівник підприємства може надати право прийняття рішень по пропозиціях деяким керівникам підрозділів (цехів, будівельних управлінь тощо).

По пропозиції, яка визнана підприємством раціоналізаторською, здійснюються організаційно-технічні заходи, що забезпечують її використання (включення у відповідні плани, видання наказів чи розпоряджень про використання пропозиції, зміна у зв'язку з пропозицією нормативної і технічної документації тощо).

Якщо на підставі висновків по пропозиції вона визнається раціоналізаторською частково, то в рішенні слід вказати, яка частина пропозиції визнається раціоналізаторською.

Рішення про відхилення пропозиції повинно містити мотиви відхилення.

Запис про прийняте рішення робиться у розділі Заяви “Рішення, яке прийняте по пропозиції”.

24. Заява розглядається і по ній приймається рішення на підприємстві протягом місяця від дати її надходження.

Про прийняте рішення слід повідомити автора (співавторів).

25. Рішення про визнання раціоналізаторською пропозиції, внесеної керівником, його заступником, головним інженером, заступником головного інженера підприємства приймається з урахуванням думки правління підприємства, науково-технічної ради тощо. Такий порядок діє також по відношенню до пропозицій, внесених зазначеними працівниками у співавторстві з іншими особами.

26. Рішення про визнання пропозиції раціоналізаторською і прийняття її до використання, якщо воно пов'язане зі зміною затверджених нормативів і технічної документації (проектів, стандартів, технічних умов і іншої нормативної, технічної і конструкторської документації), приймається після дозволу організації, яка затвердила відповідний норматив чи документацію. У даному випадку плин термінів, передбачених у пункті 24 цих Рекомендацій, припиняється на час, необхідний для одержання дозволу. Ця організація дає дозвіл тільки на зміну затверджених нормативів і технічної документації по пропозиції, не вирішуючи при цьому правові питання, тобто про можливість визнання її раціоналізаторською.

Одержання дозволу на зміну затвердженої нормативної і технічної документації робиться у встановленому для цього порядку.

27. Першість на раціоналізаторську пропозицію визначається датою її надходження на підприємство.

Першість визнається за автором, який першим подав у встановленому порядку пропозицію, навіть у разі, якщо пропозицію спочатку було необгрунтовано відхилено і це рішення не було оскаржено автором.

Спори про першість на раціоналізаторську пропозицію розглядаються у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України

28. У випадку незгоди автора з рішенням про відмову у визнанні пропозиції раціоналізаторською або у прийнятті її до використання, він може у місячний термін від дати одержання рішення подати заперечення керівнику підприємства, який прийняв це рішення. Заперечення автора розглядається науково-технічною радою або аналогічним органом підприємства в місячний термін від дати його надходження. На прохання автора до розгляду заперечення запрошуються представники первинної про-фспілкової організації або ТВР України.

Рішення, прийняте після розгляду заперечення, є остаточним.

29. Після винесення рішення про визнання пропозиції раціоналізаторькою і прийняття її до використання у встановленому порядку вносяться зміни у нормативну і технічну документацію, про що у розділі Заяви “Зміна нормативної і технічної документації” робиться відповідний запис з вказівкою яка, коли, ким і на підставі чого змінена документація. Запис засвідчується підписом відповідальної особи.

ЗО. У разі відміни рішення по пропозиції на підставі і у порядку, передбаченому пунктом 28 цих Рекомендацій, і прийняття по ньому нового рішення у розділі Заяви “Рішення, яке прийняте по пропозиції” і в Журналі робиться відповідний запис. Про нове рішення слід повідомити автора (співавторів).

31. Після винесення рішення про визнання пропозиції раціоналізаторською і прийняття її до використання протягом місяця автору (кожному з співавторів) пропозиції видається свідоцтво, форма якого затверджується Держпатентом України (Додаток 3).

Свідоцтво видається підприємством, яке прийняло зазначене рішення.

32. Дата подачі і номер Заяви проставляються у свідоцтві у відповідності з реєстрацією в Журналі. Свідоцтво підписується керівником підприємства і затверджується печаткою.

У разі співавторства у свідоцтві вказуються прізвища і ініціали всіх співавторів в алфавітному порядку.

Про одержання свідоцтва автор (співавтори) розписується у заяві.

33. У разі, коли свідоцтво загублене, на прохання автора (співавторів) підприємством може бути виданий дублікат, про що робиться позначення у Заяві. Напис “Дублікат” робиться на бланку свідоцтва на раціоналізаторську пропозицію над словом “Свідоцтво” прописними буквами.

V. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКОЇ ПРОПОЗИЦІЇ ТА ВИПЛАТИ ВИНАГОРОДИ ІЇ АВТОРАМ

34. Факт використання раціоналізаторської пропозиції підтверджується актом за формою № Р-3 “Акт про використання раціоналізаторської пропозиції”, затвердженою наказом Міністерства статистики України від 24.03 95 № 79 (Додаток 4). Акт складається не пізніше місячного терміну від дати початку використання пропозиції.

35. При наявності ефективності від використання раціоналізаторської пропозиції здійснюється розрахунок доходу (прибутку).

У випадку одержання іншого позитивного ефекту від використання раціоналізаторської пропозиції (покращення якості, екологічних характеристик тощо), що засвідчується у відповідному документі, здійснюється його оцінка.

В обох випадках враховуються умови договору між автором (співавторами) та підприємством.

36. Винагорода автору (співавторам) виплачується у відповідності до законодавства України.

37. Право на винагороду має автор (співавтори) раціоналізаторської пропозиції протягом двох років від дати початку її використання на підприємстві, яке видало автору (співавторам) свідоцтво на цю пропозицію.

38. Розмір винагороди визначається умовами договору між автором (співавторами) і підприємством і не може бути менше:

-- 10 відсотків доходу, одержуваного щорічно підприємством від використання раціоналізаторської пропозиції;

— 2 відсотків від частки собівартості продукції (роботи чи послуги, що припадає на раціоналізаторську пропозицію, корисний ефект від якої не впливає на одержання доходу).

39. Винагорода сплачується автору відповідно до договору, але не пізніше трьох місяців після закінчення кожного року використання раціоналізаторської пропозиції.

Договір між автором (співавторами) та підприємством про розмір винагороди та строки її виплати (щоквартально, щомісячно тощо) укладається у довільній формі одночасно з визнанням пропозиції раціоналізаторською та прийняттям її до використання, підписується автором (співавторами) та керівником підприємства і завіряється печаткою підприємства. (додаток №6)

40. Винагорода, сплачена автору (співавторам) раціоналізаторської пропозиції, не підлягає стягненню у разі припинення її використання.

41. Автори раціоналізаторських пропозицій при одержанні винагороди користуються пільгами відповідно до законодавства України.

Терміни, передбачені п.п. 14, 19, 24, 28 та 31 визначаються і затверджуються кожним підприємством самостійно в межах. зазначених у Рекомендаціях.

ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКИХ ПРОПОЗИЦІЙ І ОБ’ЄКТІВ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ ЗА ФОРМОЮ № 4-нт.

Міністерство статистики України наказом від 24.03.95р. №79 ( (зареєстровано у Мінюсті України від 27.03.95р. №90/626) затвердило типові форми первинного облику об’єктів промислової власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки), раціоналізаторські пропозиції, які застосовуються замість типових міжвідомчих форм, затвердженних ЦСУ СРСР від 18.08.76р. №681 і використовуються без змін на підприємствах та в організаціях усіх форм власності для складання звіту за формою №4-нт.

Форма №4-нт “Звіт про надходження та використання об’єктів промислової власності” складається і подається згідно з Інструкцією про порядок заповнення звіту про надходження та використання об’єктів промислової власності, затвердженого наказом Мінстату України від 06.07.95р. №168 (зареєстровано в Мінюсті України від 24.07.95р. №237/773).

Інструкція – додаток №5.

ВИПЛАТА ВИНАГОРОДИ ЗА ВИКОРИСТАННЯ РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКОЇ ПРОПОЗИЦІЇ. 

Перелик нормативних актів щодо виплати винагороди.

1. Конституція України (ст. 41, 54).

2. Цивільний кодекс Української РСР (ст. 517).

3. Цивільний процесуальний кодекс (ст. 126, 218, 374)..

4. Кримінальний кодекс України (ст. 137).

5. Кодекс законів про працю України (ст. 42, 91, 126).

6. Закон України від 07.02.91 р. “Про власність”.

7. Закон України від 27.03.91 р. “Про підприємства в Україні”.

8. Закон України від 23.12.94 р. “Про оподаткування прибутку підприємств”.

9. Тимчасове положення про правову охорону об'єктів промислової власності і раціоналізаторських пропозицій в Україні, затверджене Указом Президента України від 18.09.92 р. № 479.

10. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.06.95 р. № 329-р.

11. Інструкція по заповненню типових форм первинного обліку об'єктів промислової власності (винаходів, корисних моделей, промислових зразків, раціоналізаторських пропозицій), затверджена наказом Мінстату України від 24.03.95 р. .№ 79.

12. “Положение об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях”, затверджене постановою Ради Міністрів СРСР від 21.08.73 р. № 584.

13.“Инструкция о порядке выплаты вознаграждения за открытия, изобретения и ра-ционализаторские предложения”, затверджена головою Державного комітету Ради Міністрів СРСР у справах винаходів і відкриттів 15.01.74.

14. Визначення прибутку від використання об”єктів промислової власності (Методичні рекомендації) можно знайти у газеті “Світ” №25, грудень 1997р.

Згідно з Методичними рекомендаціями по виплаті винагороди авторам об’єктів промислової власності, розроблених у відповідності з нормативними актами, діючими на Україні, схвалено Методичною комісією Державного патентного відомства України 7 серпня 1997р.

Розділ ІV. Виплата винагороди авторам раціоналізаторських пропозицій.

 1.  За використання раціоналізаторської пропозиції, що подана до 18.09.92р., тобто до введення в дію Тимчасового положення, виплата винагороди здійснюється відповідно до п.п. 108, 115, 119, 120, 121, 122. “Положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях”, затвердженого Постановою Ради Міністрів СРСР від 21 серпня 1973р. №584.
 2. Право на виногороду має автор (співавтори) раціоналізаторської пропозиції, якому (им) видано свідоцтво, що підтверджує визнання пропозиції раціоналізаторською, дату ії подання і авторство на раціоналізаторську пропозицію, а також документа, який підтверджує факт використання цієї пропозиції по формі №Р-3 “Акт про використання раціоналізаторської пропозиції”.
 3. Взаємовідносини між автором (співавторами) раціоналізаторської пропозиції і підприємством відносно визначення винагороди в зазначному випадку можуть бути відрегульовані стандартом підприємства на підставі ст. 18, 19, 21, 27 Закону України “Про підприємства в Україні” від 27.03.91р., згідно з якими підприємство виходячі із своїх фінансових можливостей, самостійно визначає порядок використання прибутку.
 4. Дія п.53 Тимчасового положення поширюється на раціоналізаторські пропозиції, що подані після 18.09.92р. Цим пунктом визначено право автора раціоналізаторської пропозиції на винагороду, мінімальний розмір винагороди, порядок сплати винагороди.
 5. Оптимальний розмір винагороди визначається залежно від впливу раціоналізаторської пропозиції на прибуток підприємства чи на собівартість продукції за взаємною домовленністю сторін

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства статистики України від 06. 07. 95 р. № 168 за погодженням з Держпатентом України

ІНСТРУКЦІЯ ПРО ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ ЗВІТУ ПРО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОБ'ЄКТІВ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ ЗА ФОРМОЮ № 4-нт

Загальні вказівки

1. Звіт про надходження та використання об'єктів промислової власності: винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій за формою № 4-нт складають і подають промислові, спільні та малі підприємства, кооперативи, організації, установи, сільськогосподарські підприємства*) всіх форм власності та організаційно-правових форм господарювання, що перебувають на самостійному балансі, за адресами і в терміни, зазначеними у бланку форми.

Винахід, корисна модель — результат творчої діяльності людини у будь-якій галузі технології. Об'єктом винаходу може бути: продукт, пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини, спосіб. Об'єктом корисної моделі може бути конструктивне виконання пристрою.

Промисловий зразок — результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання. Об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.

Раціоналізаторською визнається пропозиція, що є новою і корисною для підприємства, якому вона подана, та передбачає створення чи зміну конструкції виробів, технології виробництва і застосовуваної техніки або складу матеріалу.

2. До звіту за формою № 4-нт включаються відомості:

— про число винахідників (винахідник—людина, творчою працею якої створено винахід, корисну модель), авторів промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій;

— про кількість поданих заявок на об'єкти промислової власності;

— про кількість отриманих охоронних документів;

— про використання об'єктів промислової власності;

— про витрати, пов'язані з охороною прав на об'єкти промислової власності;

— про прибуток (доход) від використання винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій.

3. Звіт за формою № 4-нт складають на основі даних первинного обліку за типовими формами, затвердженими наказом Міністерства статистики України № 79 від 24. 03. 95 р. та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України № 90/626 від 27. 03. 95 р.;

журнал реєстрації заявок на об'єкти промислової власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки) (форма ПВ-1);

журнал реєстрації заявок на об'єкти промислової власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки), що подані до зарубіжних патентних відомств (форма ПВ-2);

*) Далі підприємства.

акт про використання об'єкта промислової власності (винаходу, корисної моделі, промислового зразка) (форма ПВ-3);

журнал реєстрації використаних об'єктів промислової власності (винаходів, корисних моделей, промислових зразків) (форма ПВ-4);

заява на раціоналізаторську пропозицію (форма Р-1);

журнал реєстрації раціоналізаторських пропозицій (форма Р-2);

акт про використання раціоналізаторської пропозиції (форма Р-3).

Прибуток (доход) від використання об'єктів промислової власності визначають відповідно з Тимчасовою методикою визначення доходу від використання винаходів і раціоналізаторських пропозицій й затвердженою Держпатентом України 1 грудня 1992 року, а також Методичні рекомендации, газета “Світ” №25, 1997р.

Звіт за формою № 4-нт підписують керівник і головний бухгалтер підприємства, а в разі їх відсутності — особи, які виконують їх обов'язки.

1. Число винахідників, авторів промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій

1. 1. У графі 1 розділу показують число винахідників та авторів промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій за даними журналів реєстрації (форми ПВ-1, Р-2). При цьому необхідно керуватися таким:

у графі 1 підприємство-заявник показує число винахідників, авторів промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій незалежно від того, чи є вони працівниками даного підприємства, чи ні.

Якщо в заявці на видачу охоронного документа вказано декілька підприємств-заявників, то у графі 1 підприємство, вказане в заявці першим, показує число всіх авторів. Інші підприємства-заявники авторів не показують.

Винахідник, автор промислового зразка, раціоналізаторської пропозиції у звітному періоді враховується тільки один раз.

2. Подання заявок на видачу охоронних документів

2. 1. У графах 2, 3, 4 згідно із журналом реєстрації (форма ПВ-1), показують кількість заявок на видачу охоронних документів відповідно на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, дата подання яких до Держпатенту України припадає на звітний рік.

Якщо у заявці на видачу охоронного документа вказано декілька підприємств-заявників, то графи 2, 3, 4 заповнює підприємство-заявник, вказане у заявці першим.

2. 2. У графі 5 підприємство-заявник вказує окремим рядком назву кожної зарубіжної країни, куди подано заявки на видачу охоронних документів на об'єкти промислової власності, що відображаються відповідно у графах 7, 8, 9. Якщо подається міжнародна заявка, то вказується кожна країна, зазначена в цій заявці,

2. 3. Графу 6 підприємство-замовник не заповнює.

2. 4. У графах 7. 8, 9 підприємство-заявник показує кількість поданих заявок на видачу охоронних документів, окремо — на винаходи, корисні моделі, промислові зразки до патентних відомств країн, що приведені у графі 5. У графі 7 міжнародну заявку показують стільки разів, скільки країн у ній зазначено.

3. Отримано охоронних документів

3. 1. У графі 10 показують кількість отриманих у звітному році патентів України на винаходи, включаючи патенти, видані замість авторських свідоцтв СРСР.

3. 2. У графі 11 показують кількість отриманих у звітному році патентів на корисні моделі.

3. 3. У графі 12 показують кількість отриманих у звітному році патентів на промислові зразки, включаючи патенти, видані замість свідоцтв СРСР на промислові зразки.

3. 4. У графі 13 показують окремим рядком назву кожної зарубіжної країни, де отримано охоронні документи на винаходи, корисні моделі та промислові зразки.

3. 5. Графу 14 підприємство не заповнює.

3. 6. У графах 15, 16, 17 показують кількість охоронних документів, отриманих у країнах, котрі вказані у графі 13, окремо на винаходи (гр. 15), корисні моделі (гр. 16) та промислові зразки (гр. 17).

                                                                                  4. Використання об'єктів промислової власності

4. 1. У графі 19 вказують кількість винаходів, що використовувались у звітному році (форма ПВ-4), в тому числі—винаходи, захищені авторськими свідоцтвами СРСР. Дані показуються протягом всього періоду використання, за винятком даних про винаходи, захищені авторськими свідоцтвами СРСР, використання яких розпочалося до 11 липня 1994 р. В останньому випадку дані показуються протягом 5 років від дати початку використання. Якщо авторським свідоцтвом або патентом захищено групу винаходів, то у графі 19 враховують використання кожного винаходу, що включено до групи винаходів.

4. 2. У графі 20 наводять кількість корисних моделей, що використовувались у звітному році. Дані показуються протягом всього періоду використання.

4. 3. У графі 21 показують кількість промислових зразків, що використовувались у звітному році, в тому числі — промислові зразки, захищені свідоцтвами СРСР. Дані наводяться протягом всього періоду використання, за винятком даних про промислові зразки, захищені свідоцтвами СРСР, використання яких розпочалося до 11 липня 1994 р. В останньому випадку дані показуються протягом 5 років від дати початку використання.

4. 4. У графі 22 показують кількість використаних раціоналізаторських пропозицій за звітний рік. Дані показуються протягом 2 років від дати початку використання. 

5. Витрати, пов'язані з охороною прав на об'єкти промислової власності

5. 1.У графі 23 показують фактичні витрати на підприємстві, пов'язані з охорною прав на об'єкти промислової власності (гр. 23= гр. 24+гр. 25).

5. 2. У графі 24 показують суму витрат на сплату зборів відповідно до чинного законодавства України.

5. 3.У графі 25 показують суму витрат на виплату винагороди винахідникам, авторам промислових зразків, раціоналізаторських пропозицій на виплату винагороди за сприяння запровадженню, на плату послуг Держпатенту України, тощо.

6. Прибуток (доход) від використання винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій

6. 1. У графі 26 показують загальну суму прибутку (доходу), одержаного у звітному році, від використання винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій.

6. 2. У графі 27 показують суму прибутку, отриманого у звітному році від використання винаходів, врахованих в гр. 19.

6. 3. У графі 28 показують суму прибутку, отриманого у звітному році від використання корисних моделей, врахованих у гр. 20.

6. 4. У графі 29 показують суму прибутку, отриманого у звітному році від використання промислових зразків, врахованих у гр. 21.

6. 5. У графі ЗО показують суму доходу (прибутку), отриманого у звітному році від використання раціоналізаторських пропозицій, врахованих у гр. 22.

Всі вартісні показники приводять в тис. грн. без десяткового знаку.

 

Додаток №6

 

Примірний договір між автором (співавторами) та підприємством про винагороду за використання раціоналізаторської пропозиції.

 

м.___________________________ “____”___________2000р.

Згідно з “Тимчасовим положенням про правову охорону об’єктів промислової власності і раціоналізаторських пропозицій” в Україні та Методичними рекомендаціями про порядок складання, подачі і розгляду заяви на раціоналізаторську пропозицію

прізвище, ім’я та по батькові автора (співаторів)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

повна назва підприємства

в особі _________________________________________________________________________

посада, прізвище, ім’я та по батькові

яка діє на підставі________________________________________________________________

статут, Положення тощо

враховуючи те, що автор (співавтори) подали на підприємство заяву на раціоналізаторську пропозицію____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

найменування пропозиції

яка досить і повно розкриває суть даної пропозиції для ії використання__________________

_______________________________________________________________________________

де буде використовуваться (цех, відділ, тощо)

уклали договір про таке:

  1.  
  2. Забезпечити автору (ам) умови матеріального, виробничого і соціального характеру, необхідні для ефективної творчої діяльності.
  3. Надати можливість автору (ам) брати участь у роботах з підготовки використання раціоналізаторської пропозиції (розробка техдокументації, виготовлення і випробування дослідного зразка та інше).
  4. Видати винагороду у випадках:

 

 • Предмет договору

Предметом договору є раціоналізаторська пропозиція, яка створена автором (ми) на даному підприємстві.

 • Обов’язки підприємства (роботодавця)
 • сума винагороди
 • види виплати
 • строки виплати
 • інші умови виплати
  1. Сприяти розробці та використанню раціоналізаторської пропозиції, яка дозволить одержати підприємству економічну ефективність (прибуток) або інший позитивний ефект.
  2. Зберігати конфіденційність інформації.
  3. За порушення зобов'язань щодо конфіденційності інформації сторони несуть відповідальність згідно діючого Законодавства України.
  4. За несвоєчасну виплату винагороди підприємство сплачує автору (ам) за кожний просрочений день пеню в розмірі:__________процента від суми, належної до сплати.
  5. Умови договору можуть бути переглянуті достроково на вимогу однієї із сторін у випадку зміни цін і тарифів, установлених централізованим порядком, змін у законодавстві України та інше.
  6. Зміни та доповнення до цього договору повинні бути оформлені додатковим договором або двостороннім протоколом до цього договору з обов'язковим підписом сторін.
 • Обов’язки автора
 • Права автора (ів)

 

Автор(и) має право ознайомитись з розрахунком суми винагороди і матеріалами, використаними за цими розрахунками.

 • Відповідальність сторін
 • Вирішення спорів

Спори, пов’язані з невиконанням сторонами зобов’язань цього договору, вирішується відповідно до чинного законодавства.

 • Дія договору

Цей договір набирає чинності після признання пропозиції раціоналізаторською і прийняттям ії до використання та його підписання сторонами.

 • Інші умови
 • Адреси сторін

Автор (ри)______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Підприємство__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Підписи сторін

Від підприємства Автор (ри)

___________________________ ______________

___________________________ ______________

М.П. “_____”__________2000р. ______________

 

Примітки

 

 • В п.2.3 цього договору видати винагороду може бути таке:
 • сума винагороди – процент від прибутку чи собівартості продукції або фіксована сума;
 • види виплати – грошова, в натуральній формі, у вигляді акцій тощо;
 • строки виплати – помісячно, поквартально, щорічно;
 • інші умови виплати – доплата до заробітної плати тощо.

 

2. Цей договір носить характер рекомендації і може бути зміненим чи доповненим по кожному пунку в залежності від бажання сторін.

 

 Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2021
Design and programming by Lemaryn