ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
260740
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
Указатель РАЗДЕЛЫ  //  Координационно-методическая работа  //  Нормативные документы  //  Про наукову і науково-технічну діяльність (закон)

Про наукову і науково-технічну діяльність (закон)

 

Про наукову і науково-технічну діяльність
ЗАКОН УКРАЇНИ
вiд 13.12.1991 № 1977-XII

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 12, ст.165 )
 
  ( Вводиться в дію Постановою ВР
    N 1978-XII ( 1978-12 ) від 13.12.91, ВВР, 1992, N 12, ст.166 )
 
  ( Із змінами, внесеними згідно з Декретами
    N 12-92 від 26.12.92, ВВР, 1993, N 10, ст. 76
    N 23-92 від 31.12.92, ВВР, 1993, N 11, ст. 93
    N 15-93 від 19.02.93, ВВР, 1993, N 17, ст.184
                                    Законами
    N 183/94-ВР від 23.09.94, ВВР, 1994, N 41, ст.376
    N 75/95-ВР  від 28.02.95, ВВР, 1995, N 13, ст. 85
    N 498/95-ВР від 22.12.95, ВВР, 1996, N  3, ст. 11
    N 608/96-ВР від 17.12.96, ВВР, 1997, N  8, ст. 62 )
 
  ( В редакції Закону
    N 284-XIV ( 284-14 ) від 01.12.98, ВВР, 1999, N 2-3, ст.20 )
 
 
( Із змінами, внесеними згідно із Законами
  N 1646-III ( 1646-14 ) від 06.04.2000, ВВР, 2000, N 28, ст.223
  N 2905-III ( 2905-14 ) від 20.12.2001, ВВР, 2002, N 12-13, ст.92
  N 3065-III ( 3065-14 ) від 07.02.2002, ВВР, 2002, N 30, ст.205
  N  380-IV  (  380-15 ) від 26.12.2002, ВВР, 2003, N 10-11, ст.86
  N  581-IV  (  581-15 ) від 20.02.2003, ВВР, 2003, N 24, ст.158
  N  860-IV  (  860-15 ) від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 37, ст.300
  N 1096-IV  ( 1096-15 ) від 10.07.2003, ВВР, 2004, N 6, ст.38
  N 1316-IV  ( 1316-15 ) від 20.11.2003, ВВР, 2004, N 14, ст.198
  N 1344-IV  ( 1344-15 ) від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250
  N 1377-IV  ( 1377-15 ) від 11.12.2003, ВВР, 2004, N 15, ст.228
  N 1407-IV  ( 1407-15 ) від 03.02.2004, ВВР, 2004, N 16, ст.238
  N 2094-IV  ( 2094-15 ) від 19.10.2004, ВВР, 2005, N  2, ст.26
  N 2261-IV  ( 2261-15 ) від 16.12.2004, ВВР, 2005, N  5, ст.121 )
 
    ( У тексті Закону слова \"Міністерство економіки України\" в
      усіх   відмінках  замінено  словами  \"центральний  орган
      виконавчої  влади  з  питань  економічної  політики\"   у
      відповідному     відмінку      згідно     із     Законом
      N  860-IV  (  860-15 ) від 22.05.2003 )
 
    ( У тексті Закону слова \"Міністерство України у справах
      науки і технологій\" в усіх відмінках замінено словами
      \"центральний орган виконавчої влади у сфері наукової,
      науково-технічної  та   інноваційної   діяльності\"  у
      відповідному  відмінку  згідно  із  Законом N 2261-IV
      ( 2261-15 ) від 16.12.2004 )
 
 
     Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади
функціонування  і розвитку науково-технічної сфери,  створює умови
для наукової і науково-технічної діяльності,  забезпечення  потреб
суспільства і держави у технологічному розвитку.
 
     Розвиток науки  і  техніки  є  визначальним фактором прогресу
суспільства,  підвищення добробуту його членів,  їх  духовного  та
інтелектуального    зростання.    Цим    зумовлена    необхідність
пріоритетної  державної  підтримки  розвитку  науки   як   джерела
економічного   зростання   і  невід\'ємної  складової  національної
культури та освіти, створення умов для реалізації інтелектуального
потенціалу   громадян   у   сфері   наукової  і  науково-технічної
діяльності,  цілеспрямованої політики у забезпеченні  використання
досягнень  вітчизняної та світової науки і техніки для задоволення
соціальних, економічних, культурних та інших потреб.
 
                          Р о з д і л I
 
                        ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
     Стаття 1. Основні терміни та їх визначення
 
     У цьому Законі наведені нижче  терміни  вживаються  в  такому
значенні:
 
     наукова діяльність   -   інтелектуальна   творча  діяльність,
спрямована на одержання і використання нових знань.  Основними  її
формами є фундаментальні та прикладні наукові дослідження;
 
     науково-технічна діяльність     -    інтелектуальна    творча
діяльність,  спрямована на одержання і використання нових знань  у
всіх галузях техніки і технологій. Її основними формами (видами) є
науково-дослідні,                        дослідно-конструкторські,
проектно-конструкторські,      технологічні,      пошукові      та
проектно-пошукові  роботи,  виготовлення  дослідних  зразків   або
партій науково-технічної продукції, а також інші роботи, пов\'язані
з  доведенням  наукових  і  науково-технічних  знань   до   стадії
практичного їх використання;
 
     науково-педагогічна  діяльність  -  педагогічна  діяльність у
вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти III-IV
рівнів    акредитації,    пов\'язана    з    науковою    та   (або)
науково-технічною   діяльністю;   (  Статтю  1  доповнено  абзацом
четвертим   згідно   із   Законом  N  1646-III  (  1646-14  )  від
06.04.2000 )
 
     науково-організаційна діяльність - діяльність,  що спрямована
на методичне,  організаційне забезпечення та координацію наукової,
науково-технічної  та  науково-педагогічної діяльності; ( Статтю 1
доповнено   абзацом   п\'ятим   згідно   із   Законом   N  1646-III
( 1646-14 ) від 06.04.2000 )
 
     фундаментальні наукові  дослідження  -  наукова теоретична та
(або) експериментальна діяльність,  спрямована на одержання  нових
знань про закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їх
взаємозв\'язку;
 
     прикладні наукові дослідження -  наукова  і  науково-технічна
діяльність,  спрямована  на  одержання  і  використання  знань для
практичних цілей;
 
     вчений - фізична особа  (громадянин  України,  іноземець  або
особа  без  громадянства),  яка має повну вищу освіту та проводить
фундаментальні  та  (або)  прикладні наукові дослідження і отримує
наукові  та  (або)  науково-технічні  результати;  ( Абзац восьмий
статті  1  із  змінами,  внесеними  згідно  із Законами N 1646-III
( 1646-14 ) від 06.04.2000, N 1316-IV ( 1316-15 ) від 20.11.2003 )
 
     молодий  вчений  -  вчений  віком  до  35  років;  ( Статтю 1
доповнено  абзацом  дев\'ятим згідно із Законом N 581-IV ( 581-15 )
від 20.02.2003 )
 
     науковий  працівник  - вчений, який за основним місцем роботи
та   відповідно   до  трудового  договору  (контракту)  професійно
займається науковою, науково-технічною, науково-організаційною або
науково-педагогічною  діяльністю  та  має  відповідну кваліфікацію
незалежно  від  наявності  наукового  ступеня  або вченого звання,
підтверджену  результатами  атестації; ( Абзац дев\'ятий статті 1 в
редакції Закону N 1646-III ( 1646-14 ) від 06.04.2000 )
 
     науково-педагогічний  працівник - вчений,  який  за  основним
місцем  роботи  займається професійно педагогічною та науковою або
науково-технічною  діяльністю  у  вищих  навчальних  закладах   та
закладах   післядипломної   освіти   III-IV   рівнів  акредитації;
(  Статтю 1 доповнено абзацом десятим згідно із Законом N 1646-I