ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
260740
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
Указатель РАЗДЕЛЫ  //  Координационно-методическая работа  //  Нормативные документы  //  Про науково-технічну інформацію (закон)

Про науково-технічну інформацію (закон)

 

Про науково-технічну інформацію
ЗАКОН УКРАЇНИ
від 25 червня 1993 року N 3322-ХII

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 33, ст.345 )
 
  ( Вводиться в дію Постановою ВР
    N 3323-XII ( 3323-12 ) від 25.06.93, ВВР, 1993, N 33, ст.346 )
 
  ( Із змінами, внесеними згідно із Законами
    N  762-IV (  762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247
    N 1294-IV ( 1294-15 ) від 20.11.2003, ВВР, 2004, N 13, ст.181 )
 
 
     Цей  Закон  визначає  основи  державної  політики  в   галузі
науково-технічної інформації, порядок її формування і реалізації в
інтересах науково-технічного, економічного і соціального  прогресу
країни. Метою Закону є  створення  в  Україні  правової  бази  для
одержання та використання науково-технічної інформації.
     Законом регулюються правові і економічні відносини  громадян,
юридичних осіб, держави, що виникають  при  створенні,  одержанні,
використанні та поширенні науково-технічної  інформації,  а  також
визначаються правові  форми  міжнародного  співробітництва  в  цій
галузі.
     Дія Закону поширюється на підприємства, установи, організації
незалежно від форм власності, а також громадян, які мають право на
одержання, використання та поширення науково-технічної інформації.
Дія Закону не поширюється на інформацію, що  містить  державну  та
іншу охоронювану законом таємницю.
 
                          Р о з д і л  I
 
                        ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
     Стаття 1. Визначення термінів
 
     У цьому Законі наведені нижче  терміни  вживаються  в  такому
значенні:
     науково-технічна інформація - це документовані  або  публічно
оголошувані  відомості  про  вітчизняні  та  зарубіжні  досягнення
науки, техніки і виробництва, одержані в  ході  науково-дослідної,
дослідно-конструкторської, проектно-технологічної,  виробничої  та
громадської діяльності;
     науково-інформаційна  діяльність  -  це    сукупність    дій,
спрямованих на  задоволення  потреб  громадян,  юридичних  осіб  і
держави у науково-технічній інформації, що полягає в її  збиранні,
аналітично-синтетичній обробці,  фіксації,  зберіганні,  пошуку  і
поширенні;
     інформаційні  ресурси  науково-технічної  інформації  -    це
систематизоване   зібрання    науково-технічної    літератури    і
документації  (книги,  брошури,  періодичні   видання,    патентна
документація,   нормативно-технічна    документація,    промислові
каталоги, конструкторська  документація,  звітна  науково-технічна
документація  з  науково-дослідних  і    дослідно-конструкторських
робіт, депоновані рукописи, переклади науково-технічної літератури
і документації), зафіксовані на паперових чи інших носіях;
     довідково-інформаційний фонд -  це  сукупність  упорядкованих
первинних документів і довідково-пошукового  апарату,  призначених
для задоволення інформаційних потреб;
     довідково-пошуковий  апарат  -  це  сукупність  упорядкованих
вторинних документів, створюваних для пошуку першоджерел;
     інформаційні ресурси спільного користування -  це  сукупність
інформаційних  ресурсів  державних    органів    науково-технічної
інформації,  наукових,  науково-технічних  бібліотек,   а    також
комерційних  центрів,   фірм,    організацій,    які    займаються
науково-технічною діяльністю і з власниками яких укладено договори
про їх спільне використання;
     аналітично-синтетична обробка науково-технічної інформації  -
це процес обробки інформації шляхом  аналізу  і   синтезу   змісту
документів з метою одержання необхідних відомостей, а також шляхом
їх класифікації, оцінки, співставлення і узагальнення;
     інформаційний ринок - це система економічних,  організаційних
і  правових  відносин  щодо  продажу   і   купівлі   інформаційних
ресурсів, технологій, продукції та послуг.
 
     Стаття 2. Об'єкт відносин у сфері науково-технічної
               інформації
 
     Об'єктом відносин  у  сфері  науково-технічної  інформації  є
документована  на  будь-яких  носіях  або  публічно    оголошувана
вітчизняна і зарубіжна науково-технічна інформація.
     Науково-технічна  інформація  охоплює  отримувані  в  процесі
науково-дослідної,                      дослідно-конструкторської,
проектно-технологічної,  виробничої  та  громадської    діяльності
результати, зафіксовані у формі, яка  забезпечує  їх  відтворення,
використання та поширення.
     Науково-технічна  інформація    є    суспільним    надбанням,
необхідною умовою продуктивної інтелектуальної діяльності, зокрема
наукової і технічної творчості.
     Науково-технічна інформація, що є  продуктом  інтелектуальної
творчої праці, становить об'єкт права інтелектуальної власності, а
відносини щодо її придбання, зберігання, переробки, використання і
поширення регулюються чинним законодавством.
 
     Стаття 3. Суб'єкти відносин у сфері науково-технічної
               інформації
 
     1.  Суб'єктами  відносин,  що  регулюються  цим  Законом,   є
державні органи, органи місцевого і регіонального  самоврядування,
юридичні  особи  та  громадяни  України,  міжнародні  організації,
іноземні юридичні особи і громадяни та особи без громадянства.
     2. Фізичні  та  юридичні  особи  у  сфері  дії  цього  Закону
виступають як творці і накопичувачі науково-технічної  інформації,
власники, виробники, зберігачі і споживачі інформаційної продукції
та послуг, а також як посередники  у  сфері  науково-інформаційної
діяльності.
 
     Стаття 4. Законодавство України у сфері науково-технічної
               інформації
 
     Відповідно   до  Конституції  (  254к/96-ВР  )  законодавство
України  у сфері науково-технічної інформації складається з Закону
України  "Про інформацію" ( 2657-12 ), цього Закону та інших актів
законодавства.
 
                          Р о з д і л  II
 
           ПРАВОВИЙ РЕЖИМ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
 
     Стаття 5. Право на науково-технічну інформацію
 
     1. Усі громадяни України, юридичні  особи,  державні  органи,
органи місцевого  і  регіонального  самоврядування  відповідно  до
Конституції  України  ( 254к/96-ВР ) і цього Закону мають право на
відкриту науково-технічну  інформацію,  яке передбачає  можливість
вільного її одержання, зберігання, використання  і  поширення  під
час   здійснення    наукової,    науково-дослідної,    виробничої,
громадської  та  іншої  діяльності,  що  не  забороняється  чинним
законодавством.
     2. Режим доступу до відкритої науково-технічної інформації та
інформації з обмеженим доступом регулюється чинним законодавством.
 
     Стаття 6. Право власності на науково-технічну інформацію
 
     1.  Науково-технічна  інформація  відповідно    до    чинного
законодавства є об'єктом права власності.
     2. Підставою виникнення права власності  на  науково-технічну
інформацію є створення науково-технічної інформації своїми  силами
і  за  свій  рахунок;    виконання    договору    про    створення
науково-технічної інформації; виконання  будь-якого  договору,  що
містить умови переходу права  власності  на  інформацію  до  іншої
особи.
     3. Право власності на науково-технічну  інформацію,  створену
кількома  громадянами  або  юридичними    особами,    визначається
договором, укладеним між творцями цієї інформації.
     4. Право власності на науково-технічну  інформацію,  створену
на кошти державного бюджету, визначається державою  як  прийняттям
загальних  рішень,  так  і  встановленням  форм   договорів    між
фінансуючим державним органом  і  виконавцем  робіт  по  створенню
науково-технічної інформації.
     Науково-технічна інформація, що є  об'єктом  права  приватної
або інших форм власності, може переходити в державну  власність  у
разі передачі її до відповідних державних банків даних, фондів або
архівів  на  договірній  основі.  Може  використовуватись    форма
передачі інформації на зберігання або  використання  без  передачі
прав власності в повному обсязі.
 
     Стаття 7. Відносини  між власниками науково-технічної
               інформації, її споживачами і посередниками
 
     1. Споживач       науково-технічної       інформації     несе
відповідальність за дотримання прав власника цієї інформації.  Він
не  має  права  передачі  одержаної  науково-технічної  інформації
третій особі, якщо це не  обумовлено  договором  між  власником  і
споживачем науково-технічної інформації.
     Якщо споживач науково-технічної  інформації  одержав  від  її
власника або через посередника інформацію, що не відповідає умовам
договору між  ними,  він  має  право  вимагати  від  власника  або
посередника безплатного усунення недоліків у погоджений термін.
     У  разі  відмови  власника  або    посередника    добровільно
задовольнити  законні  вимоги споживача спір розв'язується в суді.
( Абзац  третій  частини  першої  статті  7  із змінами, внесеними
згідно із Законом N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003 )
     2. Власник   здійснює  своє  право  щодо    науково-технічної
інформації  самостійно  або  через  посередника.  Відносини    між
власником і посередником регулюються договором.
 
                         Р о з д і л  III
 
      &nb