ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
283091
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
Указатель РАЗДЕЛЫ  //  Стійкий розвиток  //  База данных “Устойчивое развитие”  //  ЗАКОНОДАВЧА БАЗА  //  Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми поводження з відходами на 2013-2020 роки

Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми поводження з відходами на 2013-2020 роки
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
                                                                                                                РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 3 січня 2013 р. № 22-р
                                                                                   Київ

Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми поводження з відходами на 2013-2020 роки                                                      

1. Схвалити Концепцію Загальнодержавної програми поводження з відходами на 2013-2020 роки, що додається.

Визначити Міністерство екології та природних ресурсів державним замовником - координатором Програми, а Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства і Міністерство аграрної політики та продовольства - державними замовниками Програми.

2. Міністерству екології та природних ресурсів разом з іншими заінтересованими центральними та місцевими органами виконавчої влади розробити та подати у шестимісячний строк Кабінетові Міністрів України проект Загальнодержавної програми поводження з відходами на 2013-2020 роки.

Прем'єр-міністр України

                                                                                         М.АЗАРОВ

Інд. 70

 

 

 

 

СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 3 січня 2013 р. № 22-р

                                               КОНЦЕПЦІЯ
Загальнодержавної програми поводження з відходами на 2013-2020 роки

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Основними принципами державної політики у сфері поводження з відходами, визначеними Законом України “Про відходи”, є пріоритетний захист навколишнього природного середовища і здоров’я людини від негативного впливу відходів, забезпечення ощадливого використання матеріально-сировинних та енергетичних ресурсів, науково обґрунтованого узгодження екологічних, економічних і соціальних інтересів суспільства щодо утворення та використання відходів з метою забезпечення його сталого розвитку.

На сьогодні в Україні збільшуються обсяги накопичення відходів, кількість полігонів і звалищ для їх захоронення, погіршується санітарний стан населених пунктів.

За офіційними даними, в Україні накопичено близько 36 млрд. тонн відходів, або більш як 50 тис. тонн на 1 кв. кілометр території, з яких утилізується лише 30 відсотків промислових відходів та 4 відсотки побутових відходів. Обсяги утворення, розміщення, утилізації та знищення відходів постійно уточнюються з урахуванням критеріїв віднесення їх до видів та класів небезпеки.

Основними джерелами утворення відходів є підприємства гірничорудного, хімічного, металургійного, машинобудівного, паливно-енергетичного, будівельного та агропромислового комплексів.

Погіршується ситуація у сфері поводження з небезпечними відходами, загальний обсяг накопичення яких становить близько 1,6 млрд. тонн, а також з непридатними до використання та забороненими до застосування хімічними засобами захисту рослин, які на сьогодні зберігаються на 4075 складах з порушенням вимог щодо забезпечення екологічної безпеки, і специфічними відходами, що утворюються у процесі медичного обслуговування, ветеринарної практики, пов’язаних з ними дослідних робіт і після потрапляння у контейнери побутових відходів та на полігони і звалища можуть призвести до різних інфекційних захворювань.

Понад 11 млн. тонн побутових відходів, накопичення яких значною мірою залежить від погодних умов, ступеня благоустрою житлових будинків, рівня життя населення тощо, захоронюються на 6 тис. полігонах загальною площею близько 9 тис. гектарів та частково утилізуються на сміттєспалювальних заводах. Послуги з вивезення побутових відходів надаються лише 75 відсоткам населення, що призводить до утворення щороку несанкціонованих звалищ. Більшість полігонів перевантажені або не відповідають вимогам екологічної безпеки.

Недосконалою є система санітарного очищення населених пунктів, відсутня взаємодія органів державної санітарно-епідеміологічної служби, охорони навколишнього природного середовища та житлово-комунального господарства з метою здійснення контролю за санітарним станом територій, а також збиранням, видаленням, знешкодженням та захороненням побутових відходів і відходів тваринного походження.

Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним методом

Основними причинами виникнення проблеми є:

недосконалість механізму збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження та захоронення відходів, що призводить до збільшення обсягів їх накопичення;

відсутність екологічно безпечних методів та засобів поводження з відходами, що призводить до підвищення техногенних та екологічних ризиків;

низькі темпи впровадження маловідходних технологій, створення інфраструктури у сфері поводження з відходами, зокрема небезпечними;

недосконалість законодавства та системи державного регулювання у сфері поводження з відходами;

відсутність єдиного органу, на який покладено функції у сфері поводження з відходами. На даний час такі функції виконують Мінприроди, Мінрегіон, інші центральні і місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

Розв’язання проблеми потребує прийняття Загальнодержавної програми поводження з відходами на 2013-2020 роки (далі - Програма).

Мета Програми

Метою Програми є здійснення заходів щодо зменшення обсягів утворення відходів, їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження та захоронення з метою запобігання негативному впливу на навколишнє природне середовище і здоров’я людини, а також впровадження новітніх технологій.

Визначення оптимального варіанта розв’язання проблеми на основі порівняльного аналізу можливих варіантів

Розв’язання проблеми здійснюється двома варіантами, що передбачають:

перший - розроблення додаткових та продовження виконання затверджених державних програм, спрямованих на зменшення обсягів утворення відходів, їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію, видалення, знешкодження та захоронення з метою запобігання негативному впливу на навколишнє природне середовище і здоров’я людини.

Недоліками зазначеного варіанта є неможливість комплексного розв’язання проблеми у зв’язку з недостатнім обсягом фінансування, частковим вирішенням найбільш актуальних питань щодо поводження з відходами;

другий, оптимальний - визначення напрямів і пріоритетів провадження організаційної, виробничої, науково-технічної, природоохоронної та іншої діяльності у сфері поводження з відходами з урахуванням відповідних екологічних і соціально-економічних державних і регіональних програм, впровадження дієвої системи заготівлі, збирання та утилізації відходів як вторинної сировини, удосконалення технології захоронення відходів, що не можуть бути перероблені або утилізовані.

Шляхи і способи розв’язання проблеми, строк виконання Програми

Розв’язання проблеми здійснюється шляхом:

створення інформаційно-аналітичної системи у сфері управління відходами, реєстрів об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів, обсягів і місць їх видалення, а також впровадження технологій поводження з відходами;

здійснення державного контролю та нагляду за додержанням вимог щодо забезпечення екологічної безпеки, веденням суб’єктами господарювання первинного обліку відходів, зокрема небезпечних;

приведення класифікації відходів у відповідність з європейськими стандартами та вдосконалення державної статистичної звітності у сфері поводження з відходами;

удосконалення законодавства у сфері поводження з відходами та гармонізація його із законодавством Європейського Союзу;

впровадження принципу відповідальності виробника за збирання і утилізацію окремих видів продукції після її використання;

стимулювання суб’єктів господарювання до зменшення обсягів утворення відходів, їх утилізації у процесі виробництва продукції;

залучення інвестицій у сферу поводження з відходами;

фінансування робіт з будівництва і введення в експлуатацію об’єктів поводження з відходами, а також реконструкції та/або облаштування полігонів і звалищ відповідно до екологічних вимог, рекультивації земельних ділянок, на яких розміщуються полігони і звалища;

зменшення обсягів накопичення відходів у результаті їх утилізації, знешкодження та видалення з метою запобігання негативному впливу на навколишнє природне середовище і здоров’я людини;

заборони ввезення на територію України продукції, відходи якої не переробляються;

надання населенню послуг з вивезення побутових відходів та відходів тваринного походження, підвищення якості їх надання, впровадження новітніх технологій поводження з відходами.

Виконання Програми здійснюється двома етапами.

На першому етапі (2013-2015 роки) передбачається здійснення заходів щодо ліквідації найбільш екологічно небезпечних об’єктів зберігання токсичних відходів, зменшення обсягу утворення відходів та запобігання їх несанкціонованому видаленню, а також реалізації пілотних проектів з будівництва полігонів та створення потужностей з утилізації, перероблення та знешкодження відходів.

На другому етапі (2016-2020 роки) передбачається здійснення заходів щодо створення сучасної інфраструктури збирання, заготівлі та утилізації відходів як вторинної сировини, залучення інвестицій у сферу поводження з відходами.

Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності

Виконання Програми сприятиме:

впровадженню системи управління відходами;

залученню інвестицій у сферу поводження з відходами, створенню сучасної інфраструктури поводження з відходами;

покращенню стану навколишнього природного середовища, а також санітарного та епідемічного благополуччя населення;

запровадженню новітніх технологій утилізації та видалення твердих побутових відходів, зменшенню обсягів їх захоронення на полігонах;

розширенню переліку послуг із санітарного очищення територій населених пунктів та підвищенню їх якості;

забезпеченню екологічної безпеки під час експлуатації об’єктів поводження з відходами і зниження рівня соціальної напруги;

зменшенню кількості об’єктів поводження з відходами, що не відповідають вимогам санітарного законодавства, вивільненню земель після закриття полігонів і звалищ;

збільшенню обсягів збирання, заготівлі, переробки та утилізації відходів як вторинної сировини;

стимулюванню суб’єктів господарювання до провадження виробничої діяльності з використанням безвідходних та екологічно безпечних технологій;

удосконаленню системи ведення державного обліку обсягів відходів, моніторингу місць їх утворення, зберігання і видалення та інформування про розташування місць чи об’єктів зберігання і видалення відходів, їх вплив на стан навколишнього природного середовища і здоров’я людини;

підвищенню ефективності використання коштів державного та місцевих бюджетів для здійснення заходів у сфері поводження з відходами з метою запобігання негативному впливу на навколишнє природне середовище і здоров’я людини.

Оцінка фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів, необхідних для виконання Програми

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів у межах бюджетних призначень на відповідний рік, а також інших джерел. Обсяги фінансування уточнюються щороку під час складання проектів бюджетів на відповідний рік.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 4655,9 млн. гривень, з них за рахунок спеціального фонду державного бюджету - 1715,3 млн., місцевих бюджетів - 2940,6 млн. гривень.

Начало формы

 

Конец формы

 Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2021
Design and programming by Lemaryn