ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
260740
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
Указатель РАЗДЕЛЫ  //  Устойчивое развитие  //  База данных “Устойчивое развитие”  //  ЗАКОНОДАВЧА БАЗА  //  З А К О Н У К Р А Ї Н И Про стимулювання розвитку регіонів

З А К О Н У К Р А Ї Н И Про стимулювання розвитку регіонів

                   З А К О Н   У К Р А Ї Н И

                Про стимулювання розвитку регіонів

  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 51, ст.548 )

 { Із змінами, внесеними згідно із Законами
   N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005, ВВР, 2006, N 9, N 10-11,
                                                           ст.96
   N 1562-VI ( 1562-17 ) від 25.06.2009, ВВР, 2009, N 51, ст.756
   N 3275-VI ( 3275-17 ) від 21.04.2011, ВВР, 2011, N 44, ст.464
   N 4731-VI ( 4731-17 ) від 17.05.2012, ВВР, 2013, N 15, ст.98
   N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012, ВВР, 2014, N  4, ст.61 }
 

 { У тексті Закону слова "органи державної влади" та "центральний
   орган виконавчої влади з питань  економічної політики" в  усіх
   відмінках  замінено відповідно  словами  "державні органи"  та
   "центральний орган виконавчої влади, що  забезпечує формування
   державної   регіональної  політики"  у  відповідному  відмінку
   згідно із Законом N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012 }
 

     Цей Закон   визначає  правові,  економічні  та  організаційні
засади   реалізації   державної   регіональної    політики    щодо
стимулювання   розвитку   регіонів   та   подолання  депресивності
територій.

                             РОЗДІЛ I
                        ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення основних термінів

     У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

     регіон - територія Автономної Республіки Крим,  області, міст
Києва та Севастополя;

     стимулювання розвитку   регіонів   -    комплекс    правових,
організаційних, наукових, фінансових та інших заходів, спрямованих
на  досягнення  сталого  розвитку  регіонів  на  основі  поєднання
економічних,    соціальних    та    екологічних    інтересів    на
загальнодержавному   та    регіональному    рівнях,    максимально
ефективного   використання  потенціалу  регіонів  в  інтересах  їх
жителів та держави в цілому;

     депресивна  територія  -  регіон  чи  його  частина (район чи
населений пункт), що визнаються депресивними за умов та в порядку,
визначених  цим  Законом;  {  Абзац  четвертий статті 1 в редакції
Законів   N   1562-VI  (  1562-17  )  від  25.06.2009,  N  3275-VI
( 3275-17 ) від 21.04.2011 }

     промисловий   район  -  район,  в  якому  частка  зайнятих  у
промисловості перевищує частку зайнятих у сільському господарстві,
а  також  райони,  на території яких перебувають у стадії закриття
вугледобувні  та вуглепереробні підприємства; { Статтю 1 доповнено
абзацом  п'ятим  згідно  із  Законом  N  1562-VI  (  1562-17 ) від
25.06.2009;  із  змінами,  внесеними  згідно  із Законом N 3275-VI
( 3275-17 ) від 21.04.2011 }

     сільський район - район, в якому частка зайнятих у сільському
господарстві перевищує частку зайнятих у промисловості; { Статтю 1
доповнено  абзацом  шостим згідно із Законом N 1562-VI ( 1562-17 )
від 25.06.2009 }

     населені   пункти,   на  території  яких  з  1996  року  були
ліквідовані  вугледобувні  та  вуглепереробні підприємства, але не
були   здійснені   в   повному   обсязі   заходи   щодо  вирішення
соціально-економічних та екологічних питань, передбачені проектами
ліквідації  зазначених  підприємств.  { Статтю 1 доповнено абзацом
сьомим згідно із Законом N 3275-VI ( 3275-17 ) від 21.04.2011 }

     Стаття 2. Мета і засади стимулювання розвитку регіонів

     Стимулювання розвитку регіонів здійснюється з метою:

     забезпечення їх  сталого  розвитку в інтересах усієї України,
підвищення  рівня   життя   населення,   подолання   бідності   та
безробіття, формування середнього класу;

     ефективного використання економічного,  наукового,  трудового
потенціалу,  природних та інших  ресурсів,  а  також  особливостей
регіонів  для  досягнення  на  цій  основі  підвищення рівня життя
людей, оптимальної спеціалізації регіонів у виробництві товарів та
послуг;

     створення рівних   умов   для   динамічного,   збалансованого
соціально-економічного розвитку регіонів України;

     забезпечення додержання   визначених   державою    соціальних
гарантій   для   кожного  громадянина  незалежно  від  місця  його
проживання;

     подолання депресивного стану окремих територій, своєчасного і
комплексного розв'язання проблем охорони довкілля.

     Стимулювання розвитку регіонів здійснюється на засадах:

     збалансування загальнодержавних,   регіональних  та  місцевих
інтересів розвитку,  визначення державою з урахуванням  пропозицій
органів    місцевого    самоврядування    науково    обґрунтованих
пріоритетних напрямів регіонального розвитку;

     програмно-цільового підходу    до     розв'язання     проблем
соціально-економічного     розвитку,     створення    сприятливого
інвестиційного середовища в регіонах;

     максимального  наближення  послуг,  що  надаються  державними
органами  та  органами місцевого самоврядування, до споживачів цих
послуг;

     концентрації на конкурсній основі коштів  Державного  бюджету
України,  місцевих  бюджетів,  а  також  інших  ресурсів  з  метою
досягнення  найбільш  ефективного  їх   використання   для   цілей
регіонального розвитку;

     співробітництва та  взаємної  відповідальності  центральних і
місцевих   органів    виконавчої    влади,    органів    місцевого
самоврядування,   наукових  і  громадських  організацій  та  інших
суб'єктів у виконанні завдань регіонального розвитку.

                            РОЗДІЛ II
             ДЕРЖАВНЕ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

     Стаття 3. Організація забезпечення державного
               стимулювання розвитку регіонів

     Державне стимулювання    розвитку    регіонів    здійснюється
відповідно  до  основ державної регіональної політики, законів про
Державний бюджет України, загальнодержавних програм, інших законів
та  актів  законодавства  України,  а також програм економічного і
соціального  розвитку  Автономної  Республіки Крим, областей, міст
Києва та Севастополя, місцевих бюджетів.

{  Частина  перша статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 4731-VI ( 4731-17 ) від 17.05.2012 }

     З метою  забезпечення  реалізації  державної  політики   щодо
стимулювання розвитку регіонів затверджуються:

     Кабінетом Міністрів     України    -    державна    стратегія
регіонального розвитку ( 1001-2006-п );

     Верховною Радою  Автономної   Республіки   Крим,   обласними,
Київською   та   Севастопольською   міськими  радами  за  поданням
відповідно Ради міністрів Автономної  Республіки  Крим,  обласних,
Київської  та  Севастопольської  міських державних адміністрацій з
урахуванням норм,  закладених у державній стратегії  регіонального
розвитку,  спільних  інтересів  територіальних  громад  регіонів -
регіональні стратегії розвитку.

     Реалізацію державної  політики  щодо  стимулювання   розвитку
регіонів забезпечують Кабінет Міністрів