ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
260740
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
Указатель РАЗДЕЛЫ  //  Координационно-методическая работа  //  Нормативные документы  //  Про видавничу справу (закон)

Про видавничу справу (закон)

 

Про видавничу справу
ЗАКОН УКРАЇНИ
від 5 червня 1997 року N 318/97-ВР

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 32, ст.206 )
 
( Із змінами, внесеними згідно із Законами
  N 3047-III ( 3047-14 ) від 07.02.2002, ВВР, 2002, N 29, ст.194
  N  762-IV  (  762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247
  N 1268-IV  ( 1268-15 ) від 18.11.2003, ВВР, 2004, N 11, ст.141
  N 1407-IV  ( 1407-15 ) від 03.02.2004, ВВР, 2004, N 16, ст.238
  N 2707-IV  ( 2707-15 ) від 23.06.2005, ВВР, 2005, N 33, ст.429 )
  N 2855-IV  ( 2855-15 ) від 08.09.2005 )
 
 
     Цей Закон визначає загальні засади видавничої справи, регулює
порядок  організації   та   провадження   видавничої   діяльності,
розповсюдження   видавничої   продукції,  умови  взаємовідносин  і
функціонування суб'єктів видавничої справи.
     Відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР  )  цей  Закон
покликаний сприяти національно-культурному  розвитку  українського
народу, громадян  України  всіх  національностей,  утвердженню  їх
духовності   та   моралі,   доступу    членів    суспільства    до
загальнолюдських цінностей, захисту  прав  та  інтересів  авторів,
видавців,   виготовлювачів,    розповсюджувачів    і    споживачів
видавничої продукції.
 
                          Р о з д і л I
 
                        ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
     Стаття 1. Визначення термінів
 
     У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:
 
     автор - фізична особа,  творчою  працею  якої  створено  твір
(документ);
     замовник - фізична чи юридична особа,  яка замовляє видавничу
продукцію, беручи на себе фінансові зобов'язання;
     видавець - фізична чи юридична особа, яка здійснює підготовку
і випуск видання;
     видавництво -  спеціалізоване  підприємство,  основним  видом
діяльності   якого   є  підготовка  і  випуск  у  світ  видавничої
продукції;
     видавнича організація    -    підприємство,    установа   або
організація,  статутом  якої  поряд  з  іншими  видами  діяльності
передбачено підготовку і випуск у світ видавничої продукції;
     видавнича продукція  -  сукупність  видань,  призначених   до
випуску або випущених видавцем (видавцями);
     виготовлювач  видавничої  продукції  -  фізична  чи  юридична
особа, що здійснює виготовлення замовленого тиражу видання;
     розповсюджувач видавничої продукції  -  фізична  чи  юридична
особа, яка займається розповсюдженням видавничої продукції;
     споживач видавничої продукції - приватні особи, підприємства,
установи, організації;
     видання - твір (документ),  який пройшов редакційно-видавниче
опрацювання,   виготовлений   друкуванням,   тисненням  або  іншим
способом,  містить  інформацію,  призначену   для   поширення,   і
відповідає вимогам державних стандартів, інших нормативно-правових
актів щодо видавничого  оформлення,  поліграфічного  і  технічного
виконання;
     тираж (наклад) - кількість виготовлених примірників  видання;
     міжнародний  стандартний  номер книги (ISBN) - номер, який на
міжнародному  рівні  ідентифікує будь-яку книгу чи брошуру певного
видавця;
     державна тематична програма (комплексна,  цільова) - схвалена
в  установленому  порядку  програма  випуску  суспільно необхідних
видань з  визначенням  тиражу,  обсягу,  терміну  випуску,  джерел
фінансування;
     суспільно необхідні видання -  пріоритетні  види  видань  для
забезпечення загальнодержавних потреб.
 
     Стаття 2. Видавнича справа
 
     Видавнича справа  -  сфера суспільних відносин,  що поєднує в
собі  організаційно-творчу  та  виробничо-господарську  діяльність
юридичних  і фізичних осіб,  зайнятих створенням,  виготовленням і
розповсюдженням видавничої продукції.
     Складовими частинами видавничої справи є:
     видавнича діяльність -  сукупність  організаційних,  творчих,
виробничих  заходів,  спрямованих  на  підготовку  і випуск у світ
видавничої продукції;
     виготовлення видавничої  продукції  - виробничо-технологічний
процес  відтворення  визначеним  тиражем   видавничого   оригіналу
поліграфічними чи іншими технічними засобами;
     розповсюдження видавничої продукції  -  доведення  видавничої
продукції  до споживача як через торговельну мережу,  так і іншими
способами.
 
     Стаття 3. Мета видавничої справи
 
     Видавнича  справа  спрямована на:
     задоволення потреб особи,  суспільства,  держави у видавничій
продукції та отримання прибутку від цього виду діяльності;
     створення можливостей  для  самовиявлення громадян як авторів
незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших
переконань,  статі, етнічного та соціального походження, майнового
стану, місця проживання,  мовних або інших ознак;
     забезпечення права  на  свободу  думки  і  слова,  на  вільне
вираження своїх поглядів і переконань;
     сприяння національно-культурному розвитку українського народу
шляхом  збільшення  загальної  кількості   тиражів,   обсягів   та
розширення тематичного спрямування українського книговидання;
     забезпечення доступу     українського     суспільства      до
загальнолюдських цінностей шляхом перекладу державною мовою кращих
здобутків світової літератури,  науки тощо, налагодження співпраці
з   іноземними  видавництвами,  українською  діаспорою,  укладення
відповідних міжнародних угод;
     здійснення книговидання  російською  мовою  для  забезпечення
культурних потреб російського населення в  Україні  з  урахуванням
імпорту друкованої продукції;
     здійснення книговидання мовами інших  національних  меншин  в
Україні;
     збільшення кількості видань іноземними мовами, які поширювали
б у світі знання про Україну;
     зміцнення матеріально-технічної бази видавничо-поліграфічного
комплексу і мережі розповсюдження видавничої продукції;
     сприяння  закордонним  українцям  у забезпеченні вітчизняними
друкованими  виданнями.  (  Статтю  3  доповнено абзацом згідно із
Законом N 2707-IV ( 2707-15 ) від 23.06.2005 )
 
 
     Стаття 4. Законодавство про видавничу справу
 
     Відносини у  сфері видавничої справи регулюються Конституцією
України (   254к/96-ВР  ),  цим  Законом,  законами  України  "Про
інформацію" ( 2657-12 ),   "Про авторське право і  суміжні  права"
( 3792-12   ),   "Про   державну   таємницю"  (  3855-12  ),  "Про
підприємництво"    ( 698-12 ),    "Про   підприємства  в  Україні"
( 887-12 ), іншими нормативно-правовими актами.
 
     Стаття 5. Державна політика у видавничій справі
 
     Державна політика  у видавничій справі визначається Верховною
Радою України і грунтується  на  принципах  дотримання  свободи  у
видавничій    справі,   протидії   її   монополізації,   зміцнення
матеріально-технічних,  організаційних,  правових і наукових засад
видавничої  справи,  гарантії  соціального  і правового захисту її
працівників.
     Державна політика   у   видавничій  справі  спрямовується  на
підтримку   розвитку   національного   книговидання,    наповнення
україномовними  виданнями  ринку,  фондів бібліотек,  забезпечення
потреб навчальних і наукових закладів,  Збройних  Сил  України  та
інши