ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
260740
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
Указатель РАЗДЕЛЫ  //  Координационно-методическая работа  //  Нормативные документы  //  Про інноваційну діяльність (закон)

Про інноваційну діяльність (закон)

 

Про інноваційну діяльність
ЗАКОН УКРАЇНИ
від 04.07.2002 № 40-IV

 
      ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 36, ст.266 )
 
 ( Із змінами, внесеними згідно із Законами
   N  380-IV (  380-15 ) від 26.12.2002, ВВР, 2003, N 10-11, ст.86
   N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250
   N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162
   N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,
                                                           ст.267 )
 
 
     Цей Закон   визначає  правові,  економічні  та  організаційні
засади державного регулювання інноваційної діяльності  в  Україні,
встановлює  форми  стимулювання  державою  інноваційних процесів і
спрямований на підтримку розвитку економіки  України  інноваційним
шляхом.
 
     Згідно із  цим  Законом державну підтримку одержують суб'єкти
господарювання  всіх  форм  власності,  що  реалізують  в  Україні
інноваційні проекти, і підприємства всіх форм власності, які мають
статус інноваційних.
 
                             Розділ I
 
                        ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
     Стаття 1. Визначення термінів
 
     1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в  такому
значенні:
 
     інновації -  новостворені  (застосовані) і (або) вдосконалені
конкурентоздатні  технології,  продукція  або  послуги,  а   також
організаційно-технічні   рішення  виробничого,  адміністративного,
комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру
та якість виробництва і (або) соціальної сфери;
 
     інноваційна діяльність   -   діяльність,   що  спрямована  на
використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень  та
розробок  і  зумовлює  випуск  на  ринок  нових  конкурентоздатних
товарів і послуг;
 
     інноваційний продукт - результат  науково-дослідної  і  (або)
дослідно-конструкторської   розробки,   що   відповідає   вимогам,
встановленим цим Законом;
 
     інноваційна продукція  -  нові  конкурентоздатні  товари   чи
послуги, що відповідають вимогам, встановленим цим Законом;
 
     інноваційний проект   -   комплект  документів,  що  визначає
процедуру  і  комплекс  усіх  необхідних  заходів  (у  тому  числі
інвестиційних)  щодо створення і реалізації інноваційного продукту
і (або) інноваційної продукції;
 
     пріоритетний інноваційний проект -  інноваційний  проект,  що
належить   до   одного   з   пріоритетних   напрямів  інноваційної
діяльності, затверджених Верховною Радою України;
 
     інноваційне підприємство  (інноваційний   центр,   технопарк,
технополіс,  інноваційний  бізнес-інкубатор  тощо)  - підприємство
(об'єднання  підприємств),  що  розробляє,  виробляє  і   реалізує
інноваційні  продукти  і (або) продукцію чи послуги,  обсяг яких у
грошовому вимірі перевищує 70  відсотків  його  загального  обсягу
продукції і (або) послуг;
 
     інноваційна інфраструктура    -    сукупність    підприємств,
організацій,  установ,  їх об'єднань,  асоціацій  будь-якої  форми
власності,   що   надають  послуги  із  забезпечення  інноваційної
діяльності      (фінансові,      консалтингові,      маркетингові,
інформаційно-комунікативні, юридичні, освітні тощо).
 
     Стаття 2. Законодавство України у сфері інноваційної
               діяльності
 
     1. Законодавство  України  у  сфері  інноваційної  діяльності
базується  на  Конституції України ( 254к/96-ВР ) і складається із
законів України "Про інвестиційну діяльність" (  1560-12  ),  "Про
наукову і науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ), "Про наукову і
науково-технічну експертизу" ( 51/95-ВР ),  "Про спеціальний режим
інвестиційної  та  інноваційної  діяльності  технологічних парків"
( 991-14 ), "Про спеціальну економічну зону "Яворів" (  402-14  ),
цього  Закону та інших законодавчих актів,  що регулюють суспільні
відносини у цій сфері.
 
 
     Стаття 3. Мета і принципи державної інноваційної політики
 
     1. Головною метою державної інноваційної політики є створення
соціально-економічних,   організаційних   і   правових   умов  для
ефективного     відтворення,     розвитку      й      використання
науково-технічного  потенціалу  країни,  забезпечення впровадження
сучасних    екологічно    чистих,    безпечних,     енерго-     та
ресурсозберігаючих  технологій,  виробництва  та  реалізації нових
видів конкурентоздатної продукції.
 
     2. Основними принципами державної інноваційної політики є:
 
     орієнтація на інноваційний шлях розвитку економіки України;
 
     визначення державних пріоритетів інноваційного розвитку;
 
     формування нормативно-правової  бази  у  сфері   інноваційної
діяльності;
 
     створення умов   для   збереження,  розвитку  і  використання
вітчизняного науково-технічного та інноваційного потенціалу;
 
     забезпечення взаємодії    науки,     освіт