ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
260740
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
Указатель РАЗДЕЛЫ  //  Координационно-методическая работа  //  Нормативные документы  //  Про авторське право і суміжні права (закон)

Про авторське право і суміжні права (закон)

 

Про авторське право і суміжні права
ЗАКОН УКРАЇНИ
від 23 грудня 1993 року N 3792-XII

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 13, ст.64 )
 
  ( Вводиться в дію Постановою ВР
    N 3793-XII ( 3793-12 ) від 23.12.93, ВВР, 1994, N 13, ст.65 )
 
  ( Із змінами, внесеними згідно із Законами
    N 75/95-ВР від 28.02.95, ВВР, 1995, N 13, ст. 85
    N 998-XIV ( 998-14 ) від 16.07.99, ВВР, 1999, N 41, ст.373 )
 
( В редакції Закону
  N 2627-III ( 2627-14 ) від 11.07.2001, ВВР, 2001, N 43, ст.214 )
 
( Із змінами, внесеними згідно із Законами
  N  850-IV (  850-15 ) від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 35, ст.271
  N 1294-IV ( 1294-15 ) від 20.11.2003, ВВР, 2004, N 13, ст.181 )
 
 
        ( У тексті Закону слова "звичайного кола сім'ї" і
          "звичайного кола однієї сім'ї" замінено словами
          "коло сім'ї" у  відповідних відмінках згідно із
          Законом  N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003 )
 
 
     Цей Закон  охороняє  особисті немайнові права і майнові права
авторів  та  їх  правонаступників,  пов'язані  із  створенням   та
використанням  творів  науки,  літератури  і мистецтва - авторське
право,  і права виконавців,  виробників фонограм  і  відеограм  та
організацій мовлення - суміжні права.
 
                             Розділ I
 
                        ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
     Стаття 1. Визначення термінів
 
     У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:
 
     автор - фізична особа,  яка  своєю  творчою  працею  створила
твір;
 
     аудіовізуальний твір   -   твір,  що  фіксується  на  певному
матеріальному носії (кіноплівці,  магнітній плівці  чи  магнітному
диску,  компакт-диску  тощо)  у  вигляді  серії послідовних кадрів
(зображень)   чи   аналогових   або   дискретних   сигналів,   які
відображають  (закодовують)  рухомі  зображення  (як  із  звуковим
супроводом,  так і без  нього),  і  сприйняття  якого  є  можливим
виключно  за  допомогою  того  чи  іншого виду екрана (кіноекрана,
телевізійного екрана тощо),  на якому рухомі зображення  візуально
відображаються  за  допомогою  певних  технічних  засобів.  Видами
аудіовізуального  твору  є  кінофільми,  телефільми,  відеофільми,
діафільми,   слайдофільми   тощо,   які   можуть   бути  ігровими,
анімаційними (мультиплікаційними), неігровими чи іншими;
 
     база даних (компіляція даних) - сукупність творів,  даних або
будь-якої  іншої  незалежної інформації у довільній формі,  в тому
числі - електронній,  підбір і розташування складових частин  якої
та  її  упорядкування  є  результатом  творчої  праці,  і складові
частини якої є доступними індивідуально і можуть бути знайдені  за
допомогою  спеціальної  пошукової  системи  на  основі електронних
засобів (комп'ютера) чи інших засобів;
 
     виключне право - майнове право особи,  яка  має  щодо  твору,
виконання, постановки, передачі організації мовлення, фонограми чи
відеограми авторське право і (або) суміжні права,  на використання
цих об'єктів авторського права і (або) суміжних прав лише нею і на
видачу лише цією особою дозволу чи заборону їх використання  іншим
особам у межах строку, встановленого цим Законом;
 
     виконавець -  актор (театру,  кіно тощо),  співак,  музикант,
танцюрист  або  інша  особа,  яка  виконує  роль,  співає,  читає,
декламує, грає на музичному інструменті, танцює чи будь-яким іншим
способом виконує твори літератури,  мистецтва  чи  твори  народної
творчості,  циркові,  естрадні, лялькові номери, пантоміми тощо, а
також диригент музичних і музично-драматичних творів;
 
     виробник відеограми - фізична або юридична особа,  яка  взяла
на  себе  ініціативу  і несе відповідальність за перший відеозапис
виконання  або  будь-яких  рухомих  зображень  (як   із   звуковим
супроводом, так і без нього);
 
     виробник фонограми - фізична або юридична особа, яка взяла на
себе ініціативу  і  несе  відповідальність  за  перший  звукозапис
виконання або будь-яких звуків;
 
     відеограма -  відеозапис  на відповідному матеріальному носії
(магнітній  стрічці,   магнітному   диску,   компакт-диску   тощо)
виконання  або будь-яких рухомих зображень (із звуковим супроводом
чи без нього),  крім зображень у вигляді  запису,  що  входить  до
аудіовізуального  твору.  Відеограма  є  вихідним  матеріалом  для
виготовлення її копій;
 
     відтворення -  виготовлення  одного  або  більше  примірників
твору,  відеограми,  фонограми  в будь-якій матеріальній формі,  а
також  їх  запис  для  тимчасового  чи  постійного  зберігання   в
електронній (у тому числі цифровій), оптичній або іншій формі, яку
може зчитувати комп'ютер;
 
     інформація про управління правами - інформація,  в тому числі
в електронній (цифровій) формі,  що ідентифікує об'єкт авторського
права і (або) суміжних прав і автора чи іншу особу, яка має на цей
об'єкт  авторське право і (або) суміжні права,  або інформація про
умови використання об'єкта  авторського  права  і  (або)  суміжних
прав,  або  будь-які  цифри  чи  коди,  у  яких  представлена така
інформація, коли будь-який із цих елементів інформації прикладений
до  примірника об'єкта авторського права і (або) суміжних прав або
вміщений у нього чи з'являється у зв'язку з його повідомленням  до
загального відома;
 
     ім'я автора  -  сукупність  слів чи знаків,  що ідентифікують
автора:  прізвище та ім'я автора;  прізвище,  ім'я та по  батькові
автора;  ініціали автора; псевдонім автора; прийнятий автором знак
(сукупність знаків) тощо;
 
     запис (звукозапис,  відеозапис)  -  фіксація   за   допомогою
спеціальних  технічних  засобів  (у  тому  числі  й  за  допомогою
числового  представлення)  на  відповідному  матеріальному   носії
звуків  і  (або)  рухомих  зображень,  яка дозволяє здійснювати їх
сприйняття,  відтворення або сповіщення за допомогою  відповідного
пристрою;
 
     здавання у  майновий  найм  -  передача  права користування і
(або)  володіння  оригіналом  чи  примірником  твору,   фонограми,
відеограми   на   певний   строк   з  метою  одержання  прямої  чи
опосередкованої комерційної вигоди;
 
     комп'ютерна програма - набір інструкцій у вигляді слів, цифр,
кодів,  схем, символів чи у будь-якому іншому вигляді, виражених у
формі,  придатній для зчитування комп'ютером, які приводять його у
дію  для досягнення певної мети або результату (це поняття охоплює
як операційну  систему,  так  і  прикладну  програму,  виражені  у
вихідному або об'єктному кодах);
 
     контрафактний примірник   твору,   фонограми,   відеограми  -
примірник   твору,   фонограми   чи    відеограми,    відтворений,
опублікований  і  (або)  розповсюджуваний з порушенням авторського
права і (або) суміжних прав,  у тому числі примірники захищених  в
Україні  творів,  фонограм  і  відеограм,  що  ввозяться  на митну
територію України без згоди автора чи іншого суб'єкта  авторського
права  і  (або) суміжних прав,  зокрема з країн,  в яких ці твори,
фонограми  і  відеограми  ніколи  не  охоронялися  або   перестали
охоронятися;
 
     оприлюднення (розкриття  публіці) твору - здійснена за згодою
автора чи іншого суб'єкта авторського права і (або) суміжних  прав
дія,   що   вперше   робить  твір  доступним  для  публіки  шляхом
опублікування,  публічного виконання, публічного показу, публічної
демонстрації, публічного сповіщення тощо;
 
     опублікування твору, фонограми, відеограми - випуск в обіг за
згодою  автора  чи  іншого  суб'єкта  авторського  права  і  (або)
суміжних прав виготовлених поліграфічними,  електронними чи іншими
способами примірників твору,  фонограми,  відеограми у  кількості,
здатній задовольнити,  з урахуванням характеру твору, фонограми чи
відеограми, розумні потреби публіки, шляхом їх продажу, здавання в
майновий найм, побутового чи комерційного прокату, надання доступу
до  них  через  електронні  системи  інформації  таким  чином,  що
будь-яка особа може його отримати з будь-якого місця і у будь-який
час за власним вибором або передачі  права  власності  на  них  чи
володіння ними іншими способами.  Опублікуванням твору, фонограми,
відеограми вважається також депонування рукопису твору, фонограми,
відеограми   у  сховищі  (депозитарії)  з  відкритим  доступом  та
можливістю одержання в ньому примірника (копії) твору,  фонограми,
відеограми;
 
     організація колективного управління (організація колективного
управління  майновими  правами)  -  організація,  що  управляє  на
колективній основі майновими правами суб'єктів авторського права і
(або) суміжних прав і не має на меті одержання прибутку;
 
     організація мовлення  -  організація  ефірного  мовлення   чи
організація кабельного мовлення;
 
     організація ефірного   мовлення  -  телерадіоорганізація,  що
здійснює публічне сповіщення  радіо-  чи  телевізійних  передач  і
програм мовлення (як власного виробництва, так і виробництва інших
організацій) шляхом передачі в ефір  за  допомогою  радіохвиль  (а
також   лазерних   променів,  гамма-променів  тощо)  у  будь-якому
частотному діапазоні (у тому числі й з використанням супутників);
 
     організація кабельного мовлення  -  телерадіоорганізація,  що
здійснює  публічне  сповіщення  радіо-  чи  телевізійних передач і
програм мовлення (як власного виробництва, так і виробництва інших
організацій)  шляхом передачі на віддаль сигналу за допомогою того
чи  іншого  виду  наземного,  підземного  чи   підводного   кабелю
(провідникового, оптоволоконного чи іншого виду);
 
     особа - фізична або юридична особа;
 
     похідний твір   -   твір,  що  є  творчою  переробкою  іншого
існуючого твору  без  завдавання  шкоди