ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
260740
записей


Задать вопрос

Реклама
  • Http://k4sl.com

    Что такое интернет маркетинг расскажут на http://k4sl.com - интернет реклама и маркетинг.


Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
Указатель РАЗДЕЛЫ  //  Координационно-методическая работа  //  Полезная информация  //  Маркетинг в работе с фондами библиотек

Маркетинг в работе с фондами библиотек

 

 

 

 

ФОРМУВАННЯ БІБЛІОТЕЧНОГО ФОНДУ.
МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД

 

 

 

 


(доповідь)

В останні роки ми стаємо свідками, як зміни, що відбуваються у державі, впливають на діяльність бібліотек. Це у першу чергу значне розширення правового поля, в якому працює публічна бібліотека, необхідність швидкого реагування на економічні процеси. Бібліотеки сьогодні не можуть пасивно очікувати державного фінансування. У прагматичному світі, який визнає лише економічні регулятори господарської діяльності вони мають активно застосовувати ринкові механізми.
Чим же є бібліотека з економічної точки зору? Це посередницько-збутова установа, що працює як закупівельний агент з інтелектуальної продукції або оптовий посередник. Вона має передбачати потреби та попит своїх користувачів, надаючи придбаний товар у тимчасове користування, оренду (книгу для читання, місце у читальному залі, засоби зчитування тощо).
Її діяльність вигідна населенню, яке проживає в зоні обслуговування, бо виконуючи цю роботу, бібліотека знижує ризик читачів у придбанні непотрібного або неякісного товару, економить їхні витрати на придбання товару, який потрібен тимчасово, на його зберігання, запобігає збитків від псування, старіння, крадіжки і т. ін. Більше того, вона надає зручні для користувачів сервісні послуги, можливість зменшення інтелектуальних і фізичних витрат при пошуку потрібної інформації чи джерела знань. У той же час бібліотека виступає посередником між творцем продукту (автором та видавцем) і споживачем (читачем, користувачем), а також рекламним агентом і дилером першого.
Так чому ж бібліотекам, працюючим у площині ринкових відносин, не використовувати відповідні механізми, заради найповнішого задоволення потреб читачів? Сьогодні бібліотеки, намагаються будувати свою стратегію, використовуючи маркетинг. Якщо вас лякає слово "маркетинг", знайте, що це інструмент постійного, реального, а не просто декларованого оновлення виробничої діяльності. Тактика ж маркетингу полягає у формуванні та визначенні завдань бібліотечної діяльності з урахуванням поточної ринкової ситуації, що забезпечить стійкий рівень запитуваності населення і високу активність користувачів.
Не будемо розглядати бібліотечний маркетинг у цілому. Розглянемо аспекти його використання тільки з точки зору формування фондів публічних бібліотек.
Яка основна функція бібліотеки? Забезпечувати освітні, інформаційні, культурні потреби користувачів друкованою і аудіовізуальною продукцією та різними видами бібліотечно-інформаційного обслуговування, котрі настільки для них значимі, що вони готові їх оплачувати безпосередньо або опосередковано шляхом сплати податків, взаємообміну, передплати тощо.
Сьогодні, в умовах систематичного недофінансування бібліотек, процес формування їхніх фондів є дуже непростим. Він ускладнюється ще й тим, що публічні бібліотеки отримали у спадок книжкові фонди, частина яких стала мертвою ще за радянських часів, адже їх комплектування визначалось державною політикою. Фонди бібліотек були уніфіковані, практично не орієнтовані на потреби місцевих спільнот. Ситуація ще більш поглибилась у 90-роки, коли фонди бібліотек практично не поповнювалися через відсутність фінансування, а відпрацьовану роками систему комплектування було зруйновано.
В даний час переважна більшість публічних бібліотек використовує елементи маркетингу, розробляючи стратегічні плани комплектування. Вони є не тільки основою ефективного формування фонду, а й сприяють розвитку бібліотеки.
При розробці стратегії якісного поповнення своїх фондів, бібліотека, в першу чергу, орієнтується на реалізацію місії. Місія - це певним чином слоган бібліотеки, що широко і постійно згадується і який націлений як на створення і підтримку сприятливої оцінки бібліотеки з боку спільноти, яку вона обслуговує, так і на мобілізацію творчих зусиль бібліотекарів.
Чітко визначена місія бібліотеки дозволяє фахівцям сконцентрувати свою увагу на основному завданні: виконувати ті функції, які найбільш потрібні місцевій громаді. Це може бути бібліотека як центр духовного відродження чи центр безперервної освіти, центр дозвілля для населення або бібліотека сімейного читання, місце спілкування осіб похилого віку тощо. Головне, що місія має бути реально досяжною, зрозумілою виконавцям, відповідати наявним матеріальним і людським ресурсам.
Реалізація проголошеної в місії ідеї, дозволяє розробити маркетингову стратегію, яка спрямовує і конкретизує роботу бібліотеки, в т. ч. і з фондових питань. Ця стратегія реалізується в усіх технологічних процесах щодо формування бібліотечного фонду, спрямованих на створення, планомірне поповнення, організацію зберігання, раціональну експлуатацію та вилучення документів, що не відповідають читацьким запитам.
Так, сформульована маркетингова стратегія бібліотеки відповідає на три головні питання: на кого вона буде працювати, чим працювати, як працювати. Конкретизувати необхідні дії і способи, до яких треба вдатися, розробити тактику реалізації впровадження маркетингової стратегії допомагає постійне вивчення сегментів „ринку" користувачів, книжкового фонду, послуг, їхня реклама, широка кооперація з культурно-освітніми, громадськими закладами, соціальними службами, розширення впливу та значимості бібліотеки серед населення. Це вимагає постійного аналізу зовнішніх факторів: характеру суспільних потреб, прогнозування розвитку культури і освіти, можливі джерела фінансування і відповідні пропозиції послуг з боку бібліотеки.
Враховуючи політико-правові, економічні та соціальні складові макросередовища, спеціалісти оцінюють бібліотечні, інформаційні, культурні потреби жителів свого мікрорайону, виробничих колективів.
На основі отриманого аналізу зовнішньої ситуації, у якій має працювати бібліотека, її реальних та потенційних конкурентів, можливостей, потреб і запитів населення, визначивши типи користувачів і сегменти ринку, фахівці накреслюють шляхи подальшої маркетингової діяльності.

 

 


Консультація

На діяльність бібліотеки впливають фактори внутрішнього та зовнішнього середовища. Із зовнішнього - вона отримує інформацію, капітал, людські і матеріальні ресурси, а внутрішнє - використовує чи обробляє, перетворюючи у продукцію - товар чи послуги.
У той же час зовнішні фактори можна розподілити на макро- та мікросередовище. Серед великої кількості зовнішніх факторів, що належать до макросередовища і найбільш впливають на формування бібліотечних фондів, слід вирізнити, зокрема політико-правові, економічні, соціокультурні.
Наприклад, серед політико-правових чинників, враховуються гарантоване законодавством право громадян, незалежно від місця проживання, на безкоштовний доступ до бібліотечних фондів та одержання основних видів бібліотечних послуг, право бібліотек на співпрацю з бібліотеками та іншими установами, в тому числі і зарубіжних країн.
На діяльність бібліотек впливають і такі фактори, як політична ситуація в країні, несприятливі законодавчі умови для діяльності українських видавництв і книгорозповсюджуючих організацій, особливості комплектування бібліотек на даному етапі тощо.
Економічні фактори макросередовища спонукають бібліотеки детально вивчати природне середовище, поліпшувати науково-технічне забезпечення, підвищувати рівень впровадження інформаційних технологій, враховувати реальний стан розвитку промисловості в регіоні. Так вона має досконально знати підприємства в зоні обслуговування та професії, задіяні на цих виробництвах, брати до уваги перепрофілювання підприємств, передбачати появу нових професій, і відповідно змінювати пропозиції щодо бібліотечних послуг.
Особливу увагу бібліотека звертає на книговидавничий ринок, де відбулися суттєві зміни у зв'язку з переходом видавництв на нові економічні умови праці, вільний вибір у визначенні видавничої політики та ціноутворенні, що, звичайно, впливає на стан комплектування фондів бібліотек.
Саме економічні фактори позначаються на фінансуванні бібліотек, змушують шукати додаткові джерела - позабюджетні кошти, фінансову допомогу підприємств, установ, організацій, благодійних фондів, різних об'єднань громадян, пожертвувань та ін.
Найважливішими чинниками соціокультурного середовища, є, зокрема, перспективні програми уряду та місцевої влади, потяг населення до національних та духовних витоків, вплив західної культури і взагалі процесів глобалізації, викликаних стрімким розвитком інформаційних технологій.
Так, стрімкий розвиток вищої освіти, поява нових спеціальностей у галузі економіки, психології, соціології, інформатики і в той же час недостатнє інформаційне забезпечення учбового процесу зумовили не тільки зростання кількості студентів-користувачів, а відповідно збільшення попиту на учбову та довідкову літературу. Тому успішна діяльність бібліотек можлива лише за умови врахування ситуації у сфері освіти, книговидання та книгорозповсюдження, появи документів на нетрадиційних носіях інформації та постійної адаптації до мінливих умов сьогодення.
До факторів безпосереднього впливу на бібліотечну діяльність належать рішення державних структур та органів місцевого самоврядування. Слід враховувати і реальних та потенційних "конкурентів" публічної бібліотеки. Це великі книгозбірні, в тому числі і навчальних закладів, бібліотеки найближчих мікрорайонів, торгівельні точки з продажу книг, які останній час пропонують таку послугу як „прокат книг для читання". Сьогодні треба передбачати і можливість виходу на ринок нових конкурентів бібліотеки, таких як різноманітні інформаційні агенції, "Інтернет-кафе" тощо.
Відбулися зміни і в загальній структурі книжкового ринку, а саме - збільшилася питома вага художньої літератури і зменшилася - галузевої, як у загальній структурі видавничого книжкового потоку, так і за репертуаром назв та тиражем. Провідне місце у новинках займають такі жанри літератури, як детектив, трилер, любовний роман, пригоди, фантастика, які відповідають масовому попиту населення. Видання, які користувачі бачать на прилавках книжкових магазині