ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
283091
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
Указатель РАЗДЕЛЫ  //  Винахіднику та раціоналізатору  //  Нормативні документи  //  НАКАЗ N 298 від 13.05.2002

НАКАЗ N 298 від 13.05.2002

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 298 від 13.05.2002 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
27 травня 2002 р.
за N 453/6741

Про затвердження Інструкції про порядок продовження
строку дії патенту на винахід, об'єктом якого є
засіб, використання якого потребує дозволу
компетентного органу

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки
N 200 ( z0395-05 ) від 04.04.2005 )

Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України "Про
охорону прав на винаходи і корисні моделі" ( 3687-12 )
Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Інструкції про порядок продовження строку дії
патенту на винахід, об'єктом якого є засіб, використання якого
потребує дозволу компетентного органу (далі - Інструкція), що
додається.

2. Державному департаменту інтелектуальної власності подати
цю Інструкцію до Міністерства юстиції України на державну
реєстрацію.

3. Державному департаменту інтелектуальної власності
опублікувати цю Інструкцію в офіційному бюлетені "Промислова
власність".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову
Державного департаменту інтелектуальної власності Паладія М.В.

Міністр В.Г.Кремень

Затверджено
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13.05.2002 N 298

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 травня 2002 р.
за N 453/6741

Інструкція
про порядок продовження строку дії патенту на винахід,
об'єктом якого є засіб, використання якого потребує
дозволу компетентного органу

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція, розроблена відповідно до частини
четвертої статті 6 Закону України "Про охорону прав на винаходи і
корисні моделі" ( 3687-12 ), встановлює порядок продовження строку
дії патенту на винахід, об'єктом якого є лікарський засіб, засіб
захисту тварин, засіб захисту рослин тощо (далі - засіб),
використання якого потребує дозволу відповідного компетентного
органу, та визначає вимоги до клопотання про продовження строку
дії патенту на винахід, об'єктом якого є такий засіб (далі -
клопотання), порядок розгляду клопотання.

1.2. Строк дії патенту на винахід, об'єктом якого є засіб,
використання якого потребує дозволу відповідного компетентного
органу (далі - патент), може бути продовжено на строк, що дорівнює
періоду між датою подання заявки на винахід та датою одержання
такого дозволу, але не більше ніж на 5 років.

1.3. Власник патенту подає клопотання до Державного
департаменту інтелектуальної власності (далі - Держдепартамент),
що діє в складі Міністерства освіти і науки України. За подання
клопотання сплачується збір відповідно до Порядку сплати зборів за
дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної
власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
23 грудня 2004 року N 1716 ( 1716-2004-п ). ( Пункт 1.3 розділу 1
із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
N 200 ( z0395-05 ) від 04.04.2005 )

1.4. За дорученням власника патенту клопотання може бути
подано через представника у справах інтелектуальної власності
(патентного повіреного) або іншу довірену особу.

1.5. Збір за подання клопотання має бути сплачено та
клопотання має бути подано до Держдепартаменту не пізніше ніж за 6
місяців до закінчення строку дії патенту. ( Пункт 1.5 розділу 1 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
N 200 ( z0395-05 ) від 04.04.2005 )

2. Вимоги до клопотання

2.1. Клопотання викладається в довільній формі українською
мовою, має стосуватися одного патенту і містити:
- номер патенту;
- номер та дату подання заявки на винахід;
- назву винаходу;
- повне ім'я фізичної особи або найменування юридичної особи
- власника патенту, його місце проживання або місцезнаходження;
- адресу для листування.

2.2. Клопотання підписується власником патенту.
Якщо патент належить кільком особам, то клопотання
підписується всіма власниками.
Якщо власником патенту є юридична особа, то клопотання
підписує особа, яка має на це повноваження. Підпис складається з
повного найменування посади особи, яка підписує клопотання,
особистого підпису, ініціалів, прізвища, дати і скріплюється
печаткою.
2.3. До клопотання додаються:
- завірена копія документа, що надає дозвіл на використання
засобу, виданого компетентним органом (копія реєстраційного
посвідчення тощо);
- довіреність, оформлена з дотриманням вимог чинного
законодавства, якщо клопотання за дорученням власника патенту
подає представник у справах інтелектуальної власності або інша
довірена особа.

3. Розгляд клопотання, прийняття рішення та внесення
до реєстру відомостей

3.1. Клопотання розглядається протягом одного місяця від дати
його надходження до Держдепартаменту.

3.2. У разі відповідності клопотання та документів, що
додаються до нього, вимогам, зазначеним у розділах 1 і 2 цієї
Інструкції, Держдепартамент приймає рішення про продовження строку
дії патенту (додаток 1).

3.3. На підставі прийнятого рішення про продовження строку
дії патенту Держдепартамент уносить відомості щодо продовження
строку дії патенту до реєстру в порядку, встановленому Положенням
про Державний реєстр патентів і деклараційних патентів України на
винаходи, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України
від 12.04.2001 N 291 ( z0379-01 ) та зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 28.04.2001 за N 379/5570 (далі - Положення), та
публікує відомості про це в офіційному бюлетені "Промислова
власність".

3.4. Доповнення до патенту на винахід за формою, наведеною в
додатку 1 до Положення, щодо продовження строку дії патенту
видається або надсилається його власнику за адресою, зазначеною в
клопотанні.

3.5. У разі невідповідності клопотання вимогам, зазначеним у
розділах 1 і 2 цієї Інструкції, або в разі виникнення
обгрунтованих сумнівів щодо вірогідності інформації, що містять
подані документи, Держдепартамент направляє власнику патенту
повідомлення із зазначенням невідповідностей та/або запитом про
надання додаткових документів, необхідних для прийняття рішення.

3.6. Власнику патенту надається 2 місяці від дати одержання
ним повідомлення або запиту Держдепартаменту для усунення
невідповідностей та/або надання додаткових документів. Якщо
власник у встановлений строк надасть відповідь та/або додаткові
документи, то Держдепартамент розглядає їх протягом місяця від
дати надходження.

3.7. Рішення про відмову в продовженні строку дії патенту
(додаток 2) приймається, якщо:
- клопотання та документи, що додаються до нього, не
відповідають вимогам, зазначеним у розділах 1 і 2 Інструкції;
- пропущено строк, установлений пунктом 1.5 Інструкції;
- пропущено строк, установлений пунктом 3.6 Інструкції;
- патент визнано недійсним;
- дію патенту припинено.

3.8. Рішення про відмову в продовженні строку дії патенту
Держдепартамент надає або направляє власнику патенту за адресою,
зазначеною в клопотанні.

Начальник управління
промислової власності Л.А.Цибенко

Додаток 1
до пункту 3.2 Інструкції
про порядок продовження
строку дії патенту на
винахід, об'єктом якого
є засіб, використання
якого потребує дозволу
компетентного органу

Рішення

"___" ________________ 200_ р.

Державний департамент інтелектуальної власності розглянув
клопотання про продовження строку дії патенту України на винахід
N ___________________
__________________________________________________________________
(назва винаходу)
власника патенту _________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне
__________________________________________________________________
офіційне найменування юридичної особи, адреса для листування)

і прийняв рішення продовжити строк дії патенту до "___"
___________ 200_ р. та внести відповідні відомості до Державного
реєстру патентів і деклараційних патентів України на винаходи.

Дата внесення відомостей до Державного
реєстру патентів і деклараційних
патентів України на винаходи "___" ____________ 200_ р.

Голова Держдепартаменту ________________ (Ініціали, прізвище)
(підпис)

М.П.

Начальник управління
промислової власності Л.А.Цибенко

Додаток 2
до пункту 3.7 Інструкції
про порядок продовження
строку дії патенту на
винахід, об'єктом якого є
засіб, використання якого
потребує дозволу
компетентного органу

Рішення

"___" ________________ 200_ р.

Державний департамент інтелектуальної власності розглянув
клопотання про продовження строку дії патенту України на винахід
N ___________________
__________________________________________________________________
(назва винаходу)
власника патенту _________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне
__________________________________________________________________
офіційне найменування юридичної особи, адреса для листування)

і прийняв рішення про відмову в продовженні строку дії патенту,
оскільки:
- клопотання та документи, що додаються до нього, не
відповідають вимогам, зазначеним у розділах 1 і 2 Інструкції;
- пропущено строк, установлений пунктом 1.5 Інструкції;
- пропущено строк, установлений пунктом 3.6 Інструкції;
- патент визнано недійсним;
- дію патенту припинено.

Голова Держдепартаменту ________________ (Ініціали, прізвище)
(підпис)

М.П.

Начальник управління
промислової власності Л.А.Цибенко

 Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2021
Design and programming by Lemaryn