ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
260740
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
Указатель РАЗДЕЛЫ  //  Изобреталю и рационализатору  //  Нормативные документы  //  ЗАКОН УКРАЇНИ Про охорону прав на знаки для товарів і послуг

ЗАКОН УКРАЇНИ Про охорону прав на знаки для товарів і послуг

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про охорону прав на знаки для товарів і послуг

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 7, ст. 36 )

{ Вводиться в дію Постановою ВР
N 3771-XII ( 3771-12 ) від 23.12.93, ВВР, 1994, N 7, ст. 37 }

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 751-XIV ( 751-14 ) від 16.06.99, ВВР, 1999, N 32, ст.266
N 2188-III ( 2188-14 ) від 21.12.2000, ВВР, 2001, N 8, ст.37
N 2783-III ( 2783-14 ) від 15.11.2001, ВВР, 2002, N 7, ст.51
N 2921-III ( 2921-14 ) від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 16, ст.114
N 34-IV ( 34-15 ) від 04.07.2002, ВВР, 2002, N 35, ст.256
N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247
N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 35, ст.271
N 254-VI ( 254-17 ) від 10.04.2008, ВВР, 2008, N 23, ст.217 }

{ У тексті Закону слово "Відомство" замінено словом
"Установа" у відповідних відмінках із Законом
N 2188-III ( 2188-14 ) від 21.12.2000 }

Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв'язку з
набуттям і здійсненням права власності на знаки для товарів і
послуг (далі - знак) в Україні.

Р о з д і л I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення

У цьому Законі нижченаведене вживається у такому значенні:
Установа - центральний орган виконавчої влади з питань
правової охорони інтелектуальної власності; ( Абзац другий
статті 1 в редакції Закону N 2188-III ( 2188-14 ) від 21.12.2000 )
особа - фізична або юридична особа; ( Абзац третій статті 1
із змінами, внесеними згідно із Законом N 850-IV ( 850-15 ) від
22.05.2003 )
знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб
відрізняються від товарів і послуг інших осіб; ( Абзац четвертий
статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 850-IV
( 850-15 ) від 22.05.2003 )
свідоцтво - свідоцтво України на знак для товарів і послуг;
зареєстрований знак - знак, на який видано свідоцтво;
заявка - сукупність документів, необхідних для видачі
свідоцтва;
заявник - особа, яка подала заявку чи набула прав заявника в
іншому встановленому законом порядку; ( Абзац восьмий статті 1 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 850-IV ( 850-15 ) від
22.05.2003 )
пріоритет заявки (пріоритет) - першість у поданні заявки;
дата пріоритету - дата подання заявки до Установи чи до
відповідного органу держави - учасниці Паризької конвенції про
охорону промислової власності, за якою заявлено пріоритет;
Реєстр - Державний реєстр свідоцтв України на знаки для
товарів і послуг;
Апеляційна палата - колегіальний орган Установи для розгляду
заперечень проти рішень Установи щодо набуття прав на об'єкти
інтелектуальної власності та інших питань, віднесених до її
компетенції цим Законом; ( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із
Законом N 2188-III ( 2188-14 ) від 21.12.2000, із змінами,
внесеними згідно із Законом N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003 )
заклад експертизи - уповноважений Установою державний заклад
(підприємство, організація) для розгляду і проведення експертизи
заявок; ( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 2188-III
( 2188-14 ) від 21.12.2000 )
державна система правової охорони інтелектуальної власності -
Установа і сукупність експертних, наукових, освітніх,
інформаційних та інших відповідної спеціалізації державних
закладів, що входять до сфери управління Установи; ( Статтю 1
доповнено абзацом згідно із Законом N 2188-III ( 2188-14 ) від
21.12.2000 )
доменне ім'я - ім'я, що використовується для адресації
комп'ютерів і ресурсів в Інтернеті; ( Статтю 1 доповнено абзацом
згідно із Законом N 34-IV ( 34-15 ) від 04.07.2002 )
МКТП - Міжнародна класифікація товарів і послуг для
реєстрації знаків. ( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом
N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003 )

Стаття 2. Повноваження Установи у сфері охорони прав на
знаки для товарів і послуг

1. Установа забезпечує реалізацію державної політики у сфері
охорони прав на знаки для товарів і послуг, для чого:
організовує приймання заявок, проведення їх експертизи,
приймає рішення щодо них;
видає свідоцтва на знаки для товарів і послуг, забезпечує їх
державну реєстрацію;
забезпечує опублікування офіційних відомостей про знаки для
товарів і послуг;
здійснює міжнародне співробітництво у сфері правової охорони
інтелектуальної власності і представляє інтереси України з питань
охорони прав на знаки для товарів і послуг в міжнародних
організаціях відповідно до чинного законодавства;
приймає в установленому порядку нормативно-правові акти у
межах своїх повноважень;
організовує інформаційну та видавничу діяльність у сфері
правової охорони інтелектуальної власності;
організовує науково-дослідні роботи з удосконалення
законодавства та організації діяльності у сфері правової охорони
інтелектуальної власності;
організовує роботу щодо перепідготовки кадрів державної
системи правової охорони інтелектуальної власності;
доручає закладам, що входять до державної системи правової
охорони інтелектуальної власності, відповідно до їх спеціалізації
виконувати окремі завдання, визначені цим Законом, Положенням про
Установу, іншими нормативно-правовими актами у сфері правової
охорони інтелектуальної власності;
виконує інші функції відповідно до Положення про неї,
затвердженого в установленому порядку.
2. Фінансування діяльності Установи провадиться за рахунок
коштів Державного бюджету України.
( Стаття 2 в редакції Закону N 2188-III ( 2188-14 ) від
21.12.2000 )

Стаття 3. Міжнародні договори

Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила,
ніж ті, що передбачені законодавством України про знаки, то
застосовуються правила міжнародного договору.

Стаття 4. Права іноземних та інших осіб

1. Іноземні особи та особи без громадянства мають рівні з
особами України права, передбачені цим Законом, відповідно до
міжнародних договорів України чи на основі принципу взаємності.
2. Іноземні та інші особи, що проживають чи мають постійне
місцезнаходження поза межами України, у відносинах з Установою
реалізують свої права через представників, зареєстрованих згідно з
Положенням про представників у справах інтелектуальної власності,
яке затверджується Кабінетом Міністрів України.

Р о з д і л II

ПРАВОВА ОХОРОНА ЗНАКІВ

Стаття 5. Умови надання правової охорони

1. Правова охорона надається знаку, який не суперечить
публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не
поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони,
встановлені цим Законом.

2. Об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка
комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема,
слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні
елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка
комбінація таких позначень.

3. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Строк
дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки до
Установи і продовжується Установою за клопотанням власника
свідоцтва щоразу на 10 років, за умови сплати збору в порядку,
встановленому пунктом 2 статті 18 цього Закону. Порядок
продовження строку дії свідоцтва встановлюється Установою.

Дія свідоцтва припиняється достроково за умов, викладених у
статті 18 цього Закону.

4. Обсяг правової охорони, що надається, визначається
зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до
Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією
внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і
послуг.

5. Право на одержання свідоцтва у порядку, встановленому цим
Законом, має будь-яка особа, об'єднання осіб або їх
правонаступники.

6. Право на одержання свідоцтва має заявник, заявка якого має
більш ранню дату подання до Установи або, якщо заявлено пріоритет,
більш ранню дату пріоритету, за умови, що вказана заявка не
вважається відкликаною, не відкликана або за нею Установою не
прийнято рішення про відмову в реєстрації знака, можливості
оскарження якого вичерпані.
( Стаття 5 в редакції Закону N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003 )

Стаття 6. Підстави для відмови в наданні правової охорони

1. Згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону
позначення, які зображують або імітують:

державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми);

офіційні назви держав;

емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних
міжурядових організацій;

офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки;

нагороди та інші відзнаки.

Такі позначення можуть бути включені до знака як елементи, що
не охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного
органу або їх власників. Компетентним органом щодо назви держави є
колегіальний орган, утворений Установою.

2. Згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону
також позначення, які:

звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої
внаслідок їх використання;

складаються лише з позначень, що є загальновживаними як
позначення товарів і послуг певного виду;

складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при
використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у
зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість,
властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час
виготовлення чи збуту товарів або надання послуг;

є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо
товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу;

складаються лише з позначень, що є загальновживаними
символами і термінами;

відображають лише форму, що обумовлена природним станом
товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка
надає товарові істотної цінності.

Позначення, вказані в абзацах другому, третьому, четвертому,
шостому та сьомому цього пункту, можуть бути внесені до знака як
елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого
положення в зображенні знака.

3. Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є
тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:

знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в
Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними
товарів і послуг;

знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації
на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна,
зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті
6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності
( 995_123 );

фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать
іншим особам, які одержали право на них до дати подання до
Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і
послуг;

кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі
спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до
Закону України "Про охорону прав на зазначення походження
товарів" ( 752-14 ). Такі позначення можуть бути лише елементами,
що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися
вказаними зазначеннями;

знаками відповідності (сертифікаційними знаками),
зареєстрованими у встановленому порядку.

4. Не реєструються як знаки позначення, які відтворюють:

промислові зразки, права на які належать в Україні іншим
особам;

назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва
або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без
згоди власників авторського права або їх правонаступників;

прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і
факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди.
( Стаття 6 із змінами, внесеними згідно із Законами N 751-XIV
( 751-14 ) від 16.06.99, N 2783-III ( 2783-14 ) від 15.11.2001, в
редакції Закону N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003 )

Р о з д і л III

ПОРЯДОК ОДЕРЖАННЯ СВІДОЦТВА

Стаття 7. Заявка

1. Особа, яка бажає одержати свідоцтво, подає до Установи
заявку.
2. За дорученням заявника заявку може бути подано через
представника у справах інтелектуальної власності або іншу довірену
особу.
3. Заявка повинна стосуватися одного знака.
4. Заявка складається українською мовою і повинна містити:
заяву про реєстрацію знака;
зображення позначення, що заявляється;
перелік товарів і послуг, для яких заявник просить
зареєструвати знак, згрупованих за МКТП. ( Абзац четвертий пункту
4 статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 850-IV
( 850-15 ) від 22.05.2003 )
5. У заяві про реєстрацію знака необхідно вказати заявника
(заявників) та його адресу.
6. Якщо заявник просить охорону кольору чи поєднання кольорів
як розрізняльної ознаки свого знака, то він зобов'язаний:
заявити про це і вказати в заяві колір чи поєднання кольорів,
охорону яких він просить;
подати в заявці кольорові зображення вказаного знака.
Кількість примірників таких зображень встановлюється Установою.
7. Інші вимоги до документів заявки визначаються Установою.
8. За подання заявки сплачується збір, розмір якого
встановлюється з урахуванням кількості класів МКТП, якими
охоплюються зазначені в заявці товари і послуги. Документ про
сплату збору повинен надійти до Установи разом з заявкою або
протягом двох місяців від дати подання заявки. Цей строк
продовжується, але не більше ніж на шість місяців, якщо до його
спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його
подання. ( Пункт 8 статті 7 в редакції Закону N 850-IV ( 850-15 )
від 22.05.2003 )

Стаття 8. Дата подання заявки

1. Датою подання заявки є дата одержання Установою
матеріалів, що містять принаймні:

клопотання у довільній формі про реєстрацію знака, викладене
українською мовою;

відомості про заявника та його адресу, викладені українською
мовою;

достатньо чітке зображення позначення, що заявляється;

перелік товарів і послуг, для яких заявляється знак.

2. Дата подання заявки встановлюється згідно з пунктами 10 та
11 статті 10 цього Закону.

3. Після встановлення дати подання заявки будь-яка особа має
право ознайомитися з матеріалами заявки в порядку, встановленому
Установою. За ознайомлення з матеріалами заявки сплачується збір.
( Стаття 8 в редакції Закону N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003 )

Стаття 9. Пріоритет

1. Заявник має право на пріоритет попередньої заявки на такий
же знак протягом шести місяців від дати подання попередньої заявки
до Установи чи до відповідного органу держави - учасниці Паризької
конвенції про охорону промислової власності, якщо на попередню
заявку не заявлено пріоритет.
2. Пріоритет знака, використаного в експонаті, показаному на
офіційних або офіційно визнаних міжнародних виставках, п