ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
260740
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
Указатель РАЗДЕЛЫ  //  Устойчивое развитие  //  База данных “Устойчивое развитие”  //  ЗАКОНОДАВЧА БАЗА  //  З А К О Н У К Р А Ї Н И Про альтернативні джерела енергії

З А К О Н У К Р А Ї Н И Про альтернативні джерела енергії

Друкувати   Шрифт:збільшитизменшити або Ctrl + колесо миші

                                                          

                    З А К О Н   У К Р А Ї Н И

                Про альтернативні джерела енергії

  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 24, ст.155 )

 { Із змінами, внесеними згідно із Законами
   N  601-VI  (  601-17 ) від 25.09.2008, ВВР, 2009, N 13, ст.155
   N  663-VII (  663-18 ) від 24.10.2013
   N 1193-VII ( 1193-18 ) від 09.04.2014 }
 

     Цей Закон   визначає   правові,   економічні,  екологічні  та
організаційні засади використання альтернативних джерел енергії та
сприяння   розширенню   їх  використання  у  паливно-енергетичному
комплексі.

                             Розділ I
                        ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення термінів

     У цьому Законі наведені нижче  терміни  вживаються  у  такому
значенні:

     альтернативні джерела енергії - відновлювані джерела енергії,
до  яких  належать енергія сонячна, вітрова, геотермальна, енергія
хвиль   та   припливів,  гідроенергія,  енергія  біомаси,  газу  з
органічних відходів, газу каналізаційно-очисних станцій, біогазів,
та  вторинні  енергетичні  ресурси,  до  яких належать доменний та
коксівний   гази,   газ   метан   дегазації   вугільних   родовищ,
перетворення  скидного  енергопотенціалу  технологічних  процесів;
{  Абзац другий статті 1 в редакції Закону N 601-VI ( 601-17 ) від
25.09.2008 }

     альтернативна  енергетика  -  сфера енергетики, що забезпечує
вироблення   електричної,   теплової   та   механічної  енергії  з
альтернативних джерел енергії;

     енергія,  вироблена  з  альтернативних  джерел, - електрична,
теплова   та  механічна  енергія,  яка  виробляється  на  об'єктах
альтернативної  енергетики  і  може виступати товарною продукцією,
призначеною для купівлі-продажу;

     об'єкти  альтернативної  енергетики - енергогенеруюче та інше
обладнання,   що   виробляє   енергію   за   рахунок  використання
альтернативних джерел енергії, частка яких становить не менш як 50
відсотків  від  встановленої  потужності  всіх задіяних на об'єкті
джерел енергії;

     сфера  альтернативних  джерел енергії - галузь діяльності, що
пов'язана   з  використанням  альтернативних  джерел  енергії  для
виробництва,  постачання, транспортування, зберігання, передачі та
споживання енергії, виробленої з альтернативних джерел.

     Стаття 2. Законодавство України про альтернативні джерела
               енергії

     Законодавство України   про   альтернативні  джерела  енергії
базується на Конституції України ( 254к/96-ВР )  і  складається  з
цього  Закону  та  інших нормативно-правових актів,  які регулюють
відносини у цій сфері.

     Стаття 3. Основні засади державної політики у сфері
               альтернативних джерел енергії

     Основними засадами  державної політики у сфері альтернативних
джерел енергії є:

     нарощування обсягів  виробництва   та   споживання   енергії,
виробленої з альтернативних джерел,  з метою економного витрачання
традиційних паливно-енергетичних ресурсів та зменшення  залежності
України  від  їх  імпорту  шляхом  реструктуризації  виробництва і
раціонального споживання  енергії  за  рахунок  збільшення  частки
енергії, виробленої з альтернативних джерел;

     додержання екологічної   безпеки   за    рахунок    зменшення
негативного  впливу на стан довкілля при створенні та експлуатації
об'єктів  альтернативної  енергетики,  а   також   при   передачі,
транспортуванні,  постачанні,  зберіганні  та  споживанні енергії,
виробленої з альтернативних джерел;

     додержання безпеки   для   здоров'я   людини   на    об'єктах
альтернативної енергетики на всіх етапах виробництва,  а також при
передачі,  транспортуванні,  постачанні,  зберіганні та споживанні
енергії, виробленої з альтернативних джерел;

     науково-технічне забезпечення     розвитку     альтернативної
енергетики,  популяризація   та   впровадження   науково-технічних
досягнень у цій сфері,  підготовка відповідних фахівців у вищих та
середніх навчальних закладах;

     додержання законодавства    всіма    суб'єктами     відносин,
пов'язаних    з   виробництвом,   збереженням,   транспортуванням,
постачанням,  передачею  і  споживанням  енергії,   виробленої   з
альтернативних джерел;

     додержання умов раціонального споживання та економії енергії,
виробленої з альтернативних джерел;

     залучення вітчизняних та  іноземних  інвестицій  і  підтримка
підприємництва у сфері альтернативних джерел енергії, в тому числі
шляхом розробки і здійснення загальнодержавних і місцевих  програм
розвитку альтернативної енергетики.

                            Розділ II
                ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ
              У СФЕРІ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ

     Стаття 4. Державне управління у сфері альтернативних
               джерел енергії

     Верховна Рада  України  визначає  основні  напрями  державної
політики  у  сфері  альтернативних  джерел  енергії  та   здійснює
законодавче регулювання відносин у ній.

     Кабінет Міністрів   України   та   інші  уповноважені  органи
виконавчої  влади  в  межах   повноважень,   визначених   законом,
реалізують   державну  політику  в  галузі  альтернативних  джерел
енергії та здійснюють управління нею.

     Державне управління у  сфері  альтернативних  джерел  енергії
передбачає:

     розроблення загальнодержавних,  галузевих та місцевих програм
у  сфері  альтернативних  джерел  енергії,  а  також  їх  наукове,
науково-технічне та фінансово-економічне супроводження, розробку і
виконання завдань відповідних загальнодержавних цільових  наукових
та науково-технічних програм;

     розроблення та прийняття органами виконавчої влади в межах їх
компетенції нормативно-правових актів,  державних норм,  правил  і
стандартів, методичних документів щодо використання альтернативних
джерел енергії;

     координацію та узгодження  галузевих  і  місцевих  програм  у
сфері   альтернативних   джерел   енергії   із  загальнодержавними
програмами;

     здійснення контролю  за  додержанням  вимог  законодавства  у
сфері    альтернативних    джерел   енергії   та   за   виконанням
загальнодержавних програм у цій сфері.

     Стаття 5. Державне регулювання у сфері альтернативних
               джерел енергії

     Державне регулювання  у  сфері  альтернативних джерел енергії
здійснює  Кабінет  Міністрів  України  чи   за   його   дорученням
спеціально  уповноважений  центральний  орган  виконавчої  влади у
відповідній сфері в порядку, визначеному законодавством.

     Державне регулювання у сфері  альтернативних  джерел  енергії
здійснюється шляхом:
 

     {  Абзац другий частини другої статті 5 виключено на підставі
Закону N 1193-VII ( 1193-18 ) від 09.04.2014 }
 

     розроблення, затвердження та  запровадження  норм,  правил  і
стандартів  виробництва,  передачі,  транспортування,  постачання,
зберігання  і  споживання  енергії,  виробленої  з  альтернативних
джерел;

     нагляду та контролю за безпечним виконанням робіт на об'єктах
альтернативної  енергетики  незалежно  від  їх  форми   власності,
безпечною   експлуатацією   енергогенеруючого   обладнання  та&