ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
283091
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
Указатель РАЗДЕЛЫ  //  Цивільний захист  //  Переліки, Порядки, Інструкції  //  ІНСТРУКЦІЯ з організації роботи органів державного пожежного нагляду

ІНСТРУКЦІЯ з організації роботи органів державного пожежного нагляду

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МНС України
06.02.2006 № 59
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26.04.2006 за № 480/12354

ІНСТРУКЦІЯ
з організації роботи органів державного пожежного нагляду

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з організації роботи органів державного пожежного нагляду (далі - Інструкція) розроблена відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку", Положення про Державну пожежну охорону, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1994 року № 508 (із змінами), та Положення про Державний департамент пожежної безпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 року № 500 (із змінами) (далі - Положення).

Інструкція визначає порядок організації та здійснення державними інспекторами державного пожежного нагляду за дотриманням на території України вимог пожежної безпеки центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від їх організаційно-правових форм та форм власності, включаючи об'єкти, які становлять власність іноземних юридичних осіб або підприємців з іноземними інвестиціями, громадянами України, іноземними громадянами, особами без громадянства.

1.2. Державний пожежний нагляд здійснюють:

Державний департамент пожежної безпеки - урядовий орган державного управління, який діє у складі МНС;

територіальні органи державного пожежного нагляду - управління (відділи) з питань наглядово-профілактичної діяльності головних управлінь (управлінь) МНС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - ГУ(У) МНС), на які покладено здійснення державного пожежного нагляду;

місцеві органи державного пожежного нагляду - відділення, відділи, управління тощо з питань наглядово-профілактичної діяльності, підпорядковані територіальним органам державного пожежного нагляду, на які покладено його здійснення, або Державному департаменту пожежної безпеки.

1.3. Державний пожежний нагляд очолює начальник Державного департаменту пожежної безпеки (далі - Держпожбезпеки), який за посадою є головним державним інспектором України з пожежного нагляду. Перший заступник начальника Держпожбезпеки є одночасно першим заступником головного державного інспектора України з пожежного нагляду. Заступники начальника Держпожбезпеки є одночасно заступниками головного державного інспектора України з пожежного нагляду. Начальники структурних підрозділів Держпожбезпеки та їх заступники є одночасно старшими державними інспекторами України з пожежного нагляду.

Начальники територіальних органів державного пожежного нагляду за посадою є головними державними інспекторами з пожежного нагляду Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, а їх заступники, які відповідно до покладених на них функцій здійснюють контроль за організацією наглядово-профілактичної роботи, є заступниками головних державних інспекторів з пожежного нагляду.

Начальники місцевих органів державного пожежного нагляду є головними державними інспекторами з пожежного нагляду міст, селищ міського типу, районів у містах, районів.

Інші посадові особи Держпожбезпеки, територіальних та місцевих органів державного пожежного нагляду, які відповідно до покладених на них функцій здійснюють контроль за дотриманням вимог пожежної безпеки, є відповідними державними інспекторами (України, областей, міст, селищ міського типу, районів у містах, районів) з пожежного нагляду.

У разі відсутності начальника Держпожбезпеки обов'язки головного державного інспектора України з пожежного нагляду виконує його перший заступник або один із заступників, на якого покладені відповідні функції.

У разі відсутності начальника територіального органу державного пожежного нагляду обов'язки головного державного інспектора з пожежного нагляду виконує заступник головного державного інспектора з пожежного нагляду або особа, яка згідно з наказом виконує його обов'язки, а в місцевому органі - державний інспектор з пожежного нагляду, на якого покладені відповідні функції.

На посади начальників органів державного пожежного нагляду призначаються особи, які мають практичний стаж роботи в органах державного пожежного нагляду не менше ніж 3 роки, та у яких є відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче ніж "спеціаліст" за напрямом "пожежна безпека". На посади інженерно-інспекторського складу органів державного пожежного нагляду призначаються особи, у яких є відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче, ніж "бакалавр" за напрямком "пожежна безпека", або які пройшли курси перекваліфікації в учбових закладах системи МНС за напрямом "пожежна безпека".

1.4. Органи державного пожежного нагляду у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законом України "Про пожежну безпеку", іншими законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативними актами МНС, Держпожбезпеки, а також рішеннями місцевих Рад та їх виконкомів, прийнятими в межах їх компетенції.

1.5. Органи державного пожежного нагляду мають власну печатку та бланк.

1.6. Відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку" органи державного пожежного нагляду не залежать від будь-яких господарських органів, об'єднань громадян, політичних формувань, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. Вони вирішують покладені на них завдання у взаємодії з іншими державними органами, добровільними протипожежними об'єднаннями і формуваннями громадян.

1.7. Контроль за виконанням вимог пожежної безпеки на об'єктах Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Адміністрації Держприкордонслужби України та Державного департаменту України з питань виконання покарань здійснюється їх службами пожежної безпеки.

Згідно з інструкціями про порядок здійснення державного пожежного нагляду на цих об'єктах органи державного пожежного нагляду один раз на п'ять років проводять перевірки діяльності служб та підрозділів пожежної охорони з вибірковою перевіркою стану пожежної безпеки на підконтрольних їм об'єктах.

1.8. Контроль за виконанням правил пожежної безпеки в лісах, на підземних об'єктах, у шахтах, розрізах і кар'єрах, рудниках, копальнях, при будівництві тунелів і гідротехнічних споруд, у разі проведення вибухових робіт, облаштування та експлуатації газового господарства, у рухомому складі залізничного, морського, річкового, повітряного і автомототранспорту, морських і річкових спорудах, що знаходяться на плаву, на нафто-, газо- і продуктопроводах здійснюється згідно із чинним законодавством відповідними органами та службами органів виконавчої влади, до сфери управління яких належать вказані об'єкти, споруди або лісовий фонд.

1.9. Державний пожежний нагляд за виконанням вимог пожежної безпеки на об'єктах, які розташовані в лісах, на об'єктах морського, річкового, повітряного та залізничного транспорту (крім рухомого складу), здійснюється органами державного пожежного нагляду на підставі спільних нормативно-правових актів та цією Інструкцією.

1.10. Контроль за виконанням правил пожежної безпеки під час проектування, будівництва, технічного переоснащення, реконструкції та експлуатації об'єктів іноземних фірм і спільних підприємств регулюється законодавством або умовами, передбаченими договорами сторін, якщо вони не суперечать чинному законодавству.

1.11. Державний пожежний нагляд за введенням в експлуатацію та експлуатацією електроустановок здійснюється в порядку, установленому МНС і Мінпаливенерго.

1.12. У цій Інструкції поняття вживаються у такому значенні:

Будівництво - нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт будинків, споруд та інших об'єктів, розширення і технічне переоснащення підприємств.

Відключення дільниць електромережі - дільниця, експлуатація якої припинена шляхом накладання однієї пломби, печатки або безпосереднього знеструмлення, незалежно від кількості електроспоживачів, які на ній знаходяться.

Відомчі організації - сукупність підприємств, установ та організацій, які обслуговують відповідну галузь державного управління.

Вибухопожежонебезпечний об'єкт - об'єкт з наявністю приміщень виробничого, складського чи іншого призначення, який належить згідно з Общесоюзными нормами технологического проектирования "Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности", затвердженими 27.02.1986 МВС СРСР (далі - ОНТП 24-86) до категорії "А" та "Б" за вибухопожежною небезпекою.

Види робіт та послуг діяльності протипожежного призначення - окремі роботи (послуги), визначені Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об'єктів та Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам, затвердженими наказом Держпідприємництва України та МНС України від 01.09.2004 № 99/33 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 13.09.2004 за № 1144/9743 та № 1145/9744 (далі - Ліцензійні умови), які виконуються в межах діяльності протипожежного призначення.

Державний інспектор з пожежного нагляду - посадова особа органу державного пожежного нагляду, яка наділена законами та іншими нормативно-правовими актами повноваженнями щодо здійснення державного пожежного нагляду.

Державний пожежний нагляд (далі - держпожнагляд) - це наглядова діяльність спеціально уповноважених державних органів у сфері пожежної безпеки, пов'язана із здійсненням контролю за виконанням і додержанням вимог та вирішення інших встановлених законодавством питань у цій сфері.

Діяльність протипожежного призначення - господарська діяльність з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об'єктів.

Документ дозвільного характеру - дозвіл, висновок, погодження, свідоцтво тощо, який дає суб'єкту господарювання право на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності.

Експертиза щодо пожежної безпеки - дослідження, перевірка, аналіз, оцінка науково-технічних розробок, проектної, проектно-кошторисної та іншої документації, новоутворених або діючих підприємств та інших об'єктів, технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування, пристроїв, матеріалів, речовин відповідності нормативно-правовим актам з питань пожежної безпеки.

Запобіжні заходи - заходи, направлені на забезпечення пожежної безпеки шляхом припинення чи заборони роботи підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, агрегатів, експлуатації будівель, споруд, окремих приміщень, опалювальних приладів, дільниць електричної мережі, проведення пожежонебезпечних робіт та дії виданих дозволів на право проведення таких робіт, випуску та реалізації пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту, випуску і застосування проектів, проведення будівельно-монтажних робіт.

Засоби протипожежного захисту - технічні засоби, призначені для запобігання, локалізації та ліквідації пожеж, захисту людей, матеріальних цінностей та довкілля від впливу небезпечних факторів пожежі. До засобів протипожежного захисту належать: установки пожежної сигналізації та пожежогасіння, системи оповіщення людей про пожежу і керування евакуацією, системи протидимного захисту, системи централізованого пожежного спостереження, первинні засоби пожежогасіння, блискавкозахист, вогнезахист конструкцій, протипожежні перешкоди та системи протипожежного водопостачання.

Ліцензіат - суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.

Ліцензія - документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови виконання Ліцензійних умов.

Об'єкт з масовим перебуванням людей - це будинки дитячих дошкільних та навчальних закладів, лікувальних закладів із стаціонаром, культових будинків та споруд, будинків для людей похилого віку та інвалідів, санаторіїв і закладів відпочинку, культурно-просвітніх та видовищних закладів, критих спортивних споруд, готелів, мотелів, кемпінгів, ринки, а також інші аналогічні за призначенням об'єкти з постійним або тимчасовим перебуванням людей з кількістю 50 осіб та більше.

Оцінка протипожежного стану об'єкта - визначення відповідності приміщень, будівель, споруд та територій, технологічних процесів, організаційної роботи тощо вимогам нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки.

Підконтрольні об'єкти - рухоме та нерухоме майно підприємств, установ, організацій незалежно від їх форм власності, фізичних осіб, щодо якого встановлені вимоги пожежної безпеки, за виконанням і додержанням яких здійснюється контроль органами держпожнагляду.

Пожежна небезпека - можливість виникнення та (або) розвитку пожежі.

Пожежонебезпечна продукція - продукція з такими властивостями, прояв яких створює (може створити) пожежну небезпеку.

Припис держпожнагляду на усунення порушень вимог пожежної безпеки (далі - припис) - обов'язковий для виконання у визначені строки письмове розпорядження уповноваженої посадової особи органу держпожнагляду відповідним керівникам (власникам), посадовим особам об'єктів та громадянам щодо усунення порушень вимог пожежної безпеки.

Продукція протипожежного призначення - продукція, що призначена для забезпечення пожежної безпеки, у тому числі пожежна техніка, обладнання, спорядження, вогнегасні і вогнезахисні речовини, засоби спеціального зв'язку і управління, а також інші засоби, що спрямовані на запобігання, виявлення і гасіння пожеж та проведення пожежно-рятувальних робіт.

Сертифікат відповідності - документ, який підтверджує, що продукція, системи якості, системи управління якістю, системи управління довкіллям, персонал відповідає встановленим вимогам конкретного стандарту чи іншого нормативного документа, визначеного чинним законодавством.

Система централізованого пожежного спостереження - комплекс технічних засобів, призначений для передавання у заданому вигляді повідомлень про виникнення пожеж і технічний стан установок пожежної автоматики (пожежогасіння, пожежної сигналізації, димовидалення) з об'єкта протипожежного захисту на пункт зв'язку чергових частин пожежно-рятувальних підрозділів, а також їх приймання, оброблення, передавання і реєстрування.

Суб'єкт господарювання - зареєстрована в установленому порядку юридична особа незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, яка провадить господарську діяльність, крім органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності.

2. Обов'язки, права та відповідальність посадових осіб органів держпожнагляду

2.1. Обов'язки посадових осіб держпожнагляду визначаються у їх функціональних обов'язках начальниками органів держпожнагляду відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку", інших нормативно-правових актів та цією Інструкцією.

2.2. Основні обов'язки посадових осіб органів держпожнагляду:

2.2.1. Здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства з питань пожежної безпеки в населених пунктах, на підконтрольних об'єктах, громадянами, надання обов'язкових до виконання приписів щодо усунення порушень вимог пожежної безпеки.

2.2.2. Здійснення контролю за дотриманням вимог пожежної безпеки під час проектування, будівництва, реконструкції, технічного переоснащення та експлуатації будівель, споруд та інших об'єктів, участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію будівель, споруд та інших об'єктів, а також у відведенні територій під будівництво.

2.2.3. Здійснення контролю за дотриманням Ліцензійних умов суб'єктами господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення.

2.2.4. Контроль за наявністю сертифікатів відповідності з питань пожежної безпеки в Українській державній системі сертифікації продукції - Системі сертифікації УкрСЕПРО (далі-УкрСЕПРО) на продукцію та матеріали, у тому числі, що застосовуються при наданні послуг і виконанні робіт протипожежного призначення.

2.2.5. Здійснення дозвільно-реєстраційних функцій щодо фізичних та юридичних осіб у сфері пожежної безпеки згідно з чинним законодавством.

2.2.6. Проведення технічних розслідувань, перевірок заяв, повідомлень та іншої інформації про пожежі та злочини, пов'язані з ними, дізнання у справах про пожежі і порушення протипожежних правил. 2.2.7. Здійснення адміністративно-правової діяльності та застосування наданих згідно з чинним законодавством прав.

2.2.8. Проведення консультацій посадових осіб об'єктів та громадян з питань пожежної безпеки.

2.2.9. Здійснення контролю за справністю та цільовим використанням засобів протипожежного захисту.

2.2.10. Проведення масово-роз'яснювальної роботи серед населення щодо запобігання пожежам, сприяння діяльності добровільної та місцевої пожежної охорони, інших протипожежних формувань.

2.2.11. Здійснення перевірок діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, відомчих організацій щодо забезпечення ними протипожежного захисту населених пунктів та об'єктів, що їм підпорядковані.

2.2.12. Взаємодія з іншими органами державного нагляду щодо питань пожежної безпеки.

2.2.13. Здійснення обліку і аналізу пожеж та їх наслідків, розробка відповідних заходів, спрямованих на їх попередження.

2.3. Посадові особи органів держпожнагляду мають право:

2.3.1. Проводити в будь-який час у присутності керівника, власника чи уповноваженого ними представника (далі - керівник) перевірки підконтрольних об'єктів, одержувати від нього інформацію, необхідну для виконання покладених завдань.

На об'єктах приватної власності контролювати умови безпеки людей на випадок пожежі, а також вирішення питань пожежної безпеки, що стосуються прав та інтересів інших юридичних осіб і громадян.

2.3.2. Залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій за погодженням з їх керівниками до проведення планових та позапланових перевірок, а також незалежної експертизи.

2.3.3. Надавати (надсилати) керівникам центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій або уповноваженим ними особам, а також громадянам обов'язкові для виконання розпорядження (приписи) про усунення порушень і недоліків у роботі, пов'язаній із забезпеченням пожежної безпеки та проведенням заходів щодо запобігання пожежам, здійснювати контроль за їх виконанням.

2.3.4. Отримувати безкоштовно від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових осіб і громадян відомості і документи, які характеризують стан пожежної безпеки на об'єктах, дані про пожежі, технічну документацію на розроблення і виготовлення пожежонебезпечних приладів, обладнання та іншої продукції, речовин і матеріалів, відповідні статистичні дані, дислокацію об'єктів, технічні паспорти та іншу інформацію з питань, які належать до компетенції держпожнагляду.

2.3.5. Здійснювати контроль за виконанням протипожежних вимог, передбачених стандартами, нормами і правилами, під час проектування (вибірково), будівництва, реконструкції, розширення чи технічного переоснащення, капітального ремонту підприємств, будівель, споруд та інших об'єктів.

2.3.6. Притягати до адміністративної відповідальності посадових осіб об'єктів та громадян згідно з чинним законодавством.

У разі виявлення провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкта господарювання або без одержання ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, чи без одержання дозволу, іншого документа дозвільного характеру, якщо його одержання передбачене законом, або надання суб'єктом господарювання органу держпожнагляду недостовірної інформації щодо відповідності матеріально-технічної бази вимогам чинного законодавства, відповідно до статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП) складати протоколи про адміністративне правопорушення відповідно до статті 164 КУпАП та направляти їх до відповідних судових органів для прийняття рішень.

2.3.7. Проводити попередні перевірки обставин і причин виникнення пожеж, загибелі та травмування людей, знищення або пошкодження матеріальних цінностей.

2.3.8. У разі порушення правил пожежної безпеки, що створює загрозу виникнення пожежі або перешкоджає її гасінню та евакуації людей, у випадках випуску пожежонебезпечної продукції, систем і засобів протипожежного захисту з відхиленням від стандартів чи технічних умов або у разі їх відсутності, а також у разі виявлення порушень протипожежних вимог, передбачених стандартами, нормами і правилами, під час проектування (вибірково), будівництва, реконструкції, розширення чи технічного переоснащення, капітального ремонту підприємств, будівель, споруд та інших об'єктів:

припиняти чи забороняти:

роботу підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць;

експлуатацію будівель, споруд, окремих приміщень;

роботу агрегатів, експлуатацію опалювальних приладів та дільниць електричної мережі;

випуск та реалізацію пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту;

проведення пожежонебезпечних робіт, дію виданих дозволів на право проведення таких робіт;

забороняти:

випуск та застосування проектів;

будівництво, реконструкцію, розширення чи технічне переоснащення об'єктів виробничого та іншого призначення, впровадження нових технологій;

зупиняти проведення будівельно-монтажних робіт.

Вони також мають право вносити пропозиції про припинення фінансування будівельно-монтажних робіт у разі виявлення порушень протипожежних вимог, відсутності позитивних результатів експертизи (перевірки) проектної та іншої документації на відповідність нормативним актам з пожежної безпеки.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 року № 150 "Про затвердження Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень" (із змінами) у разі невиконання умов забезпечення пожежної безпеки, зазначених у дозволі на початок роботи підприємств та оренду приміщень, органи держпожнагляду мають право скасовувати дані дозволи.

2.3.9. Перевіряти наявність документів, які дають право на виконання пожежонебезпечних робіт.

2.3.10. Проводити практичне відпрацювання планів евакуації людей або дій працівників об'єкта на випадок пожежі.

2.3.11. Контролювати діяльність служб пожежної безпеки, а також відомчої, місцевої, добровільної пожежної охорони, пожежно-технічних комісій.

2.4. При здійсненні держпожнагляду розпорядження та доручення головних державних інспекторів з пожежного нагляду та їх заступників є обов'язковими для виконання підлеглими їм державними інспекторами, якщо вони не суперечать законодавству.

2.5. За неналежне виконання функціональних обов'язків та за перевищення повноважень посадові особи держпожнагляду несуть відповідальність у порядку, установленому чинним законодавством.

2.6. Ніхто не має права втручатись у діяльність державних інспекторів, окрім вищих за статусом посадових осіб органів держпожнагляду.

2.7. Не дозволяється залучати державних інспекторів до виконання робіт, не передбачених функціональними обов'язками.

3. Організація діяльності органів держпожнагляду

3.1. Основні функції урядового, територіальних та місцевих органів держпожнагляду

3.1.1. Держпожнагляд здійснюється на відповідних рівнях: урядовому, територіальному та місцевому.

3.1.2. Урядовий орган держпожнагляду (Держпожбезпеки) здійснює свої функції на підставі законів та інших нормативно-правових актів, а також Положення. Держпожбезпеки є центральним органом ліцензування діяльності протипожежного призначення.

Держпожбезпеки:

здійснює управління системою держпожнагляду в Україні;

установлює порядок організації та здійснення держпожнагляду;

контролює діяльність підпорядкованих органів держпожнагляду;

здійснює нормативне регулювання у сфері пожежної безпеки в Україні, координує діяльність з цих питань міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади та громадських організацій;

розробляє за участю центральних та місцевих органів виконавчої влади проекти загальнодержавних та регіональних програм забезпечення пожежної безпеки та пожежної охорони в Україні та контролює їх виконання;

здійснює, у межах наданих повноважень, через територіальні та місцеві органи держпожнагляду державний пожежний нагляд в Україні за дотриманням в населених пунктах, на підконтрольних об'єктах, громадянами вимог законодавства з питань пожежної безпеки;

видає та переоформлює ліцензії, видає дублікати ліцензій на здійснення діяльності протипожежного призначення, здійснює в межах компетенції контроль за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов, видає розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов та анулює ліцензії та приймає рішення про визнання ліцензій недійсними, формує і веде ліцензійний реєстр;

видає дозволи на початок роботи, виконує експертизу щодо пожежної безпеки проектів будівництва, капітального ремонту та реконструкції об'єктів незалежно від форм власності, а також експертизу протипожежного стану об'єктів, бере участь у комісіях з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів;

погоджує проекти нормативно-правових актів, будівельні норми, стандарти, технічні регламенти та умови, що стосуються пожежної безпеки, за участю центральних органів виконавчої влади розробляє і затверджує державні правила і норми пожежної безпеки;

здійснює через Державний центр сертифікації МНС сертифікацію на відповідність вимогам пожежної безпеки пожежонебезпечної продукції, виробів пожежної техніки та обладнання протипожежного призначення;

організовує ведення державного статистичного обліку пожеж та їх наслідків;

бере участь у складі постійно діючої слідчо-оперативної групи МВС під час розслідування злочинів, пов'язаних з пожежами;

організовує та здійснює адміністративно-правову діяльність;

надає відповідно до законодавства платні послуги у сфері пожежної безпеки;

виконує інші функції державного нагляду в Україні, які передбачені Законом України "Про пожежну безпеку", Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

3.1.3. Територіальні органи держпожнагляду (територіальні органи ліцензування діяльності протипожежного призначення) самостійно і через підпорядковані їм органи держпожнагляду організовують виконання вимог чинного законодавства України та здійснюють систематичний контроль за дотриманням вимог законодавства з питань пожежної безпеки, а також:

здійснюють аналіз та облік пожеж;

контролюють роботу місцевих органів держпожнагляду за всіма напрямами діяльності;

проводять навчання посадових осіб органів держпожнагляду щодо підвищення їх професійного рівня;

контролюють використання наданих прав місцевими органами держпожнагляду, дотримання законності при їх застосуванні;

розглядають заходи протипожежного захисту об'єктів, на які не встановлено норми та правила пожежної безпеки, і вносять пропозиції до Держпожбезпеки для узгодження;

упроваджують передовий досвід роботи щодо організації протипожежного захисту об'єктів;

перевіряють відповідність Ліцензійним умовам документів на видачу відповідних ліцензій, які подаються суб'єктами господарювання до Держпожбезпеки як центрального органу ліцензування робіт та послуг протипожежного призначення;

здійснюють контроль за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов;

здійснюють аналіз діяльності підпорядкованих органів держпожнагляду, визначають основні фактори, які впливають на результати роботи, та вживають заходів щодо її вдосконалення;

контролюють роботу місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, відомчих організацій у частині забезпечення пожежної безпеки населених пунктів і об'єктів;

контролюють діяльність служб пожежної безпеки, а також відомчої, місцевої, добровільної пожежної охорони, пожежно-технічних комісій;

видають документ дозвільного характеру, уносять у встановленому порядку пропозиції щодо їх скасування;

надають відповідно до законодавства платні послуги у сфері пожежної безпеки;

проводять експертизи протипожежного стану об'єктів, проектно-кошторисної документації з пожежної безпеки та іншої документації;

беруть участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів;

розглядають відповідно до Закону України "Про звернення громадян" запити, пропозиції, заяви, скарги юридичних осіб і громадян, публікації у пресі, повідомлення по радіо і телебаченню з питань пожежної безпеки та приймають відповідні рішення;

контролюють проведення навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб та працівників підприємств, установ та організацій, зайнятих на роботах з підвищеною пожежною небезпекою;

взаємодіють зі службами ГУМВС-УМВС з питань попередження, розслідування, розкриття та обліку злочинів, що пов'язані з пожежами;

виконують інші функції, що випливають з покладених на них завдань.

3.1.4. Місцеві органи держпожнагляду:

здійснюють планові та позапланові перевірки протипожежного стану об'єктів на закріплених територіях;

здійснюють перевірку діяльності відомчих організацій щодо забезпечення ними пожежної безпеки об'єктів, що їм підпорядковані;

контролюють виконання в населених пунктах, на об'єктах та громадянами вимог законодавства з питань пожежної безпеки;

видають документ дозвільного характеру, вносять у встановленому порядку пропозиції щодо скасування документів дозвільного характеру;

ведуть облік, аналіз пожеж та їх наслідків на закріпленій території, аналізують причини випадків загибелі та травмування людей під час пожеж, розробляють та здійснюють заходи щодо їх попередження;

взаємодіють зі страховими організаціями, органами внутрішніх справ та медичними закладами з питань обліку пожеж та їх наслідків;

проводять експертизи протипожежного стану об'єктів, проектно-кошторисної документації з пожежної безпеки, іншої документації;

проводять масово-роз'яснювальну роботу з питань пожежної безпеки;

проводять дізнання у справах про пожежі і порушення протипожежних правил та пожежно-технічні розслідування причин виникнення пожеж;

надають відповідно до законодавства платні послуги у сфері пожежної безпеки;

контролюють впровадження на об'єктах засобів протипожежного захисту, їх технічний стан та виведення сигналів від пожежної автоматики об'єктів на пульти пожежного спостереження;

перевіряють роботу пожежно-технічних комісій та добровільних пожежних дружин (команд) об'єктів;

здійснюють контроль за розробленням та виготовленням пожежонебезпечних приладів, обладнання та іншої продукції, речовин і матеріалів;

взаємодіють з органами внутрішніх справ з питань попередження, розслідування, розкриття та обліку злочинів, пов'язаних з пожежами;

здійснюють контроль за дотриманням протипожежних вимог будівельних норм, правил пожежної безпеки під час проектування та будівництва;

взаємодіють з іншими органами державного нагляду з питань пожежної безпеки;

здійснюють контроль за впровадженням сертифікованої продукції протипожежного призначення на об'єктах незалежно від форм власності, а також за наявності ліцензій в організаціях, що виконують послуги протипожежного призначення;

контролюють організацію навчання працівників підприємств, установ, організацій і населення правилам пожежної безпеки;

здійснюють вибірково в навчальних закладах освіти, закладах підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів, на підприємствах, в установах і організаціях контроль за підготовкою працівників, учнів і студентів з питань пожежної безпеки;

взаємодіють зі страховими організаціями з питань посилення протипожежного захисту застрахованих об'єктів;

взаємодіють з протипожежними об'єднаннями громадян;

розглядають згідно із Законом України "Про звернення громадян" запити, пропозиції, заяви, скарги юридичних осіб і громадян, публікації у пресі, повідомлення по радіо і телебаченню з питань пожежної безпеки та приймають відповідні рішення;

здійснюють діяльність відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності";

виконують інші функції, що випливають з покладених на них завдань.

3.2. Планування роботи органів держпожнагляду

3.2.1. Діяльність органів держпожнагляду здійснюється відповідно до планів, які розробляються урядовим, територіальними та місцевими органами держпожнагляду.

3.2.2. Плани роботи повинні складатися на основі аналізу обстановки з пожежами, стану пожежної безпеки об'єктів, сезонних пожежно-профілактичних заходів, а також з урахуванням рішень органів законодавчої та виконавчої влади.

3.2.3. В органах держпожнагляду розробляються плани роботи:

в урядовому - на півріччя, а в його структурних підрозділах - на квартал;

у територіальних - на квартал, а в їх структурних підрозділах (відділ, відділення, сектор) - на місяць. Крім того, у територіальних органах розробляються основні напрями пожежно-профілактичної роботи на рік, які надсилаються до місцевих органів держпожнагляду;

у місцевих - на квартал. Кожний державний інспектор - на місяць та здійснює щоденний облік виконаної роботи.

Перевірки об'єктів повинні плануватися рівномірно протягом року. У місцевих органах держпожнагляду складаються річні плани-графіки перевірок об'єктів. Це планування може здійснюватись у журналі обліку об'єктів (додаток 1).

3.2.4. Плани робіт органів держпожнагляду затверджуються:

територіальних - керівником територіального органу держпожнагляду;

місцевих - керівником місцевого органу держпожнагляду.

Плани робіт органів держпожнагляду можуть включатися окремим розділом до планів робіт територіальних та місцевих органів управління з питань надзвичайних ситуацій, які затверджуються в установленому порядку.

3.2.5. Керівники органів держпожнагляду здійснюють контроль за своєчасним виконанням планів робіт. Про виконання заходів у планах робляться відповідні відмітки. Позапланова робота обліковується додатково.

3.2.6. Функціональні обов'язки державних інспекторів, напрями роботи, перелік закріплених за ними об'єктів та межі дільниць визначаються керівником органу держпожнагляду. Функціональні обов'язки керівника органу держпожнагляду затверджуються керівником вищого за статусом органу держпожнагляду.

Для здійснення наглядової діяльності у функціональних обов'язках за державними інспекторами закріплюються об'єкти в конкретних територіальних зонах, а також визначаються напрями роботи (розслідування, облік та аналіз пожеж, розробка попереджувальних заходів за конкретними причинами пожеж, адміністративно-правова та нормативно-технічна робота, робота з відомчими організаціями, контроль за виконанням законодавства з питань пожежної безпеки, робота з громадськістю тощо).

Допускається проводити закріплення об'єктів за галузевою ознакою (промислові підприємства, навчальні заклади, культурно-видовищні, лікувально-оздоровчі та дитячі установи, об'єкти транспорту і зв'язку, торговельно-складські об'єкти, комунально-побутові підприємства, новобудови тощо).

Місцеві органи держпожнагляду постійно здійснюють контроль за повнотою обліку об'єктів і вносять зміни в журнал обліку об'єктів.

3.2.7. При здійсненні наглядової діяльності органи держпожнагляду взаємодіють з іншими органами державного нагляду.

3.3. Планові та позапланові перевірки

3.3.1. Держпожнагляд на об'єктах незалежно від форм власності та в населених пунктах здійснюється шляхом проведення перевірок щодо дотримання суб'єктами господарювання та громадянами встановлених чинним законодавством вимог пожежної безпеки.

3.3.2. Перевірки поділяються на планові та позапланові.

Планові перевірки проводяться з метою здійснення обстеження щодо відповідності об'єктів вимогам нормативно-правових актів та контролю за виконанням встановлених чинним законодавством вимог пожежної безпеки.

Позапланові перевірки проводяться з метою здійснення контролю за виконанням приписів.

Позапланові перевірки органами держпожнагляду проводяться також у разі:

надходження доручень Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, МНС та рішень місцевих органів виконавчої влади стосовно посилення протипожежного захисту об'єктів та населених пунктів;

отримання від юридичних та фізичних осіб, центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформації про виникнення аварійних ситуацій, зміни або порушення технологічних процесів, а також виходу із ладу обладнання, які можуть спричинити безпосередню загрозу життю та здоров'ю людей, шкоду довкіллю і майну громадян та власників об'єктів;

звернення фізичних та юридичних осіб зі скаргами на порушення їх прав і законних інтересів (бездіяльність) іншими юридичними чи фізичними особами, пов'язаними з невиконанням ними обов'язкових вимог пожежної безпеки, а також отриманням іншої інформації, яка підтверджується відповідними документами та доказами про наявність таких порушень (звернення, які не дозволяють установити особу, яка звернулася в орган держпожнагляду, не можуть бути підставою для проведення позапланової перевірки).

Позапланові перевірки у випадках, зазначених в абзаці шостому цього пункту, можуть проводитись тільки за вмотивованим рішенням органу держпожнагляду.

3.3.3. Перевірки проводяться тільки на підставі припису на право перевірки начальника органу держпожнагляду, яке реєструється в спеціальному журналі даного органу. Припис на право перевірки керівника органу держпожнагляду або його копія, завірена печаткою, пред'являється державним інспектором, який здійснює перевірку, керівнику об'єкта або уповноваженій особі, одночасно зі службовими посвідченнями учасників перевірки.

Перевірка може здійснюватися тільки тими державними інспекторами, які вказані в приписі на право перевірки. Термін перевірки визначає керівник органу держпожнагляду, виходячи з характеристики об'єкта.

Допускається вручення припису на право перевірки орендодавцю об'єкта незалежно від форм власності для повідомлення орендарів.

3.3.4. Перевіркам підлягають населені пункти та підконтрольні об'єкти. Під час проведення перевірок об'єктів та населених пунктів проводиться перевірка функціонування підрозділів відомчої, місцевої та добровільної пожежної охорони.

3.3.5. До проведення перевірок можуть залучатися працівники відомчої, місцевої, добровільної пожежної охорони, інших органів державного нагляду, члени пожежно-технічних комісій, фахівці зацікавлених відомчих та експертних організацій, представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування за узгодженням з їх керівниками.

3.3.6. Об'єкти незалежно від організаційно-правових форм та форм власності відповідно до рівня пожежної небезпеки поділяються на об'єкти I-ї, II-ї та III-ї груп.

3.3.6.1. До об'єктів I-ї групи належать потенційно небезпечні об'єкти, промислові та складські будівлі, які належать до категорій "А", "Б" за вибухопожежною небезпекою незалежно від площі, категорії "В" за пожежною небезпекою площею 500 м2 та більше, об'єкти з масовим перебуванням людей та висотні будинки, будівлі центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також інші об'єкти, які визначаються відповідним наказом начальника територіального органу держпожнагляду, враховуючи їх пожежну небезпеку.

Планова перевірка цих об'єктів здійснюється щорічно і може проводитися бригадним та груповим методом, із залученням представників Державного департаменту промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки, інших органів державного нагляду.

3.3.6.2. До об'єктів II-ї групи належать промислові та складські будівлі, які належать до категорії "В" за пожежною небезпекою площею менше 500 м2, сільськогосподарські підприємства та фермерські господарства, на роботах у яких задіяні працівники, об'єкти торгівлі (крім малих архітектурних форм), будівлі підвищеної поверховості, підприємства побутового обслуговування, підземні та багатоповерхові гаражні кооперативи тощо, які не увійшли до I-ї та III-ї груп. Перелік таких об'єктів затверджується керівником місцевого органу держпожнагляду.

Планові перевірки цієї групи об'єктів проводяться один раз на 3 роки.

3.3.6.3. До об'єктів III-ї групи належать усі державні, відомчі та кооперативні житлові будинки (крім будинків підвищеної поверховості та висотних), дачні, садівницькі та гаражні кооперативи (крім багатоповерхових та підземних), інші малі архітектурні форми тощо.

Планові перевірки цієї групи об'єктів проводяться один раз на 5 років.

3.3.7. Позапланові перевірки, які проводяться з метою здійснення контролю за виконанням приписів, здійснюються за рішенням керівника органу держпожнагляду, але не частіше одного разу на рік.

Позапланові перевірки суб'єктів господарювання не проводяться за умови укладення договорів добровільного страхування відповідальності перед третіми особами.

3.3.8. Профілактика пожеж у індивідуальних житлових будинках та квартирах проводиться шляхом роз'яснення правил пожежної безпеки через засоби масової інформації, усної пропаганди, розповсюдження листівок, навчання населення заходам пожежної безпеки за місцем роботи та проживання.

До цієї роботи можуть залучатися працівники підрозділів відомчої, місцевої, добровільної пожежної охорони, а також члени добровільних протипожежних об'єднань громадян, працівники житлово-експлуатаційних установ, організацій соціального захисту населення, медичних установ, сільських та селищних рад тощо, за згодою.

3.3.9. Позапланові перевірки протипожежного захисту територій зернових посівів, місць переробки та зберігання врожаю здійснюються щорічно, незалежно від форми господарювання власника сільгосппідприємства, на підставі рішення місцевих органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування.

3.3.10. Перевірки об'єктів проводяться за участю керівників (власників) підприємств, установ, організацій або уповноважених осіб, які повинні бути завчасно повідомлені про дату його проведення.

3.3.11. Перед проведенням перевірок державний інспектор повинен ознайомитись з технічною документацією і довідковою літературою, яка характеризує пожежну небезпеку об'єкта, з матеріалами про пожежі та попередніми перевірками, відповідними галузевими правилами та нормами з питань пожежної безпеки.

Керівник органу держпожнагляду зобов'язаний періодично перевіряти підготовленість державних інспекторів до проведення перевірок.

3.3.12. Під час перевірок аналізується протипожежний стан об'єкта та ступінь виконання раніше запропонованих протипожежних заходів. За всіма невиконаними заходами припису та виявленими порушеннями державний інспектор повинен вжити заходів щодо притягнення винних осіб до відповідальності та (або) застосування запобіжних заходів.

3.3.13. Під час перевірок об`єктів перевіряється наявність актів прийняття в експлуатацію засобів протипожежного захисту, наявність договорів на технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та виведення сигналів на пульти спостереження, наявність сертифіката відповідності (свідоцтва про визнання) на продукцію протипожежного призначення або його копії, що виконані на захищених бланках суворої звітності встановленого зразка.

3.3.14. При здійсненні перевірок огляду підлягають територія об'єкта, будинки, споруди, установки та обладнання, у тому числі й ті, що знаходяться у стадії будівництва, продукція, що виробляється або реалізується, стан під'їзних шляхів, забезпеченість і технічний стан пожежної техніки, наявність і працездатність автоматичних установок пожежогасіння і пожежної сигналізації, засобів зв'язку, стан і надійність функціонування зовнішнього і внутрішнього протипожежного водопостачання. Крім цього, перевіряється наявність об'єктів (приміщень), які здаються в оренду, та укладення відповідних договорів оренди (у частині, що стосується відповідальності за забезпечення пожежної безпеки об'єкта (приміщення)), а також наявність на орендованих об'єктах (приміщеннях) дозволів на початок роботи.

У разі випуску та реалізації продукції протипожежного призначення, що не має сертифіката відповідності (свідоцтва про визнання), державні інспектори з пожежного нагляду повинні вжити заходів реагування відповідно до своїх повноважень та при необхідності інформувати про ці порушення регіональні органи захисту прав споживачів.

3.3.15. Під час перевірок аналізується діяльність адміністрації щодо забезпечення пожежної безпеки об'єкта, а також перевіряється:

наявність наказів, розпоряджень та інструкцій з питань пожежної безпеки;

виділення асигнувань на протипожежні заходи та придбання протипожежного обладнання;

включення протипожежних заходів у виробничо-фінансові плани;

дотримання правил проведення вогневих робіт;

організація роботи пожежно-технічної комісії;

наявність відповідних сертифікатів на обладнання і устаткування та документів, що підтверджують показники пожежної небезпеки застосованих речовин та матеріалів у виробництві або будівництві;

функціонування відомчої, місцевої, добровільної пожежної охорони та якість профілактичної роботи, яка ними проводиться;

порядок організації проведення протипожежного інструктажу та занять за програмою пожежно-технічного мінімуму з працівниками;

знання робітниками об'єкта питань пожежної безпеки, обов'язків на випадок виникнення пожежі;

організація навчання і перевірки знань з питань пожежної безпеки посадових осіб;

наявність обліку пожеж і реагування на них адміністрації об'єкта;

Заходи щодо усунення недоліків у діяльності адміністрації щодо забезпечення пожежної безпеки об'єктів, що перевіряються, відображаються в приписі.

3.3.16. За наслідками планових перевірок керівникам підприємств, установ, організацій і громадянам даються письмові приписи на усунення порушень вимог пожежної безпеки (додаток 2). Запропоновані приписами заходи повинні обґрунтовуватись вимогами нормативних актів та обговорюватись з керівниками об'єктів із установленням термінів їх виконання.

Припис має два розділи. До першого розділу включаються невиконані заходи попереднього припису із зазначенням минулих термінів їх виконання, а до другого - нові запропоновані заходи і терміни їх виконання.

Припис складається не менше ніж у 2 примірниках: 1-ий - не пізніше 5-ти робочих днів після закінчення обстеження вручається керівнику об'єкта для виконання, а 2-й з підписом керівника щодо погоджених термінів та одержання залишається в органі держпожнагляду для здійснення контролю. У разі неможливості вручення керівнику об'єкта припису останній направляється рекомендованим листом з повідомленням, про що у копії проставляється відповідний вихідний номер і дата направлення, або здається в канцелярію об'єкта з відповідною відміткою на копії вхідного номеру та дати.

Припис держпожнагляду підписують державні інспектори, які проводили обстеження. Він зберігається в наглядовій справі до повного його виконання, але не менше 5 років.

Протипожежні вимоги до орендованих будинків, споруд і приміщень пропонуються сторонам згідно зі статтею 5 Закону України "Про пожежну безпеку" і договором оренди.

За висновками перевірок державних, відомчих, кооперативних житлових будинків приписи вручаються керівникам відповідних житлових організацій.

Приписи можуть бути оскаржені до вищого органу чи посадової особи держпожнагляду в 10-денний термін з дня їх вручення.

При проведенні перевірок у попередньому приписі державний інспектор зобов'язаний зробити відмітки. При виконанні протипожежних заходів навпроти кожного з них робиться позначка "виконано", ставиться дата перевірки та підпис відповідного державного інспектора, а при невиконанні - в кінці припису відмічаються порядкові номери невиконаних пунктів, указуються заходи, які вжиті до винних осіб, а також запобіжні заходи, про що ознайомлюється керівник об'єкта.

У разі відсутності порушень при проведенні перевірки складається довідка за підписами обох сторін у двох примірниках, перший з яких вручається керівникові, а другий - підшивається до наглядової справи.

3.3.17. При перевірках закладів освіти одночасно здійснюється вибірковий контроль за організацією вивчення правил пожежної безпеки, а також дій на випадок пожежі з проведенням практичного відпрацювання, а в дитячих дошкільних закладах - проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам.

Під час перевірок житлових державних, відомчих та кооперативних будинків здійснюється контроль за організацією місцевими органами виконавчої влади, житловими установами та організаціями навчання населення правилам пожежної безпеки в побуті та в громадських місцях.

3.3.18. Перевірки посольств, консульств та інших іноземних представництв, які користуються екстериторіальністю, органи держпожнагляду можуть проводити тільки на їх прохання і згідно з письмовим дозволом офіційного представника цих установ.

3.3.19. У разі звернення керівника підприємства, установи, організації чи фізичної особи органи держпожнагляду проводять оцінку (експертизу) протипожежного стану об'єкта, за результатами якої складається експертний висновок протипожежного стану об'єкта (додаток 3). У даному випадку припис на право перевірки (експертизи) не оформляється.

Оцінка (експертиза) протипожежного стану об'єкта проводиться також для оформлення матеріалів на одержання дозволу на початок роботи відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 року № 150 "Про затвердження Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень" (із змінами). Висновок з оцінки (експертизи) протипожежного стану об'єкта є чинним для одержання дозволу протягом трьох місяців з дня її проведення.

Проведення органами держпожнагляду оцінки (експертизи) протипожежного стану об'єкта прирівнюється до планової перевірки з врученням керівнику об'єкта експертного висновку протипожежного стану об'єкта.

3.3.20. На кожен об'єкт заводиться окрема наглядова справа, у якій зберігаються документи і матеріали листування з питань пожежної безпеки, у тому числі матеріали перевірок та експертиз протипожежного стану орендованих будівель та приміщень, які розміщені на об'єкті, а також копії дозволів на їх оренду та інші документи, що характеризують стан протипожежного захисту об'єкта. Вимоги до змісту наглядової справи, її ведення та зберігання (додаток 4). Загальні відомості про об'єкти, які повинні бути відображені в наглядовій справі (додаток 5).

У сільських районах наглядові справи можуть заводитися на сільради.

У житловому секторі наглядові справи заводяться на житлові організації або дільниці.

Керівник органу держпожнагляду зобов'язаний не менше одного разу на рік переглядати наглядові справи на об'єкти, які були перевірені протягом року, та робити письмові відмітки щодо її ведення і якості нагляду.

3.4. Нормативно-технічна робота

3.4.1. Нормативно-технічна робота здійснюється посадовими особами урядового та територіальних органів держпожнагляду, а також підготовленими фахівцями місцевих органів держпожнагляду. Облік цієї роботи ведеться у журналах обліку новобудов (додаток 6), обліку розглянутих проектів (додаток 7), обліку експертиз проектів (додаток 8), обліку роботи в архітектурно-технічних радах (додаток 9), обліку консультацій (додаток 10), обліку та перевірки проектних організацій (додаток 11).

3.4.2. Основними завданнями нормативно-технічної роботи є:

3.4.2.1. Попереднє узгодження можливості розміщення об'єкта будівництва на території, що обслуговується. Контроль за відповідністю проектної документації на будівництво об'єктів протипожежним вимогам норм проектування. Контроль за виконанням запроектованих протипожежних заходів у період будівництва об'єктів.

3.4.2.2. Участь у роботі комісій з вибору земельних ділянок (трас) під будівництво. Надання технічних умов до початку проектування та будівельних робіт.

3.4.2.3. Проведення експертиз проектно-кошторисної документації об'єктів будівництва, а також іншої документації щодо дотримання вимог пожежної безпеки.

3.4.2.4. Погодження обґрунтованих відхилень від протипожежних вимог норм проектування та проектних рішень, на які відсутні норми проектування.

3.4.2.5. Контроль за дотриманням вимог правил пожежної безпеки під час ведення будівельно-монтажних робіт.

3.4.2.6. Контроль за проектуванням та будівництвом пожежних депо при забудові населених пунктів та об'єктів різного призначення.

3.4.2.7. Контроль за здійсненням інженерно-технічних заходів протипожежного захисту населених пунктів та об'єктів різного призначення щодо лінії цивільного захисту на стадіях проектування та будівництва.

3.4.2.8. Участь у проведенні робочих та державних приймальних комісій з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів.

3.4.2.9. Вибірковий контроль за дотриманням вимог пожежної безпеки в проектно-кошторисній документації, яка розробляється проектними організаціями незалежно від форм власності.

3.4.2.10. Взаємодія з іншими органами державного нагляду та проектними організаціями з питань:

забезпечення впровадження заходів пожежної безпеки під час розробки схем генеральних планів промислових підприємств, проектів планування та забудови населених пунктів;

вивчення та узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду розробки заходів пожежної безпеки в процесі проектування і будівництва.

3.4.2.11. Участь в організації та проведенні семінарів, нарад, науково-практичних конференцій з питань пожежної безпеки з фахівцями проектних, будівельних організацій та пожежної охорони, що ведуть нормативно-технічну роботу.

3.4.2.12. Узагальнення та аналіз роботи проектних організацій щодо розробки та впровадження ними в проектно-кошторисній документації протипожежних вимог.

3.4.2.13. Контроль за відповідністю вимогам пожежної безпеки, державних і відомчих будівельних норм, національних стандартів (далі - ДСТУ), стандартів організацій (далі - СОУ), галузевих стандартів (далі - ГСТУ), технічних регламентів, технічних умов (далі - ТУ), міжнародних стандартів (далі - ГОСТ).

3.4.2.14. Участь у роботі експертно-технічних, наукових і містобудівельних рад структурних підрозділів уповноваженого органу у сфері будівництва України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та нарадах, що проводяться замовниками та підрядниками.

3.4.2.15. Вивчення характерних пожеж, при необхідності підготовка інформації проектним, будівельним організаціям про їх наслідки з пропозиціями щодо поліпшення проектування протипожежних заходів.

3.4.2.16. Проведення консультацій з представниками проектних, будівельних та інших організацій, а також громадянами з питань пожежної безпеки.

3.4.2.17. Розгляд листів, скарг та заяв з питань дотримання протипожежних вимог, норм і правил при проектуванні та будівництві.

3.4.2.18. Узгодження проектів будівельних норм і правил, ТУ, ДСТУ, ГОСТ, СОУ та інших нормативних документів.

3.4.2.19. Формування та ведення довідково-інформаційного фонду.

3.4.3. Розгляд та державна експертиза проектної документації.

3.4.3.1. Проектно-кошторисна документація, у тому числі й типові проекти, які прив'язуються до початку будівництва будівель та споруд усіх об'єктів незалежно від форм власності на території, що обслуговується, підлягає державній експертизі (перевірці) на відповідність нормативним актам з пожежної безпеки.

Державна експертиза проектної документації проводиться згідно з Порядком затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 року № 483 (із змінами), та Порядком проведення державної експертизи щодо пожежної безпеки проектів будівництва та іншої документації, затвердженим наказом МНС України від 23.11.2004 № 186, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.11.2004 за № 1515/10114.

3.4.3.2. Державній експертизі щодо пожежної безпеки підлягає проектно-кошторисна документація (в повному обсязі) на стадії робочого проекту та робочої документації.

При необхідності можуть бути витребувані розрахункові дані та висновки щодо шляхів евакуації, протидимного захисту, автоматичних засобів пожежогасіння, мереж водопостачання, легкоскидних конструкцій, категорій будівель і приміщень, вибухопожежонебезпечні та пожежонебезпечні зони класу виробничих приміщень та установок, розрахунки щодо витрат вогнегасячих речовин, необхідних для пожежогасіння, протоколи випробувань на вогнестійкість та горючість конструкцій і матеріалів, результатів науково-дослідних робіт, що стосуються питань забезпечення пожежної безпеки об'єкта будівництва.

Розгляд проектів електророзподільних улаштувань та електричних підстанцій, зовнішніх та внутрішніх електромереж підприємств та установ органами держпожнагляду здійснюється тільки в частині їх відповідності протипожежним вимогам норм проектування.

3.4.3.3. Органи держпожнагляду у визначені законодавством терміни розглядають робочі проекти та робочу документацію, що оформлені в установленому порядку, підписані авторами проекту і мають архівні номери.

3.4.3.4. За результатами державної експертизи проектно-кошторисної документації оформляється експертний висновок, який підписується начальником (заступником начальника) органу держпожнагляду та безпосереднім виконавцем експертизи та засвідчується печаткою органу держпожнагляду (додатки 12 та 13).

Порушення вимог пожежної безпеки в експертних висновках повинні викладатися чітко.

У експертний висновок можуть включатись рекомендації щодо посилення протипожежної безпеки об'єкта, розроблені з урахуванням аналізу пожеж та проведених науково-дослідних робіт.

Помітки (записи, узгодження, штампи) на кресленнях робити забороняється.

3.4.3.5. Висновки експертизи надсилаються відповідальним виконавцям комплексної державної експертизи, а також територіальному (місцевому) органу держпожнагляду.

3.4.3.6. За проектами, які визначені Переліком об'єктів, затвердження проектів будівництва яких у межах законодавства України не потребує висновку комплексної державної експертизи, затвердженим наказом Державного комітету України з будівництва та архітектури від 12.11.2003 № 187, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08.12.2003 за № 1129/8450, а також систем оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі, внутрішнього та зовнішнього протипожежного водопостачання, установки автоматичного пожежогасіння та пожежної сигналізації, димовидалення, обладнання блискавкозахисту, підвищення вогнестійкості конструкцій будівель та споруд, висновки експертизи щодо пожежної безпеки надсилаються замовнику (проектній організації) та територіальному (місцевому) органу держпожнагляду.

3.4.3.7. У разі виявлення відхилень у типових проектах від протипожежних вимог норм проектування органи держпожнагляду повинні інформувати урядовий орган держпожнагляду.

При цьому слід ураховувати, що проектна організація, яка виконує прив'язку типового проекту, відповідає за дотримання в ньому чинних норм і при прив'язці його повинна усунути недоліки, що мали місце в проекті.

3.4.4. Контроль за дотриманням проектними організаціями вимог пожежної безпеки.

3.4.4.1. Для здійснення вибіркового контролю за виконанням вимог норм і правил у проектах, усі проектні організації, розташовані в межах підконтрольної органу держпожнагляду території, повинні бути взяті на облік та закріплені за працівниками територіальних органів держпожнагляду.

Філії інститутів, проектні контори, творчі архітектурні майстерні, бюро підприємств і організацій можуть закріплюватися за працівниками місцевих органів держпожнагляду.

3.4.4.2. Порядок вибіркового контролю за відповідністю проектно-кошторисної документації на будівництво об'єктів протипожежним вимогам норм у проектних організаціях визначається територіальними органами держпожнагляду. Перевірка проектних організацій проводиться одним або кількома (бригадою) державними інспекторами.

До перевірки можуть залучатися (за погодженням з керівниками відповідних організацій) працівники інших органів державного нагляду, а також працівники головної проектної організації при перевірці її філій.

3.4.4.3. Перелік проектно-кошторисної документації, яку намічається перевірити, установлюється відповідно до узагальнених зауважень проведених експертиз та тих проектів, що не пройшли експертизу.

3.4.4.4. Крім проектно-кошторисної документації, у проектній організації перевіряються:

наявність оригіналу ліцензії на виконання проектних робіт;

внесення в норми проектування змін та доповнень до протипожежних вимог, затверджених після їх офіційного видання;

внесення в проекти змін та доповнень за приписами, листами та висновками експертизи щодо пожежної безпеки;

організація навчання проектувальників вимогам пожежної безпеки;

здійснення нормоконтролю з питань пожежної безпеки.

У головних проектних організаціях-розробниках норм і правил проектування можуть перевірятися роботи щодо вдосконалення протипожежних вимог норм на підставі аналізу пожеж і проведених наукових розробок.

Про результати перевірки письмово інформується керівництво проектної організації.

Виявлені під час перевірки порушення норм і правил проектування пропонуються до усунення приписом держпожнагляду. У разі наявності грубих порушень випуск і застосування проектів забороняється у встановленому порядку.

За результатами перевірки в проектній організації проводиться обговорення виявлених порушень та підсумкова нарада.

3.4.5. Під час експертизи та розгляду проектів перевіряється передбачення в проекті сертифікованих систем активного і пасивного протипожежного захисту та сертифікати з визначеними показниками пожежної небезпеки будівельних виробів та матеріалів.

3.4.6. Участь органів держпожнагляду в роботі комісій з вибору земельних ділянок (трас) для будівництва.

3.4.6.1. Органи держпожнагляду надають замовникам технічні умови, розглядають та надають висновки при виборі земельних ділянок (трас) для будівництва, а також беруть участь у роботі комісій з вибору земельної ділянки (траси) для будівництва.

3.4.6.2. До складу комісії з вибору земельної ділянки (траси) для будівництва включається керівний склад територіальних та місцевих органів держпожнагляду. До неї можуть включатися посадові особи тільки місцевого органу держпожнагляду, у тому випадку, якщо за наміченими заходами із забезпечення пожежної безпеки об'єкта на рекомендованій земельній ділянці (трасі) є висновок територіального органу.

3.4.6.3. При розгляді намічених протипожежних заходів у проектних рішеннях при виборі земельної ділянки (траси) для будівництва необхідно звертати особливу увагу на:

відповідність зонування об'єкта вимогам пожежної безпеки;

врахування пануючих вітрів, рельєфу місцевості і протипожежних відстаней при розміщенні об'єктів відносно сусідніх об'єктів, населених пунктів, лісів, торфовищ тощо;

забезпечення об'єктів основними дорогами та проїздами, розташування пожежних депо за умови забезпечення можливості своєчасного прибуття підрозділу на пожежу;

3.4.6.4. Копії затвердженого акта комісії з вибору земельної ділянки (траси) для будівництва, висновків (технічних умов) територіального органу держпожнагляду із запропонованими протипожежними заходами направляються на контроль до місцевого органу держпожнагляду.

3.4.7. Нагляд за об'єктами, що будуються.

3.4.7.1. Усі новобудови незалежно від форм власності та джерел фінансування, що знаходяться в зоні обслуговування органа держпожнагляду, беруться на облік і закріплюються за державними інспекторами територіальних та місцевих органів держпожнагляду.

Перелік новобудов, що закріплюються за місцевими органами держпожнагляду, визначається територіальним органом.

3.4.7.2. Під час здійснення нагляду за об'єктами, що будуються, перевіряються:

наявність висновку експертизи та дозволу на початок будівництва;

наявність у підрядної організації оригіналу ліцензії на провадження будівельної діяльності;

відповідність робочої документації нормам проектування та усунення раніше виявлених порушень норм і правил;

відповідність виконаних будівельно-монтажних робіт протипожежним вимогам та затвердженим проектам;

виконання вимог правил пожежної безпеки під час проведення будівельно-монтажних робіт;

здійснення авторського нагляду проектною організацією.

3.4.7.3. Періодичність перевірок об'єктів, що будуються, встановлюється територіальними та місцевими органами держпожнагляду залежно від важливості об'єктів, термінів та темпів будівництва, але не менше ніж один раз на рік або 2-х разів за період будівництва (якщо воно триває менше одного року).

Рекомендується перевірки об'єктів, що будуються, проводити у дні авторського нагляду проектної організації спільно з представниками інших органів державного нагляду.

3.4.7.4. Перевірки великих будівель слід проводити бригадним методом.

Контроль за будівництвом об'єктів іноземними фірмами здійснюється відповідно до Положення про порядок державного пожежного нагляду за будівництвом об'єктів іноземними фірмами, затвердженого наказом МНС України від 05.07.2004 № 297, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.07.2004 за № 905/9504.

3.4.7.5. За виявленими порушеннями протипожежних вимог норм проектування в проектах, проектній та генпідрядній будівельній організаціям направляється припис. При відхиленнях від затвердженого проекту, що допустили будівельники під час будівництва об'єкта, припис направляється керівнику генпідрядної будівельної організації, а при необхідності - замовнику і проектній організації.

Заходи протипожежного захисту, які передбачені проектом, включаються до припису держпожнагляду тільки в разі їх невиконання під час будівництва.

3.4.7.6. У разі будівництва без позитивних висновків експертизи щодо пожежної безпеки або за наявності порушень правил пожежної безпеки, які створюють загрозу виникненню пожежі на об'єкті, що будується, а також відхилення від проекту або протипожежних вимог норм проектування, будівельно-монтажні роботи або експлуатація окремих апаратів, опалювальних пристроїв, дільниць електромереж припиняються в установленому порядку.

У цих випадках при необхідності вноситься пропозиція щодо припинення фінансування будівельних робіт.

3.4.7.7. На об'єкти, що будуються, з моменту надання технічних умов заводиться наглядова справа. На групу будівель, розташованих на загальному будівельному майданчику, а також при забудові будівлями за типовими проектами допускається вести одну наглядову справу.

3.4.7.8. У наглядовій справі на новобудову повинні зберігатися:

контрольний лист (додаток 14);

копія акта комісії із наміченої земельної ділянки (траси) під будівництво;

технічні умови;

копії експертних висновків;

матеріали перевірок (за умови їх проведення);

листування з питань протипожежного захисту об'єкта будівництва.

Після закінчення будівництва до наглядової справи повинні додаватися матеріали з прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта.

3.4.7.9. Наглядові справи на новобудови ведуться протягом усього терміну будівництва, а після прийняття в експлуатацію її матеріали долучаються до наглядової справи на об'єкт, де зберігаються постійно.

3.4.8. Участь органів держпожнагляду в роботі комісій з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів.

3.4.8.1. До складу державних комісій залучаються посадові особи органів держпожнагляду, перелік яких установлюється Держпожбезпеки та територіальним органом держпожнагляду.

Заміна посадових осіб органів держпожнагляду, включених до складу державних комісій, як правило, не допускається.

До участі в робочих і державних комісіях, як правило, залучаються державні інспектори, які здійснювали нагляд у період проектування та будівництва.

3.4.8.2. Посадові особи органу держпожнагляду, залучені до робочої чи державної комісії з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом і реконструкцією об'єктів, до початку роботи в комісії повинні вивчити нормативні документи, проектні протипожежні заходи і матеріали наглядової справи, а також скласти перелік питань, що підлягають перевірці під час прийняття в експлуатацію об'єкта.

3.4.8.3. Під час прийняття участі в роботі комісій з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, державний інспектор перевіряє:

відповідність виконаних протипожежних заходів за затвердженим проектом діючим нормам проектування і наданої генпідрядником виконавчої документації;

акти прийняття прихованих робіт;

сертифікат відповідності продукції протипожежного призначення, свідоцтво про визнання;

акти прийняття та випробування засобів протипожежного захисту;

акти випробування систем вентиляції (димовидалення).

3.4.8.4. При прийманні систем протипожежного захисту повинно бути звернено увагу на укомплектованість штатів служб об'єкта відповідними спеціалістами або наявність договору із спеціалізованою організацією, яка має відповідну ліцензію з технічного обслуговування і підтримування вказаних систем і установок у працездатному стані.

3.4.8.5. При необхідності (відсутність актів на приховані роботи, наявність об'єктивних показників, що ставлять під сумнів правильність виконання робіт) державний інспектор повинен вимагати провести в його присутності контрольне розкриття окремих конструкцій, повторне або додаткове випробування обладнання, установок.

3.4.8.6. За наявності на закінченому будівництвом об'єкті порушень протипожежних вимог нормативних документів або невиконання передбачених проектом протипожежних заходів державний інспектор акт робочої та державної комісії не підписує, а він висловлює письмово голові комісії свою особливу думку.

3.4.8.7. Підпис державного інспектора в акті державної комісії є згодою того органу, який він представляє, на початок роботи об'єкта з дня його затвердження в установленому порядку.

3.4.8.8. Про наслідки участі в роботі державної комісії державний інспектор доповідає письмово начальнику органу держпожнагляду, від якого він був призначений в комісію.

3.4.8.9. Керівництво територіальних і місцевих органів держпожнагляду зобов'язане систематично перевіряти ступінь підготовленості державних інспекторів до виконання обов'язків члена робочої і державної комісій і якість їх роботи шляхом вибіркової перевірки протипожежного стану окремих об'єктів під час роботи приймальних комісій або після прийняття їх в експлуатацію.

3.4.9. Інформаційна робота.

3.4.9.1. Забезпечення органів держпожнагляду нормативно-технічною літературою проводиться централізовано, через Держпожбезпеки та територіальні органи держпожнагляду. Необхідна література замовляється попередньо за тематичними планами видавництв.

3.4.9.2. Держпожбезпеки та територіальні органи держпожнагляду систематично інформують відповідно територіальні та місцеві органи держпожнагляду про введення в дію, внесення змін та доповнень і відміну будівельних норм і правил, ТУ, ДСТУ, СОУ та інших нормативних документів.

3.4.9.3. В органах держпожнагляду створюються довідково-інформаційні фонди з використанням сучасних засобів оргтехніки і обчислювальної техніки, де разом з літературою зберігаються і накопичуються проектні матеріали з технічними рішеннями засобів протипожежного захисту, окремих характерних деталей, вузлів, конструкцій тощо. Ці матеріали можуть використовуватися як ілюстрації і посібники при консультаціях і проведенні занять з посадовими особами органів держпожнагляду, проектувальних і будівельних організацій.

3.4.9.4. У кожному органі держпожнагляду створюється робоча бібліотека нормативно-технічної та іншої пожежно-технічної літератури. Цю літературу слід зберігати у певному порядку, що забезпечує швидкий пошук, і оприбутковувати в спеціальній книзі (інвентарній). Для зручності використання літератури рекомендується створювати спеціальну тематичну картотеку і довідково-інформаційний фонд.

3.4.10. Узгодження проектів будівельних норм і правил, ТУ, ДСТУ, СОУ та інших нормативних документів. Погодження обґрунтованих відхилень від норм проектування та проектних рішень, на які відсутні норми проектування.

3.4.10.1. Узгодження проектів будівельних норм і правил, ТУ, ДСТУ, СОУ та інших нормативних документів проводиться Держпожбезпеки згідно з Інструкцією про погодження з органами державного пожежного нагляду проектів національних стандартів, стандартів організацій, норм, правил, технічних умов, інших нормативно-технічних документів, що стосуються забезпечення пожежної безпеки, та підготовку відгуків щодо них, затвердженою наказом МНС України від 02.09.2004 № 38, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 15.09.2004 за № 1158/9757.

3.4.10.2. Погодження обґрунтованих відхилень від норм проектування та проектних рішень, на які відсутні норми проектування, в типових проектах, у проектах на будівництво унікальних споруд та особливо важливих об'єктів, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, проводиться Держпожбезпеки.

3.4.10.3. Погодження обґрунтованих відхилень від норм проектування та проектних рішень, на які відсутні норми проектування в типових проектах, що розробляються для відповідного регіону, проводиться територіальним органом держпожнагляду.

3.4.10.4. Місцевим органом держпожнагляду погодження відхилень від норм проектування та проектних рішень, на які відсутні норми проектування, не дозволяється.

3.4.10.5. Розгляд та узгодження з органами держпожнагляду проектних рішень, на які відсутні норми щодо забезпечення пожежної безпеки, а також обґрунтованих часткових відхилень від вимог нормативних документів у проектній документації проводиться згідно з Положенням про порядок погодження з органами державного пожежного нагляду проектних рішень, на які не встановлено норми та правила, обґрунтованих відхилень від обов'язкових вимог нормативних документів, затвердженим наказом МНС України від 15.11.2004 № 170, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.11.2004 за № 1467/10066.

Територіальні органи держпожнагляду інформують Держпожбезпеки про прийняті погодження обґрунтованих відхилень від норм проектування та проектних рішень, на які відсутні норми проектування.

3.5. Ліцензування господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення

3.5.1. Господарська діяльність, пов'язана з наданням послуг і виконанням робіт протипожежного призначення, здійснюється на підставі ліцензій, що видаються Держпожбезпеки в порядку, встановленому Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об'єктів та Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність установленим вимогам, що затверджені наказом Держпідприємництва України та МНС України від 01.09.2004 № 99/33 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 13.09.2004 за № 1144/9743 та за № 1145/9744.

3.5.2. Діяльність, пов'язана з наданням послуг і виконанням робіт протипожежного призначення, включає:

проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінку протипожежного стану об'єктів;

проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам.

3.5.3. Господарська діяльність з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об'єктів включає в себе такі послуги і види робіт:

проектування установок пожежогасіння (водяне, пінне, газове, порошкове, аерозольне), пожежної сигналізації, систем протидимного захисту, оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі, пожежного спостереження, пристроїв для захисту будинків і споруд від розрядів блискавки та вогнезахисту конструкцій;

монтаж, технічне обслуговування установок пожежогасіння (водяне, пінне, газове, порошкове, аерозольне);

монтаж, технічне обслуговування установок пожежної сигналізації;

монтаж, технічне обслуговування систем оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі;

монтаж, технічне обслуговування систем протидимного захисту;

технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння (водяні, водопінні, порошкові, газові вогнегасники, пожежні кран-комплекти);

монтаж, технічне обслуговування систем пожежного спостереження;

спостереження за установками пожежної автоматики об'єктів;

монтаж, технічне обслуговування пристроїв для захисту будинків і споруд від розрядів блискавки;

монтаж протипожежних воріт, дверей, димових люків, вогнезатримувальних пристроїв;

вогнезахисна обробка деревини (глибока, поверхнева) та тканин;

вогнезахисна обробка кабельної продукції;

захист вогнезахисними матеріалами металевих, залізобетонних та інших конструкцій;

мурування, ремонт і очищення печей, камінів, димоходів (димарів);

оцінка протипожежного стану об'єктів.

Господарська діяльність з проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам уключає такі послуги і роботи:

проведення випробувань речовин, матеріалів на їх пожежну небезпеку;

проведення випробувань будівельних конструкції, виробів та обладнання на відповідність вимогам пожежної безпеки;

проведення випробувань пожежних машин, вогнегасників, пожежно-технічного озброєння, установок пожежогасіння, установок пожежної сигналізації, вогнегасних та вогнезахисних засобів, засобів індивідуального захисту пожежників.

3.5.4. Ліцензія видається суб'єкту господарювання окремо на кожен вид господарської діяльності на підставі заяви про видачу ліцензії та за умови його відповідності згідно з поданими документами Ліцензійним умовам. До заяви про видачу ліцензії додаються документи, що визначені Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 року № 756 "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності" (із змінами).

Суб'єкт господарювання може отримати ліцензію як на весь вид господарської діяльності, так і частково з окремих видів послуг і робіт. У такому разі в ліцензії після виду господарської діяльності зазначаються ті послуги та роботи, на які вона поширюється.

3.5.5. Контроль за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження певного виду господарської діяльності здійснюють у межах своїх повноважень шляхом проведення планових і позапланових перевірок органи контролю:

орган ліцензування діяльності протипожежного призначення та територіальні органи ліцензування діяльності протипожежного призначення;

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва і його територіальні органи.

3.5.6. Органом ліцензування та територіальними органами ліцензування діяльності протипожежного призначення планові і позапланові перевірки здійснюються згідно з Порядком контролю за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об'єктів та проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам, який затверджений наказом Держпідприємництва України та МНС України від 01.09.2004 № 98/34 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13.09.2004 за №1146/9745.

3.5.7. Суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення без ліцензії або з порушенням Ліцензійних умов, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

3.5.8. Посадові особи органів держпожнагляду при виявленні під час проведення перевірок об'єктів, а також при прийнятті в експлуатацію виконаних робіт з монтажу систем протипожежного захисту та вогнезахисної обробки, порушень Ліцензійних умов та фактів здійснення господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, без наявної ліцензії повинні протягом 10-ти робочих днів надати до відповідного територіального органу ліцензування діяльності протипожежного призначення інформацію про ці порушення.

3.6. Адміністративно-правова діяльність

3.6.1. Посадові особи органів держпожнагляду мають право відповідно до чинного законодавства притягати до адміністративної відповідальності керівників, посадових осіб, інших працівників підприємств, установ, організацій, юридичних осіб та громадян, винних у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, невиконанні приписів, постанов органів держпожнагляду, використанні пожежної техніки та засобів пожежогасіння не за призначенням.

3.6.2. Порядок провадження за адміністративними справами про порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, невиконання приписів і постанов посадових осіб органів держпожнагляду та діловодство у цій діяльності здійснюється згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, а також відповідно до наказу МНС України від 23.07.2003 № 251 "Про затвердження та введення в дію Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, Інформаційної картки про адміністративне правопорушення та Порядку заповнення Інформаційної картки про адміністративне правопорушення", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.10.2003 за № 966/8287.

3.6.3. Застосування запобіжних заходів у разі порушення правил пожежної безпеки, що створює загрозу виникнення пожежі або перешкоджає її гасінню, евакуації людей, у випадку випуску пожежонебезпечної продукції, систем і засобів протипожежного захисту з відхиленням від стандартів чи технічних умов або у разі їх відсутності, а також у разі виявлення порушень протипожежних вимог, передбачених стандартами, нормами і правилами, під час проектування (вибірково), будівництва, реконструкції, розширення чи технічного переоснащення до їх усунення, уповноваженими на те посадовими особами органів держпожнагляду, визначається Законом України "Про пожежну безпеку", постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1994 року № 508 "Про заходи щодо виконання Закону України "Про пожежну безпеку" (із змінами), іншими нормативно-правовими актами.

3.6.4. Порядок та умови застосування органами держпожнагляду запобіжних заходів, права посадових осіб органів держпожнагляду, обов'язки керівників (власників) об'єктів під час застосування запобіжних заходів, а також здійснення контролю за дотриманням законності в цій сфері діяльності регламентується наказом МНС України від 21.10.2004 № 130 "Про затвердження Інструкції про порядок та умови застосування органами державного пожежного нагляду запобіжних заходів", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08.11.2004 за № 1416/10015.

3.7. Проведення розслідувань та дізнання у справах про пожежі

3.7.1. Відповідно до частини 6 статті 101 Кримінально-процесуального кодексу України органи держпожнагляду є органами дізнання у справах про пожежі і порушення протипожежних правил.

3.7.2. Організація роботи органів дізнання регламентується Кримінально-процесуальним кодексом України, нормативно-правовими актами, Положенням про органи дізнання в системі МНС, затвердженим наказом МНС України від 27.04.2004 № 187 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09.06.2004 за № 711/9310, і будується за центральним, територіальним та місцевим принципами з урахуванням оперативної обстановки з пожежами.

3.7.3. Питання взаємодії органів внутрішніх справ та органів держпожнагляду з розслідування пожеж та злочинів, пов'язаних з ними, регламентуються наказом МВС України та МНС України від 26.08.2003 № 943/302 "Про взаємодію органів внутрішніх справ України та органів Державного пожежного нагляду МНС України в попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів, пов'язаних із пожежами", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.08.2003 за № 829/8150.

3.7.4. Питання про порядок прийому, реєстрації, обліку і розгляду в апаратах та підрозділах ГУ(У) МНС заяв, повідомлень та іншої інформації про пожежі та злочини, пов'язані з ними, регулюються Кримінально-процесуальним кодексом України та наказом МНС України від 18.02.2004 № 79 "Про затвердження і введення в дію Інструкції та статистичного звіту про роботу органів дізнання".

3.7.5. Порядок складання матеріалів за фактами перевірок заяв, повідомлень та іншої інформації про пожежі, провадження дізнання у справах про пожежі і порушення правил пожежної безпеки здійснюється згідно з наказом МНС України від 05.07.2004 № 301 "Про затвердження Інструкції, Типових положень та норм належності табельного майна".

3.8. Організація обліку пожеж та їх наслідків

3.8.1. Відповідно до Закону України "Про державну статистику" в Україні ведеться єдиний облік пожеж та їх наслідків. Порядок обліку пожеж, загиблих та травмованих громадян на пожежах, суми матеріальних втрат від пожеж визначено постановою Кабінету Міністрів України 26 грудня 2003 року № 2030.

3.8.2. За кожним фактом пожежі, у тому числі й тих, перевірка яких здійснювалася за заявою або не інакше як під час звірки із органами внутрішніх справ, страховими організаціями (компаніями) чи медичними закладами, складається Картка обліку пожежі (далі - Картка). Бланк Картки та Інструкція про порядок її заповнення регламентуються наказом МНС України від 29.01.2004 № 39 "Про Заходи щодо організації виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 року № 2030". Картці присвоюється номер, під яким вона реєструється в Журналі обліку пожеж. Картка призначена для фіксації інформації про пожежі з метою аналізу і розробки заходів щодо їх попередження.

Картка заповнюється окремо на кожну пожежу, яка підлягає обліку, підписується виконавцем і керівником органу держпожнагляду, які відповідають за достовірність викладених у ній відомостей, і не пізніше 10 діб після ліквідації пожежі один її примірник направляється до територіального органу держпожнагляду для включення до масиву даних про пожежі, а другий залишається у місцевому органі і в обов'язковому порядку долучається до матеріалів справи про пожежу.

Уточнені дані про пожежі, виявлені під час попередніх перевірок заяв чи провадження дізнання, звірки з даними органів внутрішніх справ, медичних закладів, страхових організацій (компаній), надаються щомісяця (не пізніше 25 числа) до територіального органу держпожнагляду у вигляді зведеної таблиці із зазначенням номерів раніше направлених карток і уточнених даних.

Щомісяця до 10 числа наступного за звітним періодом місяця територіальні органи держпожнагляду направляють до Держпожбезпеки та Українського науково-дослідного інституту пожежної безпеки МНС в електронному вигляді масив даних про пожежі поточного року.

3.8.3. На основі даних масиву карток обліку пожеж в органах держпожнагляду щомісяця, щокварталу та щороку здійснюється аналіз пожеж, який ілюструється таблицями, графіками, діаграмами, схемами, картами тощо.

3.8.4. При здійсненні аналізу враховуються соціальні, економічні, демографічні та інші чинники, які можуть вплинути на загальну ситуацію з пожежами в регіоні, наводяться приклади характерних пожеж.

3.8.5. На основі проаналізованих даних здійснюється прогноз ситуації з пожежами та розробляються пожежно-профілактичні заходи, спрямовані на недопущення загострення ситуації з пожежами, попередження випадків загибелі та травмування людей на пожежах.

3.8.6. Питання взаємодії з закладами охорони здоров'я щодо інформування органів держпожнагляду про звернення чи доставку до медичних закладів для надання медичної допомоги осіб з тілесними ушкодженнями чи отруєнням, отриманими під час пожежі (її вторинних проявів), або тих, що померли від травм і впливу небезпечних факторів пожежі, регулюється наказом МНС України та МОЗ України від 07.06.2005 № 38/253 "Про інформування органів державного пожежного нагляду про звернення чи доставку до медичних закладів осіб з тілесними ушкодженнями чи отруєннями, отриманими під час пожежі", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04.07.2005 за № 711/10991.

3.9. Масово-роз'яснювальна робота з питань профілактики пожеж

3.9.1. Масово-роз'яснювальна робота організовується і здійснюється територіальними та місцевими органами держпожнагляду спільно зі спеціально створеними при ГУ(У) МНС підрозділами (центр пропаганди), метою якої є підвищення рівня обізнаності населення з питань пожежної безпеки та формування уважного ставлення до встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

3.9.2. Органи держпожнагляду з метою проведення масово-роз'яснювальної роботи:

надають методичну допомогу управлінням (відділам) освіти у проведенні в дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладах заходів, направлених на вивчення вимог пожежної безпеки та обережного поводження з вогнем;

організовують та контролюють передачу текстів протипожежних застережень, звернень до населення через радіовузли об'єктів та об'єктів з масовим перебуванням людей, соціально-побутових підприємств, залізничних, морських, річкових та автовокзалів, метрополітенів, аеропортів;

організовують, спільно з зацікавленими установами, виготовлення та розміщення в житлових будинках, на об'єктах з масовим перебуванням людей та інших об'єктах листівок, пам'яток з інструкціями про заходи пожежної безпеки в побуті та рекомендаціями про порядок дій на випадок пожежі;

організовують виступи з протипожежної тематики на батьківських зборах та перед учнями у загальноосвітніх закладах;

з метою популяризації професії рятівника організовують відвідування дітьми пожежно-технічних виставок, музеїв тощо;

спільно з управліннями (відділами) освіти, добровільним пожежним товариством, іншими громадськими організаціями з метою виховання у дітей навичок обережного поводження з вогнем організовують роботу дружин юних пожежних, проведення конкурсів, фестивалів, вікторин з протипожежної тематики;

вживають заходів щодо встановлення біля адмінбудинків підрозділів МНС та у місцях масового перебування людей стендів протипожежного спрямування та зовнішньої соціальної реклами на автотранспорті, вулицях населених пунктів, автошляхах;

контролюють проведення житлово-комунальними установами та виконавчими комітетами сільських і селищних рад, навчання населення правилам пожежної безпеки в побуті;

готують для висвітлення в засобах масової інформації, Інтернет-виданнях, на власних сайтах Інтернету проблемні матеріали з питань пожежної безпеки;

при проведенні пожежно-технічних обстежень об'єктів незалежно від форм власності державними інспекторами з пожежного нагляду залучають представників засобів масової інформації для висвітлення порушень правил пожежної безпеки;

проводять зустрічі з трудовими колективами, населенням, на яких інформують про актуальні проблеми забезпечення пожежної безпеки в регіоні;

організовують розробку, виготовлення та розповсюдження видавничо-друкарської, сувенірної, іграшкової продукції на протипожежну тематику;

надають інформацію про пожежі та їх наслідки представникам різних релігійних конфесій з метою доведення її до віруючих;

вживають інші заходи щодо підвищення обізнаності населення з питань пожежної безпеки.

Обов'язковою тематикою виступів у засобах масової інформації повинні бути питання пожежної безпеки, пов'язані з початком пожежонебезпечних періодів року, сільськогосподарських робіт, новорічних та інших свят, оздоровчого періоду, навчального року, роз'ясненням Закону України "Про пожежну безпеку" та правил пожежної безпеки в побуті і на виробництві.

3.9.3. Облік масово-роз'яснювальної роботи ведеться у спеціальному журналі обліку масово-роз'яснювальної роботи з питань пожежної безпеки через засоби масової інформації (додаток 15).

3.10. Перевірка роботи та надання допомоги підпорядкованим органам держпожнагляду

3.10.1. Основною формою роботи територіальних органів держпожнагляду в місцевих органах є перевірка та надання практичної допомоги в організації діяльності, втілення передового досвіду та досягнень науки і техніки.

3.10.2. Перевірки поділяються на комплексні, контрольні та цільові.

3.10.2.1. Комплексна перевірка - перевірка вищим за статусом органом держпожнагляду підпорядкованих органів держпожнагляду, яка проводиться з метою вивчення стану справ із здійснення наглядової діяльності за протипожежним станом населених пунктів та об'єктів, забезпечення виконання вимог законодавства з питань пожежної безпеки, попередження пожеж у регіоні, втілення позитивних форм та методів профілактичної роботи, усунення недоліків, виявлених під час попередніх перевірок. Під час її проведення надається допомога у вирішенні службових завдань, перевіряються знання працівниками нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки.

3.10.2.2. Контрольна перевірка - перевірка вищим за статусом органом держпожнагляду ходу усунення виявлених під час комплексної перевірки недоліків у службовій діяльності підлеглих органів держпожнагляду.

3.10.2.3. Цільова перевірка - вибіркова перевірка організації та здійснення одного з основних напрямів держпожнагляду (якість нагляду, нормативно-технічна робота, розслідування пожеж, їх облік та аналіз, адміністративно-правова діяльність, масово-роз'яснювальна робота, перевірка діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади тощо).

3.10.3. Надання практичної допомоги - допомога, яка надається органам держпожнагляду щодо вдосконалення наглядових функцій, профілактичної роботи із запобігання пожежам, проведення розслідування пожеж тощо при наявності низьких показників роботи.

3.10.4. Перевірка діяльності здійснюється бригадою або індивідуально найбільше підготовленими державними інспекторами згідно із завданням, затвердженим керівником органу держпожнагляду.

3.10.5. Територіальні органи держпожнагляду перевіряються комплексно відповідно до планів роботи МНС.

3.10.6. Місцеві органи держпожнагляду перевіряються комплексно не рідше одного разу на 5 років.

3.10.7. Під час перевірок перевіряється та оцінюється весь комплекс питань, які стосуються організації і здійснення держпожнагляду, зокрема:

повнота та законність виконання вимог нормативно-правових актів і нормативних документів, які регламентують діяльність з організації та здійснення держпожнагляду;

якість планування роботи з урахуванням аналізу наглядової діяльності в галузі пожежної безпеки;

якість перевірок протипожежного стану та приписів за результатами перевірок;

динаміка оперативної обстановки з пожежами;

ефективність контролю за виконанням приписів та своєчасне їх виконання;

дозвільна діяльність органів держпожнагляду;

ефективність та повнота використання наданих органам держпожнагляду прав;

взаємодія органів держпожнагляду з іншими органами державного нагляду;

забезпеченість органів держпожнагляду нормативно-технічною літературою та знання інженерно-інспекторським складом вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки;

дізнання у справах про пожежі і порушення протипожежних правил, застосування кримінального та кримінально-процесуального законодавства;

масово-роз'яснювальна робота та використання засобів масової інформації для цієї мети;

ведення нормативно-технічної роботи;

облік пожеж та вжиття заходів щодо стабілізації стану з пожежами на підконтрольних об'єктах;

інші функції, які покладені на органи держпожнагляду.

3.10.8. Контрольні перевірки проводяться по мірі необхідності, але не раніше як через рік після комплексної перевірки органів держпожнагляду.

3.10.9. Виходячи з оперативної обстановки з пожежами, практична допомога органам держпожнагляду може надаватися шляхом організації та проведення комплексної перевірки окремих населених пунктів та об'єктів з розробкою заходів до поліпшення їх протипожежного захисту.

3.10.10. За наслідками перевірок та надання практичної допомоги складається довідка, яка розглядається на оперативній нараді з розробленням заходів щодо усунення недоліків.

3.11. Організація роботи з перевірки і надання допомоги центральним органам виконавчої влади

3.11.1. Для організації роботи з перевірки діяльності та надання практичної допомоги з координації дій і вдосконалення роботи, яка пов'язана із забезпеченням пожежної безпеки, центральними органами виконавчої влади та їх структурними підрозділами в областях, містах та районах закріплюються відповідними наказами посадові особи урядового, територіального та місцевого органів держпожнагляду.

До проведення таких перевірок можуть залучатися представники Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки, підрозділи у складі ГУ(У) МНС по взаємодії з центральними і місцевими органами виконавчої влади та інші зацікавлені органи.

3.11.2. На кожний центральний орган виконавчої влади, обласні, міські та районні відомчі організації заводяться наглядові справи, в яких містяться основні відомості щодо питань забезпечення пожежної безпеки:

перелік об'єктів, що їм підпорядковані;

потенційно небезпечні об'єкти, об'єкти з підвищеним рівнем вибухопожежонебезпеки;

протипожежний стан об'єктів і про пожежі, які виникали на них;

виконання державних програм забезпечення пожежної безпеки, планів комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, рад з безпечної життєдіяльності населення щодо посилення пожежної безпеки;

накази та розпорядження з питань пожежної безпеки;

наявність та необхідність створення добровільних пожежних дружин та інших невоєнізованих формувань;

обладнання об'єктів установками автоматичної пожежної сигналізації;

наявність пожежної техніки;

протипожежне водопостачання об'єктів, що їм підпорядковані;

проведення конференцій, нарад, семінарів з питань пожежної безпеки;

організацію навчання працівників правилам пожежної безпеки;

випуск на об'єктах, що їм підпорядковані пожежонебезпечної продукції, протипожежного обладнання та наявність відповідних ліцензій;

інші відомості, пов'язані з організацією пожежної безпеки об'єктів, що їм підпорядковані.

3.11.3. Комплексні перевірки діяльності центральних органів виконавчої влади, відомчих організацій Автономної Республіки Крим, обласних, міст Києва і Севастополя, здійснюються один раз на 5 років (згідно з графіком Держпожбезпеки), міських та районних відомчих організацій - один раз на 2 роки (згідно з графіком територіального органу держпожнагляду).

Перевірки організації роботи зазначених центральних і місцевих органів виконавчої влади та відомств з питань пожежної безпеки можуть також здійснюватися за прийнятим рішенням Президента України чи Кабінету Міністрів України, а також при погіршенні ситуації, що склалася з пожежами, або із забезпеченням протипожежного захисту підвідомчих об'єктів за розпорядженням головного державного інспектора України з пожежного нагляду і погодженням відповідного центрального органу виконавчої влади.

3.11.4. Під час перевірки визначаються такі питання:

організація виконання вимог Закону України "Про пожежну безпеку" та інших нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки;

наявність розпоряджень та рішень з виконання законодавчих актів, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України з питань пожежної безпеки;

стан організації виконання державних програм забезпечення пожежної безпеки, рішень комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, рад з безпечної життєдіяльності населення щодо посилення пожежної безпеки;

наявність у центральному органі виконавчої влади та в його структурних підрозділах (незалежно від форм власності та видів діяльності) служб пожежної безпеки (далі - СПБ) або працівника, який за функціональними обов'язками здійснює контроль та вдосконалює роботу із забезпечення пожежної безпеки об'єктів, що їм підпорядковані. Наявність Положення про СПБ, узгодженого з Держпожбезпеки;

облік та аналіз пожеж, які сталися на об'єктах, наявність матеріалів їх службового розслідування;

розробка і виконання сезонних протипожежних заходів (на весняно-літній та осінньо-зимовий пожежонебезпечні періоди);

наявність перспективних та поточних планів протипожежних заходів з визначенням необхідної кількості матеріальних ресурсів та фінансування їх виконання;

внесення до щорічного бюджету цільових коштів на проведення обов'язкових видів страхування членів добровільних пожежних дружин, потенційно небезпечних об'єктів, виконання заходів протипожежного захисту тощо;

наявність наказів та інструкцій, які регламентують організацію пожежно-профілактичної роботи на об'єктах, порядок проходження навчання з правил пожежної безпеки працівниками;

організація роботи відомчої пожежної охорони, пожежно-технічних комісій, добровільних пожежних дружин (обов'язкове їх страхування);

діяльність відповідальних осіб відомства, на яких покладено організацію протипожежного захисту, наявність функціональних обов'язків;

вплив і заходи, які застосовувались до керівників та інших посадових осіб, які не забезпечують протипожежний захист об'єктів;

ступінь виконання заходів, запропонованих приписами держпожнагляду;

реагування керівництва на подання органів держпожнагляду;

організація та здійснення перевірок стану утримання установок пожежної автоматики, протипожежного водопостачання та первинних засобів пожежогасіння;

організація та здійснення заходів щодо ідентифікації об'єктів з підвищеним рівнем вибухопожежонебезпеки, паспортизації потенційно небезпечних об'єктів;

наявність обліку пожежно-технічного обладнання, пожежної техніки, автоматичних засобів сповіщення і гасіння пожеж, порядок їх обслуговування;

створення на об'єктах груп з обслуговування установок автоматичного протипожежного захисту і порядок навчання цих груп;

наявність ліцензій на виконання робіт і послуг протипожежного призначення;

організація і проведення оглядів протипожежного стану об'єктів;

обговорення питань про стан пожежної безпеки об'єктів і заходів до його поліпшення на засіданнях, колегіях, нарадах керівників об'єктів та інше;

включення питань пожежної безпеки в колективні договори тощо.

3.11.5. За результатами перевірки складається довідка, у якій відображаються:

діяльність адміністрації щодо забезпечення пожежної безпеки;

ступінь виконання заходів, запропонованих у попередній довідці;

недоліки та їх причини в організації протипожежного захисту об'єктів;

конкретні рекомендації щодо усунення недоліків.

3.11.6. Органи держпожнагляду вносять пропозиції щодо обговорення результатів перевірки на колегіях, нарадах з керівниками підлеглих установ, організацій, підприємств з прийняттям конкретних рішень.

3.11.7. За результатами перевірок відомчих організацій територіальними органами держпожнагляду надається узагальнена інформація до Держпожбезпеки з проблемними питаннями, вирішення яких належить до центральних органів виконавчої влади.

3.12. Організація роботи з перевірки і надання допомоги місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування з питань пожежної безпеки

3.12.1. На кожен місцевий орган виконавчої влади та орган місцевого самоврядування заводяться наглядові справи, де мають концентруватися основні відомості з питань забезпечення пожежної безпеки.

3.12.2. Урядовим органом держпожнагляду здійснюються комплексні перевірки діяльності обласних державних адміністрацій з питань пожежної безпеки з періодичністю один раз на 5 років. Територіальними органами держпожнагляду з такою ж періодичністю здійснюються комплексні перевірки діяльності місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування з питань пожежної безпеки.

3.12.3. Додатково можуть здійснюватися перевірки організації роботи державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування за рішенням Президента України, Кабінету Міністрів України, а також при погіршенні ситуації, що склалася з пожежами або із забезпеченням протипожежного захисту відповідних населених пунктів і об'єктів, за розпорядженням головного державного інспектора України з пожежного нагляду.

3.12.4. Під час перевірки визначаються такі питання:

організація виконання вимог законодавства з питань пожежної безпеки;

наявність рішень та розпоряджень та ступінь їх виконання;

розроблення комплексних програм, планів, додаткових заходів, спрямованих на посилення пожежної безпеки;

розробка і виконання сезонних протипожежних заходів (на весняно-літній та осінньо-зимовий пожежонебезпечні періоди);

організація виконання державних та регіональних програм забезпечення пожежної безпеки, рішень постійних комісій центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, рад з безпечної життєдіяльності населення щодо посилення пожежної безпеки та їх фінансуваня;

проведення аналізу причин невиконання нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки;

наявність переліку потенційно небезпечних об'єктів (об'єктів з підвищеним рівнем вибухопожежонебезпеки), розміщених на відповідній території;

робота комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, а також рад з безпечної життєдіяльності населення;

ступінь виконання заходів, запропонованих приписами органів держпожнагляду;

забезпеченість населених пунктів необхідною кількістю пожежних підрозділів;

стан протипожежного водопостачання населених пунктів та об'єктів, стан протипожежного захисту будівель підвищеної поверховості;

робота структурних підрозділів щодо забезпечення пожежної безпеки підвідомчих об'єктів;

вирішення питань щодо створення у сільських населених пунктах, у яких відсутні підрозділи державної пожежної охорони, підрозділів місцевої та інших видів пожежної охорони;

вирішення питань щодо виділення коштів на фінансування та матеріально-технічне забезпечення підрозділів пожежної охорони тощо.

3.12.5. Органи держпожнагляду вносять пропозиції Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування щодо додаткового фінансування установ, закладів та підрозділів державної пожежної охорони і місцевої пожежної охорони, придбання пожежної техніки, будівництва та капітального ремонту будівель пожежних депо, оплати комунальних послуг та інших експлуатаційних витрат за рахунок коштів місцевих бюджетів відповідно до законодавства України.

Начальник Держпожбезпеки полковник внутрішньої служби

Е.М. Улинець

Додаток 1 до пункту 3.2.3 Інструкції з організації роботи органів державного пожежного нагляду - ЖУРНАЛ облiку об'єктiв

Додаток 2 до пункту 3.3.16 Інструкції з органiзацiї роботи органів державного пожежного нагляду - ПРИПИС на усунення порушень вимог пожежної безпеки

Додаток 3 до пункту 3.3.19 Інструкції з органiзацiї роботи органів державного пожежного нагляду - ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК протипожежного стану об'єкта

Додаток 4 до пункту 3.3.20 Інструкції з організації роботи органів державного пожежного нагляду - ВИМОГИ до змісту наглядової справи, її ведення та зберігання

Додаток 5 до пункту 3.3.20 Інструкції з організації роботи органів державного пожежного нагляду - ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ про об'єкти, які повинні бути відображені в наглядовій справі

Додаток 6 до пункту 3.4.1 Інструкції з органiзацiї роботи органів державного пожежного нагляду - ЖУРНАЛ обліку новобудов

Додаток 7 до пункту 3.4.1 Інструкції з організації роботи органів державного пожежного нагляду - ЖУРНАЛ обліку розглянутих проектів

Додаток 8 до пункту 3.4.1 Інструкції з органiзацiї роботи органів державного пожежного нагляду - ЖУРНАЛ обліку експертиз проектів

Додаток 9 до пункту 3.4.1 Інструкції з органiзацiї роботи органів державного пожежного нагляду - ЖУРНАЛ обліку роботи в архітектурно-технічних радах

Додаток 10 до пункту 3.4.1 Інструкції з органiзацiї роботи органів державного пожежного нагляду - ЖУРНАЛ обліку консультацій

Додаток 11 до пункту 3.4.1 Інструкції з організації роботи органів державного пожежного нагляду - ЖУРНАЛ обліку та перевірки проектних організацій

Додаток 12 до пункту 3.4.3.4 Інструкції з органiзацiї роботи органів державного пожежного нагляду - ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

Додаток 13 до пункту 3.4.3.4 Інструкції з організації роботи органів державного пожежного нагляду - ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

Додаток 14 до пункту 3.4.7.8 Інструкції з органiзацiї роботи органів державного пожежного нагляду - КОНТРОЛЬНИЙ ЛИСТ

Додаток 15 до пункту 3.9.3 Інструкції з організації роботи органів державного пожежного нагляду - ЖУРНАЛ обліку масово-роз'яснювальної роботи з питань пожежної безпеки через засоби масової інформації

Додатки можна закачати разом з інструкцією

 Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2021
Design and programming by Lemaryn