ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
260740
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
Указатель РАЗДЕЛЫ  //  Изобреталю и рационализатору  //  Нормативные документы  //  НАКАЗ N 521 від 16.07.2001

НАКАЗ N 521 від 16.07.2001

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 521 від 16.07.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 липня 2001 р.
за N 644/5835

Про затвердження Інструкції про подання, розгляд,
публікацію та внесення до реєстру відомостей про
передачу права власності на винахід (корисну модель) та
видачу ліцензії на використання винаходу
(корисної моделі)

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
освіти і науки
N 688 ( z0950-03 ) від 13.10.2003
N 54 ( z0351-08 ) від 31.01.2008 }

Відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи і
корисні моделі" ( 3687-12 ) Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Інструкцію про подання, розгляд, публікацію та
внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на
винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання
винаходу (корисної моделі) (далі - Інструкція), що додається.
2. Державному департаменту інтелектуальної власності подати
цю Інструкцію до Міністерства юстиції України на державну
реєстрацію.
3. Державному департаменту інтелектуальної власності
опублікувати цю Інструкцію в офіційному бюлетені "Промислова
власність".
4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
освіти і науки України "Про затвердження Інструкції про розгляд та
реєстрацію договору про передачу права власності на винахід
(корисну модель) та ліцензійного договору на використання винаходу
(корисної моделі)" від 18 вересня 2000 року N 451 ( z0675-00 ),
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 2 жовтня 2000 року
за N 675/4896.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову
Державного департаменту інтелектуальної власності Паладія М.В.

Міністр В.Г. Кремень

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16.07.2001 р. N 521

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 липня 2001 р.
за N 644/5835

ІНСТРУКЦІЯ
про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру
відомостей про передачу права власності на винахід (корисну
модель) та видачу ліцензії на використання
винаходу (корисної моделі)

Загальні положення

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України
"Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" ( 3687-12 ) (далі
- Закон), Положення про Державний департамент інтелектуальної
власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
20 червня 2000 року N 997 ( 997-2000-п ), визначає процедуру
подання до Державного департаменту інтелектуальної власності
(далі - Держдепартамент), що діє у складі Міністерства освіти і
науки України, розгляду, публікації та внесення до Державного
реєстру патентів України на винаходи або Державного реєстру
патентів України на корисні моделі (далі - реєстр) відомостей про
передачу права власності на винахід (корисну модель) та надання
дозволу (видачу ліцензії) на використання винаходу (корисної
моделі).
{ Пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з Наказами МОН N 688
( z0950-03 ) від 13.10.2003, N 54 ( z0351-08 ) від 31.01.2008 }

1.2. Передача права власності на винахід (корисну модель)
здійснюється на підставі договору про передачу права власності на
винахід (корисну модель) (далі - договір).
Видача ліцензії на використання винаходу (корисної моделі)
здійснюється на підставі ліцензійного договору на використання
винаходу (корисної моделі) (далі - ліцензійний договір).
Передача права власності на винахід (корисну модель) та
надання ліцензії на використання винаходу (корисної моделі)
здійснюються в межах строку дії патенту України на винахід,
деклараційного патенту України на винахід, деклараційного патенту
України на корисну модель (далі - патент).

1.3. Договір та ліцензійний договір уважаються дійсними, якщо
вони укладені в письмовій формі і підписані сторонами.

( Пункт 1.4. виключено на підставі Наказу МОН N 688
( z0950-03 ) від 13.10.2003 )

1.4. На підставі ліцензійного договору може видаватись
виключна або невиключна ліцензія на використання винаходу
(корисної моделі).
Видавати ліцензію будь-якій особі на використання винаходу
(корисної моделі) може власник патенту.
Ліцензіат, якому власником патенту передано право на
використання винаходу (корисної моделі) за договором про виключну
ліцензію (далі - власник виключної ліцензії), може в межах строку
дії виданої ліцензії та в обсязі переданих йому прав видавати
ліцензію на використання винаходу (корисної моделі) за умови
надання йому такого права власником патенту.

1.5. Дії, пов'язані з поданням до Держдепартаменту відомостей
про передачу права власності на винахід (корисну модель), можуть
здійснювати: сторона договору; представник у справах
інтелектуальної власності (патентний повірений) чи інша довірена
особа, які діють за дорученням сторони договору.
Дії, пов'язані з поданням до Держдепартаменту відомостей про
надання дозволу (ліцензії) на використання винаходу (корисної
моделі), можуть здійснювати: сторона договору; представник у
справах інтелектуальної власності (патентний повірений) чи інша
довірена особа, які діють за дорученням сторони договору.
( Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 688
( z0950-03 ) від 13.10.2003 )

1.6. Якщо власником патенту є декілька осіб, то всі дії,
пов'язані з передачею права власності на винахід (корисну модель)
та наданням ліцензії на використання винаходу (корисної моделі),
визначаються угодою між ними, а право на підписання документів,
які подаються до Держдепартаменту, може бути надане одній особі за
наявності відповідної довіреності.

1.7. Якщо один або більше, але не всі, співвласники патенту
на винахід (корисну модель) бажають передати своє право власності
на винахід (корисну модель) на користь інших співвласників, то
договір укладається між співвласниками, які передають право
власності, та іншими співвласниками.

2. Документи, що подаються до Держдепартаменту

2.1. Для публікації в офіційному бюлетені "Промислова
власність" (далі - бюлетень) та внесення до реєстру (реєстрації)
відомостей про передачу права власності на винахід (корисну
модель) та надання дозволу (видачу ліцензії) на використання
винаходу (корисної моделі) (далі - відомості) до Держдепартаменту
подають такі документи: ( Абзац перший пункту 2.1. із змінами,
внесеними згідно з Наказом МОН N 688 ( z0950-03 ) від 13.10.2003 )
заяву про публікацію та внесення до реєстру відомостей
(далі - заява) - 1 прим.; ( Абзац другий пункту 2.1. із змінами,
внесеними згідно з Наказом МОН N 688 ( z0950-03 ) від 13.10.2003 )
договір (ліцензійний договір) або нотаріально засвідчений
витяг з договору (ліцензійного договору) - 3 прим.;
документ про сплату збору за опублікування відомостей - 1
прим.; { Абзац четвертий пункту 2.1 розділу 2 із змінами,
внесеними згідно з Наказами МОН N 688 ( z0950-03 ) від 13.10.2003,
N 54 ( z0351-08 ) від 31.01.2008 }
довіреність, оформлену з дотриманням вимог чинного
законодавства, якщо документи від імені сторони договору подає
представник у справах інтелектуальної власності (патентний
повірений) або інша довірена особа; ( Абзац п'ятий пункту 2.1. із
змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 688 ( z0950-03 ) від
13.10.2003 )
довіреність на ім'я представника у справах інтелектуальної
власності (патентного повіреного), оформлену з дотриманням вимог
чинного законодавства, від правонаступника власника патенту, якщо
він є іноземною особою або особою без громадянства, яка проживає
чи має постійне місцезнаходження поза межами України (далі -
іноземна особа). { Пункт 2.1 розділу 2 доповнено абзацом згідно з
Наказом МОН N 54 ( z0351-08 ) від 31.01.2008 }

2.2. Заяву про публікацію та внесення до реєстру відомостей
про передачу права власності на винахід (корисну модель) (додаток
1) подають: сторона договору; представник у справах
інтелектуальної власності (патентний повірений) чи інша довірена
особа, які діють за дорученням сторони договору за наявності
довіреності, оформленої з дотриманням вимог чинного законодавства.
( Абзац перший пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
МОН N 688 ( z0950-03 ) від 13.10.2003 )
У випадку, зазначеному в пункті 1.7 цієї Інструкції, заяву
про публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу
права власності на винахід (корисну модель) (додаток 2) подають:
співвласники, які передають право власності на винахід (корисну
модель); представник у справах інтелектуальної власності
(патентний повірений) чи інша довірена особа, які діють за
дорученням співвласників патенту, за наявності довіреності,
оформленої з дотриманням вимог чинного законодавства. ( Абзац
другий пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
МОН N 688 ( z0950-03 ) від 13.10.2003 )
Заяву про публікацію та внесення до реєстру відомостей про
надання ліцензії на використання винаходу (корисної моделі)
(додаток 3) подають: сторона договору; представник у справах
інтелектуальної власності (патентний повірений) чи інша довірена
особа, які діють за дорученням сторони договору, за наявності
довіреності, оформленої з дотриманням вимог чинного законодавства.
( Абзац третій пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
МОН N 688 ( z0950-03 ) від 13.10.2003 )
Заява викладається українською мовою і стосується одного
договору (ліцензійного договору).
Якщо стороною (сторонами) договору є іноземна особа (іноземні
особи), то в заяві здійснюється транслітерація (передача
транскрипційних знаків певної мови літерами української абетки)
повного імені фізичної особи або повного офіційного найменування
юридичної особи та її місцезнаходження (місця проживання). У
дужках зазначені дані відтворюються мовою оригіналу.

2.3. У договорі (ліцензійному договорі) або витягу з договору
(ліцензійного договору) повинні бути вказані:
2.3.1. Щодо договору:
сторони договору;
предмет договору;
номер патенту;
назва винаходу (корисної моделі);
місцезнаходження (місце проживання) сторін.
2.3.2. Щодо ліцензійного договору:
сторони ліцензійного договору;
предмет ліцензійного договору;
номер патенту;
назва винаходу (корисної моделі);
обсяг прав, що передаються;
вид ліцензії (виключна або невиключна);
строк дії ліцензійного договору;
територія дії ліцензійного договору;
місцезнаходження (місце проживання) сторін.

2.4. Договір (ліцензійний договір) або витяг з договору
(ліцензійного договору) подається до Держдепартаменту українською
мовою. Якщо договір (ліцензійний договір) або витяг з договору
(ліцензійного договору) викладений іншою мовою, то до нього
додається переклад на українську мову, засвідчений нотаріально або
уповноваженою особою компетентного органу.
Договір (ліцензійний договір) підписується сторонами, що його
укладають.
Договір (ліцензійний договір) від імені юридичної особи
підписується особою, що має на це повноваження. Підпис складається
з повного найменування посади особи, яка підписує договір
(ліцензійний договір), особистого підпису, ініціалів, прізвища,
дати і скріплюється печаткою.
Договір (ліцензійний договір) або витяг з договору
(ліцензійного договору) засвідчуються в порядку, установленому в
країні його укладання.
Відповідальність за достовірність інформації, наведеної в
документах, що подаються до Держдепартаменту, несуть сторони