ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
283091
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
Указатель РАЗДЕЛЫ  //  Винахіднику та раціоналізатору  //  Нормативні документи  //  НАКАЗ N 184 від 11.03.2002

НАКАЗ N 184 від 11.03.2002

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 184 від 11.03.2002 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
28 березня 2002
за N 308/6596

Про затвердження Інструкції про
видачу патентів України на секретні
винаходи, які охороняються авторськими
свідоцтвами СРСР на секретні винаходи

Відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи і
корисні моделі" ( 3687-12 ), Закону України "Про державну
таємницю" ( 3855-12 ) Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Інструкцію про видачу патентів України на секретні винаходи, які охороняються авторськими свідоцтвами СРСР на секретні винаходи (далі - Інструкція), що додається.

2. Державному департаменту інтелектуальної власності подати цю Інструкцію до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.

3. Державному департаменту інтелектуальної власності опублікувати цю Інструкцію в офіційному бюлетені "Промислова власність".

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного патентного відомства України "Про затвердження Порядку видачі посвідчень України на винаходи, що становлять державну таємницю і охороняються авторськими свідоцтвами СРСР на секретні винаходи" від 23 січня 1996 року N 10 ( z0077-96 ), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 лютого 1996 року за N 77/1102.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову Державного департаменту інтелектуальної власності Паладія М.В.

Міністр В.Г. Кремень

"ПОГОДЖЕНО"
Голова Служби безпеки України П.І. Шатковський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і
науки України
від 11.03.2002 N 184

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 березня 2002
за N 308/6596

Інструкція
про видачу патентів України на секретні винаходи,
які охороняються авторськими свідоцтвами СРСР
на секретні винаходи

1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Законів України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" ( 3687-12 ) та "Про державну таємницю" ( 3855-12 ), Положення про Державний департамент інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 року N 997 ( 997-2000-п ), і встановлює порядок видачі патентів України на секретні винаходи, які охороняються авторськими свідоцтвами СРСР на секретні винаходи.

2. Автори винаходів спільно з заявниками, зазначеними в авторському свідоцтві СРСР, подають до Державного департаменту інтелектуальної власності, що діє у складі Міністерства освіти і науки України (далі - Держдепартамент), клопотання про видачу патенту України на секретний винахід (далі - патент), який охороняється авторським свідоцтвом СРСР на секретний винахід (далі - авторське свідоцтво СРСР), щодо якого на дату введення в дію цієї Інструкції не скінчився термін дії.Зазначені патенти видаються на строк, що залишився до закінчення 20-річного терміну від дати подання заявки на видачу авторського свідоцтва СРСР. У разі видачі патентів дія відповідних авторських свідоцтв СРСР в Україні припиняється.

3. Клопотання про видачу патенту (далі - клопотання) подають через режимно-секретний орган заявника чи через компетентний орган місцевої державної адміністрації за місцезнаходженням (для юридичних осіб) або місцем проживання (для фізичних осіб) безпосередньо до Державного підприємства "Український інститут промислової власності" Міністерства освіти і науки України (далі - Укрпатент) на адресу: вул. Сім'ї Хохлових, 15, м. Київ - 119,
Україна, 04119.

4. Клопотання подається за встановленою формою (додаток 1) українською мовою, стосується одного авторського свідоцтва СРСР та містить:
номер заявки на видачу авторського свідоцтва СРСР;
номер авторського свідоцтва СРСР;
дату подання заявки на видачу авторського свідоцтва СРСР;
назву винаходу;
повне ім'я або найменування та місце проживання або
місцезнаходження заявника (-ів);
повне ім'я автора (-ів);
адресу для листування.
Клопотання підписується автором (-ами) та заявником (-ами) (далі - особа, яка подала клопотання).
Якщо неможливо одержати підпис одного або декількох авторів, то до клопотання додається документ, у якому мають бути зазначені причини відсутності підписів (наприклад, невідоме місцеперебування, від'їзд за кордон тощо). Якщо заявником є юридична особа, то клопотання підписується особою, яка має на це повноваження. Підпис складається з повного найменування посади особи, яка підписує клопотання, особистого підпису, прізвища, ініціалів, дати та скріплюється печаткою цієї юридичної особи.

5. До клопотання додаються такі документи:
копія заяви про видачу авторського свідоцтва СРСР - 2 прим.;
копія заявки на видачу авторського свідоцтва СРСР - 2 прим.;
копія рішення Патентного відомства СРСР про видачу охоронного
документа (авторського свідоцтва СРСР або свідоцтва СРСР) -
2 прим.;
опис секретного винаходу - 2 прим.;
копія авторського свідоцтва СРСР або свідоцтва СРСР,
засвідчене нотаріально або установою заявника - 2 прим.;
документ про зміну найменування заявника (за потреби).

6. Укрпатент протягом місяця розглядає подане клопотання, перевіряє наявність документів, зазначених у пунктах 4 і 5 цієї Інструкції, та їх відповідність установленим вимогам.

7. Якщо подані документи не відповідають установленим вимогам, то особі, яка подала клопотання, Укрпатентом надсилається повідомлення із зазначенням невідповідностей. На усунення виявлених недоліків надається два місяці від дати одержання повідомлення. Якщо в установлений строк не будуть усунуті невідповідності, то клопотання вважається неподаним, про що особі, яка подала клопотання, надсилається повідомлення.

8. Якщо подані документи відповідають установленим вимогам, то Держдепартамент приймає рішення про видачу патенту (додаток 2).

9. Зазначене в пункті 8 цієї Інструкції рішення про видачу патенту, клопотання та документи, що до нього додаються, надсилаються Державному експерту з питань таємниць (далі - державний експерт).

10. Державний експерт протягом одного місяця від дати одержання ним документів розглядає їх і повертає до Укрпатенту разом із своїм рішенням про віднесення відомостей, що містяться в описі секретного винаходу, до державної таємниці та визначення органу (органів) державної влади, якому (яким) надається право приймати рішення щодо кола підприємств, установ, організацій, що матимуть доступ до секретного винаходу.

11. Державна реєстрація патенту здійснюється протягом двох тижнів від дати одержання рішення державного експерта.

12. Видача патенту здійснюється Держдепартаментом у місячний строк після його державної реєстрації.

13. Патент видається за встановленою формою, наведеною в додатку 3 до Положення про Державний реєстр патентів і деклараційних патентів України на секретні винаходи, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.11.2001 N 739 ( z0965-01 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.11.2001 за N 965/6156.

14. Права, що випливають із патенту, діють від дати внесення інформації про нього до Державного реєстру патентів і деклараційних патентів України на секретні винаходи.

Начальник відділу правового забезпечення Л.А. Цибенко

Додаток 1 до пункту 4
Інструкції про видачу патентів України на секретні винаходи, які охороняються авторськими свідоцтвами СРСР на секретні винаходи

Гриф обмеження доступу

Клопотання про видачу патенту України на секретний винахід , який охороняється авторським свідоцтвом СРСР на секретний винахід

Я (ми),_____________________________________________________,
(повне ім'я автора (ів))

разом з __________________________________________________________
(повне найменування заявника (ів))
прошу (просимо) видати патент України на секретний винахід, що
охороняється авторським свідоцтвом СРСР на секретний винахід N____

______________________________________________
(назва секретного винаходу)

за заявкою N__________________ від ___________________

на ім'я __________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи та/або повне найменування
__________________________________________________________________
юридичної особи, на ім'я якої видається патент, її (їх) місце
__________________________________________________________________
проживання або місцезнаходження)

Адреса для листування
__________________________________________________________________

Повідомляю (повідомляємо), що факту анулювання авторського
свідоцтва СРСР в Держреєстрі винаходів СРСР не було.

Автор (автори) _____________ ________________________
(підпис) (Ініціали, прізвище)

Заявник (заявники) ___________ ___________ ____________________
(підпис) (посада) (Ініціали, прізвище)
М. п.

Начальник відділу
правового забезпечення Л.А. Цибенко

Додаток 2 до пункту 8 Інструкції про видачу патентів України на
секретні винаходи, які охороняються авторськими свідоцтвами СРСР на
екретні винаходи

Гриф обмеження доступу

На бланку Державного департаменту інтелектуальної власності

Рішення
"____" ____________ 200___р.

Державний департамент інтелектуальної власності розглянув
клопотання
_____________________________________________________________
(повне ім'я автора (ів) і повне найменування заявника (ів))

про видачу патенту України на секретний винахід, що охороняється
авторським свідоцтвом СРСР на секретний винахід N_________________
__________________________________________________________________
(назва секретного винаходу)

за заявкою N __________ від ___________________

і прийняв рішення про видачу патенту України на секретний
винахід на ім'я
__________________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи та/або повне найменування юридичної
__________________________________________________________________
особи, на ім'я якої видається патент, її (їх) місце проживання
__________________________________________________________________
або місцезнаходження)

Дія авторського свідоцтва СРСР на секретний винахід N_____________
на території України припиняється.

Голова Держдепартаменту ______________ _______________________
(підпис) (Ініціали, прізвище)
М. п.

Начальник відділу
правового забезпечення Л.А. Цибенко

 Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2021
Design and programming by Lemaryn