ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
260740
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
Указатель РАЗДЕЛЫ  //  Изобреталю и рационализатору  //  Нормативные документы  //  НАКАЗ N 116 від 28.07.95

НАКАЗ N 116 від 28.07.95

 НАКАЗ

N 116 від 28.07.95 Затверджено в Міністерстві
м.Київ юстиції України
2 серпня 1995 р.
vd950728 vn116 за N 276/812

Про затвердження Правил складання і
подання заявки на видачу свідоцтва
України на знак для товарів і послуг

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Держпатенту
N 72 ( z0416-97 ) від 20.08.97 )

Відповідно до Закону України "Про охорону прав на знаки для
товарів і послуг" від 15 грудня 1993 року N 3689-12 та на
виконання доручення Кабінету Міністрів України від 04.03.94 р.
N 3032/46 Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Правила складання і подання заявки на видачу
свідоцтва України на знак для товарів і послуг, що додаються.
2. Опублікувати зазначені Правила в офіційному бюлетені
Держпатенту України "Промислова власність".

Голова
Держпатенту України В.Л.Петров

Затверджені
наказом Держпатенту України
від 28 липня 1995 р. N 116
( В редакції Наказу Держпатенту N
72 ( z0416-97 ) від 20.08.97 )

Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу
свідоцтва України на знак для товарів і послуг

Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу
свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі - Правила)
розроблені відповідно до Закону України "Про охорону прав на знаки
для товарів і послуг" ( 3689-12 ) і визначають вимоги до заявки,
встановлюють правила подання та процедуру розгляду заявки на
видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг.

1. Загальні положення

1.1. В цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:
Закон - Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів
і послуг" ( 3689-12 );
Відомство - Державне патентне відомство України;
НДЦПЕ - Науково-дослідний центр патентної експертизи;
свідоцтво - свідоцтво України на знак для товарів і послуг;
особа - громадянин або юридична особа;
заявка - сукупність документів, необхідних для видачі
свідоцтва;
заявник - особа(и), яка(і) подала(и) заявку, або її (їх)
правонаступник(и);
пріоритет - першість у поданні заявки;
МКТП - Міжнародна класифікація товарів і послуг;
представник - представник, зареєстрований Відомством
відповідно до Положення про представників у справах
інтелектуальної власності (патентних повірених), затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1994 р. N 545
( 545-94-п ), або інша довірена особа;
Положення про порядок сплати зборів - Положення про порядок
сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на винаходи,
корисні моделі, промислові зразки та знаки для товарів і послуг,
затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня
1994 р. N 701 ( 701-94-п ), зі змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів від 20 березня 1995 р. N 196
( 196-95-п ), від 16 січня 1996 р. N 98 ( 98-96-п ) та від
14 серпня 1996 р. N 948 ( 948-96-п );
Паризька конвенція - Паризька конвенція про охорону
промислової власності ( 995_123 );
Мадридська угода - Мадридська угода про міжнародну реєстрацію
знаків;
Реєстр - Державний реєстр свідоцтв України на знаки для
товарів і послуг;
реєстрація - державна реєстрація знака Відомством;
ВОІВ - Всесвітня організація інтелектуальної власності.
1.2. Право на подачу заявки має особа, об'єднання осіб або їх
правонаступники.
1.3. Знак для товарів і послуг (далі - знак) - це позначення,
за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від однорідних
товарів і послуг інших осіб.
1.4. Об'єктами правової охорони можуть бути такі знаки:
словесні у вигляді слів або сполучень літер;
зображувальні у вигляді графічних композицій будь-яких форм
на площині;
об'ємні у вигляді фігур або їх композицій у трьох вимірах;
комбінації вищезазначених позначень.
Такі знаки можуть бути виконані у будь-якому кольорі чи
поєднанні кольорів.
Знак може бути звуковим, світловим, а також кольором чи
поєднанням кольорів тощо. Такі знаки реєструються Відомством при
наявності технічної можливості внесення їх до Реєстру та
оприлюднення інформації стосовно їх реєстрації.
1.5. Підставою для відмови в наданні правової охорони знака є
умови, які викладено в пункті 1 статті 5 та в статті 6 Закону.

2. Складання та подання заявки

2.1. Вимоги до заявки
2.1.1. Подання заявки.
Заявка на знак для товарів і послуг подається до Відомства на
адресу НДЦПЕ у письмовому вигляді.
За дорученням заявника заявка може бути подана через
представника.
2.1.2. Мова заявки
Заявка складається українською мовою. Якщо деякі документи
заявки викладено іншою мовою, ніж українська, то переклад цих
документів на українську мову слід надіслати до Відомства протягом
двох місяців від дати подання заявки.

Примітка. До 1 липня 1997 р. перелік товарів і/або послуг, для
яких знак заявляється на реєстрацію, може подаватися
російською мовою, при цьому заява має бути складена
українською мовою.

2.1.3. Вимога єдності
Заявка повинна стосуватися одного знака Позначення, що
відрізняється від заявленого позначення будь-яким елементом,
вважається іншим позначенням.
2.1.4. Склад заявки
Заявка повинна містити:
- заяву про реєстрацію знака;
- зображення знака, що заявляється;
- перелік товарів і послуг, для яких заявник просить
зареєструвати знак, згрупованих за МКТП;
- документи, що додаються до заявки.
До документів, що додаються до заявки, належать:
- документ про оплату збору за подання заявки, в тому числі
за експертизу, оформлений відповідно до вимог Положення про
порядок сплати зборів;
- копія попередньої заявки, засвідчена відомством країни
подання, якщо заявник бажає скористатись правом на пріоритет
згідно з пунктом 1 статті 9 Закону ( 3689-12 );
- документ, що підтверджує показ експонатів з використанням
заявленого знака на офіційній або на офіційно визнаній міжнародній
виставці, якщо заявник бажає скористатися правом пріоритету згідно
з пунктом 2 статті 9 Закону;
- довіреність на ім'я представника, якщо заявка подається
через такого;
- документи, що підтверджують право заявника на використання
у заявленому позначенні елементів, про які йдеться у пункті 1
статті 6 Закону ( 3689-12 );
- статут колективного знака, якщо заявником є об'єднання
осіб, що займаються виробництвом товарів або наданням послуг зі
спільними характерними ознаками, а заявку подано до набуття
чинності Закону і діловодство за нею не завершено на 1 липня
1994 року.
2.1.5. Відповідно до статті 23 Закону розміри, терміни і
порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на знаки,
встановлюються Положенням про порядок сплати зборів з урахуванням
змін та доповнень до нього.
2.1.6. Заяву про реєстрацію знака подають за формою, що
наведена у додатку до цих Правил. Всі розділи заяви повинні бути
заповнені. У тому разі, коли необхідні відомості за браком місця
не можуть бути повністю розміщені у відповідних розділах, їх
надають на додатковому аркуші із зазначенням у відповідному
розділі заяви - "див. на окремому аркуші".
2.1.7. Розділи, що розташовані над словом "Заява", призначені
для відміток НДЦПЕ і заявником не заповнюються.
2.1.8. У розділі під кодом (731) зазначаються відомості про
заявника: повне ім'я громадянина або повне найменування юридичної
особи (відповідно до установчого документа) та його адреса.
Повне найменування іноземної юридичної особи наводиться із
зазначенням організаційно-правового характеру юридичної особи.
Якщо іноземна юридична особа заснована згідно з законодавством
територіальної одиниці у складі держави, зазначається найменування
такої територіальної одиниці.
Повне ім'я або найменування іноземного заявника зазначається
транслітерацією літерами українського алфавіту.
Організаційно-правовий характер іноземної юридичної особи
зазначається транслітерацією в разі наявності труднощів з точним
перекладом на українську мову. Поряд у дужках повне ім'я або повне
найменування заявника наводяться мовою оригіналу.
Поштова адреса національного заявника має бути наведена
повністю у такій послідовності:
- поштовий індекс;
- область, район;
- назва населеного пункту;
- вулиця;
- номер будинку;
- код України згідно із стандартом ВОІВ ST.З (UA).
Адреса іноземних заявників має бути наведена українською
мовою з повнотою і послідовністю, зазначеною заявником. Назви
вулиць, майданів тощо, а також символи, які застосовуються поряд з
номерами в адресі, наводяться транслітерацією літерами
українського алфавіту. Поряд в дужках адреса наводиться мовою
оригіналу.
У цьому ж розділі для заявників - юридичних осіб України
зазначається ідентифікаційний код з Єдиного Державного реєстру
підприємств та організацій України.
Якщо заявником є фізична або юридична особа, що проживає чи
має постійне місцезнаходження поза межами України, зазначається
відповідний код держави двома буквами латинського алфавіту згідно
зі стандартом ВОІВ ST.З.
2.1.9. Якщо заявник має право на пріоритет, то в наступних
розділах заяви під кодами (310), (320), (330) та (230) слід
зробити відповідні позначки і навести необхідні