ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
260740
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
Указатель РАЗДЕЛЫ  //  Координационно-методическая работа  //  Нормативные документы  //  Про телекомунікації (закон)

Про телекомунікації (закон)

 

Про телекомунікації
ЗАКОН УКРАЇНИ
вiд 18.11.2003 № 1280-IV

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 12, ст.155 )
 
( Із змінами, внесеними згідно із Законами
  N 1876-IV ( 1876-15 ) від 24.06.2004, ВВР, 2004, N 48, ст.526
  N 2119-IV ( 2119-15 ) від 21.10.2004, ВВР, 2005, N  2, ст.34
  N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162
  N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,
                                                           ст.267 )
 
 
     Цей Закон   встановлює  правову  основу  діяльності  у  сфері
телекомунікацій.
 
     Закон визначає  повноваження  держави  щодо   управління   та
регулювання  зазначеної  діяльності,  а також права,  обов'язки та
засади відповідальності фізичних  і  юридичних  осіб,  які  беруть
участь  у  даній  діяльності  або користуються телекомунікаційними
послугами.
 
                             Глава I
 
                        ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
     Стаття 1. Визначення основних термінів
 
     1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 
     абонент - споживач телекомунікаційних  послуг,  який  отримує
телекомунікаційні  послуги  на умовах договору,  котрий передбачає
підключення кінцевого обладнання,  що перебуває в  його  власності
або користуванні, до телекомунікаційної мережі;
 
     абонентна плата - фіксований платіж,  який може встановлювати
оператор  телекомунікацій  для  абонента  за  доступ  на постійній
основі до своєї  телекомунікаційної  мережі  незалежно  від  факту
отримання послуг;
 
     адреса мережі  Інтернет  -  визначений  чинними  в  Інтернеті
міжнародними стандартами цифровий та/або символьний  ідентифікатор
доменних імен в ієрархічній системі доменних назв;
 
     адресний простір  мережі  Інтернет  - сукупність адрес мережі
Інтернет;
 
     безпроводовий доступ     до     телекомунікаційної     мережі
(безпроводовий   доступ)   -   електрозв'язок   з    використанням
радіотехнологій, під час якого кінцеве обладнання хоча б одного із
споживачів може вільно  переміщатися  із  збереженням  унікального
ідентифікаційного    номера    в    межах    пунктів    закінчення
телекомунікаційної мережі,  які під'єднані до одного комутаційного
центру;
 
     взаємоз'єднання телекомунікаційних   мереж   -   встановлення
фізичного    та/або    логічного     з'єднання     між     різними
телекомунікаційними   мережами  з  метою  забезпечення  можливості
споживачам   безпосередньо   або    опосередковано    обмінюватись
інформацією;
 
     голосова телефонія  -  обмін  інформацією голосом у реальному
часі з використанням телекомунікаційних мереж;
 
     дані - інформація  у  формі,  придатній  для  автоматизованої
обробки її засобами обчислювальної техніки;
 
     домен -   частина   ієрархічного  адресного  простору  мережі
Інтернет,  яка   має   унікальну   назву,   що   її   ідентифікує,
обслуговується  групою  серверів  доменних  імен та централізовано
адмініструється;
 
     домен.UA -  домен  верхнього  рівня  ієрархічного   адресного
простору мережі Інтернет, створений на основі кодування назв країн
відповідно до міжнародних стандартів, для обслуговування адресного
простору українського сегмента мережі Інтернет;
 
     домен другого  рівня  -  частина  адресного  простору  мережі
Інтернет,  що розташовується на другому рівні ієрархії імен у  цій
мережі;
 
     електрозв'язок - див. "телекомунікації";
 
     загальнодоступні (універсальні)  телекомунікаційні  послуги -
мінімальний набір визначених цим Законом послуг нормованої якості,
доступний усім споживачам на всій території України;
 
     Інтернет - всесвітня інформаційна система загального доступу,
яка логічно зв'язана глобальним адресним простором та базується на
Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами;
 
     інформаційна система    загального   доступу   -   сукупність
телекомунікаційних мереж  та  засобів  для  накопичення,  обробки,
зберігання та передавання даних;
 
     інформаційна безпека  телекомунікаційних  мереж  -  здатність
телекомунікаційних  мереж  забезпечувати  захист   від   знищення,
перекручення,  блокування інформації,  її несанкціонованого витоку
або від порушення встановленого порядку її маршрутизації;
 
     інформація - відомості,  подані у вигляді  сигналів,  знаків,
звуків, рухомих або нерухомих зображень чи в інший спосіб;
 
     канал електрозв'язку    -   сукупність   технічних   засобів,
призначених  для  перенесення  електричних  сигналів   між   двома
пунктами телекомунікаційної мережі, і який характеризується смугою
частот та/або швидкістю передачі;
 
     кінцеве обладнання - обладнання,  призначене для з'єднання  з
пунктом  закінчення телекомунікаційної мережі з метою забезпечення
доступу до телекомунікаційних послуг;
 
     ліцензія -   документ,   що    засвідчує    право    суб'єкта
господарювання на здійснення зазначеного в ньому виду діяльності у
сфері телекомунікацій протягом визначеного  строку  на  конкретних
територіях з виконанням ліцензійних умов;
 
     ліцензування -  видача,  переоформлення,  продовження терміну
дії,  визнання недійсними,  анулювання ліцензій,  видача копій  та
дублікатів  ліцензій,  ведення  ліцензійних  справ  та ліцензійних
реєстрів,  контроль  за  додержанням  ліцензійних   умов,   видача
розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов;
 
     монопольний (домінуючий) оператор телекомунікацій - оператор,
який  відповідно  до  законодавства  України   займає   монопольне
(домінуюче) становище на ринку певних телекомунікаційних послуг на
території держави чи певного регіону;
 
     Національний план  нумерації - нормативно-правовий акт,  який
визначає структуру,  регламентує розподіл  та  умови  використання
номерного ресурсу в телекомунікаційних мережах;
 
     номерний ресурс   -   сукупність    цифрових    знаків,    що
використовуються  для  позначення  (ідентифікації) мереж,  послуг,
пунктів закінчення мережі в телекомунікаційних мережах  загального
користування;
 
     оператор телекомунікацій  - суб'єкт господарювання,  який має
право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій  із  правом
на  технічне  обслуговування  та  експлуатацію  телекомунікаційних
мереж;
 
     передавання даних - передавання інформації у вигляді даних  з
використанням телекомунікаційних мереж;
 
     провайдер телекомунікацій - суб'єкт господарювання,  який має
право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій  без  права
на  технічне  обслуговування  та  експлуатацію  телекомунікаційних
мереж і надання в користування каналів електрозв'язку;
 
     проводовий електрозв'язок   -   передавання    і    приймання
інформації  із  застосуванням  проводових  ліній  з металевими або
волоконнооптичними жилами;
 
     пункт закінчення  телекомунікаційної  мережі  -  місце  стику
(з'єднання) мережі телекомунікацій та кінцевого обладнання;
 
     ресурси телекомунікаційних      мереж      -     наявні     в
телекомунікаційних мережах кількість  номерів  (номерний  ресурс),
кількість  і  пропускна спроможність проводових ліній з металевими
жилами,  оптичними волокнами,  радіоліній,  каналів,  трактів  для
передавання    інформації,   комутаційних   станцій   та   вузлів,
радіочастотний ресурс;
 
     розподіл номерного ресурсу - виділення  номерного  ресурсу  з
визначеного   діапазону  номерів  для  надання  телекомунікаційних
послуг;
 
     розрахункова такса -  сума,  що  визначає  розмір  оплати  за
доступ  до  технічних  та  технологічних ресурсів мереж операторів
телекомунікацій (здійснення доступу) для пропуску одиниці  трафіка
і  застосовується  для операторів,  які є суб'єктами господарської
діяльності на території України;
 
     рухомий (мобільний) зв'язок - електрозв'язок із застосуванням
радіотехнологій, під час якого кінцеве обладнання хоча б одного із
споживачів  може  вільно  переміщатися  в   межах   усіх   пунктів
закінчення телекомунікаційної мережі, зберігаючи єдиний унікальний
ідентифікаційний номер мобільної станції;
 
     споживач  телекомунікаційних послуг (споживач) - юридична або
фізична    особа,    яка   потребує,   замовляє   та/або   отримує
телекомунікаційні послуги для власних потреб;
 
     споруди електрозв'язку   -   будівлі,   вежі,   антени,    що
використовуються для організації електрозв'язку;
 
     сталість телекомунікаційної      мережі     -     властивості
телекомунікаційної мережі зберігати  повністю  або  частково  свої
функції за умови впливу на неї дестабілізуючих чинників;
 
     суб'єкти ринку   телекомунікацій   -   оператори,  провайдери
телекомунікацій, споживачі  телекомунікаційних  послуг,  виробники
та/або постачальники технічних засобів телекомунікацій;
 
     телекомунікації (електрозв'язок)        -        передавання,
випромінювання  та/або  приймання  знаків,  сигналів,   письмового
тексту,  зображень  та  звуків  або повідомлень будь-якого роду по<