ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
260740
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
Указатель РАЗДЕЛЫ  //  Координационно-методическая работа  //  Нормативные документы  //  Про національну програму інформатизації (закон)

Про національну програму інформатизації (закон)

 

Про національну програму інформатизації
ЗАКОН УКРАЇНИ
від 4 лютого 1998 року N 74/98-ВР

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 27-28, ст.181 )
 
( Із змінами, внесеними згідно із Законом
  N 2684-III ( 2684-14 ) від 13.09.2001, ВВР, 2002, N 1, ст.3 )
 
 
 
     Цей Закон  визначає загальні засади формування,  виконання та
коригування Національної програми інформатизації.
 
                          Р о з д і л I
 
                        ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
     Стаття 1. Основні терміни та поняття
 
     У цьому Законі наведені нижче терміни та поняття вживаються у
такому значенні:
 
     база даних - іменована сукупність даних,  що відображає  стан
об'єктів та їх відношень у визначеній предметній області;
 
     база знань - масив інформації у формі,  придатній до логічної
і смислової обробки відповідними програмними засобами;
 
     геоінформаційні системи - сучасні комп'ютерні технології,  що
дають   можливість   поєднати   модельне   зображення    території
(електронне відображення карт, схем, космо-, аерозображень  земної
поверхні) з інформацією табличного типу (різноманітні  статистичні
дані, списки, економічні показники тощо);
 
     засоби інформатизації   -  електронні  обчислювальні  машини,
програмне,  математичне,  лінгвістичне   та   інше   забезпечення,
інформаційні системи або їх окремі елементи, інформаційні мережі і
мережі зв'язку,  що використовуються для реалізації  інформаційних
технологій;
 
     інформатизація -  сукупність взаємопов'язаних організаційних,
правових,  політичних,  соціально-економічних,  науково-технічних,
виробничих   процесів,   що   спрямовані  на  створення  умов  для
задоволення інформаційних потреб громадян та суспільства на основі
створення,  розвитку  і використання інформаційних систем,  мереж,
ресурсів та інформаційних технологій,  які  побудовані  на  основі
застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки;
 
     інформаційна послуга   -   дії  суб'єктів  щодо  забезпечення
споживачів інформаційними продуктами;
 
     інформаційна технологія   -    цілеспрямована    організована
сукупність   інформаційних   процесів   з   використанням  засобів
обчислювальної техніки,  що забезпечують високу швидкість  обробки
даних,  швидкий пошук інформації,  розосередження даних, доступ до
джерел інформації незалежно від місця їх розташування;
 
     інформаційний продукт (продукція) - документована інформація,
яка підготовлена і призначена для задоволення потреб користувачів;
 
     інформаційний ресурс  - сукупність документів у інформаційних
системах (бібліотеках, архівах, банках даних тощо);
 
     інформаційний суверенітет   держави   -   здатність   держави
контролювати  і  регулювати потоки інформації з-поза меж держави з
метою  додержання  законів  України,  прав  і   свобод   громадян,
гарантування національної безпеки держави;
 
     локалізація програмних   продуктів  -  приведення  програмних
продуктів,  які використовуються в  Україні,  у  відповідність  із
законами    України   та   іншими   нормативно-правовими   актами,
стандартами, нормами і правилами, що діють в Україні;
 
     нерезиденти -  юридичні   особи,   суб'єкти   підприємницької
діяльності,   що   не   мають   статусу  юридичної  особи  (філії,
представництва тощо),  з місцезнаходженням за межами України,  які
створені й діють відповідно до законодавства іноземної держави,  у
тому  числі  юридичні  особи  та  інші  суб'єкти   підприємницької
діяльності, створені за участю юридичних і фізичних осіб;
 
     окреме завдання    -    комплекс   проектів   інформатизації,
взаємопов'язаних  і  взаємопогоджених  за  термінами   реалізації,
складом виконавців та спрямованих на досягнення конкретних цілей;
 
     проект інформатизації - комплекс взаємопов'язаних заходів, як
правило,  інвестиційного  характеру,  що   узгоджені   за   часом,
використанням    певних    матеріально-технічних,   інформаційних,
людських,  фінансових та інших ресурсів і мають на меті  створення
заздалегідь  визначених інформаційних і телекомунікаційних систем,
засобів інформатизації та інформаційних ресурсів, які відповідають
певним технічним умовам і показникам якості;
 
     резиденти -    юридичні   особи,   суб'єкти   підприємницької
діяльності,  що  не  мають   статусу   юридичної   особи   (філії,
представництва  тощо),  з  місцезнаходженням на території України,
які  здійснюють  свою  діяльність  відповідно   до   законодавства
України.
 
     Стаття 2. Національна програма інформатизації
 
     Національна програма    інформатизації   визначає   стратегію
розв'язання  проблеми   забезпечення   інформаційних   потреб   та
інформаційної    підтримки   соціально-економічної,   екологічної,
науково-технічної, оборонної,  національно-культурної   та   іншої
діяльності у сферах загальнодержавного значення.
 
     Національна програма інформатизації включає:
     Концепцію Національної програми інформатизації;
     сукупність державних програм з інформатизації;
     галузеві програми та проекти інформатизації;
     регіональні програми та проекти інформатизації;
     програми та   проекти   інформатизації   органів    місцевого
самоврядування.
 
     Національна програма  інформатизації  формується  виходячи  з
довгострокових         пріоритетів         соціально-економічного,
науково-технічного,   національно-культурного  розвитку  країни  з
урахуванням  світових  напрямів  розвитку  та  досягнень  у  сфері
інформатизації   і   спрямована   на   розв'язання   найважливіших
загальносуспільних  проблем  (забезпечення розвитку освіти, науки,
культури,   охорони   довкілля   та  здоров'я  людини,  державного
управління,   національної   безпеки   та   оборони   держави   та
демократизації  суспільства)  та  створення  умов  для  інтеграції
України у світовий інформаційний простір  відповідно  до  сучасних
тенденцій інформаційної геополітики.
 
     Національна програма    інформатизації   становить   комплекс
взаємопов'язаних  окремих   завдань   (проектів)   інформатизації,
спрямованих  на  реалізацію  державної  політики  та  пріоритетних
напрямів створення сучасної інформаційної  інфраструктури  України
за  рахунок концентрації та раціонального використання фінансових,
матеріально-технічних   та   інших   ресурсів,    виробничого    і
науково-технічного   потенціалу   держави,   а  також  координації
діяльності   органів   державної    влади,    органів    місцевого
самоврядування,   підприємств,   установ,  організацій  усіх  форм
власності і громадян у сфері інформатизації.
 
     Програми та проекти (або  їх  частини),  які  спрямовані   на
створення,  розвиток  та  інтеграцію інформаційних систем,  мереж,
ресурсів та інформаційних  технологій  чи  передбачають  придбання
засобів інформатизації з метою забезпечення функціонування органів
державної  влади,  органів  місцевого   самоврядування,   установ,
організацій,   що   утримуються &nbs