ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
283091
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
Указатель РАЗДЕЛЫ  //  Цивільний захист  //  Закони, постанови, положення, накази  //  Постанови  //  ПОСТАНОВА "Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів"

ПОСТАНОВА "Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів"

 ПОСТАНОВА від 13 квітня 2011 р. N 461, Київ
               

         { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
           N 1390 ( 1390-2011-п ) від 28.12.2011
           N   43 (   43-2012-п ) від 18.01.2012 }
 

     Відповідно до  статті  39  Закону  України  "Про  регулювання
містобудівної  діяльності"  (  3038-17 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:

     1. Затвердити такі, що додаються:

     Порядок прийняття  в  експлуатацію  закінчених   будівництвом
об'єктів;

     Порядок внесення плати за видачу сертифіката,  який видається
у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом  об'єкта,
та її розмір.

     2. У  додатку  до  постанови  Кабінету  Міністрів України від
25 червня 2001 р.  N 702 ( 702-2001-п ) "Про порядок  використання
коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг
відповідно до законодавства,  та  їх  розміри"  (Офіційний  вісник
України, 2001 р., N 26, ст. 1178; 2009 р., N 88, ст. 2972) позицію
"Мінрегіонбуд" замінити такою позицією:

"Державна                                 витрати,       100 відсотків

архітектурно-                             пов'язані      надходжень,
будівельна                                з видачею      одержаних як плата

інспекція                                 сертифіката,   за видачу
                                          який видається сертифіката".

                                          у разі
                                          прийняття
                                          в експлуатацію
                                          закінченого
                                          будівництвом
                                          об'єкта

     3. Визнати такими,  що втратили чинність,  постанови Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.

     4. Міністерствам,  іншим центральним органам виконавчої влади
привести власні нормативно-правові акти  у  відповідність  з  цією
постановою.
 

     Прем'єр-міністр України                              М.АЗАРОВ

     Інд. 70
 

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                  від 13 квітня 2011 р. N 461

                             ПОРЯДОК
               прийняття в експлуатацію закінчених
                      будівництвом об'єктів

      { У тексті Порядку слова "Міністерством будівництва та
        житлово-комунального господарства"  замінено словами
        "Мінрегіоном" згідно з Постановами КМ
        N 1390 ( 1390-2011-п ) від 28.12.2011
        N   43 (   43-2012-п ) від 18.01.2012 }
 

                         Загальні питання

     1. Цей Порядок визначає процедуру  прийняття  в  експлуатацію
закінчених будівництвом об'єктів (далі - об'єкти).

     2. Прийняття в експлуатацію об'єктів,  що належать до I - III
категорії складності,  та об'єктів,  будівництво яких здійснено на
підставі  будівельного  паспорта,  проводиться  шляхом  реєстрації
Державною    архітектурно-будівельною     інспекцією     та     її
територіальними  органами  (далі  -  Інспекція) поданої замовником
декларації  про  готовність  об'єкта  до  експлуатації   (далі   -
декларація).

     У разі  прийняття  в  експлуатацію  індивідуальних (садибних)
житлових  будинків,  садових,   дачних   будинків,   господарських
(присадибних)  будівель  і  споруд,  прибудов до них,  громадських
будинків I та II категорії складності,  побудованих без  наявності
дозволу  на  виконання  будівельних  робіт  до  31 грудня 2009 р.,
особливості   реєстрації   декларації  та  її  форма  визначаються
Мінрегіоном.

     3. Прийняття  в експлуатацію об'єктів,  що належать до IV і V
категорії складності,  здійснюється на  підставі  акта  готовності
об'єкта до експлуатації шляхом видачі Інспекцією сертифіката.

     4. Особливості   прийняття   в   експлуатацію   об'єктів,  що
розташовані на території іноземних держав і є  власністю  України,
визначаються  МЗС за погодженням з Мінрегіоном відповідно до вимог
законодавства щодо місцезнаходження об'єкта будівництва.

     5. Прийняття  в  експлуатацію  об'єктів,  що  розташовані  на
території України і  є  власністю  іноземних  держав,  міжнародних
організацій,  іноземних  юридичних  і фізичних осіб,  здійснюється
відповідно до цього Порядку.

     Якщо міжнародним договором України,  згода на  обов'язковість
якого  надана  Верховною Радою України,  встановлено інші правила,
ніж ті,  що містяться  у  цьому  Порядку,  застосовуються  правила
міжнародного договору України.

     6. У  разі  прийняття  об'єкта  в  експлуатацію  в  I  або IV
кварталі строки виконання окремих видів робіт з оздоблення фасадів
та  благоустрою  території  можуть  бути перенесені,  але тільки у
зв'язку з несприятливими погодними умовами.  Перелік таких робіт і
строки  їх  виконання  визначаються  замовником,  про  що робиться
відповідний запис в декларації або в акті  готовності  об'єкта  до
експлуатації.

     7. Якщо  проектною  документацією визначено пусковий комплекс
(чергу),  він  може  бути  прийнятий  в  експлуатацію  окремо  від
об'єкта.  При  цьому пусковий комплекс (черга) повинен відповідати
вимогам щодо його безпечної експлуатації.

     У разі  потреби  замовник  може  до   прийняття   об'єкта   в
експлуатацію  вносити  погоджені  з  автором  проекту  будівництва
пропозиції щодо зміни складу пускового  комплексу.  При  цьому  із
складу  пускового  комплексу  не  повинні  виключатися  будівлі та
споруди  санітарно-побутового  призначення,   а   також   ті,   що
призначені для створення безпечних умов життєдіяльності.

     8. Житлові будинки,  побудовані за кошти юридичних і фізичних
осіб,  можуть прийматися в експлуатацію без  виконання  внутрішніх
опоряджувальних   робіт   у  квартирах  та  вбудовано-прибудованих
приміщеннях,  які не впливають на експлуатацію будинків,  якщо  це
обумовлено  договором  про будівництво,  за умови відповідності їх
санітарним,  протипожежним і технічним вимогам. Перелік внутрішніх
опоряджувальних  робіт,  без  виконання  яких  можливе прийняття в
експлуатацію житлових будинків, визначається Мінрегіоном.

     Житлові будинки,  в  яких є побудовані за кошти державного та
місцевих бюджетів квартири,  що призначені, зокрема, для соціально
незахищених   верств   населення   (інвалідів,  учасників  Великої
Вітчизняної війни,  багатодітних сімей,  громадян,  що постраждали
внаслідок   Чорнобильської   катастрофи,   тощо),   приймаються  в
експлуатацію  за  умови  виконання  у  повному  обсязі  внутрішніх
опоряджувальних робіт в таких квартирах.

     9. На об'єкті повинні бути виконані всі передбачені проектною
документацією   згідно   із   державними   будівельними   нормами,
стандартами  і правилами роботи,  а також змонтоване і випробуване
обладнання.

     На об'єкті  виробничого  призначення,  на  якому  встановлено
технологічне      обладнання,      повинні      бути     проведені
пусконалагоджувальні роботи згідно  з  технологічним  регламентом,
передбаченим  проектом  будівництва,  створено  безпечні умови для
роботи виробничого персоналу та перебування  людей  відповідно  до
вимог  нормативно-правових  актів  з  охорони праці та промислової
безпеки, пожежної та техногенної безпеки, екологічних і санітарних
норм.

     10. У разі коли на самочинно збудоване нерухоме майно визнано
право власності за рішенням суду,  воно приймається в експлуатацію
згідно з цим Порядком.

     11. Датою  прийняття в експлуатацію об'єкта є дата реєстрації
декларації або видачі сертифіката.

     12. Експлуатація  об'єктів,  не  прийнятих  в   експлуатацію,
забороняється.

     13. Зареєстрована  декларація  або сертифікат є підставою для
укладення договорів про постачання  на  прийнятий  в  експлуатацію
об'єкт  необхідних для його функціонування ресурсів - води,  газу,
тепла,  електроенергії,  включення  даних  про  такий  об'єкт   до
державної  статистичної звітності та оформлення права власності на
нього.

     Підключення об'єкта, прийнятого в експлуатацію, до інженерних
мереж  здійснюється  відповідно до Закону України "Про регулювання
містобудівної діяльності" ( 3038-17 ) протягом десяти днів  з  дня
відповідного   звернення  замовника  до  осіб,  які  є  власниками
відповідних елементів інженерної інфраструктури або здійснюють  їх
експлуатацію.

     14. Замовник  зобов'язаний  протягом  семи календарних днів з
дня прийняття в експлуатацію об'єкта:

     подати копію  декларації  або  сертифіката  місцевому  органу
виконавчої   влади   або   органу   місцевого   самоврядування  за
місцезнаходженням об'єкта для подання такими  органами  інформації
про прийнятий в експлуатацію об'єкт до органу державної статистики
за формами, передбаченими звітно-статистичною документацією;

     поінформувати державні органи у сфері пожежної та техногенної
безпеки про введення в експлуатацію об'єкта.

     15. У  разі  втрати або пошкодження декларації чи сертифіката
Інспекція видає безоплатно дублікат зареєстрованої  декларації  чи
дублікат   сертифіката   протягом   десяти   робочих   днів  після
надходження  від  замовника  відповідної  заяви  з  підтвердженням
розміщення  ним  у  засобах  масової  інформації  повідомлення про
втрату чи поданням пошкоджених декларації або сертифіката.

     16. Відомості  щодо  зареєстрованих  декларацій  та   виданих
сертифікатів  вносяться  до  єдиного реєстру отриманих повідомлень
про   початок   виконання   підготовчих   і   будівельних   робіт,
зареєстрованих  декларацій  про  початок  виконання  підготовчих і
будівельних  робіт,  виданих  дозволів  на  виконання  будівельних
робіт,   зареєстрованих   декларацій  про  готовність  об'єкта  до
експлуатації та виданих сертифікатів,  відмов у  реєстрації  таких
декларацій та у видачі таких дозволів і сертифікатів.

                      Реєстрація декларації

     17. Реєстрація  декларації  здійснюється  з дотриманням вимог
Закону  України  "Про  дозвільну  систему  у  сфері  господарської
діяльності" ( 2806-15 ).

     Декларація приймається     в     дозвільному     центрі    за
місцезнаходженням об'єкта.

     Реєстрацію декларації здійснює Інспекція за місцезнаходженням
об'єкта на безоплатній основі.

     18. Замовник  (його  уповноважена  особа)  подає особисто або
надсилає рекомендованим листом з описом вкладення до Інспекції два
примірники декларації за формою згідно з додатком 1.

     У разі  подання  декларації до дозвільного центру він передає
її Інспекції не пізніше наступного робочого дня.

     Один примірник   декларації   після   проведення   реєстрації
повертається замовнику, а другий - залишається в Інспекції, яка її
зареєструвала.

     19. Замовник відповідно до закону відповідає  за  повноту  та
достовірність даних, зазначених у поданій ним декларації.

     20. Інспекція  перевіряє  протягом десяти робочих днів з дати
подання (надходження) до неї декларації повноту даних,  зазначених
у ній, та реєструє декларацію.

     21. У  разі  коли декларація подана чи оформлена з порушенням
установлених вимог,  Інспекція  повертає  її  на  доопрацювання  з
обґрунтуванням  підстав  повернення  у строк,  передбачений для її
реєстрації.

     Після усунення недоліків,  що стали підставою для  повернення
декларації на доопрацювання,  замовник може повторно звернутися до
Інспекції для реєстрації декларації.

                        Видача сертифіката

     22. Видачу сертифіката здійснює Інспекція,  яка видала дозвіл
на виконання будівельних робіт.

     23. Для  отримання  сертифіката  замовник  (його уповноважена
особа) подає особисто або надсилає рекомендованим листом з  описом
вкладення   до   відповідної   Інспекції  заяву  про  прийняття  в
експлуатацію об'єкта та  видачу  сертифіката  (далі  -  заява)  за
формою  згідно  з  додатком  2,  до  якої додається акт готовності
об'єкта до експлуатації за формою згідно з додатком 3.

     Документи приймаються     у     дозвільному     центрі     за
місцезнаходженням  об'єкта  та  не пізніше наступного робочого дня
передаються до Інспекції.

     24. Інспекція може звернутись у разі потреби під час розгляду
питань,  пов'язаних з видачею сертифіката,  до державних органів з
метою отримання відповідних висновків.

     Неподання таких висновків у встановлений Інспекцією строк  не
є  підставою для продовження строку видачі сертифіката або відмови
в його видачі.

     25. Інспекція  приймає  подані   замовником   заяву   і   акт
готовності   об'єкта   до   експлуатації  та  з  метою  визначення
відповідності об'єкта проектній  документації,  вимогам  державних
будівельних   норм,   стандартів  і  правил  проводить  відповідну
перевірку.

     Проведення перевірки на об'єкті розпочинається не пізніше ніж
на  третій  робочий  день після реєстрації заяви і не може тривати
більш як чотири робочих дні.

     Інспекція під час проведення перевірки  має  право  відбирати
зразки  продукції,  призначати  експертизу,  одержувати проектну і
виконавчу документацію, визначені державними будівельними нормами,
стандартами  і правилами,  інші документи,  матеріали,  відомості,
довідки та пояснення з питань,  що виникають,  та залучати у  разі
потреби установи, організації, державні органи.

     26. Інспекція  приймає  протягом  десяти  робочих днів з дати
реєстрації заяви рішення про видачу сертифіката за формою згідно з
додатком 4   або   відмову  в  його  видачі  за  формою  згідно  з
додатком 5.

     27. Підставою для відмови у видачі сертифіката є:

     неподання документів,  необхідних для прийняття  рішення  про
видачу сертифіката;

     виявлення недостовірних відомостей у поданих документах;

     невідповідність об'єкта  проектній  документації  та  вимогам
державних будівельних норм, стандартів і правил.

     У разі прийняття рішення про  відмову  у  видачі  сертифіката
Інспекція  надсилає  замовнику протягом десяти робочих днів з дати
реєстрації заяви рішення з обґрунтуванням причин відмови за формою
згідно з додатком 5.

     Після усунення  недоліків,  що  стали підставою для прийняття
рішення про відмову у видачі сертифіката,  замовник може  повторно
звернутися до Інспекції для видачі сертифіката.

     Рішення про  відмову у видачі сертифіката може бути оскаржено
до суду.
 

                                            Додаток 1
                               до Порядку прийняття в експлуатацію
                                 закінчених будівництвом об'єктів

                                   ЗАРЕЄСТРОВАНО

                 _________________________________________________
                   (найменування органу, який провів реєстрацію)

                 _____ _____________________ 20__ р. N ___________

                 __________ ______________________________________
                  (підпис)  (ініціали та прізвище посадової особи)

                 М.П.

                            ДЕКЛАРАЦІЯ
              про готовність об'єкта до експлуатації
 

__________________________________________________________________
    (найменування закінченого будівництвом об'єкта відповідно

__________________________________________________________________
 до будівельного паспорта або затвердженого проекту будівництва,

__________________________________________________________________
      код об'єкта згідно з державним класифікатором будівель

__________________________________________________________________
           та споруд ДК 018-2000; категорія складності)

     1. Інформація про замовника

__________________________________________________________________
          (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,

__________________________________________________________________
           серія і номер паспорта, ким і коли виданий,

__________________________________________________________________
    місце проживання, номер облікової картки платника податків

__________________________________________________________________
   (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні

__________________________________________________________________
  переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера

__________________________________________________________________
         облікової картки платника податків та повідомили

__________________________________________________________________
       про це відповідний орган державної податкової служби

__________________________________________________________________
   і мають відмітку у паспорті); найменування юридичної особи,

__________________________________________________________________
     місцезнаходження, код платника податків згідно з ЄДРПОУ

__________________________________________________________________
              або податковий номер; номер телефону)

     2. Інформація про керівника замовника - юридичної особи

__________________________________________________________________
     (посада, прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

     3. Інформація про відповідальну особу - інженера з технічного
нагляду (у разі наявності)

------------------------------------------------------------------

|Найменування посади, |Назва, номер та дата |   Серія та номер   |

|прізвище, ім'я та по |    документа, що    |  кваліфікаційного  |

|   батькові, номер   |     підтверджує     |    сертифіката     |

|      телефону       |повноваження особи на|                    |

|                     |здійснення технічного|                    |

|                     |      нагляду        |                    |

------------------------------------------------------------------

     4. Інформація про генерального  підрядника  (підрядника  -  у
разі,   коли   будівельні   роботи   виконуються   без   залучення
субпідрядників) (за наявності)

__________________________________________________________________
          (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,

__________________________________________________________________
           серія і номер паспорта, ким і коли виданий,

__________________________________________________________________
        місце проживання, номер облікової картки платника

__________________________________________________________________
           податків (не зазначається фізичними особами,

__________________________________________________________________
        які через свої релігійні переконання відмовляються

__________________________________________________________________
       від прийняття реєстраційного номера облікової картки

__________________________________________________________________
     платника податків та повідомили про це відповідний орган

__________________________________________________________________
    державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

__________________________________________________________________
         найменування юридичної особи, місцезнаходження,

__________________________________________________________________
   код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)

     5. Інформація про страхову організацію (за наявності)

__________________________________________________________________
  (найменування, місцезнаходження, код платника податків згідно

__________________________________________________________________
  з ЄДРПОУ або податковий номер, реквізити договору страхування)

__________________________________________________________________

     6. Інформація про осіб, відповідальних за виконання робіт

------------------------------------------------------------------

|  Найменування |Назва, номер та| Серія та номер  |Види виконаних|

|    посади,    |  дата видачі  |кваліфікаційного |      під     |

|прізвище, ім'я | документа, що |  сертифіката    |  керівництвом|

|та по батькові,|  підтверджує  |  (обов'язково   |відповідальної|

|     номер     |  повноваження | зазначається з  |  особи робіт |

|   телефону    |    особи на   |1 червня 2012 р.)|              |

|               |   виконання   |                 |              |

|               |    робіт      |                 |              |

------------------------------------------------------------------

     7. Інформація      про      генерального      проектувальника
(проектувальника) (за наявності)

__________________________________________________________________
          (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,

__________________________________________________________________
  серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання,

__________________________________________________________________
    номер облікової картки платника податків (не зазначається

__________________________________________________________________
     фізичними особами, які через свої релігійні переконання

__________________________________________________________________
   відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової

__________________________________________________________________
    картки платника податків та повідомили про це відповідний

__________________________________________________________________
 орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

__________________________________________________________________
         найменування юридичної особи, місцезнаходження,

__________________________________________________________________
   код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)

     8. Інформація    про    відповідальних    осіб   генерального
проектувальника    (проектувальника):    головного     архітектора
(інженера)  проекту,  особи,  що  здійснює  авторський  нагляд (за
наявності)

------------------------------------------------------------------

|Найменування посади, | Назва, номер і дата |   Серія та номер   |

|прізвище, ім'я та по |видачі документа, що |  кваліфікаційного  |

|   батькові, номер   |     підтверджує     |    сертифіката     |

|      телефону       | повноваження особи  |    (обов'язково    |

|                     |                     |    зазначається    |

|                     |                     |з 1 червня 2012 р.) |

------------------------------------------------------------------

     9. Інформація про проектну документацію (будівельний паспорт)

__________________________________________________________________
     (назва, дата, номер документа про затвердження проектної

__________________________________________________________________
          документації, результати експертизи проектної

__________________________________________________________________
                   документації (за наявності)

     10. Інформація  про  дозвільні  документи  (повідомлення  про
початок  виконання  будівельних  робіт,  декларація  про   початок
виконання будівельних робіт, інші документи у разі їх наявності)

------------------------------------------------------------------

|  Назва документа, ким  |   Дата подання або   |Номер документа |

|      виданий або       |реєстрації документа  |                |

|    зареєстрований      |                      |                |

------------------------------------------------------------------

     11. Інформація про об'єкт

 Місцезнаходження об'єкта:    ____________________________________

                              ____________________________________
 

 Дата початку будівництва:    ____________________________________

                              ____________________________________
 

 Дата закінчення будівництва: ____________________________________

                              ____________________________________
 

 Строк введення об'єкта
 (черги, пускового
 комплексу) в експлуатацію:   ____________________________________

                              ____________________________________

     11-1.  Інформація  про документ, що посвідчує право власності
чи користування земельною ділянкою, або договір суперфіцію _______

__________________________________________________________________

     12. Техніко-економічні   показники   об'єкта  (з  урахуванням
результатів технічної інвентаризації)

 Опис об'єкта:

 несучі конструкції _____________________________________________;
 

 огороджувальні конструкції _____________________________________;
 

 фасади _________________________________________________________.

Перелік       Холодне та гаряче водопостачання, водовідведення,
інженерного   ліфт, сміттєпровід, опалення: централізоване,
обладнання    пічне (необхідне підкреслити), вид індивідуальних
об'єкта       опалювальних установок (зазначити)

Загальна
площа
будівлі,
кв. метрів   _____________________________________________________

     13. Характеристика   житлових   будинків    (з    урахуванням
результатів технічної інвентаризації) (за наявності)

Кількість поверхів _______________________________________________

                   _______________________________________________
 

Матеріали стін     _______________________________________________

                   _______________________________________________
 

Кількість секцій
(за наявності)     _______________________________________________

                   _______________________________________________

        Кількість квартир у житловому будинку та їх площа

------------------------------------------------------------------

|  Тип квартир   |   Кількість   |Загальна площа,|Житлова площа, |

|                |    квартир    |  кв. метрів   |  кв. метрів   |

|----------------+---------------+---------------+---------------|

|однокімнатних   |               |               |               |

|----------------+---------------+---------------+---------------|

|двокімнатних    |               |               |               |

|----------------+---------------+---------------+---------------|

|трикімнатних    |               |               |               |

|----------------+---------------+---------------+---------------|

|чотирикімнатних |               |               |               |

|----------------+---------------+---------------+---------------|

|п'ятикімнатних  |               |               |               |

|----------------+---------------+---------------+---------------|

|шестикімнатних  |               |               |               |

|----------------+---------------+---------------+---------------|

|семикімнатних   |               |               |               |

|----------------+---------------+---------------+---------------|

|восьмикімнатних |               |               |               |

|і більше        |               |               |               |

|----------------+---------------+---------------+---------------|

|Усього:         |               |               |               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Загальна площа                  |                               |

|вбудовано-прибудованих          |                               |

|приміщень житлового будинку,    |                               |

|кв. метрів                      |                               |

------------------------------------------------------------------

 Місця для постійного     Загальна площа    Кількість машиномісць
 та тимчасового
 зберігання
 автотранспортних
 засобів, їх
 характеристика           ______________    ______________________

     Характеристика інших нежитлових приміщень (за наявності)

 Загальна площа нежитлових
 приміщень об'єкта, кв. метрів  __________________________________

------------------------------------------------------------------

|  Назва нежитлового  |    Функціональне    |  Загальна площа,   |

|     приміщення      |     призначення     |      технічні      |

|                     |     нежитлового     |  характеристики    |

|                     |   приміщення (для   |                    |

|                     | житлових будинків)  |                    |

------------------------------------------------------------------

     14. Об'єкт    має   такі   основні   показники:   потужність,
продуктивність,  виробнича площа,  протяжність,  місткість, обсяг,
пропускна спроможність, кількість робочих місць тощо (заповнюється
щодо всіх  об'єктів  в  одиницях  виміру  з  урахуванням  цільової
продукції або основних видів послуг):

------------------------------------------------------------------

|Основні показники |Одиниця виміру |        За проектом          |

|     об'єкта      |               |-----------------------------|

|                  |               |загальний |   у тому числі   |

|                  |               |          |    пускового     |

|                  |               |          |  комплексу або   |

|                  |               |          |      черги       |

------------------------------------------------------------------

     15. На   об'єкті   виконано   всі    передбачені    проектною
документацією    згідно   з   державними   будівельними   нормами,
стандартами і правилами роботи.  Обладнання встановлено  згідно  з
актами   про  його  прийняття  після  випробування  у  визначеному
порядку.

     Заходи з охорони праці,  забезпечення вибухобезпеки, пожежної
безпеки,    охорони    навколишнього   природного   середовища   і
антисейсмічні заходи,  передбачені проектом,  проведені в  повному
обсязі.

     Роботи з оздоблення фасадів та благоустрою території,  строки
виконання яких перенесено через несприятливі погодні умови  і  які
будуть виконані:

------------------------------------------------------------------

|  Перелік   |   Строки  |Організація -|  Керівник організації - |

|   робіт    | виконання | виконавець  |        виконавця        |

|            |           |             |-------------------------|

|            |           |             |  прізвище, |   підпис   |

|            |           |             |  ім'я, по  | керівника  |

|            |           |             |  батькові  |            |

|            |           |             | керівника  |            |

------------------------------------------------------------------

     Кошторисна вартість  будівництва  за  затвердженою  проектною
документацією ________ тис.  гривень,  у тому  числі:  витрати  на
будівельно-монтажні  роботи  ________  тис.  гривень,  витрати  на
машини, обладнання та інвентар _______ тис. гривень.

     Вартість основних  фондів,  які  приймаються  в  експлуатацію

_____ тис.  гривень,  у тому числі: витрати на будівельно-монтажні
роботи _____  тис.  гривень,  витрати  на  машини,  обладнання  та
інвентар _________ тис. гривень.

                 ВВАЖАТИ ЗАКІНЧЕНИЙ БУДІВНИЦТВОМ
                  ОБ'ЄКТ ГОТОВИМ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

     З  метою  забезпечення ведення обліку повідомлень про початок
виконання  підготовчих і будівельних робіт; декларацій про початок
виконання  підготовчих  і будівельних робіт; дозволів на виконання
будівельних  робіт  та  відмов  у їх видачі; анульованих дозволів;
переоформлених  дозволів;  декларацій  про  готовність  об’єкта до
експлуатації; обліку сертифікатів та відмов у їх видачі відповідно
до Закону України "Про захист персональних даних" я, _____________

__________________________________________________________________
          (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)

даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

     Мені   відомо,   що   за  подання  не  в  повному  обсязі  та
недостовірних   даних,  зазначених  у  декларації  про  готовність
об’єкта  до  експлуатації, встановлена відповідальність відповідно
до закону.

 М.П.

_______________
Примітка. Кожна  сторінка  підписується  керівником  замовника або
          замовником (для   фізичної   особи)   та   засвідчується
          печаткою замовника (за наявності).

{  Додаток  1  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 43
( 43-2012-п ) від 18.01.2012 }
 

                                            Додаток 2
                               до Порядку прийняття в експлуатацію
                                 закінчених будівництвом об'єктів

                    Начальнику ___________________________________
                                      (найменування органу,

                    ______________________________________________
                                 який видає сертифікат,

                    ______________________________________________
                         прізвище, ім'я та по батькові керівника)

                    ______________________________________________
                    (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,

                    ______________________________________________
                      серія і номер паспорта, ким, коли виданий,

                    ______________________________________________
                                   місце проживання;

                    ______________________________________________
                             найменування юридичної особи,

                    ______________________________________________
                       місцезнаходження, код платника податків

                    ______________________________________________
                         згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)

                              ЗАЯВА
             про прийняття в експлуатацію закінченого
            будівництвом об'єкта та видачу сертифіката
 

     Прошу прийняти в експлуатацію _______________________________
                                            (найменування

__________________________________________________________________
                 об'єкта, його місцезнаходження)

__________________________________________________________________

____________________________________________ та видати сертифікат.

                    ______________________________________________
                    (код об'єкта згідно з Державним класифікатором
                            будівель та споруд ДК 018-2000)

     З  метою  забезпечення ведення обліку повідомлень про початок
виконання  підготовчих і будівельних робіт; декларацій про початок
виконання  підготовчих  і будівельних робіт; дозволів на виконання
будівельних  робіт  та  відмов  у їх видачі; анульованих дозволів;
переоформлених  дозволів;  декларацій  про  готовність  об’єкта до
експлуатації;  сертифікатів  та  відмов  у їх видачі відповідно до
Закону України "Про захист персональних даних" я, ________________

__________________________________________________________________
          (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)

даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

     Додаток: Акт готовності об’єкта до експлуатації на ____ арк.;

     ___ ____________ 20__ р.             ________________________
                                                  (підпис)

{  Додаток  2  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 43
( 43-2012-п ) від 18.01.2012 }
 

                                            Додаток 3
                               до Порядку прийняття в експлуатацію
                                 закінчених будівництвом об'єктів

                               АКТ
                готовності об'єкта до експлуатації
 

 м. _______________    N ______________   ___ ____________ 20__ р.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
          (найменування закінченого будівництвом об'єкта

__________________________________________________________________
             згідно з проектом, характер будівництва:

__________________________________________________________________
          нове будівництво, реконструкція, реставрація,

__________________________________________________________________
            капітальний ремонт, категорія складності)

__________________________________________________________________
                    (місцезнаходження об'єкта)

                    ______________________________________________
                    (код об'єкта згідно з Державним класифікатором
                            будівель та споруд ДК 018-2000)

     1. Будівництво      здійснено     генеральним     підрядником
(підрядником -     у     разі,     коли     будівельні      роботи
виконуються без              залучення             субпідрядників)

__________________________________________________________________
             (прізвище, ім'я та по батькові фізичної

__________________________________________________________________
        особи, серія і номер паспорта, ким і коли виданий,

__________________________________________________________________
       місце проживання (не зазначається фізичними особами,

__________________________________________________________________
               які через свої релігійні переконання

__________________________________________________________________
        відмовляються від прийняття реєстраційного номера

__________________________________________________________________
                облікової картки платника податків

__________________________________________________________________
   та повідомили про це відповідний орган державної податкової

_________________________________________________________________,
               служби і мають відмітку у паспорті;

__________________________________________________________________
         найменування юридичної особи, місцезнаходження,

_________________________________________________________________,
   код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)

який виконав _____________________________________________________
                                 (види робіт)

__________________________________________________________________

та субпідрядниками _______________________________________________
                             (найменування субпідрядника)

_________________________________________________________________,

які виконали _____________________________________________________
                             (види виконаних робіт)

__________________________________________________________________

     2. Проектна   документація    на    будівництво    розроблена
генеральним проектувальником

__________________________________________________________________
   (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, серія і номер

__________________________________________________________________
                  паспорта, ким і коли виданий,

__________________________________________________________________
       місце проживання (не зазначається фізичними особами,

__________________________________________________________________
               які через свої релігійні переконання

__________________________________________________________________
        відмовляються від прийняття реєстраційного номера

__________________________________________________________________
     облікової картки платника податків та повідомили про це

__________________________________________________________________
  відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку

_________________________________________________________________,
   у паспорті; найменування юридичної особи, місцезнаходження,

_________________________________________________________________,
   код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)

який виконав _____________________________________________________
                    (назва частин або розділів документації)

_________________________________________________________________,

та субпідрядниками _______________________________________________
                    (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,

__________________________________________________________________
   серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання

__________________________________________________________________
               (не зазначається фізичними особами,

__________________________________________________________________
        які через свої релігійні переконання відмовляються

__________________________________________________________________
       від прийняття реєстраційного номера облікової картки

__________________________________________________________________
        платника податків та повідомили про це відповідний

_________________________________________________________________,
            орган державної податкової служби і мають

__________________________________________________________________
        відмітку у паспорті; найменування юридичної особи,

__________________________________________________________________
             місцезнаходження, код платника податків

_________________________________________________________________,
              згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)

які виконали _____________________________________________________
                    (назва частин або розділів документації)

__________________________________________________________________

     3. Проектна документація затверджена ________________________
                                            (назва, дата і номер

__________________________________________________________________
                       документа замовника)

     4. Дозвіл на виконання будівельних робіт виданий ____________

__________________________________________________________________
             (найменування органу, який видав дозвіл)

__________________________________________________________________
 

 ___ ____________ 20__ р. N _________

     5. Будівельно-монтажні роботи виконано у строк:

     початок робіт _________________;
                     (місяць, рік)

     закінчення робіт _______________
                       (місяць, рік)

     6. Об'єкт (для всіх, крім житлових будинків) має такі основні
показники:    потужність,    продуктивність,    виробнича   площа,
протяжність,  місткість,  обсяг, пропускна спроможність, кількість
робочих  місць  тощо  (заповнюється  на  всіх  об'єктах в одиницях
виміру  відповідно  до  цільової  продукції  або  основних   видів
послуг):

------------------------------------------------------------------

|  Основні |  Одиниця |    За проектом      |  За результатами   |

|показники |  виміру  |                     |      технічної     |

| об'єкта  |          |                     |  інвентаризації    |

|          |          |---------------------+--------------------|

|          |          | загальний |  у тому |загальний |  у тому |

|          |          |           |  числі  |          |  числі  |

|          |          |           |пускового|          |пускового|

|          |          |           |комплексу|          |комплексу|

|          |          |           |   або   |          |   або   |

|          |          |           |  черги  |          |  черги  |

------------------------------------------------------------------

     Випуск продукції (надання послуг),  яка передбачена  проектом
будівництва  в  обсязі,  що  відповідає  нормам освоєння проектних
потужностей, у початковий період _________________________________
                                    (початок випуску продукції

__________________________________________________________________
                      із зазначенням обсягу)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

     Житловий будинок має такі показники:

----------------------------------------------------------------------

|    Показники            | Одиниця  |За проектом | За результатами  |

|                         |  виміру  |            |    технічної     |

|                         |          |            | інвентаризації   |

|-------------------------+----------+------------+------------------|

|Загальна площа квартир   |          |            |                  |

|-------------------------+----------+------------+------------------|

|Кількість поверхів       |          |            |                  |

|-------------------------+----------+------------+------------------|

|Загальний                |          |            |                  |

|будівельний об'єм        |          |            |                  |

|-------------------------+----------+------------+------------------|

|у тому числі             |          |            |                  |

|підземні частини         |          |            |                  |

|-------------------------+----------+------------+------------------|

|Площа вбудованих,        |          |            |                  |

|вбудовано-прибудованих   |          |            |                  |

|та прибудованих          |          |            |                  |

|приміщень                |          |            |                  |

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

| Тип квартири |        За проектом       | За результатами технічної|

|              |                          |     інвентаризації       |

|              |--------------------------+--------------------------|

|              |кількість| площа квартир, |кількість| площа квартир, |

|              | квартир |  кв. метрів    | квартир |  кв. метрів    |

|              |         |----------------|         |----------------|

|              |         |загальна|житлова|         |загальна|житлова|

|--------------+---------+--------+-------+---------+--------+-------|

|однокімнатна  |         |        |       |         |        |       |

|--------------+---------+--------+-------+---------+--------+-------|

|двокімнатна   |         |        |       |         |        |       |

|--------------+---------+--------+-------+---------+--------+-------|

|трикімнатна   |         |        |       |         |        |       |

|--------------+---------+--------+-------+---------+--------+-------|

|чотирикімнатна|         |        |       |         |        |       |

|--------------+---------+--------+-------+---------+--------+-------|

|п'ятикімнатна |         |        |       |         |        |       |

|--------------+---------+--------+-------+---------+--------+-------|

|шестикімнатна |         |        |       |         |        |       |

|--------------+---------+--------+-------+---------+--------+-------|

|семикімнатна  |         |        |       |         |        |       |

|--------------+---------+--------+-------+---------+--------+-------|

|восьмикімнатна|         |        |       |         |        |       |

|і більше      |         |        |       |         |        |       |

|--------------+---------+--------+-------+---------+--------+-------|

|Усього квартир|         |        |       |         |        |       |

----------------------------------------------------------------------

     7. На  об'єкті  виконано  згідно  з  державними  будівельними
нормами, стандартами і правилами всі роботи, передбачені проектною
документацією.  Обладнання  встановлено  згідно  з актами про його
прийняття після випробування у визначеному порядку.

     8. Заходи  з  охорони  праці,   забезпечення   вибухобезпеки,
пожежної  безпеки,  охорони  навколишнього природного середовища і
антисейсмічні заходи,  передбачені проектом будівництва, проведено
у повному обсязі.

Начало формы

Конец формы

  9. Роботи з оздоблення фасаду,  благоустрою території, строки
виконання яких перенесені через несприятливі погодні умови  і  які
будуть виконані:

------------------------------------------------------------------

|  Перелік   |   Строки  |Організація -|  Керівник організації - |

|   робіт    | виконання | виконавець  |        виконавця        |

|            |           |             |-------------------------|

|            |           |             |  прізвище, |   підпис   |

|            |           |             |  ім'я, по  | керівника  |

|            |           |             |  батькові  |            |

|            |           |             | керівника  |            |

------------------------------------------------------------------

     10. Кошторисна вартість будівництва за затвердженою проектною
документацією на будівництво  ___________  тис.  гривень,  у  тому
числі:  витрати  на  будівельно-монтажні  роботи  __________  тис.
гривень,   витрати   на    машини,    обладнання    та    інвентар

________________ тис. гривень.

     11. Вартість основних фондів, які приймаються в експлуатацію,

__________   тис.   гривень,   у   тому    числі:    витрати    на
будівельно-монтажні роботи ____________ тис.  гривень,  витрати на
машини, обладнання та інвентар ________________ тис. гривень.

                 ВВАЖАТИ ЗАКІНЧЕНИЙ БУДІВНИЦТВОМ
                  ОБ'ЄКТ ГОТОВИМ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Замовник         _______________  ___________  ___________________
                  (найменування     (підпис)   (прізвище, ім'я та
                     посади)                     по батькові)

Генеральний
проектувальник   _______________  ___________  ___________________

Генеральний
підрядник
(підрядник)      _______________  ___________  ___________________

Субпідрядник     _______________  ___________  ___________________

Страховик
(якщо об'єкт
застрахований)   _______________  ___________  ___________________

Представник
профспілкової
організації
(за рішенням
замовника для
об'єктів
виробничого
призначення)     _______________  ___________  ___________________
 

                                            Додаток 4
                               до Порядку прийняття в експлуатацію
                                 закінчених будівництвом об'єктів

                            СЕРТИФІКАТ

                    серія _________ N _______
 

     Цим сертифікатом ____________________________________________
                      (найменування органу, який видає сертифікат)

засвідчує відповідність закінченого будівництвом  об'єкта  (черги,
окремого пускового комплексу):

__________________________________________________________________
  (найменування об'єкта згідно з проектом, характер будівництва:

_________________________________________________________________,
нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт,

__________________________________________________________________
           місцезнаходження, основні показники об'єкта)

проектній документації   та   підтверджує   його   готовність   до
експлуатації.

     Замовник об'єкта: ___________________________________________
                         (прізвище, ім'я та по батькові фізичної

__________________________________________________________________
        особи, серія і номер паспорта, ким і коли виданий,

__________________________________________________________________
         місце проживання; найменування юридичної особи,

__________________________________________________________________
     місцезнаходження, код платника податків згідно з ЄДРПОУ

__________________________________________________________________
                      або податковий номер)

     Генеральний проектувальник (проектувальник) _________________
                                                  (прізвище, ім'я

__________________________________________________________________
           та по батькові фізичної особи, серія і номер

__________________________________________________________________
         паспорта, ким і коли виданий, місце проживання;

__________________________________________________________________
         найменування юридичної особи, місцезнаходження,

__________________________________________________________________
   код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)

     Генеральний підрядник (підрядник) ___________________________
                                           (прізвище, ім'я та

__________________________________________________________________
       по батькові фізичної особи, серія і номер паспорта,

__________________________________________________________________
              ким і коли виданий, місце проживання;

__________________________________________________________________
         найменування юридичної особи, місцезнаходження,

__________________________________________________________________
     код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)

     Сертифікат виданий на підставі  акта  готовності  об'єкта  до
експлуатації від ___ ____________ 20__ р. (копія додається)
 

 Дата видачі сертифіката ___ ____________ 20__ р.

 _____________________ __________ ________________________________
 (найменування посади)  (підпис)  (прізвище, ім'я та по батькові)

 М.П.
 

                                            Додаток 5
                               до Порядку прийняття в експлуатацію
                                 закінчених будівництвом об'єктів
 

       ___________________________________________________
            (найменування органу, який прийняв рішення

       ___________________________________________________
                про відмову у видачі сертифіката)
 

                   ВІДМОВА У ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА

                ___ ____________ 20__ р. N ______
 

     За результатами розгляду поданої ____________________________
                                       (найменування або прізвище,

__________________________________________________________________
                  ім'я та по батькові замовника)

___ ____________  20__  р.  заяви  про  видачу   сертифіката   про
готовність об'єкта до експлуатації встановлено:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

     У видачі сертифіката ________________________________________
                             (назва об'єкта згідно з проектом,

__________________________________________________________________
             характер будівництва: нове будівництво,

__________________________________________________________________
                   реконструкція, реставрація,

______________________________________________________ відмовлено.
     капітальний ремонт, місцезнаходження об'єкта)

 _____________________  _________  _______________________________
 (найменування посади)  (підпис)   (прізвище, ім'я та по батькові)

 М.П.
 

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                  від 13 квітня 2011 р. N 461

                             ПОРЯДОК
              внесення плати за видачу сертифіката,
          який видається у разі прийняття в експлуатацію
          закінченого будівництвом об'єкта, та її розмір
 

     1. Цей Порядок визначає механізм  внесення  плати  за  видачу
сертифіката,  який  видається  у  разі  прийняття  в  експлуатацію
закінченого будівництвом об'єкта та її розмір.

     2. Замовник зобов'язаний внести в  повному  обсязі  плату  за
видачу сертифіката після прийняття рішення про його видачу.

     3. Розмір   плати   за   видачу   сертифіката  становить  для
закінчених будівництвом об'єктів, що належать:

     до IV  категорії  складності  -  4,6  мінімальної  заробітної
плати;

     до V категорії складності - 5,2 мінімальної заробітної плати.

     4. Плата  за  видачу  сертифіката вноситься замовником шляхом
перерахування коштів через банки чи відділення поштового зв'язку.

     5. Підтвердженням внесення  плати  за  видачу  сертифіката  є
платіжне  доручення  з  позначкою  про дату проведення платежу або
касовий  документ  банка  чи  відділення  поштового  зв'язку,   що
прийняли платіж.

     6. Замовник   відповідає   за  правильність  визначення  суми
платежу.

     7. Плата за видачу сертифіката зараховується  на  спеціальний
рахунок Державної архітектурно-будівельної інспекції,  відкритий в
органі Державної казначейської служби.

     8. У разі прийняття рішення про відмову у видачі  сертифіката
плата не справляється.
 

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                  від 13 квітня 2011 р. N 461

                             ПЕРЕЛІК
               постанов Кабінету Міністрів України,
                       що втратили чинність
 

     1. Постанова  Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 р.
N 923  (  923-2008-п  )  "Про  Порядок  прийняття  в  експлуатацію
закінчених будівництвом   об'єктів"   (Офіційний  вісник  України,
2008 р., N 80, ст. 2694).

     2. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р.
N  534  (  534-2009-п  )  "Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 8 жовтня 2008 р.  N 923"  (Офіційний  вісник
України, 2009 р., N 41, ст. 1370).

     3. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 р.
N 1423 ( 1423-2009-п ) "Про затвердження Порядку внесення плати за
видачу  сертифіката  відповідності  та  її  розміру  і  доповнення
додатка до постанови Кабінету  Міністрів  України  від  25  червня
2001 р. N 702" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 1, ст. 15).

     4. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 р.
N 1424 ( 1424-2009-п ) "Про затвердження Порядку  ведення  реєстру
виданих  сертифікатів  відповідності  та  відмов  у  їх  видачі  і
внесення змін  до  Порядку  прийняття  в  експлуатацію  закінчених
будівництвом  об'єктів" (Офіційний вісник України,  2010 р.,  N 1,
ст. 16).

     5. Пункт 1 змін,  що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України, затверджених  постановою  Кабінету  Міністрів України від
27 січня 2010 р.  N 90 ( 90-2010-п )  (Офіційний  вісник  України,
2010 р., N 8, ст. 390).

     6. Пункт 1 змін,  що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України, затверджених постановою Кабінету  Міністрів  України  від
27 січня  2010 р.  N 160 ( 160-2010-п ) (Офіційний вісник України,
2010 р., N 12, ст. 583).

     7. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня
2010 р. N 449 ( 449-2010-п ) "Про затвердження переліку певних дій
щодо провадження господарської діяльності або видів  господарської
діяльності,   право  на  вчинення  яких  набувається  на  підставі
декларації  відповідності   матеріально-технічної   бази   вимогам
законодавства" (Офіційний   вісник   України,   2010   р.,  N  45,
ст. 1469).

     8. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р.
N  1218  (  1218-2010-п  ) "Про внесення змін до пункту 11 Порядку
прийняття  в  експлуатацію   закінчених   будівництвом   об'єктів"
(Офіційний вісник України, 2010 р., N 101, ст. 3635).

Начало формы

Конец формы

 

П О С Т А Н О В А
                   від 13 квітня 2011 р. N 461
                               Київ

                 Питання прийняття в експлуатацію
                 закінчених будівництвом об'єктів

         { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
           N 1390 ( 1390-2011-п ) від 28.12.2011
           N   43 (   43-2012-п ) від 18.01.2012 }
 

     Відповідно до  статті  39  Закону  України  "Про  регулювання
містобудівної  діяльності"  (  3038-17 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:

     1. Затвердити такі, що додаються:

     Порядок прийняття  в  експлуатацію  закінчених   будівництвом
об'єктів;

     Порядок внесення плати за видачу сертифіката,  який видається
у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом  об'єкта,
та її розмір.

     2. У  додатку  до  постанови  Кабінету  Міністрів України від
25 червня 2001 р.  N 702 ( 702-2001-п ) "Про порядок  використання
коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг
відповідно до законодавства,  та  їх  розміри"  (Офіційний  вісник
України, 2001 р., N 26, ст. 1178; 2009 р., N 88, ст. 2972) позицію
"Мінрегіонбуд" замінити такою позицією:

"Державна                                 витрати,       100 відсотків

архітектурно-                             пов'язані      надходжень,
будівельна                                з видачею      одержаних як плата

інспекція                                 сертифіката,   за видачу
                                          який видається сертифіката".

                                          у разі
                                          прийняття
                                          в експлуатацію
                                          закінченого
                                          будівництвом
                                          об'єкта

     3. Визнати такими,  що втратили чинність,  постанови Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.

     4. Міністерствам,  іншим центральним органам виконавчої влади
привести власні нормативно-правові акти  у  відповідність  з  цією
постановою.
 

     Прем'єр-міністр України                              М.АЗАРОВ

     Інд. 70
 

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                  від 13 квітня 2011 р. N 461

                             ПОРЯДОК
               прийняття в експлуатацію закінчених
                      будівництвом об'єктів

      { У тексті Порядку слова "Міністерством будівництва та
        житлово-комунального господарства"  замінено словами
        "Мінрегіоном" згідно з Постановами КМ
        N 1390 ( 1390-2011-п ) від 28.12.2011
        N   43 (   43-2012-п ) від 18.01.2012 }
 

                         Загальні питання

     1. Цей Порядок визначає процедуру  прийняття  в  експлуатацію
закінчених будівництвом об'єктів (далі - об'єкти).

     2. Прийняття в експлуатацію об'єктів,  що належать до I - III
категорії складності,  та об'єктів,  будівництво яких здійснено на
підставі  будівельного  паспорта,  проводиться  шляхом  реєстрації
Державною    архітектурно-будівельною     інспекцією     та     її
територіальними  органами  (далі  -  Інспекція) поданої замовником
декларації  про  готовність  об'єкта  до  експлуатації   (далі   -
декларація).

     У разі  прийняття  в  експлуатацію  індивідуальних (садибних)
житлових  будинків,  садових,   дачних   будинків,   господарських
(присадибних)  будівель  і  споруд,  прибудов до них,  громадських
будинків I та II категорії складності,  побудованих без  наявності
дозволу  на  виконання  будівельних  робіт  до  31 грудня 2009 р.,
особливості   реєстрації   декларації  та  її  форма  визначаються
Мінрегіоном.

     3. Прийняття  в експлуатацію об'єктів,  що належать до IV і V
категорії складності,  здійснюється на  підставі  акта  готовності
об'єкта до експлуатації шляхом видачі Інспекцією сертифіката.

     4. Особливості   прийняття   в   експлуатацію   об'єктів,  що
розташовані на території іноземних держав і є  власністю  України,
визначаються  МЗС за погодженням з Мінрегіоном відповідно до вимог
законодавства щодо місцезнаходження об'єкта будівництва.

     5. Прийняття  в  експлуатацію  об'єктів,  що  розташовані  на
території України і  є  власністю  іноземних  держав,  міжнародних
організацій,  іноземних  юридичних  і фізичних осіб,  здійснюється
відповідно до цього Порядку.

     Якщо міжнародним договором України,  згода на  обов'язковість
якого  надана  Верховною Радою України,  встановлено інші правила,
ніж ті,  що містяться  у  цьому  Порядку,  застосовуються  правила
міжнародного договору України.

     6. У  разі  прийняття  об'єкта  в  експлуатацію  в  I  або IV
кварталі строки виконання окремих видів робіт з оздоблення фасадів
та  благоустрою  території  можуть  бути перенесені,  але тільки у
зв'язку з несприятливими погодними умовами.  Перелік таких робіт і
строки  їх  виконання  визначаються  замовником,  про  що робиться
відповідний запис в декларації або в акті  готовності  об'єкта  до
експлуатації.

     7. Якщо  проектною  документацією визначено пусковий комплекс
(чергу),  він  може  бути  прийнятий  в  експлуатацію  окремо  від
об'єкта.  При  цьому пусковий комплекс (черга) повинен відповідати
вимогам щодо його безпечної експлуатації.

     У разі  потреби  замовник  може  до   прийняття   об'єкта   в
експлуатацію  вносити  погоджені  з  автором  проекту  будівництва
пропозиції щодо зміни складу пускового  комплексу.  При  цьому  із
складу  пускового  комплексу  не  повинні  виключатися  будівлі та
споруди  санітарно-побутового  призначення,   а   також   ті,   що
призначені для створення безпечних умов життєдіяльності.

     8. Житлові будинки,  побудовані за кошти юридичних і фізичних
осіб,  можуть прийматися в експлуатацію без  виконання  внутрішніх
опоряджувальних   робіт   у  квартирах  та  вбудовано-прибудованих
приміщеннях,  які не впливають на експлуатацію будинків,  якщо  це
обумовлено  договором  про будівництво,  за умови відповідності їх
санітарним,  протипожежним і технічним вимогам. Перелік внутрішніх
опоряджувальних  робіт,  без  виконання  яких  можливе прийняття в
експлуатацію житлових будинків, визначається Мінрегіоном.

     Житлові будинки,  в  яких є побудовані за кошти державного та
місцевих бюджетів квартири,  що призначені, зокрема, для соціально
незахищених   верств   населення   (інвалідів,  учасників  Великої
Вітчизняної війни,  багатодітних сімей,  громадян,  що постраждали
внаслідок   Чорнобильської   катастрофи,   тощо),   приймаються  в
експлуатацію  за  умови  виконання  у  повному  обсязі  внутрішніх
опоряджувальних робіт в таких квартирах.

     9. На об'єкті повинні бути виконані всі передбачені проектною
документацією   згідно   із   державними   будівельними   нормами,
стандартами  і правилами роботи,  а також змонтоване і випробуване
обладнання.

     На об'єкті  виробничого  призначення,  на  якому  встановлено
технологічне      обладнання,      повинні      бути     проведені
пусконалагоджувальні роботи згідно  з  технологічним  регламентом,
передбаченим  проектом  будівництва,  створено  безпечні умови для
роботи виробничого персоналу та перебування  людей  відповідно  до
вимог  нормативно-правових  актів  з  охорони праці та промислової
безпеки, пожежної та техногенної безпеки, екологічних і санітарних
норм.

     10. У разі коли на самочинно збудоване нерухоме майно визнано
право власності за рішенням суду,  воно приймається в експлуатацію
згідно з цим Порядком.

     11. Датою  прийняття в експлуатацію об'єкта є дата реєстрації
декларації або видачі сертифіката.

     12. Експлуатація  об'єктів,  не  прийнятих  в   експлуатацію,
забороняється.

     13. Зареєстрована  декларація  або сертифікат є підставою для
укладення договорів про постачання  на  прийнятий  в  експлуатацію
об'єкт  необхідних для його функціонування ресурсів - води,  газу,
тепла,  електроенергії,  включення  даних  про  такий  об'єкт   до
державної  статистичної звітності та оформлення права власності на
нього.

     Підключення об'єкта, прийнятого в експлуатацію, до інженерних
мереж  здійснюється  відповідно до Закону України "Про регулювання
містобудівної діяльності" ( 3038-17 ) протягом десяти днів  з  дня
відповідного   звернення  замовника  до  осіб,  які  є  власниками
відповідних елементів інженерної інфраструктури або здійснюють  їх
експлуатацію.

     14. Замовник  зобов'язаний  протягом  семи календарних днів з
дня прийняття в експлуатацію об'єкта:

     подати копію  декларації  або  сертифіката  місцевому  органу
виконавчої   влади   або   органу   місцевого   самоврядування  за
місцезнаходженням об'єкта для подання такими  органами  інформації
про прийнятий в експлуатацію об'єкт до органу державної статистики
за формами, передбаченими звітно-статистичною документацією;

     поінформувати державні органи у сфері пожежної та техногенної
безпеки про введення в експлуатацію об'єкта.

     15. У  разі  втрати або пошкодження декларації чи сертифіката
Інспекція видає безоплатно дублікат зареєстрованої  декларації  чи
дублікат   сертифіката   протягом   десяти   робочих   днів  після
надходження  від  замовника  відповідної  заяви  з  підтвердженням
розміщення  ним  у  засобах  масової  інформації  повідомлення про
втрату чи поданням пошкоджених декларації або сертифіката.

     16. Відомості  щодо  зареєстрованих  декларацій  та   виданих
сертифікатів  вносяться  до  єдиного реєстру отриманих повідомлень
про   початок   виконання   підготовчих   і   будівельних   робіт,
зареєстрованих  декларацій  про  початок  виконання  підготовчих і
будівельних  робіт,  виданих  дозволів  на  виконання  будівельних
робіт,   зареєстрованих   декларацій  про  готовність  об'єкта  до
експлуатації та виданих сертифікатів,  відмов у  реєстрації  таких
декларацій та у видачі таких дозволів і сертифікатів.

                      Реєстрація декларації

     17. Реєстрація  декларації  здійснюється  з дотриманням вимог
Закону  України  "Про  дозвільну  систему  у  сфері  господарської
діяльності" ( 2806-15 ).

     Декларація приймається     в     дозвільному     центрі    за
місцезнаходженням об'єкта.

     Реєстрацію декларації здійснює Інспекція за місцезнаходженням
об'єкта на безоплатній основі.

     18. Замовник  (його  уповноважена  особа)  подає особисто або
надсилає рекомендованим листом з описом вкладення до Інспекції два
примірники декларації за формою згідно з додатком 1.

     У разі  подання  декларації до дозвільного центру він передає
її Інспекції не пізніше наступного робочого дня.

     Один примірник   декларації   після   проведення   реєстрації
повертається замовнику, а другий - залишається в Інспекції, яка її
зареєструвала.

     19. Замовник відповідно до закону відповідає  за  повноту  та
достовірність даних, зазначених у поданій ним декларації.

     20. Інспекція  перевіряє  протягом десяти робочих днів з дати
подання (надходження) до неї декларації повноту даних,  зазначених
у ній, та реєструє декларацію.

     21. У  разі  коли декларація подана чи оформлена з порушенням
установлених вимог,  Інспекція  повертає  її  на  доопрацювання  з
обґрунтуванням  підстав  повернення  у строк,  передбачений для її
реєстрації.

     Після усунення недоліків,  що стали підставою для  повернення
декларації на доопрацювання,  замовник може повторно звернутися до
Інспекції для реєстрації декларації.

                        Видача сертифіката

     22. Видачу сертифіката здійснює Інспекція,  яка видала дозвіл
на виконання будівельних робіт.

     23. Для  отримання  сертифіката  замовник  (його уповноважена
особа) подає особисто або надсилає рекомендованим листом з  описом
вкладення   до   відповідної   Інспекції  заяву  про  прийняття  в
експлуатацію об'єкта та  видачу  сертифіката  (далі  -  заява)  за
формою  згідно  з  додатком  2,  до  якої додається акт готовності
об'єкта до експлуатації за формою згідно з додатком 3.

     Документи приймаються     у     дозвільному     центрі     за
місцезнаходженням  об'єкта  та  не пізніше наступного робочого дня
передаються до Інспекції.

     24. Інспекція може звернутись у разі потреби під час розгляду
питань,  пов'язаних з видачею сертифіката,  до державних органів з
метою отримання відповідних висновків.

     Неподання таких висновків у встановлений Інспекцією строк  не
є  підставою для продовження строку видачі сертифіката або відмови
в його видачі.

     25. Інспекція  приймає  подані   замовником   заяву   і   акт
готовності   об'єкта   до   експлуатації  та  з  метою  визначення
відповідності об'єкта проектній  документації,  вимогам  державних
будівельних   норм,   стандартів  і  правил  проводить  відповідну
перевірку.

     Проведення перевірки на об'єкті розпочинається не пізніше ніж
на  третій  робочий  день після реєстрації заяви і не може тривати
більш як чотири робочих дні.

     Інспекція під час проведення перевірки  має  право  відбирати
зразки  продукції,  призначати  експертизу,  одержувати проектну і
виконавчу документацію, визначені державними будівельними нормами,
стандартами  і правилами,  інші документи,  матеріали,  відомості,
довідки та пояснення з питань,  що виникають,  та залучати у  разі
потреби установи, організації, державні органи.

     26. Інспекція  приймає  протягом  десяти  робочих днів з дати
реєстрації заяви рішення про видачу сертифіката за формою згідно з
додатком 4   або   відмову  в  його  видачі  за  формою  згідно  з
додатком 5.

     27. Підставою для відмови у видачі сертифіката є:

     неподання документів,  необхідних для прийняття  рішення  про
видачу сертифіката;

     виявлення недостовірних відомостей у поданих документах;

     невідповідність об'єкта  проектній  документації  та  вимогам
державних будівельних норм, стандартів і правил.

     У разі прийняття рішення про  відмову  у  видачі  сертифіката
Інспекція  надсилає  замовнику протягом десяти робочих днів з дати
реєстрації заяви рішення з обґрунтуванням причин відмови за формою
згідно з додатком 5.

     Після усунення  недоліків,  що  стали підставою для прийняття
рішення про відмову у видачі сертифіката,  замовник може  повторно
звернутися до Інспекції для видачі сертифіката.

     Рішення про  відмову у видачі сертифіката може бути оскаржено
до суду.
 

                                            Додаток 1
                               до Порядку прийняття в експлуатацію
                                 закінчених будівництвом об'єктів

                                   ЗАРЕЄСТРОВАНО

                 _________________________________________________
                   (найменування органу, який провів реєстрацію)

                 _____ _____________________ 20__ р. N ___________

                 __________ ______________________________________
                  (підпис)  (ініціали та прізвище посадової особи)

                 М.П.

                            ДЕКЛАРАЦІЯ
              про готовність об'єкта до експлуатації
 

__________________________________________________________________
    (найменування закінченого будівництвом об'єкта відповідно

__________________________________________________________________
 до будівельного паспорта або затвердженого проекту будівництва,

__________________________________________________________________
      код об'єкта згідно з державним класифікатором будівель

__________________________________________________________________
           та споруд ДК 018-2000; категорія складності)

     1. Інформація про замовника

__________________________________________________________________
          (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,

__________________________________________________________________
           серія і номер паспорта, ким і коли виданий,

__________________________________________________________________
    місце проживання, номер облікової картки платника податків

__________________________________________________________________
   (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні

__________________________________________________________________
  переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера

__________________________________________________________________
         облікової картки платника податків та повідомили

__________________________________________________________________
       про це відповідний орган державної податкової служби

__________________________________________________________________
   і мають відмітку у паспорті); найменування юридичної особи,

__________________________________________________________________
     місцезнаходження, код платника податків згідно з ЄДРПОУ

__________________________________________________________________
              або податковий номер; номер телефону)

     2. Інформація про керівника замовника - юридичної особи

__________________________________________________________________
     (посада, прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

     3. Інформація про відповідальну особу - інженера з технічного
нагляду (у разі наявності)

------------------------------------------------------------------

|Найменування посади, |Назва, номер та дата |   Серія та номер   |

|прізвище, ім'я та по |    документа, що    |  кваліфікаційного  |

|   батькові, номер   |     підтверджує     |    сертифіката     |

|      телефону       |повноваження особи на|                    |

|                     |здійснення технічного|                    |

|                     |      нагляду        |                    |

------------------------------------------------------------------

     4. Інформація про генерального  підрядника  (підрядника  -  у
разі,   коли   будівельні   роботи   виконуються   без   залучення
субпідрядників) (за наявності)

__________________________________________________________________
          (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,

__________________________________________________________________
           серія і номер паспорта, ким і коли виданий,

__________________________________________________________________
        місце проживання, номер облікової картки платника

__________________________________________________________________
           податків (не зазначається фізичними особами,

__________________________________________________________________
        які через свої релігійні переконання відмовляються

__________________________________________________________________
       від прийняття реєстраційного номера облікової картки

__________________________________________________________________
     платника податків та повідомили про це відповідний орган

__________________________________________________________________
    державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

__________________________________________________________________
         найменування юридичної особи, місцезнаходження,

__________________________________________________________________
   код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)

     5. Інформація про страхову організацію (за наявності)

__________________________________________________________________
  (найменування, місцезнаходження, код платника податків згідно

__________________________________________________________________
  з ЄДРПОУ або податковий номер, реквізити договору страхування)

__________________________________________________________________

     6. Інформація про осіб, відповідальних за виконання робіт

------------------------------------------------------------------

|  Найменування |Назва, номер та| Серія та номер  |Види виконаних|

|    посади,    |  дата видачі  |кваліфікаційного |      під     |

|прізвище, ім'я | документа, що |  сертифіката    |  керівництвом|

|та по батькові,|  підтверджує  |  (обов'язково   |відповідальної|

|     номер     |  повноваження | зазначається з  |  особи робіт |

|   телефону    |    особи на   |1 червня 2012 р.)|              |

|               |   виконання   |                 |              |

|               |    робіт      |                 |              |

------------------------------------------------------------------

     7. Інформація      про      генерального      проектувальника
(проектувальника) (за наявності)

__________________________________________________________________
          (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,

__________________________________________________________________
  серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання,

__________________________________________________________________
    номер облікової картки платника податків (не зазначається

__________________________________________________________________
     фізичними особами, які через свої релігійні переконання

__________________________________________________________________
   відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової

__________________________________________________________________
    картки платника податків та повідомили про це відповідний

__________________________________________________________________
 орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

__________________________________________________________________
         найменування юридичної особи, місцезнаходження,

__________________________________________________________________
   код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)

     8. Інформація    про    відповідальних    осіб   генерального
проектувальника    (проектувальника):    головного     архітектора
(інженера)  проекту,  особи,  що  здійснює  авторський  нагляд (за
наявності)

------------------------------------------------------------------

|Найменування посади, | Назва, номер і дата |   Серія та номер   |

|прізвище, ім'я та по |видачі документа, що |  кваліфікаційного  |

|   батькові, номер   |     підтверджує     |    сертифіката     |

|      телефону       | повноваження особи  |    (обов'язково    |

|                     |                     |    зазначається    |

|                     |                     |з 1 червня 2012 р.) |

------------------------------------------------------------------

     9. Інформація про проектну документацію (будівельний паспорт)

__________________________________________________________________
     (назва, дата, номер документа про затвердження проектної

__________________________________________________________________
          документації, результати експертизи проектної

__________________________________________________________________
                   документації (за наявності)

     10. Інформація  про  дозвільні  документи  (повідомлення  про
початок  виконання  будівельних  робіт,  декларація  про   початок
виконання будівельних робіт, інші документи у разі їх наявності)

------------------------------------------------------------------

|  Назва документа, ким  |   Дата подання або   |Номер документа |

|      виданий або       |реєстрації документа  |                |

|    зареєстрований      |                      |                |

------------------------------------------------------------------

     11. Інформація про об'єкт

 Місцезнаходження об'єкта:    ____________________________________

                              ____________________________________
 

 Дата початку будівництва:    ____________________________________

                              ____________________________________
 

 Дата закінчення будівництва: ____________________________________

                              ____________________________________
 

 Строк введення об'єкта
 (черги, пускового
 комплексу) в експлуатацію:   ____________________________________

                              ____________________________________

     11-1.  Інформація  про документ, що посвідчує право власності
чи користування земельною ділянкою, або договір суперфіцію _______

__________________________________________________________________

     12. Техніко-економічні   показники   об'єкта    урахуванням
результатів технічної інвентаризації)

 Опис об'єкта:

 несучі конструкції _____________________________________________;
 

 огороджувальні конструкції _____________________________________;
 

 фасади _________________________________________________________.

Перелік       Холодне та гаряче водопостачання, водовідведення,
інженерного   ліфт, сміттєпровід, опалення: централізоване,
обладнання    пічне (необхідне підкреслити), вид індивідуальних
об'єкта       опалювальних установок (зазначити)

Загальна
площа
будівлі,
кв. метрів   _____________________________________________________

     13. Характеристика   житлових   будинків        урахуванням
результатів технічної інвентаризації) (за наявності)

Кількість поверхів _______________________________________________

                   _______________________________________________
 

Матеріали стін     _______________________________________________

                   _______________________________________________
 

Кількість секцій
(за наявності)     _______________________________________________

                   _______________________________________________

        Кількість квартир у житловому будинку та їх площа

------------------------------------------------------------------

|  Тип квартир   |   Кількість   |Загальна площа,|Житлова площа, |

|                |    квартир    |  кв. метрів   |  кв. метрів   |

|----------------+---------------+---------------+---------------|

|однокімнатних   |               |               |               |

|----------------+---------------+---------------+---------------|

|двокімнатних    |               |               |               |

|----------------+---------------+---------------+---------------|

|трикімнатних    |               |               |               |

|----------------+---------------+---------------+---------------|

|чотирикімнатних |               |               |               |

|----------------+---------------+---------------+---------------|

|п'ятикімнатних  |               |               |               |

|----------------+---------------+---------------+---------------|

|шестикімнатних  |               |               |               |

|----------------+---------------+---------------+---------------|

|семикімнатних   |               |               |               |

|----------------+---------------+---------------+---------------|

|восьмикімнатних |               |               |               |

|і більше        |               |               |               |

|----------------+---------------+---------------+---------------|

|Усього:         |               |               |               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Загальна площа                  |                               |

|вбудовано-прибудованих          |                               |

|приміщень житлового будинку,    |                               |

|кв. метрів                      |                               |

------------------------------------------------------------------

 Місця для постійного     Загальна площа    Кількість машиномісць
 та тимчасового
 зберігання
 автотранспортних
 засобів, їх
 характеристика           ______________    ______________________

     Характеристика інших нежитлових приміщень (за наявності)

 Загальна площа нежитлових
 приміщень об'єкта, кв. метрів  __________________________________

------------------------------------------------------------------

|  Назва нежитлового  |    Функціональне    |  Загальна площа,   |

|     приміщення      |     призначення     |      технічні      |

|                     |     нежитлового     |  характеристики    |

|                     |   приміщення (для   |                    |

|                     | житлових будинків)  |                    |

------------------------------------------------------------------

     14. Об'єкт    має   такі   основні   показники:   потужність,
продуктивність,  виробнича площа,  протяжність,  місткість, обсяг,
пропускна спроможність, кількість робочих місць тощо (заповнюється
щодо всіх  об'єктів  в  одиницях  виміру  з  урахуванням  цільової
продукції або основних видів послуг):

------------------------------------------------------------------

|Основні показники |Одиниця виміру |        За проектом          |

|     об'єкта      |               |-----------------------------|

|                  |               |загальний |   у тому числі   |

|                  |               |          |    пускового     |

|                  |               |          |  комплексу або   |

|                  |               |          |      черги       |

------------------------------------------------------------------

     15. На   об'єкті   виконано   всі    передбачені    проектною
документацією    згідно   з   державними   будівельними   нормами,
стандартами і правилами роботи.  Обладнання встановлено  згідно  з
актами   про  його  прийняття  після  випробування  у  визначеному
порядку.

     Заходи з охорони праці,  забезпечення вибухобезпеки, пожежної
безпеки,    охорони    навколишнього   природного   середовища   і
антисейсмічні заходи,  передбачені проектом,  проведені в  повному
обсязі.

     Роботи з оздоблення фасадів та благоустрою території,  строки
виконання яких перенесено через несприятливі погодні умови  і  які
будуть виконані:

------------------------------------------------------------------

|  Перелік   |   Строки  |Організація -|  Керівник організації - |

|   робіт    | виконання | виконавець  |        виконавця        |

|            |           |             |-------------------------|

|            |           |             |  прізвище, |   підпис   |

|            |           |             |  ім'я, по  | керівника  |

|            |           |             |  батькові  |            |

|            |           |             | керівника  |            |

------------------------------------------------------------------

     Кошторисна вартість  будівництва  за  затвердженою  проектною
документацією ________ тис.  гривень,  у тому  числі:  витрати  на
будівельно-монтажні  роботи  ________  тис.  гривень,  витрати  на
машини, обладнання та інвентар _______ тис. гривень.

     Вартість основних  фондів,  які  приймаються  в  експлуатацію

_____ тис.  гривень,  у тому числі: витрати на будівельно-монтажні
роботи _____  тис.  гривень,  витрати  на  машини,  обладнання  та
інвентар _________ тис. гривень.

                 ВВАЖАТИ ЗАКІНЧЕНИЙ БУДІВНИЦТВОМ
                  ОБ'ЄКТ ГОТОВИМ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

     З  метою  забезпечення ведення обліку повідомлень про початок
виконання  підготовчих і будівельних робіт; декларацій про початок
виконання  підготовчих  і будівельних робіт; дозволів на виконання
будівельних  робіт  та  відмов  у їх видачі; анульованих дозволів;
переоформлених  дозволів;  декларацій  про  готовність  об’єкта до
експлуатації; обліку сертифікатів та відмов у їх видачі відповідно
до Закону України "Про захист персональних даних" я, _____________

__________________________________________________________________
          (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)

даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

     Мені   відомо,   що   за  подання  не  в  повному  обсязі  та
недостовірних   даних,  зазначених  у  декларації  про  готовність
об’єкта  до  експлуатації, встановлена відповідальність відповідно
до закону.

 М.П.

_______________
Примітка. Кожна  сторінка  підписується  керівником  замовника або
          замовником (для   фізичної   особи)   та   засвідчується
          печаткою замовника (за наявності).

{  Додаток  1  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 43
( 43-2012-п ) від 18.01.2012 }
 

                                            Додаток 2
                               до Порядку прийняття в експлуатацію
                                 закінчених будівництвом об'єктів

                    Начальнику ___________________________________
                                      (найменування органу,

                    ______________________________________________
                                 який видає сертифікат,

                    ______________________________________________
                         прізвище, ім'я та по батькові керівника)

                    ______________________________________________
                    (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,

                    ______________________________________________
                      серія і номер паспорта, ким, коли виданий,

                    ______________________________________________
                                   місце проживання;

                    ______________________________________________
                             найменування юридичної особи,

                    ______________________________________________
                       місцезнаходження, код платника податків

                    ______________________________________________
                         згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)

                              ЗАЯВА
             про прийняття в експлуатацію закінченого
            будівництвом об'єкта та видачу сертифіката
 

     Прошу прийняти в експлуатацію _______________________________
                                            (найменування

__________________________________________________________________
                 об'єкта, його місцезнаходження)

__________________________________________________________________

____________________________________________ та видати сертифікат.

                    ______________________________________________
                    (код об'єкта згідно з Державним класифікатором
                            будівель та споруд ДК 018-2000)

     З  метою  забезпечення ведення обліку повідомлень про початок
виконання  підготовчих і будівельних робіт; декларацій про початок
виконання  підготовчих  і будівельних робіт; дозволів на виконання
будівельних  робіт  та  відмов  у їх видачі; анульованих дозволів;
переоформлених  дозволів;  декларацій  про  готовність  об’єкта до
експлуатації;  сертифікатів  та  відмов  у їх видачі відповідно до
Закону України "Про захист персональних даних" я, ________________

__________________________________________________________________
          (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)

даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

     Додаток: Акт готовності об’єкта до експлуатації на ____ арк.;

     ___ ____________ 20__ р.             ________________________
                                                  (підпис)

{  Додаток  2  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 43
( 43-2012-п ) від 18.01.2012 }
 

                                            Додаток 3
                               до Порядку прийняття в експлуатацію
                                 закінчених будівництвом об'єктів

                               АКТ
                готовності об'єкта до експлуатації
 

 м. _______________    N ______________   ___ ____________ 20__ р.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
          (найменування закінченого будівництвом об'єкта

__________________________________________________________________
             згідно з проектом, характер будівництва:

__________________________________________________________________
          нове будівництво, реконструкція, реставрація,

__________________________________________________________________
            капітальний ремонт, категорія складності)

__________________________________________________________________
                    (місцезнаходження об'єкта)

                    ______________________________________________
                    (код об'єкта згідно з Державним класифікатором
                            будівель та споруд ДК 018-2000)

     1. Будівництво      здійснено     генеральним     підрядником
(підрядником -     у     разі,     коли     будівельні      роботи
виконуються без              залучення             субпідрядників)

__________________________________________________________________
             (прізвище, ім'я та по батькові фізичної

__________________________________________________________________
        особи, серія і номер паспорта, ким і коли виданий,

__________________________________________________________________
       місце проживання (не зазначається фізичними особами,

__________________________________________________________________
               які через свої релігійні переконання

__________________________________________________________________
        відмовляються від прийняття реєстраційного номера

__________________________________________________________________
                облікової картки платника податків

__________________________________________________________________
   та повідомили про це відповідний орган державної податкової

_________________________________________________________________,
               служби і мають відмітку у паспорті;

__________________________________________________________________
         найменування юридичної особи, місцезнаходження,

_________________________________________________________________,
   код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)

який виконав _____________________________________________________
                                 (види робіт)

__________________________________________________________________

та субпідрядниками _______________________________________________
                             (найменування субпідрядника)

_________________________________________________________________,

які виконали _____________________________________________________
                             (види виконаних робіт)

__________________________________________________________________

     2. Проектна   документація    на    будівництво    розроблена
генеральним проектувальником

__________________________________________________________________
   (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, серія і номер

__________________________________________________________________
                  паспорта, ким і коли виданий,

__________________________________________________________________
       місце проживання (не зазначається фізичними особами,

__________________________________________________________________
               які через свої релігійні переконання

__________________________________________________________________
        відмовляються від прийняття реєстраційного номера

__________________________________________________________________
     облікової картки платника податків та повідомили про це

__________________________________________________________________
  відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку

_________________________________________________________________,
   у паспорті; найменування юридичної особи, місцезнаходження,

_________________________________________________________________,
   код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)

який виконав _____________________________________________________
                    (назва частин або розділів документації)

_________________________________________________________________,

та субпідрядниками _______________________________________________
                    (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,

__________________________________________________________________
   серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання

__________________________________________________________________
               (не зазначається фізичними особами,

__________________________________________________________________
        які через свої релігійні переконання відмовляються

__________________________________________________________________
       від прийняття реєстраційного номера облікової картки

__________________________________________________________________
        платника податків та повідомили про це відповідний

_________________________________________________________________,
            орган державної податкової служби і мають

__________________________________________________________________
        відмітку у паспорті; найменування юридичної особи,

__________________________________________________________________
             місцезнаходження, код платника податків

_________________________________________________________________,
              згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)

які виконали _____________________________________________________
                    (назва частин або розділів документації)

__________________________________________________________________

     3. Проектна документація затверджена ________________________
                                            (назва, дата і номер

__________________________________________________________________
                       документа замовника)

     4. Дозвіл на виконання будівельних робіт виданий ____________

__________________________________________________________________
             (найменування органу, який видав дозвіл)

__________________________________________________________________
 

 ___ ____________ 20__ р. N _________

     5. Будівельно-монтажні роботи виконано у строк:

     початок робіт _________________;
                     (місяць, рік)

     закінчення робіт _______________
                       (місяць, рік)

     6. Об'єкт (для всіх, крім житлових будинків) має такі основні
показники:    потужність,    продуктивність,    виробнича   площа,
протяжність,  місткість,  обсяг, пропускна спроможність, кількість
робочих  місць  тощо  (заповнюється  на  всіх  об'єктах в одиницях
виміру  відповідно  до  цільової  продукції  або  основних   видів
послуг):

------------------------------------------------------------------

|  Основні |  Одиниця |    За проектом      |  За результатами   |

|показники |  виміру  |                     |      технічної     |

| об'єкта  |          |                     |  інвентаризації    |

|          |          |---------------------+--------------------|

|          |          | загальний |  у тому |загальний |  у тому |

|          |          |           |  числі  |          |  числі  |

|          |          |           |пускового|          |пускового|

|          |          |           |комплексу|          |комплексу|

|          |          |           |   або   |          |   або   |

|          |          |           |  черги  |          |  черги  |

------------------------------------------------------------------

     Випуск продукції (надання послуг),  яка передбачена  проектом
будівництва  в  обсязі,  що  відповідає  нормам освоєння проектних
потужностей, у початковий період _________________________________
                                    (початок випуску продукції

__________________________________________________________________
                      із зазначенням обсягу)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

     Житловий будинок має такі показники:

----------------------------------------------------------------------

|    Показники            | Одиниця  |За проектом | За результатами  |

|                         |  виміру  |            |    технічної     |

|                         |          |            | інвентаризації   |

|-------------------------+----------+------------+------------------|

|Загальна площа квартир   |          |            |                  |

|-------------------------+----------+------------+------------------|

|Кількість поверхів       |          |            |                  |

|-------------------------+----------+------------+------------------|

|Загальний                |          |            |                  |

|будівельний об'єм        |          |            |                  |

|-------------------------+----------+------------+------------------|

|у тому числі             |          |            |                  |

|підземні частини         |          |            |                  |

|-------------------------+----------+------------+------------------|

|Площа вбудованих,        |          |            |                  |

|вбудовано-прибудованих   |          |            |                  |

|та прибудованих          |          |            |                  |

|приміщень                |          |            |                  |

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

| Тип квартири |        За проектом       | За результатами технічної|

|              |                          |     інвентаризації       |

|              |--------------------------+--------------------------|

|              |кількість| площа квартир, |кількість| площа квартир, |

|              | квартир |  кв. метрів    | квартир |  кв. метрів    |

|              |         |----------------|         |----------------|

|              |         |загальна|житлова|         |загальна|житлова|

|--------------+---------+--------+-------+---------+--------+-------|

|однокімнатна  |         |        |       |         |        |       |

|--------------+---------+--------+-------+---------+--------+-------|

|двокімнатна   |         |        |       |         |        |       |

|--------------+---------+--------+-------+---------+--------+-------|

|трикімнатна   |         |        |       |         |        |       |

|--------------+---------+--------+-------+---------+--------+-------|

|чотирикімнатна|         |        |       |         |        |       |

|--------------+---------+--------+-------+---------+--------+-------|

|п'ятикімнатна |         |        |       |         |        |       |

|--------------+---------+--------+-------+---------+--------+-------|

|шестикімнатна |         |        |       |         |        |       |

|--------------+---------+--------+-------+---------+--------+-------|

|семикімнатна  |         |        |       |         |        |       |

|--------------+---------+--------+-------+---------+--------+-------|

|восьмикімнатна|         |        |       |         |        |       |

|і більше      |         |        |       |         |        |       |

|--------------+---------+--------+-------+---------+--------+-------|

|Усього квартир|         |        |       |         |        |       |

----------------------------------------------------------------------

     7. На  об'єкті  виконано  згідно  з  державними  будівельними
нормами, стандартами і правилами всі роботи, передбачені проектною
документацією.  Обладнання  встановлено  згідно  з актами про його
прийняття після випробування у визначеному порядку.

     8. Заходи  з  охорони  праці,   забезпечення   вибухобезпеки,
пожежної  безпеки,  охорони  навколишнього природного середовища і
антисейсмічні заходи,  передбачені проектом будівництва, проведено
у повному обсязі.

Начало формы

Конец формы

  9. Роботи з оздоблення фасаду,  благоустрою території, строки
виконання яких перенесені через несприятливі погодні умови  і  які
будуть виконані:

------------------------------------------------------------------

|  Перелік   |   Строки  |Організація -|  Керівник організації - |

|   робіт    | виконання | виконавець  |        виконавця        |

|            |           |             |-------------------------|

|            |           |             |  прізвище, |   підпис   |

|            |           |             |  ім'я, по  | керівника  |

|            |           |             |  батькові  |            |

|            |           |             | керівника  |            |

------------------------------------------------------------------

     10. Кошторисна вартість будівництва за затвердженою проектною
документацією на будівництво  ___________  тис.  гривень,  у  тому
числі:  витрати  на  будівельно-монтажні  роботи  __________  тис.
гривень,   витрати   на    машини,    обладнання    та    інвентар

________________ тис. гривень.

     11. Вартість основних фондів, які приймаються в експлуатацію,

__________   тис.   гривень,   у   тому    числі:    витрати    на
будівельно-монтажні роботи ____________ тис.  гривень,  витрати на
машини, обладнання та інвентар ________________ тис. гривень.

                 ВВАЖАТИ ЗАКІНЧЕНИЙ БУДІВНИЦТВОМ
                  ОБ'ЄКТ ГОТОВИМ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Замовник         _______________  ___________  ___________________
                  (найменування     (підпис)   (прізвище, ім'я та
                     посади)                     по батькові)

Генеральний
проектувальник   _______________  ___________  ___________________

Генеральний
підрядник
(підрядник)      _______________  ___________  ___________________

Субпідрядник     _______________  ___________  ___________________

Страховик
(якщо об'єкт
застрахований)   _______________  ___________  ___________________

Представник
профспілкової
організації
(за рішенням
замовника для
об'єктів
виробничого
призначення)     _______________  ___________  ___________________
 

                                            Додаток 4
                               до Порядку прийняття в експлуатацію
                                 закінчених будівництвом об'єктів

                            СЕРТИФІКАТ

                    серія _________ N _______
 

     Цим сертифікатом ____________________________________________
                      (найменування органу, який видає сертифікат)

засвідчує відповідність закінченого будівництвом  об'єкта  (черги,
окремого пускового комплексу):

__________________________________________________________________
  (найменування об'єкта згідно з проектом, характер будівництва:

_________________________________________________________________,
нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт,

__________________________________________________________________
           місцезнаходження, основні показники об'єкта)

проектній документації   та   підтверджує   його   готовність   до
експлуатації.

     Замовник об'єкта: ___________________________________________
                         (прізвище, ім'я та по батькові фізичної

__________________________________________________________________
        особи, серія і номер паспорта, ким і коли виданий,

__________________________________________________________________
         місце проживання; найменування юридичної особи,

__________________________________________________________________
     місцезнаходження, код платника податків згідно з ЄДРПОУ

__________________________________________________________________
                      або податковий номер)

     Генеральний проектувальник (проектувальник) _________________
                                                  (прізвище, ім'я

__________________________________________________________________
           та по батькові фізичної особи, серія і номер

__________________________________________________________________
         паспорта, ким і коли виданий, місце проживання;

__________________________________________________________________
         найменування юридичної особи, місцезнаходження,

__________________________________________________________________
   код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)

     Генеральний підрядник (підрядник) ___________________________
                                           (прізвище, ім'я та

__________________________________________________________________
       по батькові фізичної особи, серія і номер паспорта,

__________________________________________________________________
              ким і коли виданий, місце проживання;

__________________________________________________________________
         найменування юридичної особи, місцезнаходження,

__________________________________________________________________
     код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)

     Сертифікат виданий на підставі  акта  готовності  об'єкта  до
експлуатації від ___ ____________ 20__ р. (копія додається)
 

 Дата видачі сертифіката ___ ____________ 20__ р.

 _____________________ __________ ________________________________
 (найменування посади)  (підпис)  (прізвище, ім'я та по батькові)

 М.П.
 

                                            Додаток 5
                               до Порядку прийняття в експлуатацію
                                 закінчених будівництвом об'єктів
 

       ___________________________________________________
            (найменування органу, який прийняв рішення

       ___________________________________________________
                про відмову у видачі сертифіката)
 

                   ВІДМОВА У ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА

                ___ ____________ 20__ р. N ______
 

     За результатами розгляду поданої ____________________________
                                       (найменування або прізвище,

__________________________________________________________________
                  ім'я та по батькові замовника)

___ ____________  20__  р.  заяви  про  видачу   сертифіката   про
готовність об'єкта до експлуатації встановлено:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

     У видачі сертифіката ________________________________________
                             (назва об'єкта згідно з проектом,

__________________________________________________________________
             характер будівництва: нове будівництво,

__________________________________________________________________
                   реконструкція, реставрація,

______________________________________________________ відмовлено.
     капітальний ремонт, місцезнаходження об'єкта)

 _____________________  _________  _______________________________
 (найменування посади)  (підпис)   (прізвище, ім'я та по батькові)

 М.П.
 

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                  від 13 квітня 2011 р. N 461

                             ПОРЯДОК
              внесення плати за видачу сертифіката,
          який видається у разі прийняття в експлуатацію
          закінченого будівництвом об'єкта, та її розмір
 

     1. Цей Порядок визначає механізм  внесення  плати  за  видачу
сертифіката,  який  видається  у  разі  прийняття  в  експлуатацію
закінченого будівництвом об'єкта та її розмір.

     2. Замовник зобов'язаний внести в  повному  обсязі  плату  за
видачу сертифіката після прийняття рішення про його видачу.

     3. Розмір   плати   за   видачу   сертифіката  становить  для
закінчених будівництвом об'єктів, що належать:

     до IV  категорії  складності  -  4,6  мінімальної  заробітної
плати;

     до V категорії складності - 5,2 мінімальної заробітної плати.

     4. Плата  за  видачу  сертифіката вноситься замовником шляхом
перерахування коштів через банки чи відділення поштового зв'язку.

     5. Підтвердженням внесення  плати  за  видачу  сертифіката  є
платіжне  доручення  з  позначкою  про дату проведення платежу або
касовий  документ  банка  чи  відділення  поштового  зв'язку,   що
прийняли платіж.

     6. Замовник   відповідає   за  правильність  визначення  суми
платежу.

     7. Плата за видачу сертифіката зараховується  на  спеціальний
рахунок Державної архітектурно-будівельної інспекції,  відкритий в
органі Державної казначейської служби.

     8. У разі прийняття рішення про відмову у видачі  сертифіката
плата не справляється.
 

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                  від 13 квітня 2011 р. N 461

                             ПЕРЕЛІК
               постанов Кабінету Міністрів України,
                       що втратили чинність
 

     1. Постанова  Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 р.
N 923  (  923-2008-п  )  "Про  Порядок  прийняття  в  експлуатацію
закінчених будівництвом   об'єктів"   (Офіційний  вісник  України,
2008 р., N 80, ст. 2694).

     2. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р.
N  534  (  534-2009-п  )  "Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 8 жовтня 2008 р.  N 923"  (Офіційний  вісник
України, 2009 р., N 41, ст. 1370).

     3. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 р.
N 1423 ( 1423-2009-п ) "Про затвердження Порядку внесення плати за
видачу  сертифіката  відповідності  та  її  розміру  і  доповнення
додатка до постанови Кабінету  Міністрів  України  від  25  червня
2001 р. N 702" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 1, ст. 15).

     4. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 р.
N 1424 ( 1424-2009-п ) "Про затвердження Порядку  ведення  реєстру
виданих  сертифікатів  відповідності  та  відмов  у  їх  видачі  і
внесення змін  до  Порядку  прийняття  в  експлуатацію  закінчених
будівництвом  об'єктів" (Офіційний вісник України,  2010 р.,  N 1,
ст. 16).

     5. Пункт 1 змін,  що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України, затверджених  постановою  Кабінету  Міністрів України від
27 січня 2010 р.  N 90 ( 90-2010-п )  (Офіційний  вісник  України,
2010 р., N 8, ст. 390).

     6. Пункт 1 змін,  що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України, затверджених постановою Кабінету  Міністрів  України  від
27 січня  2010 р.  N 160 ( 160-2010-п ) (Офіційний вісник України,
2010 р., N 12, ст. 583).

     7. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня
2010 р. N 449 ( 449-2010-п ) "Про затвердження переліку певних дій
щодо провадження господарської діяльності або видів  господарської
діяльності,   право  на  вчинення  яких  набувається  на  підставі
декларації  відповідності   матеріально-технічної   бази   вимогам
законодавства" (Офіційний   вісник   України,   2010   р.,  N  45,
ст. 1469).

     8. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р.
N  1218  (  1218-2010-п  ) "Про внесення змін до пункту 11 Порядку
прийняття  в  експлуатацію   закінчених   будівництвом   об'єктів"
(Офіційний вісник України, 2010 р., N 101, ст. 3635).

Начало формы

Конец формы

 Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2021
Design and programming by Lemaryn