ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
260740
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.



Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.






 
 
Указатель РАЗДЕЛЫ  //  Гражданская оборона  //  Стандарты, нормы, правила  //  Нормы  //  Наказ Про затвердження Правил експлуатації вогнегасників





Наказ Про затвердження Правил експлуатації вогнегасників

МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
           ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ
                    ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

                            Н А К А З

                        02.04.2004  N 152

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      29 квітня 2004 р.
                                      за N 555/9154
 

                     Про затвердження Правил
                    експлуатації вогнегасників
 

     З метою  удосконалення  нормативно-правового  забезпечення  у
сфері пожежної безпеки та виконання завдань,  визначених Програмою
забезпечення пожежної безпеки на період до 2010 року, затвердженою
постановою Кабінету  Міністрів України від 1 липня 2002 року N 870
( 870-2002-п ), Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити   Правила   експлуатації   вогнегасників,    що
додаються.

     2. Начальникам   Державного  департаменту  пожежної  безпеки,
головних управлінь (управлінь) МНС України в Автономній Республіці
Крим,  областях,  містах  Києві  та  Севастополі довести до відома
керівного складу територіальних органів управління МНС України  та
організувати   вивчення   особовим   складом   підпорядкованих  їм
підрозділів  Правил  експлуатації  вогнегасників   і   забезпечити
здійснення контролю за їх виконанням.

     3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Борисова П.Ф.

 Міністр                                                  Г.В.Рева
 

                                       ПОГОДЖЕНО:

                                       Державний комітет України
                                       з нагляду за охороною праці

                                       Заступник голови комітету
                                       В.А.Плетньов

                                       Добровільне пожежне
                                       товариство України

                                       Голова товариства
                                       С.В.Буцмак
 

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ МНС України
                                      02.04.2004  N 152

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      29 квітня 2004 р.
                                      за N 555/9154
 

                             ПРАВИЛА
                    експлуатації вогнегасників
 

                      1. Загальні положення

     1.1. Правила експлуатації вогнегасників (далі - Правила), які
обов'язкові   для   виконання   підприємствами,   установами    та
організаціями   (незалежно  від  виду  їх   діяльності   та   форм
власності),  посадовими особами, громадянами  України,  іноземними
громадянами  та  особами  без  громадянства,  що  перебувають   на
території  України, установлюють загальні вимоги  до  експлуатації
вогнегасників   загального   призначення   на   об'єктах   захисту
вогнегасниками (далі - об'єкти).

     1.2. Ці Правила не поширюються на:

     об'єкти, у  яких  зберігаються,  виробляються  або  є в обігу
вибухові  речовини  і  засоби  підривання,   сильнодійні   отруйні
речовини, радіаційні та бактеріологічні засоби;

     об'єкти військового призначення;

     захисні споруди цивільної оборони;

     підземні споруди підприємств гірничовидобувної промисловості;

     електрорухомий склад,   шахти,  тунелі  та  підземні  споруди
метрополітену;

     транспортні засоби залізничного,  повітряного,  річкового  та
морського транспорту.

     1.3. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади,
виходячи  із  специфічних  умов   та   особливостей   експлуатації
вогнегасників  на  об'єктах,  які належать до сфери їх управління,
можуть   розробляти    свої    галузеві    правила    експлуатації
вогнегасників,  що затверджуються у встановленому порядку після їх
узгодження з Державним департаментом пожежної безпеки МНС України.
Вимоги  галузевих  правил експлуатації вогнегасників мають бути не
нижчі  від  установлених  цими  Правилами,  а  також  не   повинні
суперечити викладеним у них положенням.

     1.4. Нормативні посилання

     У цих Правилах є посилання на такі нормативні акти:

     Закон України "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 );

     Закон України "Про охорону праці" ( 2694-12 );

     ДСТУ 3675-98   Пожежна   техніка.   Вогнегасники   переносні.
Загальні технічні вимоги та методи випробувань;

     ДСТУ  3734-98  (ГОСТ 30612-99) Пожежна техніка.  Вогнегасники
пересувні. Загальні технічні вимоги;

     ГОСТ 2.601-95 ЕСКД. Эксплуатационные документы;

     ГОСТ   12.2.037-78   ССБТ.   Техника   пожарная.   Требования
безопасности;

     ГОСТ  12.4.009-83 ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов.
Основные виды. Размещение и обслуживание;

     ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности;

     ГОСТ 15150-69  Машины,  приборы и другие технические изделия.
Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия
эксплуатации,  хранения  и  транспортирования  в части воздействия
климатических факторов внешней среды;

     ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения;

     ДНАОП 0.00-1.07-94 Правила будови та  безпечної  експлуатації
посудин,  що  працюють  під тиском (затверджені наказом Державного
комітету України по нагляду за охороною праці від 18.10.94 N 104);

     НАПБ В.01.054-98/510 Правила пожежної безпеки для підприємств
і   організацій  автомобільного  транспорту  України  (затверджені
наказом Міністерства   транспорту   України  від  21.12.98  N  527
( z0157-99 );

     1.5. Терміни та визначення понять

     У цьому  нормативно-правовому  акті   нижченаведені   терміни
вживаються в такому значенні:

     1.5.1. Вогнегасник   -   технічний   засіб,  призначений  для
припинення горіння подаванням вогнегасної речовини, що міститься в
його   корпусі,   під   дією   надлишкового   тиску,  за  масою  і
конструктивним  виконанням   придатний   для   транспортування   і
застосування людиною.

     1.5.2. Вогнегасник   загального  призначення  -  вогнегасник,
призначений для забезпечення протипожежного захисту об'єкта.

     1.5.3. Вогнегасник спеціального  призначення  -  вогнегасник,
призначений  для  забезпечення  протипожежного  захисту об'єкта із
специфічними умовами експлуатації та (або) особливостями  пожежної
небезпеки   виробництва   і  (або)  за  конструктивним  виконанням
відрізняється від вогнегасника загального призначення.

     1.5.4. Об'єкт захисту вогнегасником (вогнегасниками) - рухоме
або   нерухоме  майно  юридичної  або  фізичної  особи,  до  якого
встановлено вимоги  пожежної  безпеки  і  яке  потребує  наявності
вогнегасника  (вогнегасників) як елемента системи його захисту від
пожежної небезпеки.

     1.5.5. Експлуатація вогнегасника  -  стадія  життєвого  циклу
вогнегасника,   на   якій   реалізується   і  забезпечується  його
працездатність.

     До стадій експлуатації вогнегасника  належать:  початок  його
експлуатації, зберігання, транспортування, очікування застосування
за   призначенням,   застосування   за   призначенням,    технічне
обслуговування, а також завершення експлуатації.

     1.5.6. Життєвий  цикл  вогнегасника  -  проміжок   часу   від
виготовлення до завершення експлуатації вогнегасника.

     1.5.7. Початок  експлуатації  вогнегасника - календарна дата,
яку проставлено відділом технічного контролю виробника в  паспорті
та маркуванні вогнегасника.

     1.5.8. Зберігання  вогнегасника  під   час   експлуатації   -
утримування  вогнегасника  в  спорядженому стані у відведеному для
його збереження місці протягом заданого строку.

     1.5.9. Транспортування  вогнегасника  під  час експлуатації -
переміщення вогнегасника в спорядженому стані із застосуванням, за
потреби, транспортних і вантажопідйомних засобів.

     1.5.10. Очікування з