ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
283091
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
Указатель РАЗДЕЛЫ  //  Винахіднику та раціоналізатору  //  Нормативні документи  //  ПОСТАНОВА від 27 серпня 1997 р. N 938 Київ

ПОСТАНОВА від 27 серпня 1997 р. N 938 Київ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 27 серпня 1997 р. N 938
Київ

Про затвердження Положення про
представників у справах інтелектуальної
власності (патентних повірених)

( Щодо змін додатково див. Постанову КМ
N 1183 ( 1183-2002-п ) від 19.08.2002 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Внести зміни і доповнення до Положення про представників у
справах інтелектуальної власності (патентних повірених),
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня
1994 р. N 545 ( 545-94-п ) (ЗП України, 1994 р., N 11, ст. 278,
1995 р., N 1, ст. 10), виклавши його у новій редакції (додається).

Прем'єр-міністр України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд.31

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 серпня 1994 р. N 545
(у редакції постанови Кабінету
Міністрів України
від 27 серпня 1997 р. N 938)

ПОЛОЖЕННЯ
про представників у справах інтелектуальної власності
(патентних повірених)

Загальна частина

1. Це Положення відповідно до законів України у сфері охорони
прав на об'єкти інтелектуальної власності визначає правовий статус
представників у справах інтелектуальної власності (патентних
повірених) і регулює відносини, пов'язані з набуттям, реалізацією
і припиненням права займатися діяльністю патентного повіреного.

2. Патентний повірений надає фізичним та юридичним особам
(далі - особи, які він представляє) допомогу і послуги, пов'язані
з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, представляє
інтереси зазначених осіб у Держпатенті та установах, що належать
до сфери його управління, а також судових органах, кредитних
установах, у відносинах з іншими фізичними та юридичними особами.

3. Патентний повірений повинен бути громадянином України,
який:

постійно проживає в Україні;
має повну вищу освіту, а також повну вищу освіту в сфері
охорони інтелектуальної власності;
має не менш як п'ятирічний досвід практичної роботи у сфері
охорони інтелектуальної власності;
склав кваліфікаційні екзамени, пройшов атестацію і одержав
свідоцтво на право займатися діяльністю патентного повіреного.

4. Не можуть бути патентними повіреними працівники
Держпатенту та установ, що належать до сфери його управління, а
також особи, яким це заборонено відповідно до законодавства.

5. Держпатент веде Державний реєстр представників у справах
інтелектуальної власності (патентних повірених)*. Патентному
повіреному, внесеному до Державного реєстру, присвоюється
реєстраційний номер.

----------------
* Далі - Державний реєстр.

Особи, не зареєстровані в Державному реєстрі, не можуть
іменувати себе патентними повіреними.

6. Держпатент забезпечує публікацію відомостей про патентних
повірених, внесених до Державного реєстру, в офіційному бюлетені
"Промислова власність".
Зазначені відомості щодо патентного повіреного, який працює
за наймом, зобов'язана подавати особа, яка уклала з ним трудовий
договір.

7. Патентний повірений має особисту печатку із зазначенням
свого прізвища та реєстраційного номера, а також розрахунковий та
інші рахунки в установах банків на території України.

8. Патентний повірений діє за дорученням особи, яку він
представляє. Це доручення засвідчується договором, довіреністю або
іншим документом, що підтверджує його повноваження відповідно до
законодавства.
Повноваження патентного повіреного можуть бути засвідчені
також шляхом зазначення його прізвища та реєстраційного номера в
заявці на видачу охоронного документа на об'єкт промислової
власності, якщо заявка підписана заявником.

9. Держпатент не відповідає за зобов'язаннями патентних
повірених.

Права патентного повіреного

10. Патентний повірений є незалежним під час виконання
професійних обов'язків і керується у своїй діяльності
законодавством та цим Положенням.

11. Патентний повірений має право згідно із законодавством, у
межах доручення особи, яку він представляє, виконувати всі
пов'язані з цим дії у відносинах з Держпатентом та установами, що
належать до сфери його управління, а також судовими органами,
кредитними установами, іншими фізичними та юридичними особами,
зокрема:

підписувати заяви, клопотання, описи, формули винаходів тощо;
подавати та одержувати матеріали, що стосуються охоронних
документів;
виконувати платіжні операції;
вносити зміни до опису винаходів і креслень;
відкликати заявки на видачу охоронних документів на об'єкти
промислової власності;
подавати доповнення, заперечення, скарги;
вживати заходів для підтримання чинності охоронних
документів;
проводити науково-дослідні роботи, частиною яких є патентні
дослідження;
представляти інтереси власників прав на об'єкти
інтелектуальної власності в державних і судових органах тощо.

12. Патентний повірений має право визначати порядок
ознайомлення з інформацією, яка є предметом його професійного,
ділового та іншого інтересу, включаючи належність її до категорії
конфіденційної, та встановлювати для неї систему захисту, якщо
інше не обумовлено законодавством та дорученням особи, яку він
представляє.

13. Патентний повірений має право за погодженням з особою,
яку він представляє, передавати свої повноваження іншому
патентному повіреному, якщо інше не передбачено дорученням. Про це
він повинен сповістити Держпатент.

14. Патентний повірений має право займатися своєю діяльністю
індивідуально або разом з іншими патентними повіреними, створювати
патентні агентства, фірми, бюро, контори тощо з правами юридичної
особи, а також працювати за наймом.

Обов'язки патентного повіреного

15. Патентний повірений зобов'язаний сумлінно виконувати свої
обов'язки і додержуватися вимог законодавства, захищати інтереси
особи, яку він представляє.

16. Патентний повірений зобов'язаний зберігати в таємниці
відомості, одержані ним під час здійснення своїх професійних
обов'язків, зокрема суть порушених особою, яку він представляє,
питань, зміст консультацій, порад, роз'яснень тощо.

17. Патентний повірений зобов'язаний відмовитися від надання
своїх послуг або припинити їх надання, якщо вони можуть бути
використані у справі, в якій він вже представляв або консультував
іншу особу з протилежними інтересами і конфлікт не був вирішений.

Набуття та припинення права займатися діяльністю
патентного повіреного

18. Атестацію та реєстрацію патентних повірених здійснює
Держпатент. Для проведення цієї роботи голова Держпатенту утворює
атестаційну та апеляційну комісії.
Атестаційна комісія затверджує порядок проведення
кваліфікаційних екзаменів, екзаменаційні завдання, призначає
екзаменаторів, приймає рішення про допуск осіб, які мають намір
займатися діяльністю патентних повірених (далі - кандидати у
патентні повірені), до екзаменів та їх атестацію.
Апеляційна комісія розглядає скарги кандидатів у патентні
повірені на рішення атестаційної комісії, здійснює контроль за
додержанням патентними повіреними вимог законодавства та цього
Положення.

19. Атестаційна та апеляційна комісії діють відповідно до
положень, які затверджуються головою Держпатенту. Організаційне
забезпечення діяльності цих комісій здійснює Держпатент.

20. За атестацію кандидатів у патентні повірені вноситься
плата, розмір якої визначається Держпатентом.

21. Кандидат у патентні повірені подає до Держпатенту заяву
про атестацію його як представника у справах інтелектуальної
власності (патентного повіреного), складену за зразком згідно з
додатком N 1, копії документів про освіту, документ про стаж
роботи у сфері охорони інтелектуальної власності, документ про
внесення плати за атестацію, а також (на розсуд кандидата) інші
документи, що характеризують рівень його професійних знань.

22. Кандидат у патентні повірені визначає спеціалізацію
майбутньої діяльності, яка враховується атестаційною комісією під
час проведення екзамену.
Дані про спеціалізацію патентного повіреного вносяться до
Державного реєстру та свідоцтва представника у справах
інтелектуальної власності (патентного повіреного) за зразком
згідно з додатком N 2.

23. Особи, які успішно склали екзамени, атестуються як
представники у справах інтелектуальної власності (патентні
повірені). Відповідне рішення атестаційної комісії затверджує
голова Держпатенту.

24. Особа, яка не склала кваліфікаційних екзаменів, має право
складати їх повторно через рік.

25. Рішення атестаційної комісії про відмову громадянину в
атестації як патентного повіреного може бути оскаржено в місячний
термін до апеляційної комісії Держпатенту. Апеляційна комісія
приймає відповідне рішення в місячний термін з дати одержання
скарги.
Рішення апеляційної комісії може бути оскаржено голові
Держпатенту, рішення якого є остаточним.

26. Особа, яка атестована як патентний повірений, подає до
Держпатенту заяву про її реєстрацію у Державному реєстрі та про
видачу свідоцтва представника у справах інтелектуальної власності
(патентного повіреного) за зразком згідно з додатком N 3.
Зазначена заява повинна бути подана не пізніш, як за один рік
з дати прийняття рішення атестаційною комісією Держпатенту. Якщо
заяву не подано у цей термін, заінтересована особа повинна пройти
атестацію повторно.

27. За реєстрацію та видачу свідоцтва представника у справах
інтелектуальної власності (патентного повіреного) сплачується
збір, розмір якого визначається Кабінетом Міністрів України.

28. Право займатися діяльністю патентного повіреного виникає
з дати внесення патентного повіреного до Державного реєстру.
Порядок ведення Державного реєстру визначається положенням
про нього, яке затверджується головою Держпатенту.

29. За порушення вимог законодавства України у сфері охорони
прав на об'єкти інтелектуальної власності і цього Положення
рішенням Держпатенту до патентного повіреного можуть бути
застосовані такі заходи:

попередження;
зупинення дії свідоцтва представника у справах
інтелектуальної власності (патентного повіреного) про право
займатися діяльністю патентного повіреного на період до одного
року;
скасування свідоцтва.

30. Свідоцтво представника у справах інтелектуальної
власності (патентного повіреного) може бути скасовано у разі:

клопотання патентного повіреного;
втрати патентним повіреним громадянства України;
виїзду патентного повіреного на постійне місце проживання за
межі України;
засудження патентного повіреного за вчинення злочину (після
набрання вироком чинності);
обмеження судом дієздатності або визнання патентного
повіреного недієздатним;
систематичного або грубого порушення патентним повіреним
вимог актів законодавства України про охорону прав на об'єкти
інтелектуальної власності та цього Положення.

Скасування свідоцтва тягне за собою припинення права
займатися діяльністю патентного повіреного.

Громадські об'єднання патентних повірених

31. Патентні повірені можуть об'єднуватися у громадські
організації згідно із законодавством.

Додаток N 1
до Положення про представників
у справах інтелектуальної власності
(патентних повірених)

Зразок

Голові Держпатенту України

Заява

Відповідно до Положення про представників у справах
інтелектуальної власності (патентних повірених), затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1997 р. N 938,
прошу атестувати мене як представника у справах інтелектуальної
власності (патентного повіреного).

Про себе повідомляю:

Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________________
__________________________________________________________________
Громадянство _____________________________________________________
Дата народження __________________________________________________
Постійне місце проживання ________________________________________
__________________________________________________________________
Освіта (назва навчальних закладів і рік закінчення) ______________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Досвід практичної роботи у сфері охорони інтелектуальної
власності:

------------------------------------------------------------------
|Зміст роботи (із зазначенням | Документи, що
Період роботи |підприємства, організації, | підтверджують
|установи та місця | стаж роботи
| розташування |
------------------+-----------------------------+-----------------
початок|закінчення| |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------

(у разі потреби - продовження на окремому аркуші)

Знання іноземних мов _____________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Спеціалізація діяльності патентного повіреного (бажане
підкреслити):
винаходи та корисні моделі; знаки для товарів і послуг;
промислові зразки; сорти рослин; юридичні послуги, інше
(зазначити) ______________________________________________________
__________________________________________________________________

Місце роботи, посада _____________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Адреса в межах України для листування, телефон, телекс, факс______
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Відомості про паспорт ____________________________________________
(серія, номер, коли і ким виданий)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

До заяви додаю:

1. Копію (ї) диплома (ів) про вищу освіту на
_________________ арк.

2. Копію (ї) диплома (свідоцтва) про освіту у сфері правової
охорони об'єктів інтелектуальної власності на
___________________________ арк.

3. Витяг із трудової книжки на ____________________арк.

4. Письмову інформацію про характер, обсяг та ефективність
моєї роботи у сфері охорони об'єктів інтелектуальної власності на
____________арк.

5. Документ про внесення плати за атестацію у розмірі
___________грн.

6. Інші документи (за бажанням кандидата) ___________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Дата Підпис

Додаток N 2
до Положення про представників у
справах інтелектуальної власності
(патентних повірених)

Зразок

Державний герб України
ДЕРЖПАТЕНТ УКРАЇНИ

Свідоцтво

ПРЕДСТАВНИКА У СПРАВАХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
(ПАТЕНТНОГО ПОВІРЕНОГО)
_____________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

зареєстрований(а) у Державному реєстрі представників у
справах інтелектуальної власності (патентних повірених)

"___" ________ 199_ р. за N _______

Спеціалізація діяльності представника у справах
інтелектуальної власності (патентного повіреного):

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Голова Держпатенту України

М.П.
"___" ___________ 199 р.

Додаток N З
до Положення про представників
у справах інтелектуальної власності
(патентних повірених)

Голові Держпатенту України
Зразок

На підставі рішення атестаційної комісії Держпатенту України
від ____________199__р. прошу зареєструвати мене як представника у
справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) та
видати свідоцтво представника у справах інтелектуальної власності
(патентного повіреного).

Про себе повідомляю:

Прізвище, ім'я, по батькові
__________________________________________________________________

Громадянство ________________________________________________

Дата народження _____________________________________________

Постійне місце проживання ___________________________________

Адреса в межах України для листування, телефон, телекс, факс
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Мова (мови), якою (ими) буду вести листування з іноземними
заявниками _______________________________________________________
Місце роботи, посада ________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Спеціалізація діяльності представника у справах
інтелектуальної власності (патентного повіреного):

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

До заяви додаю:

1. Копію рішення атестаційної комісії Держпатенту України.
2. Документ про сплату збору за реєстрацію та видачу
свідоцтва у розмірі ________________________________________ грн.

Дата Підпис

 Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2021
Design and programming by Lemaryn