ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
260740
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
Указатель РАЗДЕЛЫ  //  Изобреталю и рационализатору  //  Нормативные документы  //  ЗАКОН УКРАЇНИ Про охорону прав на промислові зразки

ЗАКОН УКРАЇНИ Про охорону прав на промислові зразки

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про охорону прав на промислові зразки

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 7, ст. 34 )

( Вводиться в дію Постановою ВР
N 3770-XII ( 3770-12 ) від 23.12.93, ВВР, 1994, N 7, ст. 35 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2188-III ( 2188-14 ) від 21.12.2000, ВВР, 2001, N 8, ст.37
N 2921-III ( 2921-14 ) від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 16, ст.114
N 34-IV ( 34-15 ) від 04.07.2002, ВВР, 2002, N 35, ст.256
N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247
N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 35, ст.271 )

( У тексті Закону слово "Відомство" замінено словом "Установа"
у відповідних відмінках згідно із Законом N 2188-III
( 2188-14 ) від 21.12.2000 )

Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв'язку з
набуттям і здійсненням права власності на промислові зразки в
Україні.

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення

У цьому Законі нижченаведене вживається у такому значенні:
Установа - центральний орган виконавчої влади з питань
правової охорони інтелектуальної власності; ( Абзац другий статті
1 в редакції Закону N 2188-III ( 2188-14 ) від 21.12.2000 )
промисловий зразок - результат творчої діяльності людини у
галузі художнього конструювання;
автор - людина, творчою працею якої створено промисловий
зразок;
патент - патент України на промисловий зразок;
запатентований промисловий зразок - промисловий зразок, на
який видано патент;
особа - фізична або юридична особа; ( Абзац сьомий статті 1
із змінами, внесеними згідно із Законом N 850-IV ( 850-15 ) від
22.05.2003 )
заявка - сукупність документів, необхідних для видачі
патенту;
заявник - особа, яка подала заявку чи набула прав заявника в
іншому встановленому законом порядку; ( Абзац дев'ятий статті 1 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 850-IV ( 850-15 ) від
22.05.2003 )
пріоритет заявки (пріоритет) - першість у поданні заявки;
дата пріоритету - дата подання заявки до Установи чи до
відповідного органу держави - учасниці Паризької конвенції про
охорону промислової власності, за якою заявлено пріоритет;
роботодавець - особа, яка найняла працівника за трудовим
договором (контрактом);
Реєстр - Державний реєстр патентів України на промислові
зразки;
Апеляційна палата - колегіальний орган Установи для розгляду
заперечень проти рішень Установи щодо набуття прав на об'єкти
інтелектуальної власності та інших питань, віднесених до її
компетенції цим Законом; ( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із
Законом N 2188-III ( 2188-14 ) від 21.12.2000, із змінами,
внесеними згідно із Законом N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003 )
заклад експертизи - уповноважений Установою державний заклад
(підприємство, організація) для розгляду і проведення експертизи
заявок; ( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 2188-III
( 2188-14 ) від 21.12.2000 )
державна система правової охорони інтелектуальної власності -
Установа і сукупність експертних, наукових, освітніх,
інформаційних та інших відповідної спеціалізації державних
закладів, що входять до сфери управління Установи. ( Статтю 1
доповнено абзацом згідно із Законом N 2188-III ( 2188-14 ) від
21.12.2000 )

Стаття 2. Повноваження Установи у сфері охорони прав на
промислові зразки

1. Установа забезпечує реалізацію державної політики у сфері
охорони прав на промислові зразки, для чого:
організовує приймання заявок, проведення їх експертизи,
приймає рішення щодо них;
видає патенти на промислові зразки, забезпечує їх державну
реєстрацію;
забезпечує опублікування офіційних відомостей про промислові
зразки;
здійснює міжнародне співробітництво у сфері правової охорони
інтелектуальної власності і представляє інтереси України з питань
охорони прав на промислові зразки в міжнародних організаціях
відповідно до чинного законодавства;
приймає в установленому порядку нормативно-правові акти у
межах своїх повноважень;
організовує інформаційну та видавничу діяльність у сфері
правової охорони інтелектуальної власності;
організовує науково-дослідні роботи з удосконалення
законодавства та організації діяльності у сфері правової охорони
інтелектуальної власності;
організовує роботу щодо перепідготовки кадрів державної
системи правової охорони інтелектуальної власності;
доручає закладам, що входять до державної системи правової
охорони інтелектуальної власності, відповідно до їх спеціалізації,
виконувати окремі завдання, що визначені цим Законом, Положенням
про Установу, іншими нормативно-правовими актами у сфері правової
охорони інтелектуальної власності;
виконує інші функції відповідно до Положення про неї,
затвердженого в установленому порядку.
2. Фінансування діяльності Установи провадиться за рахунок
коштів Державного бюджету України.
( Стаття 2 в редакції Закону N 2188-III ( 2188-14 ) від
21.12.2000 )

Стаття 3. Міжнародні договори

Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила,
ніж ті, що передбачені законодавством України про промислові
зразки, то застосовуються правила міжнародного договору.

Стаття 4. Права іноземних та інших осіб

1. Іноземні особи та особи без громадянства мають рівні з
особами України права, передбачені цим Законом, відповідно до
міжнародних договорів України чи на основі принципу взаємності.
2. Іноземні та інші особи, що проживають чи мають постійне
місцезнаходження поза межами України, у відносинах з Установою
реалізують свої права через представників, зареєстрованих згідно з
Положенням про представників у справах інтелектуальної власності,
яке затверджується Кабінетом Міністрів України.

Розділ II

ПРАВОВА ОХОРОНА ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ

Стаття 5. Умови надання правової охорони

1. Правова охорона надається промисловому зразку, що не
суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та
відповідає умовам патентоспроможності. ( Пункт 1 статті 5 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 850-IV ( 850-15 ) від
22.05.2003 )
2. Об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи
розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд
промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та
ергономічних потреб.
3. Згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону:
об'єкти архітектури (крім малих архітектурних форм),
промислові, гідротехнічні та інші стаціонарні споруди;
друкована продукція як така;
об'єкти нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипких або
подібних до них речовин тощо. ( Абзац четвертий пункту 3 статті 5
із змінами, внесеними згідно із Законом N 850-IV ( 850-15 ) від
22.05.2003 )

( Пункт 4 статті 5 виключено на підставі Закону N 850-IV
( 850-15 ) від 22.05.2003 )

5. Право власності на промисловий зразок засвідчується
патентом.
Строк дії патенту на промисловий зразок становить 10 років
від дати подання заявки до Установи і продовжується Установою за
клопотанням власника патенту, але не більш як на п'ять років.
Дія патенту припиняється достроково за умов, викладених у
статті 24 цього Закону.
6. Обсяг правової охорони, що надається, визначається
сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на
зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру, і
засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до
Реєстру зображення виробу.
Тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в
межах його опису.
( Пункт 6 статті 5 в редакції Закону N 850-IV ( 850-15 ) від
22.05.2003 )

Стаття 6. Умови патентоспроможності промислового зразка

1. Промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності,
якщо він є новим. ( Пункт 1 статті 6 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003 )
2. Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його
суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання
заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її
пріоритету. Крім того, у процесі встановлення новизни промислового
зразка береться до уваги зміст усіх раніше одержаних Установою
заявок, за винятком тих, що на зазначену дату вважаються
відкликаними, відкликані або за ними Установою прийняті рішення
про відмову у видачі патентів і вичерпані можливості оскарження
таких рішень. ( Пункт 2 статті 6 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003 )
3. На визнання промислового зразка патентоспроможним не
впливає розкриття інформації про нього автором або особою, яка
одержала від автора прямо чи опосередковано таку інформацію
протягом шести місяців до дати подання заявки до Установи або,
якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. При цьому
обов'язок доведення обставин розкриття інформації покладається на
особу, заінтересовану у застосуванні цього пункту.

( Пункт 4 статті 6 виключено на підставі Закону N 850-IV
( 850-15 ) від 22.05.2003 )

Розділ III

ПРАВО НА ОДЕРЖАННЯ ПАТЕНТУ

Стаття 7. Право автора

1. Право на одержання патенту має автор або його спадкоємець,
якщо інше не передбачено цим Законом.
2. Автори, які створили промисловий зразок спільною працею,
мають рівні права на одержання патенту, якщо інше не передбачено
угодою між ними.
3. У разі перегляду умов угоди щодо складу авторів Установа
за спільним клопотанням осіб, зазначених у заявці як автори, а
також авторів, не зазначених у заявці як такі, вносить зміни до
відповідних документів у порядку, що встановлюється Установою.
4. Автору промислового зразка належить право авторства, яке є
невідчужуваним особистим правом і охороняється безстроково.

Стаття 8. Право роботодавця

1. Право на одержання патенту має роботодавець, якщо
промисловий зразок створено у зв'язку з виконанням службових
обов'язків чи доручення роботодавця, за умови, що трудовим
договором (контрактом) не передбачено інше. Роботодавець повинен
укласти письмовий договір з автором і за його умовами видати
винагороду автору відповідно до економічної цінності промислового
зразка та іншої вигоди, одержаної роботодавцем від промислового
зразка.
Спори щодо умов одержання винагороди та її розміру
розв'язуються у судовому порядку.
2. Автор промислового зразка подає роботодавцю письмове
повідомлення про створений ним промисловий зразок з матеріалами,
що розкривають суть промислового зразка досить ясно і повно.
Якщо роботодавець протягом чотирьох місяців від дати
одержання цього повідомлення не подасть заявки до Установи, то
право на одержання патенту переходить до автора.

Стаття 9. Право правонаступника

Право на одержання патенту має відповідно правонаступник
автора або роботодавця.

Стаття 10. Право першого заявника

Право на одержання патенту на промисловий зразок, створений
роздільною працею, належить заявнику, заявка якого має більш ранню
дату подання до Установи або, якщо заявлено пріоритет, більш ранню
дату пріоритету, за умови, що вказана заявка не вважається
відкликаною, не відкликана або за нею Установою не прийняте
рішення про відмову у видачі патенту, можливості оскарження якого
вичерпані. ( Стаття 10 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003 )

Розділ IV

ПОРЯДОК ОДЕРЖАННЯ ПАТЕНТУ

Стаття 11. Заявка

1. Особа, яка бажає одержати патент і має на це право, подає
до Установи заявку.
2. За дорученням заявника заявку може бути подано через
представника у справах інтелектуальної власності або іншу довірен