ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
260740
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
Указатель РАЗДЕЛЫ  //  Изобреталю и рационализатору  //  Нормативные документы  //  НАКАЗ N 198 від 18.03.2002

НАКАЗ N 198 від 18.03.2002

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 198 від 18.03.2002 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
29 березня 2002 р.
за N 313/6601

Про затвердження Правил розгляду заявки на
промисловий зразок

Відповідно до Закону України "Про охорону прав на промислові
зразки" ( 3688-12 ) Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Правила розгляду заявки на промисловий зразок
(далі - Правила), що додаються.

2. Державному департаменту інтелектуальної власності подати
ці Правила до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.

3. Державному департаменту інтелектуальної власності
опублікувати ці Правила в офіційному бюлетені "Промислова
власність".

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держпатенту
України "Про затвердження Правил проведення експертизи заявки на
промисловий зразок" від 11 липня 1995 року N 110 ( z0232-95 ),
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24 липня 1995 року
за N 232/768.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову
Державного департаменту інтелектуальної власності Паладія М.В.

В.о. Міністра В.О.Зайчук

Затверджено
Наказ Міністерства
освіти і науки України
18.03.2002 N 198

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 березня 2002 р.
за N 313/6601

Правила
розгляду заявки на промисловий зразок

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила, розроблені відповідно до Закону України "Про
охорону прав на промислові зразки" ( 3688-12 ) (далі - Закон),
Положення про Державний департамент інтелектуальної власності,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня
2000 року N 997 ( 997-2000-п ), Паризької конвенції про охорону
промислової власності від 20 березня 1883 року ( 995_123 ), яка є
чинною на території України з 25 грудня 1991 року (далі - Паризька
конвенція), установлюють порядок розгляду та експертизи заявок на
промислові зразки.

1.2. Визначення термінів та скорочень:
промисловий зразок - результат творчої діяльності людини в
галузі художнього конструювання;
заявка - сукупність документів, необхідних для видачі
патенту;
заявник - особа, яка подала заявку;
патент - патент України на промисловий зразок;
пріоритет заявки (пріоритет) - першість у поданні заявки;
представник - представник у справах інтелектуальної власності
(патентний повірений) або інша довірена особа;
МКПЗ - Міжнародна класифікація промислових зразків,
запроваджена Локарнською Угодою, підписаною під час Локарнської
дипломатичної конференції 8 жовтня 1968 року ( 995_b07 );
Держдепартамент - Державний департамент інтелектуальної
власності, що діє у складі Міністерства освіти і науки України;
Укрпатент - Державне підприємство "Український інститут
промислової власності" Міністерства освіти і науки України -
уповноважений державний заклад для розгляду і проведення
експертизи заявок;
Положення - Положення про порядок сплати зборів за дії,
пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності,
затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 22 травня
2001 року N 543 ( 543-2001-п ).
Правила складання - Правила складання та подання заявки на
промисловий зразок, затверджені наказом Міністерства освіти і
науки України від 18 лютого 2002 року N 110 ( z0226-02 ),
зареєстровані в Міністерстві юстиції України 6 березня 2002 року
за N 226/6514.

1.3. Об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи
розфарбування або їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд
промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та
ергономічних потреб.

2. Розгляд заявки за участю заявника

2.1. Заявник має право з власної ініціативи чи на запрошення
Укрпатенту особисто або через свого представника брати участь у
розгляді питань, що виникли під час проведення експертизи заявки.
Якщо ініціатива стосовно спільного розгляду питань, що виникли під
час проведення експертизи, належить заявнику, то він подає
письмове клопотання або домовляється про це за телефоном з
керівником відповідного експертного підрозділу Укрпатенту.

2.2. Розгляд питань, що виникли під час проведення експертизи
заявки, здійснюють шляхом переговорів чи експертної наради.

2.3. Якщо заявник прибув на переговори чи експертну нараду
без попереднього узгодження з Укрпатентом, то йому може бути
відмовлено в їх проведенні.

2.4. Переговори проводять щодо питань, які можуть бути
вирішені безпосередньо експертом і заявником.

2.5. Експертну нараду проводять щодо питань, які вимагають
участі ряду фахівців Укрпатенту.

2.6. Якщо від імені кількох заявників у розгляді питань, що
виникли під час проведення експертизи, бере участь один з них, то
він повинен мати довіреність від решти заявників на представництво
у переговорах чи експертній нараді.

2.7. Пропозиція щодо проведення переговорів чи експертної
наради, дата і час їх проведення можуть бути викладені в запиті
або повідомленні Укрпатенту чи узгоджені із заявником за
телефоном.

2.8. Сторона, яка в призначений час за збігом обставин не має
змоги взяти участь у переговорах чи експертній нараді, повідомляє
про це іншу сторону і узгоджує з нею іншу дату і час їх
проведення.

3. Попередній розгляд заявки

3.1. Заявці, що надійшла, надається реєстраційний номер і
проставляється дата надходження заявки.

3.2. Установлення дати подання заявки
3.2.1. Датою подання заявки є дата одержання Укрпатентом
матеріалів, що містять принаймні:
клопотання у довільній формі про видачу патенту, викладене
українською мовою;
відомості про заявника та його адресу, викладені українською
мовою;
зображення виробу, що дає уявлення про його зовнішній вигляд;
частину, яка зовнішньо нагадує опис промислового зразка,
викладену українською або іншою мовою. В останньому випадку для
збереження дати подання заявки переклад цієї частини на українську
мову повинен надійти до Держдепартаменту протягом двох місяців від
дати подання заявки.
3.2.2. Якщо на момент одержання матеріали заявки не
відповідають вимогам частини 1 статті 12 Закону ( 3688-12 ), то
про це повідомляється заявнику.
Для внесення змін до матеріалів надається два місяці від дати
одержання заявником повідомлення. Якщо у цей строк невідповідність
буде усунуто, то датою подання заявки буде дата одержання
Укрпатентом виправлених матеріалів. У противному разі заявка
вважається неподаною, про що заявнику надсилається повідомлення.
3.2.3. Якщо в заявці є посилання на креслення (схему, карту),
але таке креслення (схема, карта) не надійшло на дату одержання
Укрпатентом заявки, то про це заявнику надсилається повідомлення і
пропонується на його вибір надіслати креслення (схему, карту) чи
вилучити посилання на нього в заявці.
Якщо протягом двох місяців від дати одержання заявником
повідомлення креслення (схема, карта) надійде до Укрпатенту, то
датою подання заявки буде дата його одержання. Якщо в цей самий
строк заявник не зробить запропонованого йому вибору, то заявка
вважається неподаною, про що заявнику надсилається повідомлення.
3.2.4. Матеріали заявки перевіряються на наявність документа
про сплату збору за подання заявки в установленому відповідно до
Положення ( 543-2001-п ) розмірі. Якщо відповідно до законодавства
заявник має пільги зі сплати зборів, то перевіряється документ, що
підтверджує такі пільги.
При сплаті збору за подання заявки в розмірі, меншому, ніж
установлений для кількості варіантів промислового зразка, заявнику
повідомляють про необхідність дотримання відповідності розміру
збору кількості варіантів шляхом доплати збору або вилучення
варіантів.
3.2.5. Рішення про встановлення дати подання заявки
Держдепартамент надсилає заявнику за встановленою формою,
наведеною в додатку 1 до цих Правил, після надходження документа
про сплату збору за подання заявки. У разі порушення встановлених
вимог зазначене рішення не надсилається, а заявка вважається
відкликаною, про що заявнику надсилається повідомлення.

3.3. Установлення пріоритету
3.3.1. Заявник, який бажає скористатися правом пріоритету,
протягом трьох місяців від дати подання заявки до Держдепартаменту
подає заяву про пріоритет з посиланням на дату подання і номер
попередньої заявки та її копію, якщо ця заявка була подана в
іноземній державі - учасниці Паризької конвенції ( 995_123 ), з
перекладом на українську мову, або документ, що підтверджує показ
зазначеного промислового зразка на виставках, проведених на
території держави - учасниці Паризької конвенції. У межах цього
строку зазначені матеріали можуть бути змінені. Якщо ці матеріали
подано пізніше трьох місяців, то право на пріоритет заявки
вважається втраченим, про що заявнику надсилається повідомлення.
3.3.2. Щодо заявки в цілому чи її частини може бути заявлено
пріоритет кількох попередніх заявок. При цьому строки, початковою
датою яких є дата пріоритету, обчислюються від найбільш ранньої
дати пріоритету.
3.3.3. При встановленні дати пріоритету за попередньою
заявкою проводять перевірку відповідності промислового зразка,
який зображено в матеріалах попередньої заявки, промисловому
зразку, щодо якого заявляється пріоритет.
Пріоритет поширюється лише на ті ознаки промислового зразка,
які зазначені в попередній заявці, пріоритет якої заявлено.
3.3.4. При встановленні дати пріоритету промислового зразка,
використаного в експонаті, показаному на виставці, проводиться
перевірка документа, що підтверджує показ на виставці промислового
зразка, щодо якого заявляється пріоритет, на відповідність вимогам
пункту 11.3 Правил складання ( z0226-02 ).
3.3.5. Якщо суттєві ознаки промислового зразка, який
зображено в матеріалах попередньої заявки, не збігаються з
суттєвими ознаками промислового зразка, що заявляється, то право
на пріоритет не визнається, про що заявнику надсилається
повідомлення.
3.3.6. Якщо за попередньою заявкою діловодство в Укрпатенті
не завершено, то з надходженням заяви про пріоритет попередня
заявка вважається відкликаною в частині, на яку заявлено
пріоритет, про що заявнику надсилається повідомлення.

3.4. Листування щодо експертизи заявки ведеться заявником або
його представником з Укрпатентом за адресою: вул. Сім'ї Хохлових,
15, м. Київ, 04119. Матеріали, що надсилаються до Укрпатенту після
встановлення дати подання заявки, мають містити реєстраційний
номер заявки. Матеріали, що не містять реєстраційного номера
заявки, повертаються без розгляду, якщо заявку не може бути
ідентифіковано інакше.

3.5. Якщо заявка подана через представника, то перевіряється
відповідність оформлення довіреності вимогам пункту 1.5 Правил
складання ( z0226-02 ). Якщо заявником є іноземна особа, то заявка
подається тільки через патентного повіреного.

4. Експертиза заявки

4.1. Після встановлення дати подання заявки та за наявності
документа про сплату збору за подання заявки проводиться формальна
експертиза заявки під час якої:
визначається належність об'єкта, що заявляється, до об'єктів,
яким надається правова охорона;
перевіряється правильність оформлення документів заявки
відповідно до розділу 3 Правил складання ( z0226-02 ) та
відповідність матеріалів заявки вимогам статті 11 Закону
( 3688-12 );
проводиться класифікація об'єкта, що заявляється, відповідно
до МКПЗ;
перевіряється єдність промислового зразка.
4.1.1. Якщо об'єкт, що заявляється, не належить до об'єктів,
яким відповідно до статті 5 Закону надається правова охорона, то
заявнику надсилається рішення про відхилення заявки за
встан