ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
283091
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
Указатель РАЗДЕЛЫ  //  Винахіднику та раціоналізатору  //  Нормативні документи  //  НАКАЗ N 575 від 03.08.2001

НАКАЗ N 575 від 03.08.2001

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 575 від 03.08.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 серпня 2001 р.
за N 717/5908

Про затвердження Інструкції про офіційну публікацію заяви
про надання будь-якій особі дозволу на використання
запатентованого промислового зразка та клопотання про її
відкликання

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 54 ( z0351-08 ) від 31.01.2008 }

Відповідно до Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" ( 3688-12 ) Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Інструкцію про офіційну публікацію заяви про надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого промислового зразка та клопотання про її відкликання (далі - Інструкція), що додається.

2. Державному департаменту інтелектуальної власності подати Інструкцію до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.

3. Державному департаменту інтелектуальної власності опублікувати Інструкцію в офіційному бюлетені "Промислова власність".

4. Визнати такими, що втратили чинність:
- пункт 2 наказу Держпатенту України "Про затвердження нормативних актів" від 10 листопада 1995 року N 164 ( z0418-95 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 листопада 1995 року за N 418/954, та затверджену ним Інструкцію про розгляд та публікацію заяви власника патента України про надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого промислового зразка ( z0418-95 ), зареєстровану в Міністерстві юстиції України 22 листопада 1995 року за N 418/954;
- пункти 1.5, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3 наказу Міністерства освіти і науки України "Про внесення змін до нормативних документів
Держпатенту України" від 16 серпня 2000 року N 392 ( z0577-00 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 4 вересня 2000 року за N 577/4798.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову Державного департаменту інтелектуальної власності Паладія М. В.

Т.в.о. міністра А.Г.Богомолов

Затверджено
Наказ Міністерства освіти і науки України
03.08.2001 N 575

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 серпня 2001 р.
за N 717/5908

ІНСТРУКЦІЯ
про офіційну публікацію заяви про надання будь-якій особі
дозволу на використання запатентованого промислового
зразка та клопотання про її відкликання

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція, розроблена відповідно до Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" ( 3688-12 ) (далі -
Закон), Положення про Державний департамент інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 року N 997 ( 997-2000-п ), визначає процедуру подання, розгляду та офіційної публікації заяви власника патенту України на промисловий зразок (далі - патент) про надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого промислового зразка та клопотання про відкликання такої заяви.

1.2. Власник чинного патенту має право подати до Державного департаменту інтелектуальної власності (далі - Держдепартамент), що діє у складі Міністерства освіти і науки України, для офіційної публікації в офіційному бюлетені "Промислова власність" (далі - бюлетень) заяву про надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого промислового зразка (далі - заява).

1.3. Якщо жодна особа не заявила власнику патенту про свої наміри щодо використання промислового зразка, то він може подати до Держдепартаменту письмове клопотання про відкликання своєї заяви (далі - клопотання).

1.4. Дії, пов'язані з поданням до Держдепартаменту заяви (клопотання), можуть здійснювати: власник патенту, представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) чи інша довірена особа за дорученням власника патенту. У цьому разі до заяви (клопотання) додається довіреність, оформлена з дотриманням вимог чинного законодавства.

1.5. Якщо власником патенту є декілька осіб, то всі дії, пов'язані з офіційною публікацією заяви (клопотання), визначаються
угодою між ними, а право підписання заяви (клопотання), яка подається до Держдепартаменту, може бути надано одній особі за
наявності довіреності.2. Вимоги до оформлення заяви (клопотання)

2.1. Заява (додаток 1) і клопотання (додаток 2) стосуються одного патенту, викладаються українською мовою і подаються в одному примірнику.
Якщо власником патенту є іноземна особа (іноземні особи), то в заяві (клопотанні) здійснюється транслітерація (передача транскрипційних знаків певної мови літерами української абетки) повного імені фізичної особи або повного офіційного найменування
юридичної особи, а також її адреси. У дужках зазначені дані відтворюються мовою оригіналу.
Заява (клопотання) від імені юридичної особи підписується особою, що має на це повноваження. Підпис складається з повного
найменування посади особи, яка підписує заяву (клопотання), особистого підпису, ініціалів, прізвища, дати і скріплюється печаткою.

Заява (клопотання) друкується на аркуші білого паперу форматом 210x297 мм шрифтом чорного кольору. Виправлення в заяві (клопотанні) не допускаються.

2.2. Якщо подана заява (клопотання) не відповідає вимогам пункту 2.1, то Держдепартамент повертає її за адресою, указаною в
заяві (клопотанні), із зазначенням мотивованих підстав її повернення.

3. Розгляд та офіційна публікація заяви (клопотання)

3.1. Розгляд та офіційна публікація заяви (клопотання) здійснюються протягом двох місяців від дати її надходження до Держдепартаменту.
3.2. Держдепартамент:розглядає заяву (клопотання);
приймає рішення про офіційну публікацію заяви (клопотання) (додатки 3, 4);
уносить відомості щодо заяви (клопотання) до Державного реєстру патентів України на промислові зразки (далі - реєстр);
направляє на адресу, зазначену в заяві (клопотанні), один примірник рішення про офіційну публікацію заяви (клопотання);
готує та направляє відомості щодо заяви (клопотання) для офіційної публікації в бюлетені.

3.3. Держдепартамент має право надіслати запит про подання додаткових документів, необхідних для прийняття рішення щодо заяви
(клопотання), у разі виникнення обгрунтованих сумнівів щодо вірогідності інформації, що містить подана до Держдепартаменту заява (клопотання). У цьому разі рішення про публікацію заяви (клопотання) приймається в двотижневий строк від дати надходження додаткових документів.

3.4. Заява не може бути опублікована, якщо:

патент визнано недійсним повністю;
на момент її подачі діє ліцензія на використання промислового зразка, відомості про яку внесені до реєстру, та відбулася публікація про це в бюлетені.
У таких випадках Держдепартамент повертає її за адресою, зазначеною в заяві.

3.5. У період від дати надходження заяви до Держдепартаменту до дати публікації в бюлетені клопотання про її відкликання
Держдепартамент не приймає до розгляду документів для внесення до реєстру та публікації відомостей про передачу права власності на
промисловий зразок і видачу ліцензії на його використання.

Начальник управління реєстрації та економіки інтелектуальної власності Л.А.Меняйло

Додаток 1 до пункту 2.1 Інструкції
про офіційну публікацію заяви про надання будь-якій особі дозволу на використання
запатентованого промислового зразка та клопотання про її відкликання

Державний департамент інтелектуальної власності
вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП,
03680

Власник(и) патенту:
________________________________________
(повне ім'я фізичної особи
________________________________________
або повне офіційне найменування
________________________________________
юридичної особи)

Адреса для листування щодо заяви
________________________________________
тел. ___________________________________
Патент N _______________________________
Пріоритет від __________________________
Дата публікації ________________________
Номер офіційного бюлетеня ______________

ЗАЯВА

Я (ми), _____________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне
найменування
_________________________________________________________________,
юридичної особи, місце проживання (місцезнаходження)
та адреса для листування)

власник патенту України N _________ на промисловий зразок
_________________________________________________________________,
(назва промислового зразка)

не маючи зобов'язань перед іншими особами щодо використання вищевказаного промислового зразка, прошу опублікувати в офіційному
бюлетені "Промислова власність" заяву про надання будь-якій особі дозволу на використання промислового зразка за зазначеним патентом
на умовах, визначених законодавством.

Підпис власника патенту
_______________________ (Ініціали і прізвище)

М.П. (для юридичної особи)
Дата _____________________

{ Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 54
( z0351-08 ) від 31.01.2008 }

Начальник управління реєстрації
та економіки інтелектуальної власності Л.А.Меняйло

Додаток 2
до пункту 2.1 Інструкції про офіційну публікацію заяви про надання будь-якій особі дозволу
на використання запатентованого промислового зразка та клопотання про її відкликання

Державний департамент інтелектуальної
власності
вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП,
03680

Власник(и) патенту:
________________________________________
(повне ім'я фізичної особи
________________________________________
або повне офіційне найменування
________________________________________
юридичної особи)

Адреса для листування щодо клопотання
________________________________________
тел. ___________________________________
Патент N _______________________________
Пріоритет від __________________________
Дата публікації ________________________
Номер офіційного бюлетеня ______________

КЛОПОТАННЯ

Я (ми), _____________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне
найменування
_________________________________________________________________,
юридичної особи, місце проживання (місцезнаходження)
та адреса для листування)

власник патенту України N _________ на промисловий зразок
_________________________________________________________________,
(назва промислового зразка)

прошу відкликати заяву про надання будь-якій особі дозволу на
використання промислового зразка, реєстраційний N ______ від "___"
___________ ____ року, опубліковану в офіційному бюлетені
"Промислова власність" N ___, ____ року.

Підпис власника патенту
_______________________ (Ініціали і прізвище)

М.П. (для юридичної особи)
Дата _____________________

{ Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 54
( z0351-08 ) від 31.01.2008 }

Начальник управління реєстрації
та економіки інтелектуальної власності Л.А.Меняйло

Додаток 3
до пункту 3.2 Інструкції про офіційну
публікацію заяви про надання
будь-якій особі дозволу на
використання запатентованого
промислового зразка та клопотання про
її відкликання

РІШЕННЯ

"___"___________ 200_ р.

Державний департамент інтелектуальної власності розглянув
заяву власника патенту ___________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне
__________________________________________________________________
офіційне найменування юридичної особи,
__________________________________________________________________
місце проживання (місцезнаходження))

про надання будь-якій особі дозволу на використання промислового
зразка _________________________________________________________ ,
(назва промислового зразка)

патент України N ____________,

і прийняв рішення опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова
власність" заяву про надання будь-якій особі дозволу на
використання промислового зразка за зазначеним патентом та внести
до Державного реєстру патентів України на промислові зразки
відповідні відомості.
Починаючи з _____ року, розмір річного збору за підтримання
чинності патенту зменшується на 50 відсотків.

Реєстраційний номер _____________________
Дата реєстрації _____________________

Голова Держдепартаменту ________________ (Ініціали, прізвище)
(підпис)
М.п.

{ Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки N 54 ( z0351-08 ) від 31.01.2008 }

Начальник управління реєстрації
та економіки інтелектуальної власності Л.А.Меняйло

Додаток 4
до пункту 3.2 Інструкції про офіційну
публікацію заяви про надання
будь-якій особі дозволу на
використання запатентованого
промислового зразка та клопотання про
її відкликання

РІШЕННЯ

"___"___________ 200_ р.

Державний департамент інтелектуальної власності розглянув
клопотання власника патенту
__________________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне
__________________________________________________________________
офіційне найменування юридичної особи,
__________________________________________________________________
місце проживання (місцезнаходження))

про відкликання заяви про надання будь-якій особі дозволу на
використання промислового зразка, реєстраційний N ______ від
"___"__________ ____ року, опублікованої в офіційному бюлетені
"Промислова власність" N ___, _____ року,
_________________________________________________________________,
(назва промислового зразка)

патент України N ____________,

і прийняв рішення опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова
власність" клопотання про відкликання заяви про надання будь-якій
особі дозволу на використання промислового зразка та внести до
Державного реєстру патентів України на промислові зразки
відповідні відомості.
Починаючи з _____ року, річний збір за підтримання чинності
патенту сплачується в повному розмірі.

Реєстраційний номер _____________________
Дата реєстрації _____________________

Голова Держдепартаменту ________________ (Ініціали, прізвище)
(підпис)
М.п.

{ Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки N 54 ( z0351-08 ) від 31.01.2008 }

Начальник управління реєстрації
та економіки інтелектуальної власності Л.А.Меняйло

 Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2021
Design and programming by Lemaryn